โปรไบโอติกกับเชื้อสเตรปโตคอคคัส
ReadyPlanet.com
โปรไบโอติกกับเชื้อสเตรปโตคอคคัส

มีหลายงานวิจัยที่ค้นคว้าและศึกษาเกี่ยวกับประสิทธิภาพของโปรไบโอติกต่อการต้านเชื้อก่อโรคในสัตว์น้ำ ซึ่งรวมถึงเชื้อสเตรปโตคอคคัสที่ก่อโรคในปลานิลด้วย ยกตัวอย่างเช่นงานวิจัยของนักวิจัยจากประเทศอินโดนีเซียที่ทดลองให้โปรไบโอติกหลายๆ ชนิดผสมอาหารในปริมาณที่เหมาะสม ในงานวิจัยชิ้นนี้เลือกใช้โปรไบโอติก 3 ชนิด คือ Bacillus cereus เชื้อ Bacillus subtillis และเชื้อ Staphylococcus lentus ผสมกันหลายรูปแบบในความเข้มข้นต่างๆ กัน ให้ปลานิลน้ำหนักประมาณ 13 กรัม/ตัว กินพร้อมอาหาร เป็นเวลาติดต่อกัน 14 วัน

โดยแบ่งเป็นกลุ่มการทดลอง 6 กลุ่ม ดังนี้

1. กลุ่มที่ให้อาหารผสมเชื้อ Bacillus cereus และเชื้อ Bacillus subtillis ปริมาณ 1,000,000 CFU/mL

2. กลุ่มที่ให้อาหารผสมเชื้อ Bacillus subtillis และเชื้อ Staphylococcus lentus ปริมาณ 100,000 CFU/mL

3. กลุ่มที่ให้อาหารผสมเชื้อ Bacillus cereus และเชื้อ Staphylococcus lentus ปริมาณ 100,000 CFU/mL

4. กลุ่มที่ให้อาหารผสมเชื้อ Bacillus cereus และเชื้อ Bacillus subtillis และเชื้อ Staphylococcus lentus ปริมาณ 1,000,000 CFU/mL

5. กลุ่มที่ให้อาหารธรรมดาไม่ได้ผสมเชื้อโปรไบโอติก (กลุ่มควบคุมผลบวก)

6. กลุ่มที่ให้อาหารธรรมดาไม่ได้ผสมเชื้อโปรไบโอติก (กลุ่มควบคุมผลลบ)

ในวันที่ 15 ของการทดลอง นักวิจัยทดลองนำเชื้อสเตรปโตคอคคัส (Streptococcus agalactiae) ที่ก่อโรคไปฉีดเข้าในตัวปลานิลในปลากลุ่มทดลองกลุ่มที่ 1-5 (กลุ่มที่ 6 ไม่ได้ทดลองฉีดเชื้อเพราะใช้เป็นกลุ่มควบคุม)

ผลการศึกษาพบว่า ปลากลุ่มที่ให้กินอาหารผสมเชื้อโปรไบโอติกทุกกลุ่มมีการตอบสนองต่อเชื้อสเตรปโตคอคคัสที่ฉีดให้ โดยมีอัตราการรอดชีวิตระหว่าง 85-89% ใกล้เคียงกับปลากลุ่มที่ 6 (88%) ในขณะที่ปลาทดลองกลุ่มที่ 5 มีอัตราการรอดชีวิตเพียง 66% เท่านั้น นอกจากนี้เมื่อตรวจการตอบสนองของระบบภูมิคุ้มกันโดยวัดจากค่า respiratory burst activity ยังพบการเพิ่มการทํางานของเซลล์ที่ทำลายเชื้อโรคเพิ่มมากขึ้น เช่นเดียวกันเมื่อตรวจดัชนีการจับกินสิ่งแปลกปลอมก็พบว่ามีค่าสูง

นอกจากนี้ ยังพบการศึกษาในบราซิล เมื่อปี 2560 ที่ทดลองผสมเชื้อโปรไบโอติก Lactobacillus plantarum (เป็นโปรไบโอติกกลุ่มแลคติกแบคทีเรีย) ให้เป็นอาหารเสริมกับปลานิลและประเมินผลที่พบต่อสมรรถภาพการเจริญเติบโตการตอบสนองทางภูมิคุ้มกันรวมทั้งลองตรวจลำไส้เล็กของปลานิลที่ลองทำให้ป่วยด้วยเชื้อ Streptococcus agalactiae ด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องผ่าน (Transmission Electron Microscopy, TEM) โดยในการทดลองนักวิจัยได้แบ่งปลาเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มควบคุมและกลุ่มที่ได้รับอาหารเสริมด้วยเชื้อโปรไบโอติก Lactobacillus plantarum เป็นระยะเวลาติดต่อกันนาน 58 วัน ทีมวิจัยสังเกตถึงปริมาณเชื้อโปรไบโอติก Lactobacillus plantarum ที่เพิ่มจำนวนขึ้น ขณะเดียวกันกลับพบว่าปริมาณเชื้อกลุ่ม Vibrionaceae ในปลาที่ได้รับอาหารเสริมลดลงรวมถึงพบว่าปลากลุ่มทดลองให้อาหารผสมโปรไบโอติกมีน้ำหนักที่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ อัตราการเจริญเติบโตและประสิทธิภาพการใช้อาหารดีนอกจากนี้หลังจากที่ลองทำให้ปลานิลป่วยด้วยเชื้อ Streptococcus agalactiae แล้วพบว่าปลากลุ่มที่ได้กินอาหารผสมโปรไบโอติกมีปริมาณเม็ดเลือดชนิด thrombocytes และ neutrophils เพิ่มมากขึ้นด้วยซึ่งมีผลต่อการต่อสู้กับเชื้อโรคผลการตรวจสอบลำไส้เล็กด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องผ่านพบว่าเยื่อเมือกในลำไส้ของปลาทั้ง 2 กลุ่มมีความเสียหายเกิดขึ้นพบลักษณะเชื้อแบคทีเรียคล้ายกับ S. agalactiae ในทั้งสองกลุ่มทดลองอย่างไรก็ตาม ยังพบลักษณะเชื้อ L. plantarum เติบโตเพิ่มจำนวนปกคลุมอยู่ที่ผนังลำไส้เล็กไส้ ซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการเจริญเติบโตและปรับค่าตัวชี้วัดทางโลหิตวิทยาบางค่าในบทวิเคราะห์ผลของงานวิจัยเกี่ยวกับโปรไบโอติกหลายชิ้นยังพูดถึงเรื่องความเข้มข้นของเชื้อโปรไบติกมีผลกับการต่อต้านเชื้อก่อโรคอีกด้วย ถ้ามีปริมาณเชื้อโปรไบติกอยู่ในระบบทางเดินอาหารสูงจะช่วยลดปริมาณเชื้อก่อโรคในอวัยวะเป้าหมายได้ ทั้งนี้การใช้โปรไบโอติกสามารถเพิ่มความต้านทานต่อการติดเชื้อโรคในตัวสัตว์ได้โดยการเพิ่มระบบภูมิคุ้มกันที่ไม่เฉพาะเจาะจงการเลือกใช้โปรไบโอติกก็มีความสำคัญและเป็นประโยชน์ในการป้องกันโรคของฟาร์มด้วยนะคะ

สัตวแพทย์หญิง ดร.มินตรา ลักขณา (หมอเม)
อ.น.สพ.ดร. ภัทรพล เปี่ยมสมบูรณ์ (หมอเอก) 

 

 

Probiotics and Streptococcus

There were many researches, studying about the efficacy of probiotics against several diseases in aquatic animals. Streptococcosis in tilapia is among one of them.

There was a study in Indonesia, testing different types and dosages of probiotics against pathogenic Streptococcus agalactiae. Three types of probiotics, Bacillus cereus, Bacillus subtillis, and Staphylococcus lentus were mixed in different combinations and dosages, and gave to the Nile tilapia with feed for 14 days. The fish were divided into 6 groups and received

different combinations of probiotics as follows:

1. The fish received Bacillus cereus and Bacillus subtillis at the dosage of 1,000,000 CFU/mL.

2. The fish received Bacillus subtillis and Staphylococcus lentus at the dosage of 100,000 CFU/mL.

3. The fish received Bacillus cereus and Staphylococcus lentus at the dosage of 100,000 CFU/mL.

4. The fish received Bacillus cereus, Bacillus subtillis, and Staphylococcus lentus at the dosage of 1,000,000 CFU/mL.

5. The fish received regular feed without probiotics (positive control)

6. The fish received regular feed without probiotics and were not challenge with Streptococcus (negative control)

After the fish were fed with probiotics combination for 14 days, the fish from group 1-5 were injected with virulence strain of Streptococcus agalactiae. The groups that received probiotics have higher survival rate (group 1-4, 85-89%) than the control group (group 5, 66%). In addition, immune activity of the probiotics feeding group were also higher than the control group.

Another study from Brazil in 2017 showed the efficacy of probiotics Lactobacillus plantarum (lactic acid bacteria) when given with feed to Nile tilapia. The study compared growth rate and immune response of fish that received probiotics. The study also examined small intestine of the fish when challenged with Streptococcus agalactiae, using electron microscope. After 58 days of probiotics feeding, the fish those have been eaten probiotics showing more amount of good bacteria (Lactobacillus plantarum) and less amount of bad bacteria (Vibrionaceae) in their intestine, compared to the control group. The fish in probiotics-treated group also have better growth rate and better feed conversion ratio. When the fish were challenged with Streptococcus agalactiae, the fish in probiotics-treated group were found to have higher level of immune response which indicated by the higher amount of thrombocytes and neutrophils cells. Also, inside the intestine of probiotics-treated fish, they observed that the damaged intestinal wall was covered by L. plantarum. This implied that the probiotics L. plantarum helped reduce severity due to Streptococcus infection.

Other researches also describe about the relationship between concentration of probiotics with pathogens invasion. If the level of probiotics in gastrointestinal tract is high, the numbers of pathogen in target organs are reduced. In addition, probiotics can stimulate the non-specific immunity which is the first line of defense against diseases.

As you can see, the use of probiotics certainly benefits in disease prevention in your farm.

Mintra Lukkana, DVM, MSc, PhD

Pathradol Piamsomboon , DVM , PhD
  
Farm story

เศรษฐกิจชีวภาพ-เศรษฐกิจหมุนเวียน-เศรษฐกิจสีเขียว Bio-Circular-Green Economy : ภาคการเกษตร
การให้ probiotic ชนิด Bacillus cereus และ Bacillus subtilis ผสมอาหารปลานิล ที่มีผลต่ออัตราการเจริญเติบโต สุขภาพของลำไส้ และความต้านทานต่อการติดเชื้อ Streptococcus agalactiae
การใช้ probiotics prebiotics และ synbiotics ในปลานิล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเจริญเติบโต และการป้องกันการติดเชื้อ Aeromonas hydrophila
ปลานิลและซินไบโอติก
ปลาเทราต์กับซินไบโอติก
การฆ่าเชื้อโรคอุปกรณ์ส่วนตัว และน้ำ
ข้อควรคำนึงถึงในการฆ่าเชื้อสถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ฟาร์ม และอุปกรณ์ (3)
ข้อควรคำนึงถึงในการฆ่าเชื้อสถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ฟาร์ม และอุปกรณ์ (2)
ข้อควรคำนึงถึงในการฆ่าเชื้อสถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ฟาร์ม และอุปกรณ์ (1)
วัคซีน Covid-19 หนึ่งในวิธีป้องกันโรค
ประเภทของสารฆ่าเชื้อในสถานประกอบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ฟาร์ม และอุปกรณ์ (2)
ประเภทของสารฆ่าเชื้อในสถานประกอบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ฟาร์ม และอุปกรณ์ (1)
การวางแผนการฆ่าเชื้อโรคกรณีฉุกเฉิน และการเลือกใช้สารฆ่าเชื้อ
การวางแผนการฆ่าเชื้อโรค ในสถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ฟาร์ม และอุปกรณ์
ซินไบโอติกกับแบคทีเรียประจำถิ่นในลำไส้กุ้งกุ้ง
ซินไบโอติกกับภูมิคุ้มกันของกุ้ง
การฆ่าเชื้อโรคในสถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ฟาร์ม และอุปกรณ์ (2)
การฆ่าเชื้อโรคในสถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ฟาร์ม และอุปกรณ์ (1)
คำแนะนำสำหรับการทำความสะอาดและฆ่าเชื้อบนพื้นผิวไข่ปลาแซลมอน
การประเมินโปรไบโอติก
การควบคุมเพศในสัตว์น้ำผ่านการจัดการชุดโครโมโซม
แอบดูจีนเลี้ยงกุ้งกับโปรไบโอติก
ทำความรู้จัก…เปปไทด์ต้านจุลชีพ
โลกยุค 4.0 กับการเฝ้าระวังโรค
วิเคราะห์ข่าว หมู ไก่
อาหารสัตว์และเรื่องของสารพิษจากเชื้อรา
ซินไบโอติก (Synbiotics) สำหรับสัตว์น้ำ
ระบบนิเวศของแบคทีเรียในบ่อกุ้งกับโปรไบโอติก
ทำไมสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์จึงไม่มีรายงานความเสี่ยงต่อไวรัส COVID-19
น้องใหม่ตัวร้ายไวรัสในกุ้ง Decapod Iridescent Virus 1 (DIV1)
ต้านวิบริโอด้วยโปรไบโอติก
ก้งุ โปรไบโอติก การเจริญเติบโต การย่อยอาหาร
แมงดากับงานด้านการแพทย์
คาเวียร์ ไข่จากปลาที่ใกล้สูญพันธุ์
การตรวจโรคทางห้องปฏิบัติการและการนำไปใช้
E-commerce พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับสินค้าสัตว์น้ำผ่านหลัก 7P (2)
E-commerce พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับสินค้าสัตว์น้ำผ่านหลัก 7P (1)
ระบบข้อมูลสุขภาพสัตว์โลก
น้ำปลา ความอร่อยจากอดีตสู่ยุคใส่ใจสุขภาพ
โรคอุบัติใหม่ในสัตว์น้ำของประเทศไทยในอดีต
โรคอุบัติใหม่ไม่ไกลตัว Novel Coronavirus
เรื่องกุ้งกับโปรไบโอติก (2)
ความสำคัญของการรายงานการระบาดของโรคกับสุขภาพสัตว์น้ำ
ยกระดับ from farm-to-table ด้วยสี่เสาหลักด้านคุณภาพ
ความลับของปลาเนื้อสีส้ม: เรื่องที่น่าสนใจของปลาแซลมอน (2)
คู่มือป้องกัน โรคโควิด-19
ความลับของปลาเนื้อสีส้ม: เรื่องที่น่าสนใจของปลาแซลมอน (1)
Climate change ภาวะโลกร้อนกับสุขภาพของปลา (2)
Climate change ภาวะโลกร้อนกับสุขภาพของปลา (1)
มาตรฐานด้านสุขภาพสัตว์น้ำ องค์การสุขภาพสัตว์โลก OIE
OIE องค์การสุขภาพสัตว์โลก ตอนที่ 2
OIE องค์การสุขภาพสัตว์โลก ตอนที่ 1
เรื่องกุ้งกับโปรไบโอติก
การใช้โปรไบโอติกในการเลี้ยงกุ้ง: สิ่งแวดล้อม
การจัดการสุขภาพสัตว์น้ำ ในอีก 30 กว่าปีข้างหน้า ภาค 2
การจัดการสุขภาพสัตว์น้ำ ในอีก 30 กว่าปีข้างหน้า ภาค 1
การพัฒนาสายพันธุ์ต้านทานโรค: โรคติดเชื้อไวรัสจุดขาวหรือ White Spot Syndrome Virus ในกุ้งกุลาดำ
ระบบความปลอดภัยทางชีวภาพในฟาร์มปลานิล: การพัฒนาสายพันธุ์
ระบบความปลอดภัยทางชีวภาพในโรงเพาะฟักลูกกุ้ง: ประโยชน์/ต้นทุน (2)
ระบบความปลอดภัยทางชีวภาพในโรงเพาะฟักลูกกุ้ง: ประโยชน์/ต้นทุน (1)
เรียนรู้ระบบความปลอดภัยทางชีวภาพในการผลิตปศุสัตว์เพื่อการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
ระบบความปลอดภัยทางชีวภาพในระดับต่างๆ
การเกิดโรคสัตว์น้ำและการระบาด
การดำเนินการเกี่ยวกับโรค Tilapia Lake Virus (TiLV) ในบริบทโลก (2)
การดำเนินการเกี่ยวกับโรค Tilapia Lake Virus (TiLV) ในบริบทโลก (1)
การพบกันของปลาทะเลกับไมโครพลาสติก
แนวทางการจัดการโรคสัตว์น้ำอุบัติใหม่
การจัดการโรคข้ามพรมแดนและโรคติดต่ออุบัติใหม่
การจัดการสุขภาพสัตว์น้ำ: OIE
โรคอีเอชพี, EHP, กุ้ง
PM 2.5 โรคหัวใจและหลอดเลือด เมนูปลา เกี่ยวกันยังไง: 2
PM 2.5 โรคหัวใจและหลอดเลือด เมนูปลา เกี่ยวกันยังไง: 1
โรคในสัตว์น้ำ ตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์
พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ.2558
การวางยาสลบปลาและข้ควรคำนึง
การออกฤทธิ์ของยาสลบในปลา
ยาสลบที่ใช้ในปลา
ข้อควรปฏิบัติ ในการวางยาสลบปลา
หลักการการทำสลบในสัตว์น้ำ
การทำสลบในสัตว์
การตรวจตัวอย่างปลาเบื้องต้นในฟาร์ม: การตรวจอุจจาระ
การตรวจตัวอย่างปลาเบื้องต้นในฟาร์ม: การตัดซี่เหงือก
การตรวจตัวอย่างปลาเบื้องต้นในฟาร์ม: การตัดครีบ
การตรวจตัวอย่างปลาเบื้องต้นในฟาร์ม: การขูดผิวหนัง.
การตรวจตัวอย่างปลาเบื้องต้นในฟาร์ม
การบันทึกสุขภาพปลาในฟาร์ม
การตรวจประเมินสภาวะสุขภาพภายในฟาร์ม
การเก็บตัวอย่างสัตว์น้ำเพื่อตรวจโรค
การเลี้ยงปลานิลในระบบต่างๆ
กินปลานิลแล้วได้อะไร
พัฒนาการของไข่ที่ได้รับการผสม
การจัดการผสมพ่อแม่พันธุ์ปลานิล
พฤติกรรมของการผสมพันธุ์ในปลานิล
การผสมเทียม: พ่อแม่พันธุ์ปลานิล
การผสมเทียมปลา
ขั้นตอนการผสมเทียมในสัตว์
การผสมเทียมในสัตว์
โรคติดเชื้อในปลานิล สเตรปโตคอคโคซิส 4
โรคติดเชื้อในปลานิล สเตรปโตคอคโคซิส 3
โรคติดเชื้อในปลานิล สเตรปโตคอคโคซิส 2
โรคติดเชื้อในปลานิล สเตรปโตคอคโคซิส 1
วัคซีนสำหรับโรคติดเชื้อไวรัส Tilapia Lake Virus (TiLV) ในปลานิล
วัคซีนสำหรับโรคที่มีสาเหตุจากเชื้อไวรัส
วัคซีนสำหรับโรคที่มีสาเหตุจากเชื้อแบคทีเรีย
วัคซีนคืออะไร
การศึกษาเรื่องวัคซีนป้องกันการติดเชื้อแอโรโมนาส
โรคติดเชื้อในปลานิล : แอโรโมนาส 5
โรคติดเชื้อในปลานิล : แอโรโมนาส 4
โรคติดเชื้อในปลานิล : แอโรโมนาส 3
โรคติดเชื้อในปลานิล : แอโรโมนาส 2
โรคติดเชื้อในปลานิล : แอโรโมนาส 1
หลักเกณฑ์ที่ดีในการผลิตอาหารสัตว์
การเลือกซื้ออาหารสัตว์ : อาหารสัตว์น้ำ
การเลือกซื้ออาหารสัตว์ : ลักษณะอาหารและการเลือกใช้
การเลือกซื้ออาหารสัตว์ : สถานที่ขาย เลขทะเบียน ฉลาก
หลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิตอาหาร
การต้านทานความเครียด
การสืบพันธุ์ของสัตว์น้ำ
คน
สัตว์พาหะ
การเคลื่อนย้ายปลาเข้าฟาร์ม
การติดต่อของเชื้อโรค
การกักกันโรคก่อนนำสัตว์น้ำใหม่เข้ามาเลี้ยง
ระบบความปลอดภัยทางชีวภาพในฟาร์มสัตว์น้ำ
การกระตุ้นเจริญเติบโต
การสร้างความสมดุลของภูมิคุ้มกัน
ระบบภูมิคุ้มกันคืออะไร
การทำงานและประสิทธิภาพของโปรไบโอติก : ช่วยในการย่อยและช่วยให้มีการนำสารอาหารไปใช้ได้ดีขึ้น
การทำงานและประสิทธิภาพของโปรไบโอติก : ปรับปรุงคุณภาพน้ำ
การทำงานและประสิทธิภาพของโปรไบโอติก : การแย่งใช้สารเคมีและพลังงาน
การทำงานและประสิทธิภาพของโปรไบโอติก : การต้านเชื้อไวรัส เชื้อรา
การทำงานและประสิทธิภาพของโปรไบโอติก : การผลิตสารต้านเชื้อแบคทีเรีย
การทำงานและประสิทธิภาพของโปรไบโอติก : การแย่งพื้นที่ยึดเกาะ
แบคทีเรียที่นิยมใช้เป็นโปรไบโอติก
แอมโมเนีย
สารประกอบไนโตรเจน
ความขุ่นใส ความโปร่งใส
คาร์บอนไดออกไซด์
ความเค็มของน้ำในบ่อเลี้ยงปลา
ความกระด้างของน้ำในบ่อเลี้ยงปลา
ความเป็นกรด-ด่างในบ่อเลี้ยงปลา
ผลของอุณหภูมิต่อสุขภาพปลา
ออกซิเจนในน้ำมีผลต่อปลายังไง
โปรไบโอติกกับการเลี้ยงสัตว์น้ำ
เก็บตัวอย่างน้ำส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการทำอย่างไร
การตรวจคุณภาพน้ำเบื้องต้นทำอย่างไร
น้ำกับการเลี้ยงปลา
โปรไบโอติกคืออะไร
เตรียมกระชังให้ดีก่อนการเลี้ยง
เตรียมบ่อก่อนการเลี้ยงยังไงให้พอดี
ปัจจัยที่มีผลต่อสุขภาพปลานิล
แผนผังฟาร์มสำคัญอย่างไร
มาตรฐาน GAP
aquatic chicken
Introduce