ข้อควรปฏิบัติ ในการวางยาสลบปลา
ReadyPlanet.com
ข้อควรปฏิบัติ ในการวางยาสลบปลา

                

             

สิ่งสำคัญที่ควรคำนึงถึงเพื่อยึดถือปฏิบัติในการวางยาสลบปลาในเบื้องต้นก่อนเริ่มปฏิบัติงาน หากสามารถทำได้ควรทดสอบยาสลบที่จะใช้กับปลาหรือสัตว์น้ำชนิดนั้นๆ จำนวนหนึ่งก่อน เพื่อพิจารณาหาระดับการตอบสนองต่อยาสลบ พฤติกรรมการสลบ การฟื้นจากยาสลบ เพื่อให้สามารถคาดคะเนการสลบและขนาดการใช้ยาที่เหมาะสมได้ กรณีที่มีการให้ยาสลบต่อเนื่องเป็นเวลานาน ปล่อยให้ปลาได้รับสัมผัสยาสลบในน้ำเป็นเวลานานเกินไป หรือให้ยาสลบในปริมาณที่เข้มข้นสูงมากจะมีผลต่อการหายใจของปลาและทำให้ปลาตายได้ แต่หากไม่สามารถทดสอบยาสลบก่อนปฏิบัติงานได้ ให้พิจารณาใช้ยาสลบในปริมาณน้อย ความเข้มข้นต่ำ ในระยะเวลาสั้นๆ ก่อนแล้วจึงเพิ่มปริมาณ ความเข้มข้น และระยะเวลาตามความเหมาะสมโดยสังเกตจากสุขภาพของปลาร่วมกับวัตถุประสงค์ของการทำสลบ

ในการใส่ยาสลบลงไปในน้ำที่เลี้ยงปลา หรือบ่อปลาที่เตรียมไว้เฉพาะสำหรับทำงาน หากสามารถทำได้ควรเตรียมน้ำสะอาดหรือน้ำที่มีคุณภาพเหมาะสมกับชนิดของปลา น้ำควรมีอุณหภูมิที่เหมาะสมใกล้เคียงกับอุณหภูมิน้ำที่ปลาว่ายอยู่ก่อนหน้า เพื่อให้ปลาสามารถปรับตัวได้ จากนั้นจึงเตรียมละลายยาสลบสำหรับการใช้งานในแต่ละครั้งโดยปฏิบัติตามรายละเอียดข้อบ่งใช้ในเอกสารกำกับยา

กรณีที่ต้องการทำสลบปลาเป็นจำนวนมาก จำนวนปลาที่ทำการสลบในแต่ละครั้งต่อภาชนะที่ใส่ปลาและยาสลบ ไม่ควรใส่ปลาไว้หนาแน่นมากเกินไป เพราะจะทำให้ผู้ปฏิบัติงานสังเกตพฤติกรรมของปลาและระดับการสลบได้ยาก มีผลต่อสุขภาพปลาได้ ในระหว่างปฏิบัติงานเพื่อให้ยาสลบออกฤทธิ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุดให้สังเกตคุณภาพน้ำที่ใส่ยาสลบอย่างสม่ำเสมอ  เมื่อพบว่ายาที่ใส่ไว้เริ่มมีฤทธิ์ลดลงหรือเมื่อมีเมือกหรือสิ่งอุจจาระของปลาปนลงไปในน้ำ ให้ทำการเปลี่ยนถ่ายน้ำและใส่ยาใหม่ 

ในระหว่างที่ให้ยาสลบจะต้องสังเกตลักษณะของปลาจะพบว่าในช่วงแรกของการทำสลบ ปลาจะค่อยเคลื่อนไหวช้าลง จนถึงไม่เคลื่อนไหว แผ่นปิดเหงือกของปลาจะขยับช้าลง ซึ่งในขั้นการสลบระดับนี้ผู้ปฏิบัติงานสามารถจับบังคับปลาเพื่อตรวจรอยโรคภายนอกและเก็บตัวอย่างเมือก ครีบ เลือด หรือการฉีดยา ชั่งน้ำหนัก วัดความยาว ได้อย่างปลอดภัย แต่หากพบว่าปลาเริ่มสูญเสียการทรงตัว หงายท้องหรือจมลงสู่ก้นภาชนะ ไม่ตอบสนองต่อสิ่งเร้า การเคลื่อนไหวของแผ่นปิดเหงือกลดลงมากกว่าเดิม หากปลาได้รับยาสลบเป็นเวลานานจะพบว่าไม่มีเคลื่อนไหวของแผ่นปิดเหงือกซึ่งแสดงถึงหยุดการหายใจและตายได้ ดังนั้นหลังจากทำงานเสร็จแล้ว ให้รีบทำให้ปลาฟื้นโดยการเปลี่ยนถ่ายปลาสู่น้ำเลี้ยงปลาที่สะอาดและให้ออกซิเจนในน้ำเพียงพอ 

สัตวแพทย์หญิง ดร.มินตรา ลักขณา (หมอเม)
อ.น.สพ.ดร. ภัทรพล เปี่ยมสมบูรณ์ (หมอเอก) 

   

 
Farm story

คาเวียร์ ไข่จากปลาที่ใกล้สูญพันธุ์ article
การตรวจโรคทางห้องปฏิบัติการและการนำไปใช้
E-commerce พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับสินค้าสัตว์น้ำผ่านหลัก 7P (2)
E-commerce พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับสินค้าสัตว์น้ำผ่านหลัก 7P (1)
ระบบข้อมูลสุขภาพสัตว์โลก
น้ำปลา ความอร่อยจากอดีตสู่ยุคใส่ใจสุขภาพ
โรคอุบัติใหม่ในสัตว์น้ำของประเทศไทยในอดีต
โรคอุบัติใหม่ไม่ไกลตัว Novel Coronavirus
เรื่องกุ้งกับโปรไบโอติก (2)
ความสำคัญของการรายงานการระบาดของโรคกับสุขภาพสัตว์น้ำ
ยกระดับ from farm-to-table ด้วยสี่เสาหลักด้านคุณภาพ
ความลับของปลาเนื้อสีส้ม: เรื่องที่น่าสนใจของปลาแซลมอน (2)
คู่มือป้องกัน โรคโควิด-19
ความลับของปลาเนื้อสีส้ม: เรื่องที่น่าสนใจของปลาแซลมอน (1)
Climate change ภาวะโลกร้อนกับสุขภาพของปลา (2)
Climate change ภาวะโลกร้อนกับสุขภาพของปลา (1)
มาตรฐานด้านสุขภาพสัตว์น้ำ องค์การสุขภาพสัตว์โลก OIE
OIE องค์การสุขภาพสัตว์โลก ตอนที่ 2
OIE องค์การสุขภาพสัตว์โลก ตอนที่ 1
เรื่องกุ้งกับโปรไบโอติก
การใช้โปรไบโอติกในการเลี้ยงกุ้ง: สิ่งแวดล้อม
การจัดการสุขภาพสัตว์น้ำ ในอีก 30 กว่าปีข้างหน้า ภาค 2
การจัดการสุขภาพสัตว์น้ำ ในอีก 30 กว่าปีข้างหน้า ภาค 1
การพัฒนาสายพันธุ์ต้านทานโรค: โรคติดเชื้อไวรัสจุดขาวหรือ White Spot Syndrome Virus ในกุ้งกุลาดำ
ระบบความปลอดภัยทางชีวภาพในฟาร์มปลานิล: การพัฒนาสายพันธุ์
ระบบความปลอดภัยทางชีวภาพในโรงเพาะฟักลูกกุ้ง: ประโยชน์/ต้นทุน (2)
ระบบความปลอดภัยทางชีวภาพในโรงเพาะฟักลูกกุ้ง: ประโยชน์/ต้นทุน (1)
เรียนรู้ระบบความปลอดภัยทางชีวภาพในการผลิตปศุสัตว์เพื่อการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
ระบบความปลอดภัยทางชีวภาพในระดับต่างๆ
การเกิดโรคสัตว์น้ำและการระบาด
การดำเนินการเกี่ยวกับโรค Tilapia Lake Virus (TiLV) ในบริบทโลก (2)
การดำเนินการเกี่ยวกับโรค Tilapia Lake Virus (TiLV) ในบริบทโลก (1)
การพบกันของปลาทะเลกับไมโครพลาสติก
แนวทางการจัดการโรคสัตว์น้ำอุบัติใหม่
การจัดการโรคข้ามพรมแดนและโรคติดต่ออุบัติใหม่
การจัดการสุขภาพสัตว์น้ำ: OIE
โรคอีเอชพี, EHP, กุ้ง
PM 2.5 โรคหัวใจและหลอดเลือด เมนูปลา เกี่ยวกันยังไง: 2
PM 2.5 โรคหัวใจและหลอดเลือด เมนูปลา เกี่ยวกันยังไง: 1
โรคในสัตว์น้ำ ตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์
พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ.2558
การวางยาสลบปลาและข้ควรคำนึง
การออกฤทธิ์ของยาสลบในปลา
ยาสลบที่ใช้ในปลา
หลักการการทำสลบในสัตว์น้ำ
การทำสลบในสัตว์
การตรวจตัวอย่างปลาเบื้องต้นในฟาร์ม: การตรวจอุจจาระ
การตรวจตัวอย่างปลาเบื้องต้นในฟาร์ม: การตัดซี่เหงือก
การตรวจตัวอย่างปลาเบื้องต้นในฟาร์ม: การตัดครีบ
การตรวจตัวอย่างปลาเบื้องต้นในฟาร์ม: การขูดผิวหนัง.
การตรวจตัวอย่างปลาเบื้องต้นในฟาร์ม
การบันทึกสุขภาพปลาในฟาร์ม
การตรวจประเมินสภาวะสุขภาพภายในฟาร์ม
การเก็บตัวอย่างสัตว์น้ำเพื่อตรวจโรค
การเลี้ยงปลานิลในระบบต่างๆ
กินปลานิลแล้วได้อะไร
พัฒนาการของไข่ที่ได้รับการผสม
การจัดการผสมพ่อแม่พันธุ์ปลานิล
พฤติกรรมของการผสมพันธุ์ในปลานิล
การผสมเทียม: พ่อแม่พันธุ์ปลานิล
การผสมเทียมปลา
ขั้นตอนการผสมเทียมในสัตว์
การผสมเทียมในสัตว์
โปรไบโอติกกับเชื้อสเตรปโตคอคคัส
โรคติดเชื้อในปลานิล สเตรปโตคอคโคซิส 4
โรคติดเชื้อในปลานิล สเตรปโตคอคโคซิส 3
โรคติดเชื้อในปลานิล สเตรปโตคอคโคซิส 2
โรคติดเชื้อในปลานิล สเตรปโตคอคโคซิส 1
วัคซีนสำหรับโรคติดเชื้อไวรัส Tilapia Lake Virus (TiLV) ในปลานิล
วัคซีนสำหรับโรคที่มีสาเหตุจากเชื้อไวรัส
วัคซีนสำหรับโรคที่มีสาเหตุจากเชื้อแบคทีเรีย
วัคซีนคืออะไร
การศึกษาเรื่องวัคซีนป้องกันการติดเชื้อแอโรโมนาส
โรคติดเชื้อในปลานิล : แอโรโมนาส 5
โรคติดเชื้อในปลานิล : แอโรโมนาส 4
โรคติดเชื้อในปลานิล : แอโรโมนาส 3
โรคติดเชื้อในปลานิล : แอโรโมนาส 2
โรคติดเชื้อในปลานิล : แอโรโมนาส 1
หลักเกณฑ์ที่ดีในการผลิตอาหารสัตว์
การเลือกซื้ออาหารสัตว์ : อาหารสัตว์น้ำ
การเลือกซื้ออาหารสัตว์ : ลักษณะอาหารและการเลือกใช้
การเลือกซื้ออาหารสัตว์ : สถานที่ขาย เลขทะเบียน ฉลาก
หลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิตอาหาร
การต้านทานความเครียด
การสืบพันธุ์ของสัตว์น้ำ
คน
สัตว์พาหะ
การเคลื่อนย้ายปลาเข้าฟาร์ม
การติดต่อของเชื้อโรค
การกักกันโรคก่อนนำสัตว์น้ำใหม่เข้ามาเลี้ยง
ระบบความปลอดภัยทางชีวภาพในฟาร์มสัตว์น้ำ
การกระตุ้นเจริญเติบโต
การสร้างความสมดุลของภูมิคุ้มกัน
ระบบภูมิคุ้มกันคืออะไร
การทำงานและประสิทธิภาพของโปรไบโอติก : ช่วยในการย่อยและช่วยให้มีการนำสารอาหารไปใช้ได้ดีขึ้น
การทำงานและประสิทธิภาพของโปรไบโอติก : ปรับปรุงคุณภาพน้ำ
การทำงานและประสิทธิภาพของโปรไบโอติก : การแย่งใช้สารเคมีและพลังงาน
การทำงานและประสิทธิภาพของโปรไบโอติก : การต้านเชื้อไวรัส เชื้อรา
การทำงานและประสิทธิภาพของโปรไบโอติก : การผลิตสารต้านเชื้อแบคทีเรีย
การทำงานและประสิทธิภาพของโปรไบโอติก : การแย่งพื้นที่ยึดเกาะ
แบคทีเรียที่นิยมใช้เป็นโปรไบโอติก
แอมโมเนีย
สารประกอบไนโตรเจน
ความขุ่นใส ความโปร่งใส
คาร์บอนไดออกไซด์
ความเค็มของน้ำในบ่อเลี้ยงปลา
ความกระด้างของน้ำในบ่อเลี้ยงปลา
ความเป็นกรด-ด่างในบ่อเลี้ยงปลา
ผลของอุณหภูมิต่อสุขภาพปลา
ออกซิเจนในน้ำมีผลต่อปลายังไง
โปรไบโอติกกับการเลี้ยงสัตว์น้ำ
เก็บตัวอย่างน้ำส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการทำอย่างไร
การตรวจคุณภาพน้ำเบื้องต้นทำอย่างไร
น้ำกับการเลี้ยงปลา
โปรไบโอติกคืออะไร
เตรียมกระชังให้ดีก่อนการเลี้ยง
เตรียมบ่อก่อนการเลี้ยงยังไงให้พอดี
ปัจจัยที่มีผลต่อสุขภาพปลานิล
แผนผังฟาร์มสำคัญอย่างไร
มาตรฐาน GAP
aquatic chicken
Introduce