การตรวจประเมินสภาวะสุขภาพภายในฟาร์ม
ReadyPlanet.com
การตรวจประเมินสภาวะสุขภาพภายในฟาร์ม

       

รอบล่าสุดพูดถึงเรื่องการเก็บตัวอย่างสัตว์น้ำเพื่อตรวจโรคไปแล้ว ว่ามีขั้นตอนการทำยังไงบ้าง และมีความจำเป็นยังไงที่จะต้องเก็บตัวอย่างเพื่อตรวจ ซึ่งการเก็บตัวอย่างส่งห้องแลปตรวจนี้นอกจากจะเป็นการตรวจหาสาเหตุของโรคแล้วยังสามารถใช้ตรวจประเมินสภาวะสุขภาพในฟาร์มได้อีกด้วย

สำหรับเรื่องการเฝ้าระวังการเกิดโรคในฟาร์มนอกจากจะมีการจัดการที่ดีแล้ว หากมีการจัดโปรแกรมเพื่อเฝ้าระวังสุขภาพด้วยก็จะเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้มีข้อมูลในการจัดการสุขภาพปลาในฟาร์มอย่างมีประสิทธิภาพ ส่วนหนึ่งของโปรแกรมการเฝ้าระวังสุขภาพสัตว์น้ำที่อยากจะเขียนถึงในวันนี้ก็คือ การเก็บตัวอย่างสัตว์น้ำเพื่อส่งตรวจตรวจประเมินสภาวะสุขภาพนั่นเอง

การเก็บตัวอย่างเพื่อตรวจในลักษณะประเมินสภาวะสุขภาพหรือสถานการณ์เกิดโรคในฟาร์ม ก็มีวิธีทำคล้ายกับการเก็บตัวอย่างเพื่อส่งตรวจโรค แต่จะมีการกำหนดความถี่ในการเก็บตัวอย่างไว้สำหรับสำรวจ โดยทั่วไปจะทำการตรวจสุขภาพอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง ติดต่อกันอย่างน้อย 2 ปี  อาจเก็บตัวอย่างประมาณ 30-150 ตัวอย่างต่อการตรวจแต่ละครั้ง ขึ้นอยู่กับความชุกของโรค ยกตัวอย่างตามตาราง (OIE, 2014)

 ปริมาณการสุ่มชักตัวอย่าง (sampling) จากการประมาณความชุกของโรค โดยสมมุติว่าวิธีตรวจมีความไวและความจำเพาะที่ 100%

นอกจากนี้ หากเป็นฟาร์มพ่อแม่พันธุ์ควรตัวอย่างไข่จากแม่พันธุ์ด้วย สำหรับการเอาสัตว์น้ำจากแหล่งอื่นเข้าฟาร์มในระยะเวลา 2 ปีที่มีการประเมินสภาวะสุขภาพในฟาร์ม ต้องเป็นสัตว์ที่ได้รับการประเมินสุขภาพแล้วว่าสมบูรณ์ แข็งแรง ปลอดโรคแล้วเท่านั้น จึงจะนำเข้าฟาร์มได้

หลังจากประเมินสภาวะสุขภาพสัตว์น้ำในฟาร์มเป็นเวลา 2 ปี และผลตรวจทางห้องแลปไม่พบโรคที่อยากจะเฝ้าระวังสภาวะสุขภาพจะสามารถระบุสภาพปลอดโรคของฟาร์มได้ ยกตัวอย่างโรคในกุ้ง เช่น โรคจุดขาว (White spot disease) โรคหัวเหลือง (Yellow head disease) โรคทอราซินโดรม หรือโรคทีเอส (Taura Syndrome, TS) และโรคในปลา เช่น โรคสเตรป โรค KHV เป็นต้น

อย่างไรก็ตาม ถึงแม้จะตรวจแล้วว่าฟาร์มปลอดจากโรคที่อยากเฝ้าระวังสภาวะสุขภาพแล้วก็ควรดำเนินการจัดการด้านความปลอดภัยทางชีวภาพ (biosecurity) อย่างต่อเนื่องด้วยเพื่อรักษาสถานภาพปลอดโรคภายในฟาร์มควบคู่ไปด้วยนะคะ

สัตวแพทย์หญิง ดร.มินตรา ลักขณา (หมอเม)
อ.น.สพ.ดร. ภัทรพล เปี่ยมสมบูรณ์ (หมอเอก) 

 

 Health assessment for farm animals

         We have talked about how to collect samples for disease diagnosis in the previous topic. Laboratory diagnosis is not only for the disease confirmation but also for the assessment of the animal health in the farm.

            In addition to the disease prevention and control measures in the farm, surveillance program and health monitoring are also important. Health monitoring is an effective tool that gives you the information to be used for health management on the farm.

            So today, we will talk about one part of the health monitoring plan which is the sample collection for health assessment for farm animals.

             Sample collection for health assessment for farm animals is similar to the sample collection for disease diagnosis except for the numbers of sample collected and frequency of sample collection. Generally, a health check is performed twice a year for consecutively 2 years. A total of 30-150 samples are collected for each time, depending on the suspected prevalence for each disease. See table for an example (OIE, 2014).

Numbers of sampling, based on an estimate disease prevalence. Assume 1005 specificity and sensitivity of the test.

We have talked about how to collect samples for disease diagnosis in the previous topic. Laboratory diagnosis is not only for the disease confirmation but also for the assessment of the animal health in the farm.

            In addition to the disease prevention and control measures in the farm, surveillance program and health monitoring are also important. Health monitoring is an effective tool that gives you the information to be used for health management on the farm.

            So today, we will talk about one part of the health monitoring plan which is the sample collection for health assessment for farm animals.

             Sample collection for health assessment for farm animals is similar to the sample collection for disease diagnosis except for the numbers of sample collected and frequency of sample collection. Generally, a health check is performed twice a year for consecutively 2 years. A total of 30-150 samples are collected for each time, depending on the suspected prevalence for each disease. See table for an example (OIE, 2014).

Numbers of sampling, based on an estimate disease prevalence. Assume 1005 specificity and sensitivity of the test.

Mintra Lukkana, DVM, MSc, PhD

Pathradol Piamsomboon , DVM , PhD
  

 
Farm story

อาหารสัตว์และเรื่องของสารพิษจากเชื้อรา
ซินไบโอติก (Synbiotics) สำหรับสัตว์น้ำ
ระบบนิเวศของแบคทีเรียในบ่อกุ้งกับโปรไบโอติก
ทำไมสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์จึงไม่มีรายงานความเสี่ยงต่อไวรัส COVID-19
น้องใหม่ตัวร้ายไวรัสในกุ้ง Decapod Iridescent Virus 1 (DIV1)
ต้านวิบริโอด้วยโปรไบโอติก
ก้งุ โปรไบโอติก การเจริญเติบโต การย่อยอาหาร
แมงดากับงานด้านการแพทย์
คาเวียร์ ไข่จากปลาที่ใกล้สูญพันธุ์
การตรวจโรคทางห้องปฏิบัติการและการนำไปใช้
E-commerce พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับสินค้าสัตว์น้ำผ่านหลัก 7P (2)
E-commerce พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับสินค้าสัตว์น้ำผ่านหลัก 7P (1)
ระบบข้อมูลสุขภาพสัตว์โลก
น้ำปลา ความอร่อยจากอดีตสู่ยุคใส่ใจสุขภาพ
โรคอุบัติใหม่ในสัตว์น้ำของประเทศไทยในอดีต
โรคอุบัติใหม่ไม่ไกลตัว Novel Coronavirus
เรื่องกุ้งกับโปรไบโอติก (2)
ความสำคัญของการรายงานการระบาดของโรคกับสุขภาพสัตว์น้ำ
ยกระดับ from farm-to-table ด้วยสี่เสาหลักด้านคุณภาพ
ความลับของปลาเนื้อสีส้ม: เรื่องที่น่าสนใจของปลาแซลมอน (2)
คู่มือป้องกัน โรคโควิด-19
ความลับของปลาเนื้อสีส้ม: เรื่องที่น่าสนใจของปลาแซลมอน (1)
Climate change ภาวะโลกร้อนกับสุขภาพของปลา (2)
Climate change ภาวะโลกร้อนกับสุขภาพของปลา (1)
มาตรฐานด้านสุขภาพสัตว์น้ำ องค์การสุขภาพสัตว์โลก OIE
OIE องค์การสุขภาพสัตว์โลก ตอนที่ 2
OIE องค์การสุขภาพสัตว์โลก ตอนที่ 1
เรื่องกุ้งกับโปรไบโอติก
การใช้โปรไบโอติกในการเลี้ยงกุ้ง: สิ่งแวดล้อม
การจัดการสุขภาพสัตว์น้ำ ในอีก 30 กว่าปีข้างหน้า ภาค 2
การจัดการสุขภาพสัตว์น้ำ ในอีก 30 กว่าปีข้างหน้า ภาค 1
การพัฒนาสายพันธุ์ต้านทานโรค: โรคติดเชื้อไวรัสจุดขาวหรือ White Spot Syndrome Virus ในกุ้งกุลาดำ
ระบบความปลอดภัยทางชีวภาพในฟาร์มปลานิล: การพัฒนาสายพันธุ์
ระบบความปลอดภัยทางชีวภาพในโรงเพาะฟักลูกกุ้ง: ประโยชน์/ต้นทุน (2)
ระบบความปลอดภัยทางชีวภาพในโรงเพาะฟักลูกกุ้ง: ประโยชน์/ต้นทุน (1)
เรียนรู้ระบบความปลอดภัยทางชีวภาพในการผลิตปศุสัตว์เพื่อการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
ระบบความปลอดภัยทางชีวภาพในระดับต่างๆ
การเกิดโรคสัตว์น้ำและการระบาด
การดำเนินการเกี่ยวกับโรค Tilapia Lake Virus (TiLV) ในบริบทโลก (2)
การดำเนินการเกี่ยวกับโรค Tilapia Lake Virus (TiLV) ในบริบทโลก (1)
การพบกันของปลาทะเลกับไมโครพลาสติก
แนวทางการจัดการโรคสัตว์น้ำอุบัติใหม่
การจัดการโรคข้ามพรมแดนและโรคติดต่ออุบัติใหม่
การจัดการสุขภาพสัตว์น้ำ: OIE
โรคอีเอชพี, EHP, กุ้ง
PM 2.5 โรคหัวใจและหลอดเลือด เมนูปลา เกี่ยวกันยังไง: 2
PM 2.5 โรคหัวใจและหลอดเลือด เมนูปลา เกี่ยวกันยังไง: 1
โรคในสัตว์น้ำ ตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์
พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ.2558
การวางยาสลบปลาและข้ควรคำนึง
การออกฤทธิ์ของยาสลบในปลา
ยาสลบที่ใช้ในปลา
ข้อควรปฏิบัติ ในการวางยาสลบปลา
หลักการการทำสลบในสัตว์น้ำ
การทำสลบในสัตว์
การตรวจตัวอย่างปลาเบื้องต้นในฟาร์ม: การตรวจอุจจาระ
การตรวจตัวอย่างปลาเบื้องต้นในฟาร์ม: การตัดซี่เหงือก
การตรวจตัวอย่างปลาเบื้องต้นในฟาร์ม: การตัดครีบ
การตรวจตัวอย่างปลาเบื้องต้นในฟาร์ม: การขูดผิวหนัง.
การตรวจตัวอย่างปลาเบื้องต้นในฟาร์ม
การบันทึกสุขภาพปลาในฟาร์ม
การเก็บตัวอย่างสัตว์น้ำเพื่อตรวจโรค
การเลี้ยงปลานิลในระบบต่างๆ
กินปลานิลแล้วได้อะไร
พัฒนาการของไข่ที่ได้รับการผสม
การจัดการผสมพ่อแม่พันธุ์ปลานิล
พฤติกรรมของการผสมพันธุ์ในปลานิล
การผสมเทียม: พ่อแม่พันธุ์ปลานิล
การผสมเทียมปลา
ขั้นตอนการผสมเทียมในสัตว์
การผสมเทียมในสัตว์
โปรไบโอติกกับเชื้อสเตรปโตคอคคัส
โรคติดเชื้อในปลานิล สเตรปโตคอคโคซิส 4
โรคติดเชื้อในปลานิล สเตรปโตคอคโคซิส 3
โรคติดเชื้อในปลานิล สเตรปโตคอคโคซิส 2
โรคติดเชื้อในปลานิล สเตรปโตคอคโคซิส 1
วัคซีนสำหรับโรคติดเชื้อไวรัส Tilapia Lake Virus (TiLV) ในปลานิล
วัคซีนสำหรับโรคที่มีสาเหตุจากเชื้อไวรัส
วัคซีนสำหรับโรคที่มีสาเหตุจากเชื้อแบคทีเรีย
วัคซีนคืออะไร
การศึกษาเรื่องวัคซีนป้องกันการติดเชื้อแอโรโมนาส
โรคติดเชื้อในปลานิล : แอโรโมนาส 5
โรคติดเชื้อในปลานิล : แอโรโมนาส 4
โรคติดเชื้อในปลานิล : แอโรโมนาส 3
โรคติดเชื้อในปลานิล : แอโรโมนาส 2
โรคติดเชื้อในปลานิล : แอโรโมนาส 1
หลักเกณฑ์ที่ดีในการผลิตอาหารสัตว์
การเลือกซื้ออาหารสัตว์ : อาหารสัตว์น้ำ
การเลือกซื้ออาหารสัตว์ : ลักษณะอาหารและการเลือกใช้
การเลือกซื้ออาหารสัตว์ : สถานที่ขาย เลขทะเบียน ฉลาก
หลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิตอาหาร
การต้านทานความเครียด
การสืบพันธุ์ของสัตว์น้ำ
คน
สัตว์พาหะ
การเคลื่อนย้ายปลาเข้าฟาร์ม
การติดต่อของเชื้อโรค
การกักกันโรคก่อนนำสัตว์น้ำใหม่เข้ามาเลี้ยง
ระบบความปลอดภัยทางชีวภาพในฟาร์มสัตว์น้ำ
การกระตุ้นเจริญเติบโต
การสร้างความสมดุลของภูมิคุ้มกัน
ระบบภูมิคุ้มกันคืออะไร
การทำงานและประสิทธิภาพของโปรไบโอติก : ช่วยในการย่อยและช่วยให้มีการนำสารอาหารไปใช้ได้ดีขึ้น
การทำงานและประสิทธิภาพของโปรไบโอติก : ปรับปรุงคุณภาพน้ำ
การทำงานและประสิทธิภาพของโปรไบโอติก : การแย่งใช้สารเคมีและพลังงาน
การทำงานและประสิทธิภาพของโปรไบโอติก : การต้านเชื้อไวรัส เชื้อรา
การทำงานและประสิทธิภาพของโปรไบโอติก : การผลิตสารต้านเชื้อแบคทีเรีย
การทำงานและประสิทธิภาพของโปรไบโอติก : การแย่งพื้นที่ยึดเกาะ
แบคทีเรียที่นิยมใช้เป็นโปรไบโอติก
แอมโมเนีย
สารประกอบไนโตรเจน
ความขุ่นใส ความโปร่งใส
คาร์บอนไดออกไซด์
ความเค็มของน้ำในบ่อเลี้ยงปลา
ความกระด้างของน้ำในบ่อเลี้ยงปลา
ความเป็นกรด-ด่างในบ่อเลี้ยงปลา
ผลของอุณหภูมิต่อสุขภาพปลา
ออกซิเจนในน้ำมีผลต่อปลายังไง
โปรไบโอติกกับการเลี้ยงสัตว์น้ำ
เก็บตัวอย่างน้ำส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการทำอย่างไร
การตรวจคุณภาพน้ำเบื้องต้นทำอย่างไร
น้ำกับการเลี้ยงปลา
โปรไบโอติกคืออะไร
เตรียมกระชังให้ดีก่อนการเลี้ยง
เตรียมบ่อก่อนการเลี้ยงยังไงให้พอดี
ปัจจัยที่มีผลต่อสุขภาพปลานิล
แผนผังฟาร์มสำคัญอย่างไร
มาตรฐาน GAP
aquatic chicken
Introduce