การเลือกซื้ออาหารสัตว์ : สถานที่ขาย เลขทะเบียน ฉลาก
ReadyPlanet.com
การเลือกซื้ออาหารสัตว์ : สถานที่ขาย เลขทะเบียน ฉลาก

อาหารสัตว์เป็นสิ่งสำคัญในการเลี้ยงสัตว์และปฏิเสธไม่ได้ว่าเป็นต้นทุนที่สำคัญมากในการเลี้ยงสัตว์ รู้หรือไม่คะว่าประเทศไทยเรามีกฎหมายควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์บังคับใช้มาตั้งแต่ปี 2525 แล้ว และก็เพิ่งมีการปรับปรุงอัพเดทกฎหมายตัวนี้ให้ทันสมัยไปเมื่อปี 2558 เพื่อควบคุมให้ผู้ผลิตเพื่อขาย ผู้นำเข้าเพื่อขายและผู้ขายอาหารสัตว์ ผลิต นำเข้าหรือขายอาหารสัตว์ที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามที่กฎหมายกำหน

การเลือกซื้ออาหารสัตว์และสารเสริมอาหารที่ได้คุณภาพ ในเบื้องต้นนั้นผู้ซื้อก็ควรจะสังเกตหลายๆ อย่างประกอบนะคะ เช่น

- สถานที่ขายอาหารสัตว์ ต้องมีใบอนุญาตประเภทต่างๆ ที่กรมปศุสัตว์ออกให้ ได้แก่ ใบอนุญาตผลิตอาหารสัตว์ ใบอนุญาตนำเข้าซึ่งอาหารสัตว์ ใบอนุญาตขายอาหารสัตว์ ซึ่งจะต้องตรงตามรูปแบบของกิจการด้วย มีสถานที่ตั้งถาวรและแน่นอนถ้าซื้อไปแล้วมีปัญหาจะได้ติดตามได้ ควรสังเกตวิธีการเก็บอาหารในสถานที่ขายด้วยว่าเก็บรักษาดี เป็นสัดส่วนไม่ปะปนกับพวกวัตถุมีพิษที่อาจปนเปื้อนมาในอาหารได้ เช่น ยาฆ่าวัชพืช ยาฆ่าแมลง และถ้าเป็นประเภทวิตามินก็ควรเก็บไว้ในที่เย็นและไม่ถูกแสง นอกจากนี้จะดีมากเลยถ้าในสถานที่ขายมีคนให้คำแนะนำเกี่ยวกับอาหารสัตว์ที่เราสนใจซื้อ

ในบางครั้งที่เราไม่ได้ไปซื้อที่สถานที่ขายแต่สั่งให้เขามาส่งก็ต้องสังเกตวิธีการขนส่งด้วยนะคะ ว่าเหมาะสมหรือเปล่า เช่น ถุง ภาชนะ ฉีกขาดกรือเปล่า รถขนส่งมีการใช้ผ้าใบคลุมกันความร้อน กันฝน กันแดดหรือไม่

- ลักษณะของอาหารสัตว์ อาหารสัตว์ที่ซื้อต้องมีฉลากอาหารครบถ้วนสมบูรณ์มีภาษาไทยบอกชื่อการค้า มีเครื่องหมายการค้าและเลขทะเบียนอาหารสัตว์ ชื่อผู้ผลิต สถานที่ผลิตที่ น้ำหนักสุทธิรวมทั้งชื่อวัตถุดิบที่เป็นส่วนผสมสำคัญในอาหาร

- เลขทะเบียนอาหารสัตว์ อันนี้จะคล้ายๆกับเลข อย.ในอาหารคนนะคะ ถ้าใครจะผลิตเพื่อขายหรือนำเข้าอาหารสัตว์เพื่อขายในประเทศต้องขออนุญาตและได้รับใบอนุญาตจากกรมปศุสัตว์หรือกรมประมงก่อนแล้วจะมีสิทธิ์

ในการผลิตเพื่อขาย หรือนําเข้าเพื่อขายได้ค่ะ แต่แค่นี้ยังไม่พอนะหลังจากได้รับใบอนุญาตมาแล้วต้องมีการขอขึ้นทะเบียนอาหารสัตว์ที่อยากขายนั้นก่อน พอได้ใบสําคัญการขึ้นทะเบียนอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะแล้วถึงจะผลิตหรือนําเข้าอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะได้ค่ะในขั้นตอนนี้ก็จะได้เลขทะเบียนอาหารสัตว์มา

- ในส่วนของหลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิตอาหาร (GMP) สำหรับอาหารสัตว์นั้นจะเป็นหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติสำหรับผู้ผลิตอาหารสัตว์ที่อยากให้ทางกรมปศุสัตว์ออกใบรับรองระบบการประกันคุณภาพอาหารสัตว์ให้เป็นการยกระดับมาตรฐานการผลิตอาหารสัตว์ขึ้นไปจากการผลิตปกติเพื่อให้ผู้ซื้อมั่นใจ และเป็นที่ยอมรับในสากล (ไว้บทความหน้าจะอธิบายเรื่อง GMP เพิ่มเติมนะคะ)

อาหารสัตว์ที่ดีต้องมีคุณภาพและมีคุณค่าทางอาหารตามที่สัตว์ต้องการด้วย เช่น โปรตีนไม่น้อยกว่า 20%

- ก่อนซื้อต้องสังเกตวันหมดอายุ วัน เดือน ปี ที่ผลิตไม่ควรซื้ออาหารสัตว์ที่หมดอายุ หรือใกล้หมดอายุมาใช้

- ที่ภาชนะบรรจุ หรือหีบห่อควรระบุวิธีใช้ อัตราการใช้ไว้ด้วย

ที่กล่าวถึงนี่ยังไม่หมดนะคะกับสิ่งที่เราต้องพิจารณาก่อนเลือกซื้อไว้ครั้งหน้ามาต่อกันค่ะ


สัตวแพทย์หญิง ดร.มินตรา ลักขณา (หมอเม)
อ.น.สพ.ดร. ภัทรพล เปี่ยมสมบูรณ์ (หมอเอก) 

 

 

Selection of animal feed: feed store, feed registration number and label

Animal feed is undoubtedly a major part and also the largest cost in in animal production business.

In Thailand, the laws involving animal feed have been established since 1982 (revision in 2015). The laws were to control quality and safety of animal feed and these laws are applied to all people involving this business, including feed store, feed producer as well as importer.

So. What should we look for when buying feed supply for our animal?

 

First of all,

- Feed store: All the store should have all of the feed selling certificate issued by Department of Livestock Development (DLD) and/or Department of Fisheries (DOF). This includes “certificate of feed production”, “certificate of feed importation” and “certificate of free sell”. When you visit the store, you should look for the area that feeds are stocked. Feed storage area should be in separate compartment, away from toxic chemicals such as herbicide and pesticide. Vitamin feed additive should be stored in cool place and away from sunlight.

- Sometimes, we might not have a chance to go to feed store by ourselves. However, the way they deliver feed is also important. You should look for any damage or rupture of feed container (sack, bag) and see if the delivery vehicle has cover to prevent heat and rain.

- Feed container: Feed bag/sack should have label which clearly visible on the container. The label should consist of trademark, feed registration number, name and address of producer and ingredients.

- Feed registration number: This is similar to the number on the certified logo from FDA in human food product. Feed registration number is also issued by the DLD and DOF to anyone who want to produce, import and sell animal feed.

- Good Manufacturing Practice or GMP for animal feed describes standard principle and practices for feed production in order to get approve by the DLD. Obtaining GMP is not necessary but it will increase confidence and trust from buyer, both domestic and international. (more details on GMP for animal feed will be explained next time)

- Animal feed should be in good quality and should meet nutritional value, such as the protein level should not lower than 20%.

- As same as human food, always look for expiration and manufacturing date before buying. Feed that near expiration date should avoided.

- Indication of use and amount of used should be clearly visible on the feed label.


Mintra Lukkana, DVM, MSc, PhD
Pathradol Piamsomboon , DVM , PhD
  
Farm story

ข้อกำหนดเกี่ยวกับสวัสดิภาพสัตว์ในสัตว์น้ำ: การวางแผนการขนส่ง (1)
ข้อกำหนดเกี่ยวกับสวัสดิภาพสัตว์ในสัตว์น้ำ: การขนส่ง (2)
ข้อกำหนดเกี่ยวกับสวัสดิภาพสัตว์ในสัตว์น้ำ: การขนส่ง (1)
“อาหารปลอดภัย” “สิ่งแวดล้อม” “สวัสดิภาพสัตว์” กับการเลี้ยงสัตว์ปัจจุบัน
เศรษฐกิจชีวภาพ-เศรษฐกิจหมุนเวียน-เศรษฐกิจสีเขียว Bio-Circular-Green Economy : ภาคการเกษตร
การให้ probiotic ชนิด Bacillus cereus และ Bacillus subtilis ผสมอาหารปลานิล ที่มีผลต่ออัตราการเจริญเติบโต สุขภาพของลำไส้ และความต้านทานต่อการติดเชื้อ Streptococcus agalactiae
การใช้ probiotics prebiotics และ synbiotics ในปลานิล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเจริญเติบโต และการป้องกันการติดเชื้อ Aeromonas hydrophila
ปลานิลและซินไบโอติก
ปลาเทราต์กับซินไบโอติก
การฆ่าเชื้อโรคอุปกรณ์ส่วนตัว และน้ำ
ข้อควรคำนึงถึงในการฆ่าเชื้อสถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ฟาร์ม และอุปกรณ์ (3)
ข้อควรคำนึงถึงในการฆ่าเชื้อสถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ฟาร์ม และอุปกรณ์ (2)
ข้อควรคำนึงถึงในการฆ่าเชื้อสถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ฟาร์ม และอุปกรณ์ (1)
วัคซีน Covid-19 หนึ่งในวิธีป้องกันโรค
ประเภทของสารฆ่าเชื้อในสถานประกอบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ฟาร์ม และอุปกรณ์ (2)
ประเภทของสารฆ่าเชื้อในสถานประกอบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ฟาร์ม และอุปกรณ์ (1)
การวางแผนการฆ่าเชื้อโรคกรณีฉุกเฉิน และการเลือกใช้สารฆ่าเชื้อ
การวางแผนการฆ่าเชื้อโรค ในสถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ฟาร์ม และอุปกรณ์
ซินไบโอติกกับแบคทีเรียประจำถิ่นในลำไส้กุ้งกุ้ง
ซินไบโอติกกับภูมิคุ้มกันของกุ้ง
การฆ่าเชื้อโรคในสถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ฟาร์ม และอุปกรณ์ (2)
การฆ่าเชื้อโรคในสถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ฟาร์ม และอุปกรณ์ (1)
คำแนะนำสำหรับการทำความสะอาดและฆ่าเชื้อบนพื้นผิวไข่ปลาแซลมอน
การประเมินโปรไบโอติก
การควบคุมเพศในสัตว์น้ำผ่านการจัดการชุดโครโมโซม
แอบดูจีนเลี้ยงกุ้งกับโปรไบโอติก
ทำความรู้จัก…เปปไทด์ต้านจุลชีพ
โลกยุค 4.0 กับการเฝ้าระวังโรค
วิเคราะห์ข่าว หมู ไก่
อาหารสัตว์และเรื่องของสารพิษจากเชื้อรา
ซินไบโอติก (Synbiotics) สำหรับสัตว์น้ำ
ระบบนิเวศของแบคทีเรียในบ่อกุ้งกับโปรไบโอติก
ทำไมสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์จึงไม่มีรายงานความเสี่ยงต่อไวรัส COVID-19
น้องใหม่ตัวร้ายไวรัสในกุ้ง Decapod Iridescent Virus 1 (DIV1)
ต้านวิบริโอด้วยโปรไบโอติก
ก้งุ โปรไบโอติก การเจริญเติบโต การย่อยอาหาร
แมงดากับงานด้านการแพทย์
คาเวียร์ ไข่จากปลาที่ใกล้สูญพันธุ์
การตรวจโรคทางห้องปฏิบัติการและการนำไปใช้
E-commerce พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับสินค้าสัตว์น้ำผ่านหลัก 7P (2)
E-commerce พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับสินค้าสัตว์น้ำผ่านหลัก 7P (1)
ระบบข้อมูลสุขภาพสัตว์โลก
น้ำปลา ความอร่อยจากอดีตสู่ยุคใส่ใจสุขภาพ
โรคอุบัติใหม่ในสัตว์น้ำของประเทศไทยในอดีต
โรคอุบัติใหม่ไม่ไกลตัว Novel Coronavirus
เรื่องกุ้งกับโปรไบโอติก (2)
ความสำคัญของการรายงานการระบาดของโรคกับสุขภาพสัตว์น้ำ
ยกระดับ from farm-to-table ด้วยสี่เสาหลักด้านคุณภาพ
ความลับของปลาเนื้อสีส้ม: เรื่องที่น่าสนใจของปลาแซลมอน (2)
คู่มือป้องกัน โรคโควิด-19
ความลับของปลาเนื้อสีส้ม: เรื่องที่น่าสนใจของปลาแซลมอน (1)
Climate change ภาวะโลกร้อนกับสุขภาพของปลา (2)
Climate change ภาวะโลกร้อนกับสุขภาพของปลา (1)
มาตรฐานด้านสุขภาพสัตว์น้ำ องค์การสุขภาพสัตว์โลก OIE
OIE องค์การสุขภาพสัตว์โลก ตอนที่ 2
OIE องค์การสุขภาพสัตว์โลก ตอนที่ 1
เรื่องกุ้งกับโปรไบโอติก
การใช้โปรไบโอติกในการเลี้ยงกุ้ง: สิ่งแวดล้อม
การจัดการสุขภาพสัตว์น้ำ ในอีก 30 กว่าปีข้างหน้า ภาค 2
การจัดการสุขภาพสัตว์น้ำ ในอีก 30 กว่าปีข้างหน้า ภาค 1
การพัฒนาสายพันธุ์ต้านทานโรค: โรคติดเชื้อไวรัสจุดขาวหรือ White Spot Syndrome Virus ในกุ้งกุลาดำ
ระบบความปลอดภัยทางชีวภาพในฟาร์มปลานิล: การพัฒนาสายพันธุ์
ระบบความปลอดภัยทางชีวภาพในโรงเพาะฟักลูกกุ้ง: ประโยชน์/ต้นทุน (2)
ระบบความปลอดภัยทางชีวภาพในโรงเพาะฟักลูกกุ้ง: ประโยชน์/ต้นทุน (1)
เรียนรู้ระบบความปลอดภัยทางชีวภาพในการผลิตปศุสัตว์เพื่อการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
ระบบความปลอดภัยทางชีวภาพในระดับต่างๆ
การเกิดโรคสัตว์น้ำและการระบาด
การดำเนินการเกี่ยวกับโรค Tilapia Lake Virus (TiLV) ในบริบทโลก (2)
การดำเนินการเกี่ยวกับโรค Tilapia Lake Virus (TiLV) ในบริบทโลก (1)
การพบกันของปลาทะเลกับไมโครพลาสติก
แนวทางการจัดการโรคสัตว์น้ำอุบัติใหม่
การจัดการโรคข้ามพรมแดนและโรคติดต่ออุบัติใหม่
การจัดการสุขภาพสัตว์น้ำ: OIE
โรคอีเอชพี, EHP, กุ้ง
PM 2.5 โรคหัวใจและหลอดเลือด เมนูปลา เกี่ยวกันยังไง: 2
PM 2.5 โรคหัวใจและหลอดเลือด เมนูปลา เกี่ยวกันยังไง: 1
โรคในสัตว์น้ำ ตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์
พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ.2558
การวางยาสลบปลาและข้ควรคำนึง
การออกฤทธิ์ของยาสลบในปลา
ยาสลบที่ใช้ในปลา
ข้อควรปฏิบัติ ในการวางยาสลบปลา
หลักการการทำสลบในสัตว์น้ำ
การทำสลบในสัตว์
การตรวจตัวอย่างปลาเบื้องต้นในฟาร์ม: การตรวจอุจจาระ
การตรวจตัวอย่างปลาเบื้องต้นในฟาร์ม: การตัดซี่เหงือก
การตรวจตัวอย่างปลาเบื้องต้นในฟาร์ม: การตัดครีบ
การตรวจตัวอย่างปลาเบื้องต้นในฟาร์ม: การขูดผิวหนัง.
การตรวจตัวอย่างปลาเบื้องต้นในฟาร์ม
การบันทึกสุขภาพปลาในฟาร์ม
การตรวจประเมินสภาวะสุขภาพภายในฟาร์ม
การเก็บตัวอย่างสัตว์น้ำเพื่อตรวจโรค
การเลี้ยงปลานิลในระบบต่างๆ
กินปลานิลแล้วได้อะไร
พัฒนาการของไข่ที่ได้รับการผสม
การจัดการผสมพ่อแม่พันธุ์ปลานิล
พฤติกรรมของการผสมพันธุ์ในปลานิล
การผสมเทียม: พ่อแม่พันธุ์ปลานิล
การผสมเทียมปลา
ขั้นตอนการผสมเทียมในสัตว์
การผสมเทียมในสัตว์
โปรไบโอติกกับเชื้อสเตรปโตคอคคัส
โรคติดเชื้อในปลานิล สเตรปโตคอคโคซิส 4
โรคติดเชื้อในปลานิล สเตรปโตคอคโคซิส 3
โรคติดเชื้อในปลานิล สเตรปโตคอคโคซิส 2
โรคติดเชื้อในปลานิล สเตรปโตคอคโคซิส 1
วัคซีนสำหรับโรคติดเชื้อไวรัส Tilapia Lake Virus (TiLV) ในปลานิล
วัคซีนสำหรับโรคที่มีสาเหตุจากเชื้อไวรัส
วัคซีนสำหรับโรคที่มีสาเหตุจากเชื้อแบคทีเรีย
วัคซีนคืออะไร
การศึกษาเรื่องวัคซีนป้องกันการติดเชื้อแอโรโมนาส
โรคติดเชื้อในปลานิล : แอโรโมนาส 5
โรคติดเชื้อในปลานิล : แอโรโมนาส 4
โรคติดเชื้อในปลานิล : แอโรโมนาส 3
โรคติดเชื้อในปลานิล : แอโรโมนาส 2
โรคติดเชื้อในปลานิล : แอโรโมนาส 1
หลักเกณฑ์ที่ดีในการผลิตอาหารสัตว์
การเลือกซื้ออาหารสัตว์ : อาหารสัตว์น้ำ
การเลือกซื้ออาหารสัตว์ : ลักษณะอาหารและการเลือกใช้
หลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิตอาหาร
การต้านทานความเครียด
การสืบพันธุ์ของสัตว์น้ำ
คน
สัตว์พาหะ
การเคลื่อนย้ายปลาเข้าฟาร์ม
การติดต่อของเชื้อโรค
การกักกันโรคก่อนนำสัตว์น้ำใหม่เข้ามาเลี้ยง
ระบบความปลอดภัยทางชีวภาพในฟาร์มสัตว์น้ำ
การกระตุ้นเจริญเติบโต
การสร้างความสมดุลของภูมิคุ้มกัน
ระบบภูมิคุ้มกันคืออะไร
การทำงานและประสิทธิภาพของโปรไบโอติก : ช่วยในการย่อยและช่วยให้มีการนำสารอาหารไปใช้ได้ดีขึ้น
การทำงานและประสิทธิภาพของโปรไบโอติก : ปรับปรุงคุณภาพน้ำ
การทำงานและประสิทธิภาพของโปรไบโอติก : การแย่งใช้สารเคมีและพลังงาน
การทำงานและประสิทธิภาพของโปรไบโอติก : การต้านเชื้อไวรัส เชื้อรา
การทำงานและประสิทธิภาพของโปรไบโอติก : การผลิตสารต้านเชื้อแบคทีเรีย
การทำงานและประสิทธิภาพของโปรไบโอติก : การแย่งพื้นที่ยึดเกาะ
แบคทีเรียที่นิยมใช้เป็นโปรไบโอติก
แอมโมเนีย
สารประกอบไนโตรเจน
ความขุ่นใส ความโปร่งใส
คาร์บอนไดออกไซด์
ความเค็มของน้ำในบ่อเลี้ยงปลา
ความกระด้างของน้ำในบ่อเลี้ยงปลา
ความเป็นกรด-ด่างในบ่อเลี้ยงปลา
ผลของอุณหภูมิต่อสุขภาพปลา
ออกซิเจนในน้ำมีผลต่อปลายังไง
โปรไบโอติกกับการเลี้ยงสัตว์น้ำ
เก็บตัวอย่างน้ำส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการทำอย่างไร
การตรวจคุณภาพน้ำเบื้องต้นทำอย่างไร
น้ำกับการเลี้ยงปลา
โปรไบโอติกคืออะไร
เตรียมกระชังให้ดีก่อนการเลี้ยง
เตรียมบ่อก่อนการเลี้ยงยังไงให้พอดี
ปัจจัยที่มีผลต่อสุขภาพปลานิล
แผนผังฟาร์มสำคัญอย่างไร
มาตรฐาน GAP
aquatic chicken
Introduce