การดำเนินการเกี่ยวกับโรค Tilapia Lake Virus (TiLV) ในบริบทโลก (2)
ReadyPlanet.com
การดำเนินการเกี่ยวกับโรค Tilapia Lake Virus (TiLV) ในบริบทโลก (2)

       

  การจัดการโรค TiLV ในบริบทโลกนั้นเกิดจากความร่วมมือของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจากหลายภาคส่วน ที่สำคัญคือการคิดค้นพัฒนาวิธีการวินิจฉัยโรคให้รวดเร็วขึ้น เพื่อที่จะแก้ปัญหาได้อย่างรวดเร็ว แต่สำหรับโรคอุบัติใหม่บางโรค ซึ่งก็รวมถึง TiLV มีวิธีการวินิจฉัยโรคหลายวิธีที่ได้รับการทดสอบและอธิบายแล้ว แต่อาจยังไม่มีการตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ (แปลว่าหลายทีมวิจัยกำลังพยายามทำให้ดีขึ้นนะคะ) โรคนี้ยังมีข้อมูลไม่เพียงพอเกี่ยวกับเรื่องของความจำเพาะ (specificity) และความไว (sensitivity) ของวิธีการวินิจฉัยโรค ทั้งนี้ ผู้เชี่ยวชาญจากหลายประเทศทั่วโลกมีการประชุมร่วมกันเพื่อพัฒนาวิธีการทดสอบและวินิจฉัยโรคให้แม่นยำและมีประสิทธิภาพมากขึ้น

องค์การระหว่างประเทศที่มีหน้าที่ดูแลเกี่ยวกับสุขภาพ สุขอนามัย สวัสดิภาพสัตว์มีการดำเนินการโดยจัดทำกรอบการดำเนินงานในภาวะฉุกเฉิน การเฝ้าระวังโรค จัดอบรมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับโรค และจัดประชุมเพื่อระดมสมองในการเตรียมความพร้อมสำหรับภาวะฉุกเฉินและจัดทำแผนยุทธศาสตร์ระดับประเทศต่อไป

สำหรับการหลีกเลี่ยง ลด ไม่ให้มีการแพร่ระบาดของโรค TiLV ระหว่างประเทศนั้นการใช้มาตรการความปลอดภัยทางชีวภาพขั้นพื้นฐาน ตรวจใบรับรองสุขภาพและการกักกันโรคสัตว์น้ำที่นำเข้าประเทศอาจไม่เพียงพอในการป้องกันเชื้อไม่ให้เข้ามาได้ สำหรับประเทศอื่นที่ยังไม่มีการระบาดของโรค TiLV มีการใช้มาตรการเหล่านี้เพื่อป้องกันเชื้อไวรัส อย่างไรก็ตามยังมีองค์ความรู้เกี่ยวกับโรค TiLV ที่ยังต้องศึกษาเพิ่มเติมอยู่เช่นกัน เช่น ปัจจัยเสี่ยงอื่นๆ ในการแพร่ระบาดของโรค การประเมินความเสี่ยงในสินค้าจากปลานิลทั้งผลิตภัณฑ์สด แช่แข็งและลูกปลามีชีวิต รวมถึงการพัฒนาแผนการเฝ้าระวังโรค แผนการดำเนินงานในภาวะฉุกเฉินและขั้นตอนการกักกันโรคโดยเฉพาะในประเทศที่มีการเลี้ยงปลานิลอย่างแพร่หลาย ทั้งนี้ หากหลายประเทศทั่วโลกโดยเฉพาะประเทศสมาชิกองค์การสุขภาพสัตว์โลก (OIE) มีความร่วมมือกันในการแบ่งปันประสบการณ์การควบคุมโรค TiLV แจ้งสถานการณ์การเกิดโรคผ่านทางระบบการแจ้งตือนโรคระบาดสัตว์ของ OIE และการดำเนินตามมาตรการสุขอนามัยสัตว์จะเป็นปัจจัยสำคัญสำหรับการควบคุมโรคต่อไปในอนาคต

หมายเหตุ: ความจำเพาะและความไวจะบ่งบอกประสิทธิภาพของการทดสอบ/วิธีวินิจฉัยว่าผลบวกหรือลบนั้นมีความน่าเชื่อมือมากน้อยแค่ไหน โดยความจำเพาะ (specificity) คืประสิทธิภาพของการทดสอบ/วิธีวินิจฉัย ที่ให้ผลเป็นลบในตัวอย่างที่ไม่ติดเชื้อ/ไม่มีเชื้อ สำหรับความไว (sensitivity) คือ ประสิทธิภาพของการทดสอบ/วิธีวินิจฉัย ที่ให้ผลเป็นบวกในกลุ่มตัวอย่างที่ติดเชื้อ ในการทดสอบ/วินิจฉัยด้านการแพทย์ ความไวเป็นตัวบ่งชี้ว่าการทดสอบ/วินิจฉัยนั้นสามารถระบุตัวอย่างที่มีเชื้อ/ติดเชื้อ แสดงผลบวกจริงอย่างถูกต้อง (อัตราผลบวกจริง) ในขณะที่ความจำเพาะเป็นตัวบ่งชี้ว่าการทดสอบ/วินิจฉัยนั้นสามารถระบุตัวอย่างที่ไม่มีเชื้อ/ไม่ติดเชื้อ แสดงผลลบอย่างถูกต้อง (อัตราผลลบจริง)

สัตวแพทย์หญิง ดร.มินตรา ลักขณา (หมอเม)
อ.น.สพ.ดร. ภัทรพล เปี่ยมสมบูรณ์ (หมอเอก) 

 

   
Farm story

Climate change ภาวะโลกร้อนกับสุขภาพของปลา (2) article
Climate change ภาวะโลกร้อนกับสุขภาพของปลา (1)
มาตรฐานด้านสุขภาพสัตว์น้ำ องค์การสุขภาพสัตว์โลก OIE
OIE องค์การสุขภาพสัตว์โลก ตอนที่ 2
OIE องค์การสุขภาพสัตว์โลก ตอนที่ 1
เรื่องกุ้งกับโปรไบโอติก
การใช้โปรไบโอติกในการเลี้ยงกุ้ง: สิ่งแวดล้อม
การจัดการสุขภาพสัตว์น้ำ ในอีก 30 กว่าปีข้างหน้า ภาค 2
การจัดการสุขภาพสัตว์น้ำ ในอีก 30 กว่าปีข้างหน้า ภาค 1
การพัฒนาสายพันธุ์ต้านทานโรค: โรคติดเชื้อไวรัสจุดขาวหรือ White Spot Syndrome Virus ในกุ้งกุลาดำ
ระบบความปลอดภัยทางชีวภาพในฟาร์มปลานิล: การพัฒนาสายพันธุ์
ระบบความปลอดภัยทางชีวภาพในโรงเพาะฟักลูกกุ้ง: ประโยชน์/ต้นทุน (2)
ระบบความปลอดภัยทางชีวภาพในโรงเพาะฟักลูกกุ้ง: ประโยชน์/ต้นทุน (1)
เรียนรู้ระบบความปลอดภัยทางชีวภาพในการผลิตปศุสัตว์เพื่อการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
ระบบความปลอดภัยทางชีวภาพในระดับต่างๆ
การเกิดโรคสัตว์น้ำและการระบาด
การดำเนินการเกี่ยวกับโรค Tilapia Lake Virus (TiLV) ในบริบทโลก (1)
การพบกันของปลาทะเลกับไมโครพลาสติก
แนวทางการจัดการโรคสัตว์น้ำอุบัติใหม่
การจัดการโรคข้ามพรมแดนและโรคติดต่ออุบัติใหม่
การจัดการสุขภาพสัตว์น้ำ: OIE
โรคอีเอชพี, EHP, กุ้ง
PM 2.5 โรคหัวใจและหลอดเลือด เมนูปลา เกี่ยวกันยังไง: 2
PM 2.5 โรคหัวใจและหลอดเลือด เมนูปลา เกี่ยวกันยังไง: 1
โรคในสัตว์น้ำ ตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์
พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ.2558
การวางยาสลบปลาและข้ควรคำนึง
การออกฤทธิ์ของยาสลบในปลา
ยาสลบที่ใช้ในปลา
ข้อควรปฏิบัติ ในการวางยาสลบปลา
หลักการการทำสลบในสัตว์น้ำ
การทำสลบในสัตว์
การตรวจตัวอย่างปลาเบื้องต้นในฟาร์ม: การตรวจอุจจาระ
การตรวจตัวอย่างปลาเบื้องต้นในฟาร์ม: การตัดซี่เหงือก
การตรวจตัวอย่างปลาเบื้องต้นในฟาร์ม: การตัดครีบ
การตรวจตัวอย่างปลาเบื้องต้นในฟาร์ม: การขูดผิวหนัง.
การตรวจตัวอย่างปลาเบื้องต้นในฟาร์ม
การบันทึกสุขภาพปลาในฟาร์ม
การตรวจประเมินสภาวะสุขภาพภายในฟาร์ม
การเก็บตัวอย่างสัตว์น้ำเพื่อตรวจโรค
การเลี้ยงปลานิลในระบบต่างๆ
กินปลานิลแล้วได้อะไร
พัฒนาการของไข่ที่ได้รับการผสม
การจัดการผสมพ่อแม่พันธุ์ปลานิล
พฤติกรรมของการผสมพันธุ์ในปลานิล
การผสมเทียม: พ่อแม่พันธุ์ปลานิล
การผสมเทียมปลา
ขั้นตอนการผสมเทียมในสัตว์
การผสมเทียมในสัตว์
โปรไบโอติกกับเชื้อสเตรปโตคอคคัส
โรคติดเชื้อในปลานิล สเตรปโตคอคโคซิส 4
โรคติดเชื้อในปลานิล สเตรปโตคอคโคซิส 3
โรคติดเชื้อในปลานิล สเตรปโตคอคโคซิส 2
โรคติดเชื้อในปลานิล สเตรปโตคอคโคซิส 1
วัคซีนสำหรับโรคติดเชื้อไวรัส Tilapia Lake Virus (TiLV) ในปลานิล
วัคซีนสำหรับโรคที่มีสาเหตุจากเชื้อไวรัส
วัคซีนสำหรับโรคที่มีสาเหตุจากเชื้อแบคทีเรีย
วัคซีนคืออะไร
การศึกษาเรื่องวัคซีนป้องกันการติดเชื้อแอโรโมนาส
โรคติดเชื้อในปลานิล : แอโรโมนาส 5
โรคติดเชื้อในปลานิล : แอโรโมนาส 4
โรคติดเชื้อในปลานิล : แอโรโมนาส 3
โรคติดเชื้อในปลานิล : แอโรโมนาส 2
โรคติดเชื้อในปลานิล : แอโรโมนาส 1
หลักเกณฑ์ที่ดีในการผลิตอาหารสัตว์
การเลือกซื้ออาหารสัตว์ : อาหารสัตว์น้ำ
การเลือกซื้ออาหารสัตว์ : ลักษณะอาหารและการเลือกใช้
การเลือกซื้ออาหารสัตว์ : สถานที่ขาย เลขทะเบียน ฉลาก
หลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิตอาหาร
การต้านทานความเครียด
การสืบพันธุ์ของสัตว์น้ำ
คน
สัตว์พาหะ
การเคลื่อนย้ายปลาเข้าฟาร์ม
การติดต่อของเชื้อโรค
การกักกันโรคก่อนนำสัตว์น้ำใหม่เข้ามาเลี้ยง
ระบบความปลอดภัยทางชีวภาพในฟาร์มสัตว์น้ำ
การกระตุ้นเจริญเติบโต
การสร้างความสมดุลของภูมิคุ้มกัน
ระบบภูมิคุ้มกันคืออะไร
การทำงานและประสิทธิภาพของโปรไบโอติก : ช่วยในการย่อยและช่วยให้มีการนำสารอาหารไปใช้ได้ดีขึ้น
การทำงานและประสิทธิภาพของโปรไบโอติก : ปรับปรุงคุณภาพน้ำ
การทำงานและประสิทธิภาพของโปรไบโอติก : การแย่งใช้สารเคมีและพลังงาน
การทำงานและประสิทธิภาพของโปรไบโอติก : การต้านเชื้อไวรัส เชื้อรา
การทำงานและประสิทธิภาพของโปรไบโอติก : การผลิตสารต้านเชื้อแบคทีเรีย
การทำงานและประสิทธิภาพของโปรไบโอติก : การแย่งพื้นที่ยึดเกาะ
แบคทีเรียที่นิยมใช้เป็นโปรไบโอติก
แอมโมเนีย
สารประกอบไนโตรเจน
ความขุ่นใส ความโปร่งใส
คาร์บอนไดออกไซด์
ความเค็มของน้ำในบ่อเลี้ยงปลา
ความกระด้างของน้ำในบ่อเลี้ยงปลา
ความเป็นกรด-ด่างในบ่อเลี้ยงปลา
ผลของอุณหภูมิต่อสุขภาพปลา
ออกซิเจนในน้ำมีผลต่อปลายังไง
โปรไบโอติกกับการเลี้ยงสัตว์น้ำ
เก็บตัวอย่างน้ำส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการทำอย่างไร
การตรวจคุณภาพน้ำเบื้องต้นทำอย่างไร
น้ำกับการเลี้ยงปลา
โปรไบโอติกคืออะไร
เตรียมกระชังให้ดีก่อนการเลี้ยง
เตรียมบ่อก่อนการเลี้ยงยังไงให้พอดี
ปัจจัยที่มีผลต่อสุขภาพปลานิล
แผนผังฟาร์มสำคัญอย่างไร
มาตรฐาน GAP
aquatic chicken
Introduce