การศึกษาเรื่องวัคซีนป้องกันการติดเชื้อแอโรโมนาส
ReadyPlanet.com
การศึกษาเรื่องวัคซีนป้องกันการติดเชื้อแอโรโมนาส

การศึกษาและพัฒนาวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อในปลามีอย่างต่อเนื่องในปลาหลายๆ ชนิด โดยเฉพาะปลาที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจ สำหรับการศึกษาเรื่องวัคซีนป้องกันการติดเชื้อแอโรโมนาสมีหลายรูปแบบโดยที่มีการศึกษาอยู่มาก มีทั้งวัคซีนเชื้อเป็นและวัคซีนเชื้อตาย วัคซีนแบคทีเรียแอโรโมนาสเชื้อตายผลิตขึ้นเพื่อจุดประสงค์ให้สามารถควบคุมและป้องกันการเกิดโรคภายในฟาร์มอย่างมีประสิทธิภาพ แต่วัคซีนในรูปแบบดังกล่าวก็ยังมีข้อเสียที่สำคัญ คือ สารเคมีบางอย่างที่จำเป็นต้องใส่เข้าไปในวัคซีนนั้นมีฤทธิ์กัดกร่อนทำลายเนื้อเยื่ออย่างรุนแรงตรงบริเวณจุดฉีด มีรอยแผล เนื้อตายและการอักเสบซึ่งทำให้คุณภาพเนื้อเสียไป ในหลายๆ ครั้งพบการอักเสบในบริเวณที่ฉีดทั้งในช่องท้อง (intraperitoneal) หรือในกล้ามเนื้อ (intramuscular) ถึงแม้ว่าในปัจจุบันมีวัคซีนหลายชนิดที่ใช้ป้องกันโรคในสัตว์น้ำโดยได้รับการรับรองจากหน่วยงานที่น่าเชื่อถือ เช่น Aeromonas salmonicida Bacterin วัคซีน Flavobacterium Columnare Bacterin วัคซีน และ Edwardsiella ictalurii วัคซีน เป็นต้น แต่สำหรับเชื้อ Aeromonas hydrophila ที่พบได้บ่อยครั้งในบ้านเรายังไม่มีวัคซีนที่ได้รับการรับรองและอนุญาตให้ใช้ป้องกันโรคติดเชื้อดังกล่าวในปลาเนื่องจากเชื้อมีความหลากหลายทางด้านสายพันธุ์ โดยวัคซีนที่ผลิตจากเชื้อ Aeromonas hydrophila สายพันธุ์หนึ่งไม่สามารถให้ความคุ้มโรคที่เกิดจากเชื้ออีกสายพันธุ์หนึ่งได้ (no cross protection) ดังนั้นจึงจำเป็นต้องมีการพัฒนาวัคซีนที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพขึ้น เท่าที่ทราบปัจจุบันยังไม่มีรายงานการใช้วัคซีน Aeromonas hydrophila ในฟาร์มเพาะเลี้ยงปลานิลในประเทศไทย แต่มีรายงานการศึกษาพัฒนาและทดสอบประสิทธิภาพของวัคซีนเชื้อตายโดยนักวิจัยของไทยอยู่บ้างในประเทศไทย อย่างไรก็ตามนอกจากประสิทธิภาพของวัคซีนในการป้องกันโรคยังต้องคำนึงถึงปัจจัยหลายอย่างประกอบด้วย เช่น ขั้นตอนการทำวัคซีนที่ถูกต้องเหมาะสมจึงจะช่วยส่งเสริมวัคซีนที่ผลิตคิดค้นขึ้นให้มีประสิทธิภาพสูงสุดในการกระตุ้นภูมิคุ้มกันเพื่อป้องกันโรคซึ่งวัคซีนที่ดีในอุดมคติ ควรมีความปลอดภัยทั้งต่อตัวปลา ผู้ทำวัคซีนและไม่มีส่วนของวัคซีนตกค้างไปสู่ผู้บริโภคสามารถให้ความคุ้มโรคได้ครอบคลุมเชื้อหลายสายพันธุ์และใช้ได้ผลกับปลาหลายๆ ชนิด วิธีการใช้ง่าย ไม่ทำให้ปลาเครียด ไม่มีความยุ่งยากเมื่อนำไปใช้ในระดับฟาร์มหรือระดับอุตสาหกรรม เช่นวัคซีนแบบผสมอาหาร หรือแบบแช่ ป้องกันการติดเชื้อได้ 100% ให้ภูมิคุ้มโรคตลอดชีวิต (long-lasting protection) หรืออย่างน้อยมีภูมิคุ้มตลอดช่วงระยะเวลาการผลิต (production cycle) ราคาไม่แพงและมีศักยภาพในการพัฒนาเพื่อนำไปใช้ในสัตว์ได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายต่อไปค่ะ

สัตวแพทย์หญิง ดร.มินตรา ลักขณา (หมอเม)
อ.น.สพ.ดร. ภัทรพล เปี่ยมสมบูรณ์ (หมอเอก) 

 

 

Vaccine for Aeromonas prevention

     Vaccines in fish are well-studied in many species of economically important fish. For Aeromonas, many vaccination trials have been tested, such as vaccine made of dead and live attenuate bacteria.

     Although, the use of Aeromonas vaccine is aimed to prevent and control of Aeromonas disease in farm, however, there are some disadvantages of the vaccine. Some components in the vaccine may cause tissue irritation which resulted in wound, necrosis and inflammation at the injection site (intraperitoneal or intramuscular).

     Examples of approved vaccine used in aquaculture fish such as Aeromonas salmonicida vaccine in Salmon, Flavobacterium Columnare vaccine and Edwardsiella ictalurii vaccine. But there is no approved or effective vaccine against Aeromonas hydrophila yet. This is because the vaccine that made of one strain of Aeromonas cannot be used against the infection caused by another strain of Aeromonas. In the other word, there is no “cross protection” between different Aeromonas strains. In Thailand, research on Aeromonas vaccine is still going on and we may have a successful Aeromonas vaccine one day.

     Vaccines in fish come in many forms such as, oral, bath or injection vaccine, but, a good vaccine can be any form that can protect the fish a long period time or at least throughout their production cycle. A good vaccine should be safe for fish and human who consume those fish. This means there must be no vaccine residual or leftover pass from fish to human. We believe that in future, the use of antibiotics in aquaculture will be replaced with the use of vaccine and probiotics.

Mintra Lukkana, DVM, MSc, PhD

Pathradol Piamsomboon , DVM , PhD
  

 
Farm story

แมงดากับงานด้านการแพทย์
คาเวียร์ ไข่จากปลาที่ใกล้สูญพันธุ์
การตรวจโรคทางห้องปฏิบัติการและการนำไปใช้
E-commerce พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับสินค้าสัตว์น้ำผ่านหลัก 7P (2)
E-commerce พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับสินค้าสัตว์น้ำผ่านหลัก 7P (1)
ระบบข้อมูลสุขภาพสัตว์โลก
น้ำปลา ความอร่อยจากอดีตสู่ยุคใส่ใจสุขภาพ
โรคอุบัติใหม่ในสัตว์น้ำของประเทศไทยในอดีต
โรคอุบัติใหม่ไม่ไกลตัว Novel Coronavirus
เรื่องกุ้งกับโปรไบโอติก (2)
ความสำคัญของการรายงานการระบาดของโรคกับสุขภาพสัตว์น้ำ
ยกระดับ from farm-to-table ด้วยสี่เสาหลักด้านคุณภาพ
ความลับของปลาเนื้อสีส้ม: เรื่องที่น่าสนใจของปลาแซลมอน (2)
คู่มือป้องกัน โรคโควิด-19
ความลับของปลาเนื้อสีส้ม: เรื่องที่น่าสนใจของปลาแซลมอน (1)
Climate change ภาวะโลกร้อนกับสุขภาพของปลา (2)
Climate change ภาวะโลกร้อนกับสุขภาพของปลา (1)
มาตรฐานด้านสุขภาพสัตว์น้ำ องค์การสุขภาพสัตว์โลก OIE
OIE องค์การสุขภาพสัตว์โลก ตอนที่ 2
OIE องค์การสุขภาพสัตว์โลก ตอนที่ 1
เรื่องกุ้งกับโปรไบโอติก
การใช้โปรไบโอติกในการเลี้ยงกุ้ง: สิ่งแวดล้อม
การจัดการสุขภาพสัตว์น้ำ ในอีก 30 กว่าปีข้างหน้า ภาค 2
การจัดการสุขภาพสัตว์น้ำ ในอีก 30 กว่าปีข้างหน้า ภาค 1
การพัฒนาสายพันธุ์ต้านทานโรค: โรคติดเชื้อไวรัสจุดขาวหรือ White Spot Syndrome Virus ในกุ้งกุลาดำ
ระบบความปลอดภัยทางชีวภาพในฟาร์มปลานิล: การพัฒนาสายพันธุ์
ระบบความปลอดภัยทางชีวภาพในโรงเพาะฟักลูกกุ้ง: ประโยชน์/ต้นทุน (2)
ระบบความปลอดภัยทางชีวภาพในโรงเพาะฟักลูกกุ้ง: ประโยชน์/ต้นทุน (1)
เรียนรู้ระบบความปลอดภัยทางชีวภาพในการผลิตปศุสัตว์เพื่อการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
ระบบความปลอดภัยทางชีวภาพในระดับต่างๆ
การเกิดโรคสัตว์น้ำและการระบาด
การดำเนินการเกี่ยวกับโรค Tilapia Lake Virus (TiLV) ในบริบทโลก (2)
การดำเนินการเกี่ยวกับโรค Tilapia Lake Virus (TiLV) ในบริบทโลก (1)
การพบกันของปลาทะเลกับไมโครพลาสติก
แนวทางการจัดการโรคสัตว์น้ำอุบัติใหม่
การจัดการโรคข้ามพรมแดนและโรคติดต่ออุบัติใหม่
การจัดการสุขภาพสัตว์น้ำ: OIE
โรคอีเอชพี, EHP, กุ้ง
PM 2.5 โรคหัวใจและหลอดเลือด เมนูปลา เกี่ยวกันยังไง: 2
PM 2.5 โรคหัวใจและหลอดเลือด เมนูปลา เกี่ยวกันยังไง: 1
โรคในสัตว์น้ำ ตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์
พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ.2558
การวางยาสลบปลาและข้ควรคำนึง
การออกฤทธิ์ของยาสลบในปลา
ยาสลบที่ใช้ในปลา
ข้อควรปฏิบัติ ในการวางยาสลบปลา
หลักการการทำสลบในสัตว์น้ำ
การทำสลบในสัตว์
การตรวจตัวอย่างปลาเบื้องต้นในฟาร์ม: การตรวจอุจจาระ
การตรวจตัวอย่างปลาเบื้องต้นในฟาร์ม: การตัดซี่เหงือก
การตรวจตัวอย่างปลาเบื้องต้นในฟาร์ม: การตัดครีบ
การตรวจตัวอย่างปลาเบื้องต้นในฟาร์ม: การขูดผิวหนัง.
การตรวจตัวอย่างปลาเบื้องต้นในฟาร์ม
การบันทึกสุขภาพปลาในฟาร์ม
การตรวจประเมินสภาวะสุขภาพภายในฟาร์ม
การเก็บตัวอย่างสัตว์น้ำเพื่อตรวจโรค
การเลี้ยงปลานิลในระบบต่างๆ
กินปลานิลแล้วได้อะไร
พัฒนาการของไข่ที่ได้รับการผสม
การจัดการผสมพ่อแม่พันธุ์ปลานิล
พฤติกรรมของการผสมพันธุ์ในปลานิล
การผสมเทียม: พ่อแม่พันธุ์ปลานิล
การผสมเทียมปลา
ขั้นตอนการผสมเทียมในสัตว์
การผสมเทียมในสัตว์
โปรไบโอติกกับเชื้อสเตรปโตคอคคัส
โรคติดเชื้อในปลานิล สเตรปโตคอคโคซิส 4
โรคติดเชื้อในปลานิล สเตรปโตคอคโคซิส 3
โรคติดเชื้อในปลานิล สเตรปโตคอคโคซิส 2
โรคติดเชื้อในปลานิล สเตรปโตคอคโคซิส 1
วัคซีนสำหรับโรคติดเชื้อไวรัส Tilapia Lake Virus (TiLV) ในปลานิล
วัคซีนสำหรับโรคที่มีสาเหตุจากเชื้อไวรัส
วัคซีนสำหรับโรคที่มีสาเหตุจากเชื้อแบคทีเรีย
วัคซีนคืออะไร
โรคติดเชื้อในปลานิล : แอโรโมนาส 5
โรคติดเชื้อในปลานิล : แอโรโมนาส 4
โรคติดเชื้อในปลานิล : แอโรโมนาส 3
โรคติดเชื้อในปลานิล : แอโรโมนาส 2
โรคติดเชื้อในปลานิล : แอโรโมนาส 1
หลักเกณฑ์ที่ดีในการผลิตอาหารสัตว์
การเลือกซื้ออาหารสัตว์ : อาหารสัตว์น้ำ
การเลือกซื้ออาหารสัตว์ : ลักษณะอาหารและการเลือกใช้
การเลือกซื้ออาหารสัตว์ : สถานที่ขาย เลขทะเบียน ฉลาก
หลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิตอาหาร
การต้านทานความเครียด
การสืบพันธุ์ของสัตว์น้ำ
คน
สัตว์พาหะ
การเคลื่อนย้ายปลาเข้าฟาร์ม
การติดต่อของเชื้อโรค
การกักกันโรคก่อนนำสัตว์น้ำใหม่เข้ามาเลี้ยง
ระบบความปลอดภัยทางชีวภาพในฟาร์มสัตว์น้ำ
การกระตุ้นเจริญเติบโต
การสร้างความสมดุลของภูมิคุ้มกัน
ระบบภูมิคุ้มกันคืออะไร
การทำงานและประสิทธิภาพของโปรไบโอติก : ช่วยในการย่อยและช่วยให้มีการนำสารอาหารไปใช้ได้ดีขึ้น
การทำงานและประสิทธิภาพของโปรไบโอติก : ปรับปรุงคุณภาพน้ำ
การทำงานและประสิทธิภาพของโปรไบโอติก : การแย่งใช้สารเคมีและพลังงาน
การทำงานและประสิทธิภาพของโปรไบโอติก : การต้านเชื้อไวรัส เชื้อรา
การทำงานและประสิทธิภาพของโปรไบโอติก : การผลิตสารต้านเชื้อแบคทีเรีย
การทำงานและประสิทธิภาพของโปรไบโอติก : การแย่งพื้นที่ยึดเกาะ
แบคทีเรียที่นิยมใช้เป็นโปรไบโอติก
แอมโมเนีย
สารประกอบไนโตรเจน
ความขุ่นใส ความโปร่งใส
คาร์บอนไดออกไซด์
ความเค็มของน้ำในบ่อเลี้ยงปลา
ความกระด้างของน้ำในบ่อเลี้ยงปลา
ความเป็นกรด-ด่างในบ่อเลี้ยงปลา
ผลของอุณหภูมิต่อสุขภาพปลา
ออกซิเจนในน้ำมีผลต่อปลายังไง
โปรไบโอติกกับการเลี้ยงสัตว์น้ำ
เก็บตัวอย่างน้ำส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการทำอย่างไร
การตรวจคุณภาพน้ำเบื้องต้นทำอย่างไร
น้ำกับการเลี้ยงปลา
โปรไบโอติกคืออะไร
เตรียมกระชังให้ดีก่อนการเลี้ยง
เตรียมบ่อก่อนการเลี้ยงยังไงให้พอดี
ปัจจัยที่มีผลต่อสุขภาพปลานิล
แผนผังฟาร์มสำคัญอย่างไร
มาตรฐาน GAP
aquatic chicken
Introduce