โรคติดเชื้อในปลานิล สเตรปโตคอคโคซิส 1
ReadyPlanet.com
โรคติดเชื้อในปลานิล สเตรปโตคอคโคซิส 1

โรคยอดฮิต ดั้งเดิมที่พบได้บ่อยสำหรับอุตสาหกรรมการเพาะเลี้ยงปลานิลของประเทศไทยและคงเป็นไปไม่ได้ ที่จะไม่กล่าวถึงในเพจนี้เลย ก็คือโรคสเตรปโตคอคโคซิส (Streptococcosis) ซึ่งมีสาเหตุจากเชื้อแบคทีเรียแกรมบวก ชื่อ สเตรปโตคอคคัส (Streptococcus spp.) ปลานิลที่ติดเชื้อชนิดนี้มักป่วยและตายอย่างเฉียบพลัน

จากรายงานการศึกษาโรคสเตรปโตคอคโคซิสยังเป็นปัญหาสำคัญต่อการผลิตปลาน้ำจืดและปลาน้ำเค็มหลายชนิดทั่วโลกปลาที่ป่วยด้วยโรคนี้สามารถพบอัตราการตายสูงถึง 50-75% โดยเฉพาะในปลาชนิดที่มีความไวต่อโรค เช่น ปลานิลและปลากระพงขาว อย่างไรก็ตามส่วนใหญ่พบอุบัติการณ์ของเชื้อสเตรปโตคอคคัสก่อโรคในปลานิลเพาะเลี้ยงสูงกว่าปลาชนิดอื่นๆ ที่เพาะเลี้ยง มีการศึกษาของต่างประเทศในปี 1996 เปรียบเทียบความไวของการเกิดโรคดังกล่าว ในปลาเพาะเลี้ยง 2 ชนิด คือ ปลานิล และ channel catfish (Ictalurus punctatus) ทดลองโดยการแช่ลูกปลาด้วยเชื้อสเตรปโตคอคคัสพบว่าหลังจากรับเชื้อเป็นเวลา 1 สัปดาห์ ปลานิลมีอาการและรอยโรคในระดับที่รุนแรงกว่า channel catfish การเกิดโรคนี้สามารถพบได้ในฟาร์มปลานิลชนิดต่างๆ เช่น ปลานิล ปลานิลแดง และปลานิลลูกผสม สำหรับประเทศไทยนั้นพบการระบาดของโรคติดเชื้อแบคทีเรียชนิดนี้ในปลานิลที่เลี้ยงทุกภูมิภาคของประเทศรวมทั้งปลากระพงขาวเพาะเลี้ยงทางภาคใต้ของประเทศ สามารถพบโรคติดเชื้อสเตรปโตคอคคัสนี้ได้ตลอดระยะการผลิตปลานิลทั้งระยะปลานิลอนุบาล ปลารุ่น และปลาพ่อแม่พันธุ์

เชื้อเชื้อสเตรปโตคอคคัสที่ก่อโรคในปลาเขตน้ำอุ่น ได้แก่ Streptococcus agalactiae, Streptococcus iniae, Streptococcus dysgalactiae, Streptococcus ictaluri, Streptococcus parauberis, Lactococcus garvieae และ Enterococcus faecalis แต่เชื้อสเตรปโตคอคคัสชนิดที่มีรายงานการก่อโรคในปลานิลเพาะเลี้ยงประเทศไทย ได้แก่ Streptococcus agalactiae และ Streptococcus iniae โดยเชื้อ Streptococcus agalactiae เป็นเชื้อก่อโรคหลักและพบได้ในปลาป่วยด้วยโรคนี้จากทุกภูมิภาคของประเทศไทยที่มีการเลี้ยงปลานิลเชื้อสเตรปโตคอคคัส พบได้ในสิ่งมีชีวิต เช่น คน สัตว์และพืช พบในสิ่งแวดล้อม เช่น น้ำและโคลนก้นบ่อบางครั้งปลาที่ติดเชื้ออาจไม่แสดงอาการหรือมีรอยโรคซึ่งส่งผลกระทบต่อการเกิดโรคระบาดในฟาร์มได้ การแพร่กระจายเชื้อจะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วถ้าปลาในแหล่งน้ำเดียวกันที่เลี้ยงนั้นกินปลาป่วยหรือปลาที่ติดเชื้อเป็นอาหาร นอกจากนี้ยังพบการติดเชื้อได้ทางบาดแผลที่ผิวหนัง

สำหรับสินค้าประเภทผลิตภัณฑ์ปลาหากมีเชื้อแฝง เช่น ปลาสดหรือปลาแช่แข็งอาจเป็นสาเหตุของการแพร่เชื้อได้ในลักษณะของของเสียจากการเตรียมผลิตภัณฑ์เพื่อปรุงอาหาร เช่นการถอดเกล็ด หนังปลา น้ำเสียจากการล้างโดยไม่ได้ผ่านความร้อนหรือการฆ่าเชื้อ เป็นต้น ทำให้เชื้อสามารถปนเปื้อนอยู่ในดินและแหล่งน้ำธรรมชาติครั้งหน้ามารู้จักคุณสมบัติของเชื้อแบคทีเรียสเตรปโตคอคคัสที่ก่อโรคนี้เพิ่มเติมกันนะคะ

สัตวแพทย์หญิง ดร.มินตรา ลักขณา (หมอเม)
อ.น.สพ.ดร. ภัทรพล เปี่ยมสมบูรณ์ (หมอเอก) 

 

 

Infectious disease in tilapia: Streptococcosis 1

The most common and the most famous disease in Thai’s tilapia farming cannot be nothing else but Streptococcosis. The disease caused by Gram-positive bacteria called Streptococcus spp. It is also a major problem in aquaculture industries all over the world. It’s often a cause of massive mortality in many species of freshwater and marine fish.

Mortality rate is usually around 50-75%, especially in those susceptible fish species such as tilapia and Asian sea bass. However, the incidence of Streptococcosis is highest in tilapia.

There was a study in 1996 comparing the severity of this disease between tilapia and channel catfish (Ictalurus punctatus)It was found that after a week ok bath-immersion with Streptococcus bacteria, tilapia was presenting more severe clinical signs than the catfish.

Streptococcosis can be found all types of tilapia, such as black tilapia, red tilapia and hybrid tilapia and all life stages, including fry, fingerling, grow-out and broodstock. In Thailand, Streptococcosis is reported in all tilapia-farming areas, as well as in Sea bass culture in the south. Streptococcus species that can be found in warm-water regions include Streptococcus agalactiae, Streptococcus iniae, Streptococcus dysgalactiae, Streptococcus ictaluri, Streptococcus parauberis, Lactococcus garvieae and Enterococcus faecalis.

In Thailand, Streptococcus agalactiae and Streptococcus iniae are the two species that cause problems, mostly Streptococcus agalactiae

Streptococcus bacteria are found in living things such as human, animals and plant, in environment such as water and sediment.

 

Sometimes, infected fish may not show any sign. This makes it harder to manage disease in farm. The disease spread fast, mostly by fish eating the dead or sick one. Bacteria can also enter a fish through skin abrasion. Fish products (fresh or frozen) can also be the sources of diseases because the bacteria may contaminate in waste from processing of these products (scale or skin removal).

Next time, we will talk about characteristic of this bacteria. Stay tune!

Mintra Lukkana, DVM, MSc, PhD

Pathradol Piamsomboon , DVM , PhD
  

 
Farm story

แมงดากับงานด้านการแพทย์
คาเวียร์ ไข่จากปลาที่ใกล้สูญพันธุ์
การตรวจโรคทางห้องปฏิบัติการและการนำไปใช้
E-commerce พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับสินค้าสัตว์น้ำผ่านหลัก 7P (2)
E-commerce พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับสินค้าสัตว์น้ำผ่านหลัก 7P (1)
ระบบข้อมูลสุขภาพสัตว์โลก
น้ำปลา ความอร่อยจากอดีตสู่ยุคใส่ใจสุขภาพ
โรคอุบัติใหม่ในสัตว์น้ำของประเทศไทยในอดีต
โรคอุบัติใหม่ไม่ไกลตัว Novel Coronavirus
เรื่องกุ้งกับโปรไบโอติก (2)
ความสำคัญของการรายงานการระบาดของโรคกับสุขภาพสัตว์น้ำ
ยกระดับ from farm-to-table ด้วยสี่เสาหลักด้านคุณภาพ
ความลับของปลาเนื้อสีส้ม: เรื่องที่น่าสนใจของปลาแซลมอน (2)
คู่มือป้องกัน โรคโควิด-19
ความลับของปลาเนื้อสีส้ม: เรื่องที่น่าสนใจของปลาแซลมอน (1)
Climate change ภาวะโลกร้อนกับสุขภาพของปลา (2)
Climate change ภาวะโลกร้อนกับสุขภาพของปลา (1)
มาตรฐานด้านสุขภาพสัตว์น้ำ องค์การสุขภาพสัตว์โลก OIE
OIE องค์การสุขภาพสัตว์โลก ตอนที่ 2
OIE องค์การสุขภาพสัตว์โลก ตอนที่ 1
เรื่องกุ้งกับโปรไบโอติก
การใช้โปรไบโอติกในการเลี้ยงกุ้ง: สิ่งแวดล้อม
การจัดการสุขภาพสัตว์น้ำ ในอีก 30 กว่าปีข้างหน้า ภาค 2
การจัดการสุขภาพสัตว์น้ำ ในอีก 30 กว่าปีข้างหน้า ภาค 1
การพัฒนาสายพันธุ์ต้านทานโรค: โรคติดเชื้อไวรัสจุดขาวหรือ White Spot Syndrome Virus ในกุ้งกุลาดำ
ระบบความปลอดภัยทางชีวภาพในฟาร์มปลานิล: การพัฒนาสายพันธุ์
ระบบความปลอดภัยทางชีวภาพในโรงเพาะฟักลูกกุ้ง: ประโยชน์/ต้นทุน (2)
ระบบความปลอดภัยทางชีวภาพในโรงเพาะฟักลูกกุ้ง: ประโยชน์/ต้นทุน (1)
เรียนรู้ระบบความปลอดภัยทางชีวภาพในการผลิตปศุสัตว์เพื่อการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
ระบบความปลอดภัยทางชีวภาพในระดับต่างๆ
การเกิดโรคสัตว์น้ำและการระบาด
การดำเนินการเกี่ยวกับโรค Tilapia Lake Virus (TiLV) ในบริบทโลก (2)
การดำเนินการเกี่ยวกับโรค Tilapia Lake Virus (TiLV) ในบริบทโลก (1)
การพบกันของปลาทะเลกับไมโครพลาสติก
แนวทางการจัดการโรคสัตว์น้ำอุบัติใหม่
การจัดการโรคข้ามพรมแดนและโรคติดต่ออุบัติใหม่
การจัดการสุขภาพสัตว์น้ำ: OIE
โรคอีเอชพี, EHP, กุ้ง
PM 2.5 โรคหัวใจและหลอดเลือด เมนูปลา เกี่ยวกันยังไง: 2
PM 2.5 โรคหัวใจและหลอดเลือด เมนูปลา เกี่ยวกันยังไง: 1
โรคในสัตว์น้ำ ตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์
พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ.2558
การวางยาสลบปลาและข้ควรคำนึง
การออกฤทธิ์ของยาสลบในปลา
ยาสลบที่ใช้ในปลา
ข้อควรปฏิบัติ ในการวางยาสลบปลา
หลักการการทำสลบในสัตว์น้ำ
การทำสลบในสัตว์
การตรวจตัวอย่างปลาเบื้องต้นในฟาร์ม: การตรวจอุจจาระ
การตรวจตัวอย่างปลาเบื้องต้นในฟาร์ม: การตัดซี่เหงือก
การตรวจตัวอย่างปลาเบื้องต้นในฟาร์ม: การตัดครีบ
การตรวจตัวอย่างปลาเบื้องต้นในฟาร์ม: การขูดผิวหนัง.
การตรวจตัวอย่างปลาเบื้องต้นในฟาร์ม
การบันทึกสุขภาพปลาในฟาร์ม
การตรวจประเมินสภาวะสุขภาพภายในฟาร์ม
การเก็บตัวอย่างสัตว์น้ำเพื่อตรวจโรค
การเลี้ยงปลานิลในระบบต่างๆ
กินปลานิลแล้วได้อะไร
พัฒนาการของไข่ที่ได้รับการผสม
การจัดการผสมพ่อแม่พันธุ์ปลานิล
พฤติกรรมของการผสมพันธุ์ในปลานิล
การผสมเทียม: พ่อแม่พันธุ์ปลานิล
การผสมเทียมปลา
ขั้นตอนการผสมเทียมในสัตว์
การผสมเทียมในสัตว์
โปรไบโอติกกับเชื้อสเตรปโตคอคคัส
โรคติดเชื้อในปลานิล สเตรปโตคอคโคซิส 4
โรคติดเชื้อในปลานิล สเตรปโตคอคโคซิส 3
โรคติดเชื้อในปลานิล สเตรปโตคอคโคซิส 2
วัคซีนสำหรับโรคติดเชื้อไวรัส Tilapia Lake Virus (TiLV) ในปลานิล
วัคซีนสำหรับโรคที่มีสาเหตุจากเชื้อไวรัส
วัคซีนสำหรับโรคที่มีสาเหตุจากเชื้อแบคทีเรีย
วัคซีนคืออะไร
การศึกษาเรื่องวัคซีนป้องกันการติดเชื้อแอโรโมนาส
โรคติดเชื้อในปลานิล : แอโรโมนาส 5
โรคติดเชื้อในปลานิล : แอโรโมนาส 4
โรคติดเชื้อในปลานิล : แอโรโมนาส 3
โรคติดเชื้อในปลานิล : แอโรโมนาส 2
โรคติดเชื้อในปลานิล : แอโรโมนาส 1
หลักเกณฑ์ที่ดีในการผลิตอาหารสัตว์
การเลือกซื้ออาหารสัตว์ : อาหารสัตว์น้ำ
การเลือกซื้ออาหารสัตว์ : ลักษณะอาหารและการเลือกใช้
การเลือกซื้ออาหารสัตว์ : สถานที่ขาย เลขทะเบียน ฉลาก
หลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิตอาหาร
การต้านทานความเครียด
การสืบพันธุ์ของสัตว์น้ำ
คน
สัตว์พาหะ
การเคลื่อนย้ายปลาเข้าฟาร์ม
การติดต่อของเชื้อโรค
การกักกันโรคก่อนนำสัตว์น้ำใหม่เข้ามาเลี้ยง
ระบบความปลอดภัยทางชีวภาพในฟาร์มสัตว์น้ำ
การกระตุ้นเจริญเติบโต
การสร้างความสมดุลของภูมิคุ้มกัน
ระบบภูมิคุ้มกันคืออะไร
การทำงานและประสิทธิภาพของโปรไบโอติก : ช่วยในการย่อยและช่วยให้มีการนำสารอาหารไปใช้ได้ดีขึ้น
การทำงานและประสิทธิภาพของโปรไบโอติก : ปรับปรุงคุณภาพน้ำ
การทำงานและประสิทธิภาพของโปรไบโอติก : การแย่งใช้สารเคมีและพลังงาน
การทำงานและประสิทธิภาพของโปรไบโอติก : การต้านเชื้อไวรัส เชื้อรา
การทำงานและประสิทธิภาพของโปรไบโอติก : การผลิตสารต้านเชื้อแบคทีเรีย
การทำงานและประสิทธิภาพของโปรไบโอติก : การแย่งพื้นที่ยึดเกาะ
แบคทีเรียที่นิยมใช้เป็นโปรไบโอติก
แอมโมเนีย
สารประกอบไนโตรเจน
ความขุ่นใส ความโปร่งใส
คาร์บอนไดออกไซด์
ความเค็มของน้ำในบ่อเลี้ยงปลา
ความกระด้างของน้ำในบ่อเลี้ยงปลา
ความเป็นกรด-ด่างในบ่อเลี้ยงปลา
ผลของอุณหภูมิต่อสุขภาพปลา
ออกซิเจนในน้ำมีผลต่อปลายังไง
โปรไบโอติกกับการเลี้ยงสัตว์น้ำ
เก็บตัวอย่างน้ำส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการทำอย่างไร
การตรวจคุณภาพน้ำเบื้องต้นทำอย่างไร
น้ำกับการเลี้ยงปลา
โปรไบโอติกคืออะไร
เตรียมกระชังให้ดีก่อนการเลี้ยง
เตรียมบ่อก่อนการเลี้ยงยังไงให้พอดี
ปัจจัยที่มีผลต่อสุขภาพปลานิล
แผนผังฟาร์มสำคัญอย่างไร
มาตรฐาน GAP
aquatic chicken
Introduce