คุณวิเชียร โรจนกุล
ReadyPlanet.com
คุณวิเชียร โรจนกุล

คุณวิเชียร โรจนกุล (เกษตรกรผู้เลี้ยงปลาเขตสองคลอง)

ข้อมูลการเลี้ยง พื้นที่การเลี้ยง : 10 ไร่ ปล่อยปลาวัคซีน S1-200 จำนวนที่ปล่อย 15,000 ตัว (ป.เจริญฟาร์ม) เลี้ยงอาหารเม็ดล้วน โปรตีน 25% จำนวน 600 กระสอบ เสริมคุณภาพน้ำโดยใช้จุลินทรีย์บำบัดน้ำ 1-2 ครั้ง/เดือน เลี้ยง 180 วัน (หกเดือน) ผลการเลี้ยงไซส์ปลาที่จับ 1.2-1.3 กิโลกรัม ได้น้ำหนักปลา 12 ตัน ราคาที่จับปลาใหญ่ราคา 40 บาท และยังมีการเลี้ยงกุ้งขาวปนปลา ปล่อยกุ้ง 150,000 ตัว/รอบ ปล่อยกุ้งได้ 2 รอบ รายได้จากการขายปลารวมได้ทั้งหมด 480,000 บาท

ต้นทุนการผลิต

ค่าลูกปลานิล S1-200 15,000 ตัว ราคา 45,000 บาท

ค่าลูกกุ้ง 300,000 ตัว ราคา 10,500 บาท

ค่าอาหาร : ใช้อาหาร 600 กระสอบ กระสอบละ 390 บาท รวม 234,000 บาท

ค่าการจัดการ : ค่าแต่งบ่อ 9,000 บาท,ค่าสูบน้ำ 4,000 บาท,ค่าไฟ 20,000 บาท,

ค่าจุลินทรีย์ 12,600 บาท ค่าแรง 60,000 บาท รวม 105,600 บาท

รวมต้นทุนในการผลิตทั้งหมด : 395,100 บาท

รายได้จากการผลิต

รายได้จากการขายปลา 480,000 บาท

รายได้จากการขายกุ้ง 140,000 บาท

รวมรายได้จากการเลี้ยงปลาปนกุ้งทั้งหมด : 620,000 บาท

ต้นทุนในการผลิตทั้งหมด : 395,100 บาท

กำไรจากการเลี้ยงปลาปนกุ้ง = 224,900 บาท


  
Smart Farmer

คุณ อำนวย แซ่คู
คุณอานนท์ ภวะวิจารณ์
อนุบาลลูกปลา อัตรารอดสูง 80% ส่งถึงมือลูกค้าปลอดภัยจาก Parasite
เทคนิคการอนุบาลปลานิลแดง อัตรารอดสูง
คุณชัยวัฒน์ พรหมสีดา
คุณชุมพล ชัยเจริญ
ธง คูณทัน
พี่ทุย คุณพิภพ
มณีรัตน์ สุขเกษม
ป.เจริญฟาร์ม (สาขา อ.พาน จ.เชียงราย)
ลุงสมพร ป้ายะ เถรว่องกัน
พล.ท. พรเทพ กลัมพสุต
โชคทวีทรัพย์ฟาร์ม
คุณชัดชัย สุวรรณฉิม
คุณกิ๊บ ราชบุรีพันธุ์ปลา
พิทักษ์ฟาร์ม
คุณสมภพ เขียวสม
คุณสุวรรณ อรุณรักษ์
คุณพฤษภ ชาญธนกิติกุล
เกษตรกรผู้เลี้ยงปลา ปราจีนบุรี-นครนายก เยี่ยมชมฟาร์ม
ป้าชลอ แย้มผกา ลุงชิ่ง แย้มผกา
เฮียเมธี
ชินวัตรฟาร์ม พัทยา 2
คุณวันชัย
ธำรงค์ฟาร์ม
ลุงเล็ก แซ่ตั้ง
คุณอุดม มีประเสริฐ
คุณพิชัย พุมมีดี
คุณปิยะ เลียงมงคล
พาเกษตรกรดูงานบ่อ เฮียดำ
ชไมพร หอมกลิ่นเฑียร
สายฝน กัณทากาศ
ธงชัย นิลชิต
เฮียดำ นครปฐม
พรชัย บัวประดิษฐ์ 2
พรชัย บัวประดิษฐ์