หลักการการทำสลบในสัตว์น้ำ
หลักการการทำสลบในสัตว์น้ำ

               

             

สำหรับวัตถุประสงค์ของการทำสลบในสัตว์น้ำก็คล้ายกับการทำสลบในสัตว์บก ซึ่งหลักๆ ก็คือ การทำสลบให้สามารถจับบังคับสัตว์ได้ เพื่อที่จะตรวจรักษา ทำหัตถการ ฉีดยาหรือวัคซีน การทำเครื่องหมาย ฝังไมโครชิฟหรือจัดการกับตัวปลาอื่นๆ เช่น ขนส่ง เก็บไข่น้ำเชื้อ เจาะเลือด เก็บตัวอย่าง ได้โดยปลอดภัยต่อตัวปลา ลดความเครียดจากการควบคุม ลดความเสี่ยงต่อการบอบช้ำหรือแผลที่อาจเกิดขณะทำงานได้ และยังปลอดภัยต่อผู้ปฏิบัติงานด้วย เพราะปกติแล้วหากไม่ให้ยาสลบในขณะจับบังคับปลาจะดิ้นจนบางครั้งไม่สามารถปฏิบัติงานได้

สำหรับวิธีการทำสลบในสัตว์น้ำนั้นมีเพียงวิธีเดียวคือการให้หรือใส่ยาสลบโดยละลายลงไปในน้ำที่ปลาอยู่ เนื่องจากเป็นวิธีที่ไม่ทำให้ปลาเครียด ซึ่งต่างจากสัตว์บกที่สามารถให้ยานำสลบและยาสลบได้หลายวิธี เช่น ให้ยาโดยการกิน การฉีดเข้าร่างกายสัตว์ หรือการดม 

สารทำสลบที่ใช้ทำให้ปลาสงบหรือสลบเพื่อการจับบังคับเป็นสารชนิดเดียวกัน สัตวแพทย์หรือผู้ปฏิบัติงานต้องทราบวัตถุประสงค์ของการทำสลบเพื่อให้สามารถพิจารณาระดับที่ต้องการทำสลบปลาได้  ทั้งนี้ระดับของการสลบจะมีความสัมพันธ์กับขนาดของการใช้ยาสลบ ซึ่งประกอบด้วย ชนิดของยาสลบ ความเข้มข้นของยา และระยะเวลาที่ได้สัมผัสกับยา 

คุณสมบัติที่ดีของยาสลบที่ใช้สำหรับปลาควรมีลักษณะเป็นสารละลายที่ละลายในน้ำได้ดี รวมทั้งสามารถกระจายตัวในน้ำได้อย่างสม่ำเสมอ ไม่ส่งผลเสียต่อคุณภาพน้ำขณะที่ใช้หรือไม่ทำให้คุณภาพน้ำเปลี่ยนแปลงไปในทางที่แย่ นอกจากนี้ควรมีประสิทธิภาพในการลดอัตราการเผ่าผลาญหรือเมตาบอลิสึมในร่างกายปลา รวมทั้งต้องมีความปลอดภัยทั้งต่อตัวปลาที่ได้รับยา ผู้ใช้ยาและผู้บริโภคเนื้อปลาด้วย

การใช้ยาสลบต้องศึกษารายละเอียดข้อบ่งใช้ในเอกสารกำกับยาให้ละเอียด ในระหว่างการทำสลบจะต้องจัดเตรียมให้มีระบบให้อากาศในน้ำอย่างเพียงพอระหว่างการวางยาสลบ และต้องมีการสังเกตพฤติกรรมของปลา สังเกตการเคลื่อนไหวของแผ่นปิดเหงือกซึ่งแสดงถึงการหายใจของปลา การว่ายน้ำและทรวงตัวหลังจากที่ปลาได้รับสัมผัสกับยาสลบ เพื่อกำหนดขนาดของการใช้ยาตามความเหมาะสมของการปฏิบัติงาน บทความหน้ามาคุยกันต่อในรายละเอียดนะคะ

สัตวแพทย์หญิง ดร.มินตรา ลักขณา (หมอเม)
อ.น.สพ.ดร. ภัทรพล เปี่ยมสมบูรณ์ (หมอเอก) 

   

 
Farm story

การเกิดโรคสัตว์น้ำและการระบาด
การดำเนินการเกี่ยวกับโรค Tilapia Lake Virus (TiLV) ในบริบทโลก (2)
การดำเนินการเกี่ยวกับโรค Tilapia Lake Virus (TiLV) ในบริบทโลก (1)
การพบกันของปลาทะเลกับไมโครพลาสติก
แนวทางการจัดการโรคสัตว์น้ำอุบัติใหม่
การจัดการโรคข้ามพรมแดนและโรคติดต่ออุบัติใหม่
การจัดการสุขภาพสัตว์น้ำ: OIE
โรคอีเอชพี, EHP, กุ้ง
PM 2.5 โรคหัวใจและหลอดเลือด เมนูปลา เกี่ยวกันยังไง: 2
PM 2.5 โรคหัวใจและหลอดเลือด เมนูปลา เกี่ยวกันยังไง: 1
โรคในสัตว์น้ำ ตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์
พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ.2558
การวางยาสลบปลาและข้ควรคำนึง
การออกฤทธิ์ของยาสลบในปลา
ยาสลบที่ใช้ในปลา
ข้อควรปฏิบัติ ในการวางยาสลบปลา
การทำสลบในสัตว์ article
การตรวจตัวอย่างปลาเบื้องต้นในฟาร์ม: การตรวจอุจจาระ
การตรวจตัวอย่างปลาเบื้องต้นในฟาร์ม: การตัดซี่เหงือก
การตรวจตัวอย่างปลาเบื้องต้นในฟาร์ม: การตัดครีบ
การตรวจตัวอย่างปลาเบื้องต้นในฟาร์ม: การขูดผิวหนัง.
การตรวจตัวอย่างปลาเบื้องต้นในฟาร์ม
การบันทึกสุขภาพปลาในฟาร์ม
การตรวจประเมินสภาวะสุขภาพภายในฟาร์ม
การเก็บตัวอย่างสัตว์น้ำเพื่อตรวจโรค
การเลี้ยงปลานิลในระบบต่างๆ
กินปลานิลแล้วได้อะไร
พัฒนาการของไข่ที่ได้รับการผสม
การจัดการผสมพ่อแม่พันธุ์ปลานิล
พฤติกรรมของการผสมพันธุ์ในปลานิล
การผสมเทียม: พ่อแม่พันธุ์ปลานิล
การผสมเทียมปลา
ขั้นตอนการผสมเทียมในสัตว์
การผสมเทียมในสัตว์
โปรไบโอติกกับเชื้อสเตรปโตคอคคัส
โรคติดเชื้อในปลานิล สเตรปโตคอคโคซิส 4
โรคติดเชื้อในปลานิล สเตรปโตคอคโคซิส 3
โรคติดเชื้อในปลานิล สเตรปโตคอคโคซิส 2
โรคติดเชื้อในปลานิล สเตรปโตคอคโคซิส 1
วัคซีนสำหรับโรคติดเชื้อไวรัส Tilapia Lake Virus (TiLV) ในปลานิล
วัคซีนสำหรับโรคที่มีสาเหตุจากเชื้อไวรัส
วัคซีนสำหรับโรคที่มีสาเหตุจากเชื้อแบคทีเรีย
วัคซีนคืออะไร
การศึกษาเรื่องวัคซีนป้องกันการติดเชื้อแอโรโมนาส
โรคติดเชื้อในปลานิล : แอโรโมนาส 5
โรคติดเชื้อในปลานิล : แอโรโมนาส 4
โรคติดเชื้อในปลานิล : แอโรโมนาส 3
โรคติดเชื้อในปลานิล : แอโรโมนาส 2
โรคติดเชื้อในปลานิล : แอโรโมนาส 1
หลักเกณฑ์ที่ดีในการผลิตอาหารสัตว์
การเลือกซื้ออาหารสัตว์ : อาหารสัตว์น้ำ
การเลือกซื้ออาหารสัตว์ : ลักษณะอาหารและการเลือกใช้
การเลือกซื้ออาหารสัตว์ : สถานที่ขาย เลขทะเบียน ฉลาก
หลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิตอาหาร
การต้านทานความเครียด
การสืบพันธุ์ของสัตว์น้ำ
คน
สัตว์พาหะ
การเคลื่อนย้ายปลาเข้าฟาร์ม
การติดต่อของเชื้อโรค
การกักกันโรคก่อนนำสัตว์น้ำใหม่เข้ามาเลี้ยง
ระบบความปลอดภัยทางชีวภาพในฟาร์มสัตว์น้ำ
การกระตุ้นเจริญเติบโต
การสร้างความสมดุลของภูมิคุ้มกัน
ระบบภูมิคุ้มกันคืออะไร
การทำงานและประสิทธิภาพของโปรไบโอติก : ช่วยในการย่อยและช่วยให้มีการนำสารอาหารไปใช้ได้ดีขึ้น
การทำงานและประสิทธิภาพของโปรไบโอติก : ปรับปรุงคุณภาพน้ำ
การทำงานและประสิทธิภาพของโปรไบโอติก : การแย่งใช้สารเคมีและพลังงาน
การทำงานและประสิทธิภาพของโปรไบโอติก : การต้านเชื้อไวรัส เชื้อรา
การทำงานและประสิทธิภาพของโปรไบโอติก : การผลิตสารต้านเชื้อแบคทีเรีย
การทำงานและประสิทธิภาพของโปรไบโอติก : การแย่งพื้นที่ยึดเกาะ
แบคทีเรียที่นิยมใช้เป็นโปรไบโอติก
แอมโมเนีย
สารประกอบไนโตรเจน
ความขุ่นใส ความโปร่งใส
คาร์บอนไดออกไซด์
ความเค็มของน้ำในบ่อเลี้ยงปลา
ความกระด้างของน้ำในบ่อเลี้ยงปลา
ความเป็นกรด-ด่างในบ่อเลี้ยงปลา
ผลของอุณหภูมิต่อสุขภาพปลา
ออกซิเจนในน้ำมีผลต่อปลายังไง
โปรไบโอติกกับการเลี้ยงสัตว์น้ำ
เก็บตัวอย่างน้ำส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการทำอย่างไร
การตรวจคุณภาพน้ำเบื้องต้นทำอย่างไร
น้ำกับการเลี้ยงปลา
โปรไบโอติกคืออะไร
เตรียมกระชังให้ดีก่อนการเลี้ยง
เตรียมบ่อก่อนการเลี้ยงยังไงให้พอดี
ปัจจัยที่มีผลต่อสุขภาพปลานิล
แผนผังฟาร์มสำคัญอย่างไร
มาตรฐาน GAP
aquatic chicken
Introduce