โรคติดเชื้อในปลานิล : แอโรโมนาส 4
ReadyPlanet.com
โรคติดเชื้อในปลานิล : แอโรโมนาส 4

ก่อนจะรู้ว่าจะแก้ไขป้องกันการติดเชื้อยังไงก็ต้องรู้คุณสมบัติเบื้องต้นของศัตรูตัวนี้ซะหน่อยนะคะ จะได้เข้าใจปัจจัยของเชื้อที่มีผลต่อกระบวนการเกิดโรคค่ะ

เชื้อแบคทีเรียแอโรโมนาสเป็นแบคทีเรียแกรมลบ รูปร่างแท่งขนาดประมาณ 0.3-1.0 µm x 1.0-3.5 µm คุณสมบัติของเชื้อคือ เคลื่อนที่ได้ (motile) ไม่สร้างสปอร์ (non-spore forming) มีคุณสมบัติในการสร้างเอนไซม์คะตะเลส (catalase) เอนไซม์ออกซิเดส (oxidase) เชื้อ Aeromonas hydrophila สามารถเจริญเติบโตได้ที่อุณหภูมิ 35-37°C ในขณะที่ Aeromonas salmonicida สามารถเจริญเติบโตได้ที่อุณหภูมิ 20-25°C และสามารถเจริญอยู่ได้ทั้งในสภาวะที่มีและไม่มีออกซิเจน (facultative anaerobe) เชื้อแบคทีเรีย Aeromonas hydrophila มีความสามารถในการเกาะติด (adhesion) และคงอยู่ (colonization) กับโฮสต์ (host) ซึ่งก็คือปลาได้ คุณสมบัติพิเศษที่ทำให้เกาะติดและคงอยู่กับ host cell ได้ (adherence factor) ซึ่งจะมีการยึดจับกับตัวรับ (receptor) ที่จำเพาะของปลาเมื่อมีการยึดเกาะกับผิวเซลล์แล้วแบคทีเรียจะแทรกเข้าสู่เนื้อเยื่อ ทำให้ผิวเซลล์ฉีกขาดทำลายชั้นผนังของลำไส้ ซึ่งเกิดจากแบคทีเรียมีการสร้างสารพิษออกมาเข้าสู่ระบบไหลเวียนเลือดแล้วกระจายไปยังระบบต่างๆ ทั่วร่างกาย เมื่อสร้างสารพิษออกมาทำให้เกิดพยาธิสภาพหรือรอยโรคในร่างกายขึ้นการสร้างสารพิษและเอนไซม์หลายชนิดที่เกี่ยวข้องกับการเกิดพยาธิสภาพมีหลายชนิด ยกตัวอย่างเช่น แอดฮีซิน (adhesins)และเลคติน (lectins) เพื่อยึดเกาะกับเยื่อบุผิว แล้วสร้างสารพิษอื่นๆ ออกมา เช่น เบต้าฮีโมไลซิน (beta-haemolysin) หรือแอโรไลซิน (aerolysin) ที่สามารถทำลายเม็ดเลือดแดงได้ สารพิษนี้จะแทรกเข้าไปในเยื่อหุ้มเซลล์ทำให้เยื่อหุ้มเซลล์เป็นรูและสูญเสียความสามารถในการควบคุมให้สารผ่านเข้า-ออกเซลล์ (permeability) ทำให้ทำให้เม็ดเลือดแดงแตก นอกจากนี้ยังมี สารไซโตทอกซิน (cytotoxins) เป็นสารพิษที่ออกฤทธิ์ต่อเซลล์ต่างๆ ของร่างกายทำให้เกิดขบวนการให้เซลล์นั้นตายได้และเอนเทอโรคทอกซิน (enterotoxins) ออกฤทธิ์ต่อระบบทางเดินอาหารและลำไส้ทำให้เกิดอาการท้องเสียลิวโคซิดิน (leukocidins) จะไปทำลายเซลล์เม็ดเลือดขาวทำให้ภูมิคุ้มกันต่ำลง นอกจากนี้ยังมีรายงานการศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสร้าง เอนไซม์ต่างๆ เช่น เจลาติเนส (gelatinase) โปรตีเอส (proteases) อะไมเลส (amylases) ไลเปส (lipases) ฟอสโฟไลเปส (phospholipases) โดยเอนไซม์เหล่านี้สร้างความเสียหายทำลายเซลล์และเนื้อเยื่อหลายๆ ชนิด เช่น ทำให้เชื้อแพร่ผ่านเนื้อเยื่อต่างๆ ได้ง่ายเชื้อสามารถผ่านทางแผลขนาดเล็กหรือแผลฉีกขาดเข้าไปในร่างกายได้

สัตวแพทย์หญิง ดร.มินตรา ลักขณา (หมอเม)
อ.น.สพ.ดร. ภัทรพล เปี่ยมสมบูรณ์ (หมอเอก) 

 

 

“Characteristic of Aeromonas

On this topic we will tell you about the background of this bacteria Aeromonas, so we can understand how they cause disease.

Aeromonas are “rod” shape, Gram-negative bacteria, with the size of 0.3-1.0 µm x 1.0-3.5 µm. They are motile which mean they are able to move around. They cannot produce spore (non-spore forming) but can produce catalase and oxidase enzymes used for their metabolic activities.

Aeromonas hydrophila prefer to grow in temperature around 35-37°C, while Aeromonas salmonicida which is a pathogen of cold-water fish, prefer cooler temperature at 20-25°C. Aeromonas are facultative anaerobe which mean they can live in both aerobic (with O2 ) and anaerobic (without O2 ) environment. Aeromonas hydrophila have ability to adhere and colonize in fish’s body. They have special molecules that can connect to host cell’s receptors and help them to enter the cells. When bacteria enter a cell, it can cause cell breakdown. Aeromonas hydrophila mainly damage intestinal cells of the fish. They can also produce toxin and release them into blood circulation. Once the toxin spreads throughout the body, you will see lesions appear on several organs of the fish.

There are number of toxins and enzymes involve in disease progression, for example adhesins and lectins which responsible for cell attachment. Beta-haemolysin and aerolysin cause red blood cell to break, by making pores on the cell surface. Cytotoxins kill cells. Enterotoxins damage cell in the gut and cause inflammation of stomach and intestine. Leukocidins impair immune system by damaging white blood cells. Moreover, other enzymes such as gelatinase, proteases, amylases, lipases and phospholipases also take part in damaging cells and tissues which facilitate in bacterial migration throughout the body.

Mintra Lukkana, DVM, MSc, PhD

Pathradol Piamsomboon , DVM , PhD
  

 
Farm story

แมงดากับงานด้านการแพทย์
คาเวียร์ ไข่จากปลาที่ใกล้สูญพันธุ์
การตรวจโรคทางห้องปฏิบัติการและการนำไปใช้
E-commerce พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับสินค้าสัตว์น้ำผ่านหลัก 7P (2)
E-commerce พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับสินค้าสัตว์น้ำผ่านหลัก 7P (1)
ระบบข้อมูลสุขภาพสัตว์โลก
น้ำปลา ความอร่อยจากอดีตสู่ยุคใส่ใจสุขภาพ
โรคอุบัติใหม่ในสัตว์น้ำของประเทศไทยในอดีต
โรคอุบัติใหม่ไม่ไกลตัว Novel Coronavirus
เรื่องกุ้งกับโปรไบโอติก (2)
ความสำคัญของการรายงานการระบาดของโรคกับสุขภาพสัตว์น้ำ
ยกระดับ from farm-to-table ด้วยสี่เสาหลักด้านคุณภาพ
ความลับของปลาเนื้อสีส้ม: เรื่องที่น่าสนใจของปลาแซลมอน (2)
คู่มือป้องกัน โรคโควิด-19
ความลับของปลาเนื้อสีส้ม: เรื่องที่น่าสนใจของปลาแซลมอน (1)
Climate change ภาวะโลกร้อนกับสุขภาพของปลา (2)
Climate change ภาวะโลกร้อนกับสุขภาพของปลา (1)
มาตรฐานด้านสุขภาพสัตว์น้ำ องค์การสุขภาพสัตว์โลก OIE
OIE องค์การสุขภาพสัตว์โลก ตอนที่ 2
OIE องค์การสุขภาพสัตว์โลก ตอนที่ 1
เรื่องกุ้งกับโปรไบโอติก
การใช้โปรไบโอติกในการเลี้ยงกุ้ง: สิ่งแวดล้อม
การจัดการสุขภาพสัตว์น้ำ ในอีก 30 กว่าปีข้างหน้า ภาค 2
การจัดการสุขภาพสัตว์น้ำ ในอีก 30 กว่าปีข้างหน้า ภาค 1
การพัฒนาสายพันธุ์ต้านทานโรค: โรคติดเชื้อไวรัสจุดขาวหรือ White Spot Syndrome Virus ในกุ้งกุลาดำ
ระบบความปลอดภัยทางชีวภาพในฟาร์มปลานิล: การพัฒนาสายพันธุ์
ระบบความปลอดภัยทางชีวภาพในโรงเพาะฟักลูกกุ้ง: ประโยชน์/ต้นทุน (2)
ระบบความปลอดภัยทางชีวภาพในโรงเพาะฟักลูกกุ้ง: ประโยชน์/ต้นทุน (1)
เรียนรู้ระบบความปลอดภัยทางชีวภาพในการผลิตปศุสัตว์เพื่อการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
ระบบความปลอดภัยทางชีวภาพในระดับต่างๆ
การเกิดโรคสัตว์น้ำและการระบาด
การดำเนินการเกี่ยวกับโรค Tilapia Lake Virus (TiLV) ในบริบทโลก (2)
การดำเนินการเกี่ยวกับโรค Tilapia Lake Virus (TiLV) ในบริบทโลก (1)
การพบกันของปลาทะเลกับไมโครพลาสติก
แนวทางการจัดการโรคสัตว์น้ำอุบัติใหม่
การจัดการโรคข้ามพรมแดนและโรคติดต่ออุบัติใหม่
การจัดการสุขภาพสัตว์น้ำ: OIE
โรคอีเอชพี, EHP, กุ้ง
PM 2.5 โรคหัวใจและหลอดเลือด เมนูปลา เกี่ยวกันยังไง: 2
PM 2.5 โรคหัวใจและหลอดเลือด เมนูปลา เกี่ยวกันยังไง: 1
โรคในสัตว์น้ำ ตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์
พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ.2558
การวางยาสลบปลาและข้ควรคำนึง
การออกฤทธิ์ของยาสลบในปลา
ยาสลบที่ใช้ในปลา
ข้อควรปฏิบัติ ในการวางยาสลบปลา
หลักการการทำสลบในสัตว์น้ำ
การทำสลบในสัตว์
การตรวจตัวอย่างปลาเบื้องต้นในฟาร์ม: การตรวจอุจจาระ
การตรวจตัวอย่างปลาเบื้องต้นในฟาร์ม: การตัดซี่เหงือก
การตรวจตัวอย่างปลาเบื้องต้นในฟาร์ม: การตัดครีบ
การตรวจตัวอย่างปลาเบื้องต้นในฟาร์ม: การขูดผิวหนัง.
การตรวจตัวอย่างปลาเบื้องต้นในฟาร์ม
การบันทึกสุขภาพปลาในฟาร์ม
การตรวจประเมินสภาวะสุขภาพภายในฟาร์ม
การเก็บตัวอย่างสัตว์น้ำเพื่อตรวจโรค
การเลี้ยงปลานิลในระบบต่างๆ
กินปลานิลแล้วได้อะไร
พัฒนาการของไข่ที่ได้รับการผสม
การจัดการผสมพ่อแม่พันธุ์ปลานิล
พฤติกรรมของการผสมพันธุ์ในปลานิล
การผสมเทียม: พ่อแม่พันธุ์ปลานิล
การผสมเทียมปลา
ขั้นตอนการผสมเทียมในสัตว์
การผสมเทียมในสัตว์
โปรไบโอติกกับเชื้อสเตรปโตคอคคัส
โรคติดเชื้อในปลานิล สเตรปโตคอคโคซิส 4
โรคติดเชื้อในปลานิล สเตรปโตคอคโคซิส 3
โรคติดเชื้อในปลานิล สเตรปโตคอคโคซิส 2
โรคติดเชื้อในปลานิล สเตรปโตคอคโคซิส 1
วัคซีนสำหรับโรคติดเชื้อไวรัส Tilapia Lake Virus (TiLV) ในปลานิล
วัคซีนสำหรับโรคที่มีสาเหตุจากเชื้อไวรัส
วัคซีนสำหรับโรคที่มีสาเหตุจากเชื้อแบคทีเรีย
วัคซีนคืออะไร
การศึกษาเรื่องวัคซีนป้องกันการติดเชื้อแอโรโมนาส
โรคติดเชื้อในปลานิล : แอโรโมนาส 5
โรคติดเชื้อในปลานิล : แอโรโมนาส 3
โรคติดเชื้อในปลานิล : แอโรโมนาส 2
โรคติดเชื้อในปลานิล : แอโรโมนาส 1
หลักเกณฑ์ที่ดีในการผลิตอาหารสัตว์
การเลือกซื้ออาหารสัตว์ : อาหารสัตว์น้ำ
การเลือกซื้ออาหารสัตว์ : ลักษณะอาหารและการเลือกใช้
การเลือกซื้ออาหารสัตว์ : สถานที่ขาย เลขทะเบียน ฉลาก
หลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิตอาหาร
การต้านทานความเครียด
การสืบพันธุ์ของสัตว์น้ำ
คน
สัตว์พาหะ
การเคลื่อนย้ายปลาเข้าฟาร์ม
การติดต่อของเชื้อโรค
การกักกันโรคก่อนนำสัตว์น้ำใหม่เข้ามาเลี้ยง
ระบบความปลอดภัยทางชีวภาพในฟาร์มสัตว์น้ำ
การกระตุ้นเจริญเติบโต
การสร้างความสมดุลของภูมิคุ้มกัน
ระบบภูมิคุ้มกันคืออะไร
การทำงานและประสิทธิภาพของโปรไบโอติก : ช่วยในการย่อยและช่วยให้มีการนำสารอาหารไปใช้ได้ดีขึ้น
การทำงานและประสิทธิภาพของโปรไบโอติก : ปรับปรุงคุณภาพน้ำ
การทำงานและประสิทธิภาพของโปรไบโอติก : การแย่งใช้สารเคมีและพลังงาน
การทำงานและประสิทธิภาพของโปรไบโอติก : การต้านเชื้อไวรัส เชื้อรา
การทำงานและประสิทธิภาพของโปรไบโอติก : การผลิตสารต้านเชื้อแบคทีเรีย
การทำงานและประสิทธิภาพของโปรไบโอติก : การแย่งพื้นที่ยึดเกาะ
แบคทีเรียที่นิยมใช้เป็นโปรไบโอติก
แอมโมเนีย
สารประกอบไนโตรเจน
ความขุ่นใส ความโปร่งใส
คาร์บอนไดออกไซด์
ความเค็มของน้ำในบ่อเลี้ยงปลา
ความกระด้างของน้ำในบ่อเลี้ยงปลา
ความเป็นกรด-ด่างในบ่อเลี้ยงปลา
ผลของอุณหภูมิต่อสุขภาพปลา
ออกซิเจนในน้ำมีผลต่อปลายังไง
โปรไบโอติกกับการเลี้ยงสัตว์น้ำ
เก็บตัวอย่างน้ำส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการทำอย่างไร
การตรวจคุณภาพน้ำเบื้องต้นทำอย่างไร
น้ำกับการเลี้ยงปลา
โปรไบโอติกคืออะไร
เตรียมกระชังให้ดีก่อนการเลี้ยง
เตรียมบ่อก่อนการเลี้ยงยังไงให้พอดี
ปัจจัยที่มีผลต่อสุขภาพปลานิล
แผนผังฟาร์มสำคัญอย่างไร
มาตรฐาน GAP
aquatic chicken
Introduce