การจัดการโรคข้ามพรมแดนและโรคติดต่ออุบัติใหม่
ReadyPlanet.com
การจัดการโรคข้ามพรมแดนและโรคติดต่ออุบัติใหม่

   

   ครั้งก่อนที่เล่าข่าวไปเกี่ยวกับเรื่องงานสัมมนาวิชาการการจัดการสุขภาพสัตว์น้ำขององค์การสุขภาพสัตว์โลก หรือ Global Conference on Aquatic Animal Health: Collaboration, sustainability: our future ก็ได้ไปนั่งดูคลิปงานสัมมนาย้อนหลัง และพบว่ามีเรื่องน่าสนใจหลายๆ เรื่องที่น่าจะเอามาเขียนและแบ่งปันให้ทราบกัน แต่สำหรับบทความครั้งนี้ขอฉีกแนวจากวงการสัตว์น้ำสักนิด เพราะอยากเล่าเรื่องเกี่ยวกับสถานการณ์ข่าวปศุสัตว์ช่วงนี้มากๆ ถ้าใครตามข่าวหรือช่วงนี้ได้มีโอกาสเดินทางไปต่างประเทศบ่อยๆ จะสังเกตว่าทุกประเทศแม้แต่บ้านเราเองเข้มงวดเรื่องการนำเข้าสัตว์มีชีวิต เนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์มาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงนี้เข้มงวดกับการตรวจการลักลอบนำเข้าเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์ โดยเฉพาะสุกร (เชื้อคงทนในสภาพแวดล้อมสูง)

หลายเดือนที่ผ่านมา หลายประเทศทั่วโลกพบการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสชนิดหนึ่งที่ก่อให้เกิดความสูญเสียกับสุกรลุกลามไปถึงระดับอุตสาหกรรมการเลี้ยงสุกร คือ โรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร หรือ African Swine Fever (ASF) นั่นเอง ทำให้ต้องมีการตรวจสอบการลักลอบและการนำเข้าเนื้อสุกรและผลิตภัณฑ์อย่างเข้มงวด เพราะมีความเสี่ยงที่เชื้อไวรัสจะติดมากับสินค้าเนื้อสุกรและผลิตภัณฑ์และมีติดต่อมายังสุกรที่เลี้ยงในประเทศได้

ปัจจุบันยังไม่มีวัคซีนสำหรับป้องกันโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร โรคนี้พบได้เฉพาะในสุกรและไม่ติดต่อสู่คน ทำให้เกิดอัตราการตายสูงในสุกร แต่จัดเป็นภัยคุกคามที่ส่งผลกระทบและสร้างความเสียหายต่อความมั่นคงทางอาหารในระดับโลก

สำหรับประเทศไทย ยังไม่พบรายงานการระบาดของโรคนี้ในประเทศ ทั้งๆ ที่รอบบ้านเรา เพื่อนบ้านหลายประเทศพบการระบาดของโรคและสูญเสียกันมากแล้ว จากข่าวการระบาดของโรคในหลายประเทศที่นำเสนอผ่านสื่อ ฟาร์มที่มีการระบาดของโรคจำเป็นจะต้องทำลายสุกรที่ติดเชื้อและสงสัยว่าติดเชื้อไปหลายแสนตัว ปิดฟาร์ม ปิดโรงฆ่าสัตว์ โรงแปรรูปสุกร เพื่อทำความสะอาดและฆ่าเชื้อ ตัดวงจรการแพร่ระบาดของโรค และยังมีมาตรการหลายๆ อย่างที่ต้องดำเนินการเพื่อควบคุมโรคและต้องเป็นมาตรการที่เหมาะสมและสอดคล้องกับมาตรฐานขององค์การสุขภาพสัตว์โลก เพื่อการควบคุมโรคอย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ให้เกิดความสูญเสียเป็นวงกว้าง โดยมาตรการดังกล่าวประกอบด้วยการป้องกันโรค วางแผนการเฝ้าระวังโรค การจัดการด้านความปลอดภัยทางชีวภาพ (biosecurity) ในการผลิตสุกร การตามสอบ (traceability) การควบคุมการเคลื่อนย้ายสุกร (movement control) การทำลายสัตว์ (stamping out) ทำลายซากสัตว์และผลิตภัณฑ์ที่ปนเปื้อน นอกจากนี้มีความจำเป็นอย่างมากที่จะต้องมีการพัฒนาความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในหลายๆ

พื้นที่ทั่วโลก และสร้างความตระหนักถึงความเสี่ยงในการเกิดโรคระบาดนี้ให้แก่ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งประชาชนทั่วไป นักท่องเที่ยวไม่ให้นำเนื้อสุกรและผลิตภัณฑ์ข้ามพรมแดนไปยังประเทศต่างๆ

สำหรับการจัดการป้องกันโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรของประเทศไทยนั้น มีการดำเนินการอย่างเข้มแข็ง มีแผนเตรียมความพร้อมรับมือโรคนี้เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายต่อธุกิจสุกรในบ้านเรา มีการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรค มีการจัดสร้างโรงทำลายซากสัตว์ติดเชื้อเพื่อการทำลายอย่างถูกวิธี ไม่ให้ตกค้างและแพร่กระจายรวมทั้งไม่ให้มีผลเสียต่อสิ่งแวดล้อม หากเกิดการระบาดของโรคมีการคาดการณ์ตัวเลขความเสียหายจะสูงมากกว่า 70,000 ล้านบาท และยังมีผลต่อเนื่องไปถึงการส่งออกเนื้อสุกรชำแหละ เนื้อสุกรแปรรูป เนื้อสุกรมีชีวิต และธุรกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างมหาศาล เช่น ธุรกิจอาหารสัตว์ ธุรกิจเวชภัณฑ์ และยังต้องเสียเงินไปกับการเยียวยา ช่วยเหลืออาชีพและความเป็นอยู่เกษตรกรอีกมากซึ่งเป็นเรื่องใหญ่และใช้ระยะเวลายาวนานในการแก้ไข

ถ้าประเทศไทยป้องกันโรคได้อย่างเข้มแข็งก็สามารถสร้างโอกาสในการส่งออกสินค้าปลอดโรคนี้ไปยังประเทศอื่นที่ขาดแคลนสุกรได้ เช่น จีน เวียดนาม และกัมพูชา ดังนั้นในการจัดการโรคข้ามพรมแดนและโรคติดต่ออุบัติใหม่ ไม่ว่าจะเป็นโรคอะไรก็แล้วแต่ เป็นเรื่องที่สำคัญมาก เกษตรกร ผู้ประกอบการ ภาครัฐและผู้เกี่ยวข้องควรใส่ใจข่าวสารความเป็นไปของโลกปัจจุบันเพื่อเสริมสร้างความรู้และวางแผนการทำงานที่เกี่ยวข้องกับงานได้อย่างมีประสิทธิภาพนะคะ

สัตวแพทย์หญิง ดร.มินตรา ลักขณา (หมอเม)
อ.น.สพ.ดร. ภัทรพล เปี่ยมสมบูรณ์ (หมอเอก) 

 

   
Farm story

อาหารสัตว์และเรื่องของสารพิษจากเชื้อรา
ซินไบโอติก (Synbiotics) สำหรับสัตว์น้ำ
ระบบนิเวศของแบคทีเรียในบ่อกุ้งกับโปรไบโอติก
ทำไมสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์จึงไม่มีรายงานความเสี่ยงต่อไวรัส COVID-19
น้องใหม่ตัวร้ายไวรัสในกุ้ง Decapod Iridescent Virus 1 (DIV1)
ต้านวิบริโอด้วยโปรไบโอติก
ก้งุ โปรไบโอติก การเจริญเติบโต การย่อยอาหาร
แมงดากับงานด้านการแพทย์
คาเวียร์ ไข่จากปลาที่ใกล้สูญพันธุ์
การตรวจโรคทางห้องปฏิบัติการและการนำไปใช้
E-commerce พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับสินค้าสัตว์น้ำผ่านหลัก 7P (2)
E-commerce พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับสินค้าสัตว์น้ำผ่านหลัก 7P (1)
ระบบข้อมูลสุขภาพสัตว์โลก
น้ำปลา ความอร่อยจากอดีตสู่ยุคใส่ใจสุขภาพ
โรคอุบัติใหม่ในสัตว์น้ำของประเทศไทยในอดีต
โรคอุบัติใหม่ไม่ไกลตัว Novel Coronavirus
เรื่องกุ้งกับโปรไบโอติก (2)
ความสำคัญของการรายงานการระบาดของโรคกับสุขภาพสัตว์น้ำ
ยกระดับ from farm-to-table ด้วยสี่เสาหลักด้านคุณภาพ
ความลับของปลาเนื้อสีส้ม: เรื่องที่น่าสนใจของปลาแซลมอน (2)
คู่มือป้องกัน โรคโควิด-19
ความลับของปลาเนื้อสีส้ม: เรื่องที่น่าสนใจของปลาแซลมอน (1)
Climate change ภาวะโลกร้อนกับสุขภาพของปลา (2)
Climate change ภาวะโลกร้อนกับสุขภาพของปลา (1)
มาตรฐานด้านสุขภาพสัตว์น้ำ องค์การสุขภาพสัตว์โลก OIE
OIE องค์การสุขภาพสัตว์โลก ตอนที่ 2
OIE องค์การสุขภาพสัตว์โลก ตอนที่ 1
เรื่องกุ้งกับโปรไบโอติก
การใช้โปรไบโอติกในการเลี้ยงกุ้ง: สิ่งแวดล้อม
การจัดการสุขภาพสัตว์น้ำ ในอีก 30 กว่าปีข้างหน้า ภาค 2
การจัดการสุขภาพสัตว์น้ำ ในอีก 30 กว่าปีข้างหน้า ภาค 1
การพัฒนาสายพันธุ์ต้านทานโรค: โรคติดเชื้อไวรัสจุดขาวหรือ White Spot Syndrome Virus ในกุ้งกุลาดำ
ระบบความปลอดภัยทางชีวภาพในฟาร์มปลานิล: การพัฒนาสายพันธุ์
ระบบความปลอดภัยทางชีวภาพในโรงเพาะฟักลูกกุ้ง: ประโยชน์/ต้นทุน (2)
ระบบความปลอดภัยทางชีวภาพในโรงเพาะฟักลูกกุ้ง: ประโยชน์/ต้นทุน (1)
เรียนรู้ระบบความปลอดภัยทางชีวภาพในการผลิตปศุสัตว์เพื่อการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
ระบบความปลอดภัยทางชีวภาพในระดับต่างๆ
การเกิดโรคสัตว์น้ำและการระบาด
การดำเนินการเกี่ยวกับโรค Tilapia Lake Virus (TiLV) ในบริบทโลก (2)
การดำเนินการเกี่ยวกับโรค Tilapia Lake Virus (TiLV) ในบริบทโลก (1)
การพบกันของปลาทะเลกับไมโครพลาสติก
แนวทางการจัดการโรคสัตว์น้ำอุบัติใหม่
การจัดการสุขภาพสัตว์น้ำ: OIE
โรคอีเอชพี, EHP, กุ้ง
PM 2.5 โรคหัวใจและหลอดเลือด เมนูปลา เกี่ยวกันยังไง: 2
PM 2.5 โรคหัวใจและหลอดเลือด เมนูปลา เกี่ยวกันยังไง: 1
โรคในสัตว์น้ำ ตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์
พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ.2558
การวางยาสลบปลาและข้ควรคำนึง
การออกฤทธิ์ของยาสลบในปลา
ยาสลบที่ใช้ในปลา
ข้อควรปฏิบัติ ในการวางยาสลบปลา
หลักการการทำสลบในสัตว์น้ำ
การทำสลบในสัตว์
การตรวจตัวอย่างปลาเบื้องต้นในฟาร์ม: การตรวจอุจจาระ
การตรวจตัวอย่างปลาเบื้องต้นในฟาร์ม: การตัดซี่เหงือก
การตรวจตัวอย่างปลาเบื้องต้นในฟาร์ม: การตัดครีบ
การตรวจตัวอย่างปลาเบื้องต้นในฟาร์ม: การขูดผิวหนัง.
การตรวจตัวอย่างปลาเบื้องต้นในฟาร์ม
การบันทึกสุขภาพปลาในฟาร์ม
การตรวจประเมินสภาวะสุขภาพภายในฟาร์ม
การเก็บตัวอย่างสัตว์น้ำเพื่อตรวจโรค
การเลี้ยงปลานิลในระบบต่างๆ
กินปลานิลแล้วได้อะไร
พัฒนาการของไข่ที่ได้รับการผสม
การจัดการผสมพ่อแม่พันธุ์ปลานิล
พฤติกรรมของการผสมพันธุ์ในปลานิล
การผสมเทียม: พ่อแม่พันธุ์ปลานิล
การผสมเทียมปลา
ขั้นตอนการผสมเทียมในสัตว์
การผสมเทียมในสัตว์
โปรไบโอติกกับเชื้อสเตรปโตคอคคัส
โรคติดเชื้อในปลานิล สเตรปโตคอคโคซิส 4
โรคติดเชื้อในปลานิล สเตรปโตคอคโคซิส 3
โรคติดเชื้อในปลานิล สเตรปโตคอคโคซิส 2
โรคติดเชื้อในปลานิล สเตรปโตคอคโคซิส 1
วัคซีนสำหรับโรคติดเชื้อไวรัส Tilapia Lake Virus (TiLV) ในปลานิล
วัคซีนสำหรับโรคที่มีสาเหตุจากเชื้อไวรัส
วัคซีนสำหรับโรคที่มีสาเหตุจากเชื้อแบคทีเรีย
วัคซีนคืออะไร
การศึกษาเรื่องวัคซีนป้องกันการติดเชื้อแอโรโมนาส
โรคติดเชื้อในปลานิล : แอโรโมนาส 5
โรคติดเชื้อในปลานิล : แอโรโมนาส 4
โรคติดเชื้อในปลานิล : แอโรโมนาส 3
โรคติดเชื้อในปลานิล : แอโรโมนาส 2
โรคติดเชื้อในปลานิล : แอโรโมนาส 1
หลักเกณฑ์ที่ดีในการผลิตอาหารสัตว์
การเลือกซื้ออาหารสัตว์ : อาหารสัตว์น้ำ
การเลือกซื้ออาหารสัตว์ : ลักษณะอาหารและการเลือกใช้
การเลือกซื้ออาหารสัตว์ : สถานที่ขาย เลขทะเบียน ฉลาก
หลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิตอาหาร
การต้านทานความเครียด
การสืบพันธุ์ของสัตว์น้ำ
คน
สัตว์พาหะ
การเคลื่อนย้ายปลาเข้าฟาร์ม
การติดต่อของเชื้อโรค
การกักกันโรคก่อนนำสัตว์น้ำใหม่เข้ามาเลี้ยง
ระบบความปลอดภัยทางชีวภาพในฟาร์มสัตว์น้ำ
การกระตุ้นเจริญเติบโต
การสร้างความสมดุลของภูมิคุ้มกัน
ระบบภูมิคุ้มกันคืออะไร
การทำงานและประสิทธิภาพของโปรไบโอติก : ช่วยในการย่อยและช่วยให้มีการนำสารอาหารไปใช้ได้ดีขึ้น
การทำงานและประสิทธิภาพของโปรไบโอติก : ปรับปรุงคุณภาพน้ำ
การทำงานและประสิทธิภาพของโปรไบโอติก : การแย่งใช้สารเคมีและพลังงาน
การทำงานและประสิทธิภาพของโปรไบโอติก : การต้านเชื้อไวรัส เชื้อรา
การทำงานและประสิทธิภาพของโปรไบโอติก : การผลิตสารต้านเชื้อแบคทีเรีย
การทำงานและประสิทธิภาพของโปรไบโอติก : การแย่งพื้นที่ยึดเกาะ
แบคทีเรียที่นิยมใช้เป็นโปรไบโอติก
แอมโมเนีย
สารประกอบไนโตรเจน
ความขุ่นใส ความโปร่งใส
คาร์บอนไดออกไซด์
ความเค็มของน้ำในบ่อเลี้ยงปลา
ความกระด้างของน้ำในบ่อเลี้ยงปลา
ความเป็นกรด-ด่างในบ่อเลี้ยงปลา
ผลของอุณหภูมิต่อสุขภาพปลา
ออกซิเจนในน้ำมีผลต่อปลายังไง
โปรไบโอติกกับการเลี้ยงสัตว์น้ำ
เก็บตัวอย่างน้ำส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการทำอย่างไร
การตรวจคุณภาพน้ำเบื้องต้นทำอย่างไร
น้ำกับการเลี้ยงปลา
โปรไบโอติกคืออะไร
เตรียมกระชังให้ดีก่อนการเลี้ยง
เตรียมบ่อก่อนการเลี้ยงยังไงให้พอดี
ปัจจัยที่มีผลต่อสุขภาพปลานิล
แผนผังฟาร์มสำคัญอย่างไร
มาตรฐาน GAP
aquatic chicken
Introduce