ระบบความปลอดภัยทางชีวภาพในโรงเพาะฟักลูกกุ้ง: ประโยชน์/ต้นทุน (1)
ReadyPlanet.com
ระบบความปลอดภัยทางชีวภาพในโรงเพาะฟักลูกกุ้ง: ประโยชน์/ต้นทุน (1)

      

  การระบาดของโรคและการสูญเสียลูกกุ้งในโรงเพาะฟัก ทำให้เกิดการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานในโรงเพาะฟักลูกกุ้ง แนวคิดเรื่องของการนำระบบความปลอดภัยทางชีวภาพมาใช้ในการเพาะเลี้ยงกุ้งมีมานานพอสมควร ในการเพาะเลี้ยงกุ้งมีการใช้มาตรการป้องกันการเกิดโรคในช่วง 20-30 ปีที่ผ่านมา แต่ยังไม่มีความชัดเจนว่ามาตรการป้องกันดังกล่าวจัดเป็นการทำงานตามหลักการของระบบความปลอดภัยทางชีวภาพ ซึ่งการจัดทำระบบความปลอดภัยทางชีวภาพทำให้มั่นใจได้ว่ามีการป้องกันเชื้อโรคออกจากระบบการเลี้ยง ไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคในพื้นที่อื่นๆ และป้องกันเชื้อก่อโรคที่เป็นอันตรายเข้าสู่ระบบการเพาะเลี้ยง

การจัดทำระบบความปลอดภัยทางชีวภาพในโรงเพาะฟักลูกกุ้งจะมีประโยชน์อย่างไรบ้าง ในการประชุมวิชาการขององค์การสุขภาพสัตว์โลกมีประเด็นอภิปรายเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่ามีประโยชน์และมีต้นทุนอย่างไรบ้าง ลองพิจารณากันดูนะคะ

ประโยชน์ของการนำระบบความปลอดภัยทางชีวภาพมาใช้ในโรงเพาะฟักกุ้ง

-          เปิดตลาดสินค้า มีตลาดที่ต้องการซื้อลูกกุ้งที่มาจากโรงเพาะฟักที่มีระบบความปลอดภัยทางชีวภาพ

-          ลูกกุ้งในโรงเพาะฟักมีอัตรารอดสูงขึ้น

-          เจริญเติบโตเพิ่มขึ้นและลูกกุ้งมีคุณภาพดีขึ้น

-          ผลผลิตลูกกุ้งในโรงเพาะฟักเพิ่มมากขึ้น

-          FCR ดีขึ้น

-          การรักษาโรคลดลง

-          ต้นทุนการผลิตลดลง

ปัญหาที่พบบ่อยในการจัดทำระบบความปลอดภัยทางชีวภาพมาใช้ในโรงเพาะฟักกุ้ง คือ

-          บางฟาร์มไม่ได้นำหลักการของระบบความปลอดภัยทางชีวภาพไปใช้อย่างสมบูรณ์ เต็มรูปแบบ เนื่องจาก

o   มีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูง เช่น ต้องมีอุปกรณ์เพียงพอ มีบุคลกรที่มีความรู้เรื่องระบบ รู้เรื่องการใช้สารเคมี เป็นต้น

o   โครงสร้างพื้นฐานไม่เอื้ออำนวยให้ทำระบบแบบสมบูรณ์ได้ เช่น ไม่สามารถเข้าถึงห้องปฏิบัติการได้ ขาดนักวิชาการ

o   ขาดความรู้ในการจัดทำเอกสาร หลักฐาน การบันทึกข้อมูล

o   ขาดความรู้ว่าหากจัดทำระบบความปลอดภัยทางชีวภาพแล้วจะมีค่าใช้จ่ายในการจัดทำระบบอย่างไร

-     ถึงแม้จะมีการจัดทำระบบความปลอดภัยทางชีวภาพแล้วก็ยังมีความเสี่ยงที่จะพบการระบาดของโรคในฟาร์มหรือโรงเพาะฟัก เนื่องจากขาดความรู้ ขาดการฝึกอบรม ไม่มีการตรวจสอบภายในกระบวนดำเนินงาน ไม่มีการปรับปรุงระบบให้เป็นไปตามมาตรฐานที่เป็นปัจจุบัน

-          เพื่อให้มั่นใจว่ากิจกรรมความปลอดภัยทางชีวภาพนั้นใช้งานได้จริงต้องมี “biosecurity assurance” หรือ การประกันความปลอดภัยทางชีวภาพ

ในการดำเนินงานในโรงเพาะฟักมีจุดเสี่ยงอยู่หลายจุดที่สามารถนำเชื้อก่อโรคเข้ามาในระบบหรือแพร่กระจายเชื้อไปในระบบการเพาะเลี้ยงกุ้งได้ เช่น น้ำที่ใช้ในการเลี้ยง การบำบัดน้ำเสีย การจัดเตรียมการเลี้ยง บ่อเลี้ยง

แหล่งน้ำการบำบัดน้ำ คุณภาพของพ่อแม่พันธุ์กุ้ง ความสะอาดและคุณภาพอาหารสดที่ใช้ ความเข้าใจของบุคลากรในการดำเนินงานตามระบบความปลอดภัยทางชีวภาพ การตรวจสอบติดตามการดำเนินงานฟาร์มในแต่ละขั้นตอนให้เป็นไปตามมาตรฐาน การควบคุมคน สัตว์ ยานพาหนะ เข้าสู่ระบบการเลี้ยง เข้าสู่ฟาร์ม เท่าที่อ่านมาจนถึงตอนนี้ก็พอจะรู้บ้างแล้วว่าเรื่องของระบบความปลอดภัยทางชีวภาพในโรงเพาะฟักลูกกุ้งยังมีอีกมากจะขออนุญาตไปเล่าต่อในเรื่องเกี่ยวกับกระบวนการของระบบและต้นทุนในบทความถัดไปค่ะ

 

สัตวแพทย์หญิง ดร.มินตรา ลักขณา (หมอเม)
อ.น.สพ.ดร. ภัทรพล เปี่ยมสมบูรณ์ (หมอเอก) 

 

   
Farm story

อาหารสัตว์และเรื่องของสารพิษจากเชื้อรา
ซินไบโอติก (Synbiotics) สำหรับสัตว์น้ำ
ระบบนิเวศของแบคทีเรียในบ่อกุ้งกับโปรไบโอติก
ทำไมสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์จึงไม่มีรายงานความเสี่ยงต่อไวรัส COVID-19
น้องใหม่ตัวร้ายไวรัสในกุ้ง Decapod Iridescent Virus 1 (DIV1)
ต้านวิบริโอด้วยโปรไบโอติก
ก้งุ โปรไบโอติก การเจริญเติบโต การย่อยอาหาร
แมงดากับงานด้านการแพทย์
คาเวียร์ ไข่จากปลาที่ใกล้สูญพันธุ์
การตรวจโรคทางห้องปฏิบัติการและการนำไปใช้
E-commerce พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับสินค้าสัตว์น้ำผ่านหลัก 7P (2)
E-commerce พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับสินค้าสัตว์น้ำผ่านหลัก 7P (1)
ระบบข้อมูลสุขภาพสัตว์โลก
น้ำปลา ความอร่อยจากอดีตสู่ยุคใส่ใจสุขภาพ
โรคอุบัติใหม่ในสัตว์น้ำของประเทศไทยในอดีต
โรคอุบัติใหม่ไม่ไกลตัว Novel Coronavirus
เรื่องกุ้งกับโปรไบโอติก (2)
ความสำคัญของการรายงานการระบาดของโรคกับสุขภาพสัตว์น้ำ
ยกระดับ from farm-to-table ด้วยสี่เสาหลักด้านคุณภาพ
ความลับของปลาเนื้อสีส้ม: เรื่องที่น่าสนใจของปลาแซลมอน (2)
คู่มือป้องกัน โรคโควิด-19
ความลับของปลาเนื้อสีส้ม: เรื่องที่น่าสนใจของปลาแซลมอน (1)
Climate change ภาวะโลกร้อนกับสุขภาพของปลา (2)
Climate change ภาวะโลกร้อนกับสุขภาพของปลา (1)
มาตรฐานด้านสุขภาพสัตว์น้ำ องค์การสุขภาพสัตว์โลก OIE
OIE องค์การสุขภาพสัตว์โลก ตอนที่ 2
OIE องค์การสุขภาพสัตว์โลก ตอนที่ 1
เรื่องกุ้งกับโปรไบโอติก
การใช้โปรไบโอติกในการเลี้ยงกุ้ง: สิ่งแวดล้อม
การจัดการสุขภาพสัตว์น้ำ ในอีก 30 กว่าปีข้างหน้า ภาค 2
การจัดการสุขภาพสัตว์น้ำ ในอีก 30 กว่าปีข้างหน้า ภาค 1
การพัฒนาสายพันธุ์ต้านทานโรค: โรคติดเชื้อไวรัสจุดขาวหรือ White Spot Syndrome Virus ในกุ้งกุลาดำ
ระบบความปลอดภัยทางชีวภาพในฟาร์มปลานิล: การพัฒนาสายพันธุ์
ระบบความปลอดภัยทางชีวภาพในโรงเพาะฟักลูกกุ้ง: ประโยชน์/ต้นทุน (2)
เรียนรู้ระบบความปลอดภัยทางชีวภาพในการผลิตปศุสัตว์เพื่อการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
ระบบความปลอดภัยทางชีวภาพในระดับต่างๆ
การเกิดโรคสัตว์น้ำและการระบาด
การดำเนินการเกี่ยวกับโรค Tilapia Lake Virus (TiLV) ในบริบทโลก (2)
การดำเนินการเกี่ยวกับโรค Tilapia Lake Virus (TiLV) ในบริบทโลก (1)
การพบกันของปลาทะเลกับไมโครพลาสติก
แนวทางการจัดการโรคสัตว์น้ำอุบัติใหม่
การจัดการโรคข้ามพรมแดนและโรคติดต่ออุบัติใหม่
การจัดการสุขภาพสัตว์น้ำ: OIE
โรคอีเอชพี, EHP, กุ้ง
PM 2.5 โรคหัวใจและหลอดเลือด เมนูปลา เกี่ยวกันยังไง: 2
PM 2.5 โรคหัวใจและหลอดเลือด เมนูปลา เกี่ยวกันยังไง: 1
โรคในสัตว์น้ำ ตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์
พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ.2558
การวางยาสลบปลาและข้ควรคำนึง
การออกฤทธิ์ของยาสลบในปลา
ยาสลบที่ใช้ในปลา
ข้อควรปฏิบัติ ในการวางยาสลบปลา
หลักการการทำสลบในสัตว์น้ำ
การทำสลบในสัตว์
การตรวจตัวอย่างปลาเบื้องต้นในฟาร์ม: การตรวจอุจจาระ
การตรวจตัวอย่างปลาเบื้องต้นในฟาร์ม: การตัดซี่เหงือก
การตรวจตัวอย่างปลาเบื้องต้นในฟาร์ม: การตัดครีบ
การตรวจตัวอย่างปลาเบื้องต้นในฟาร์ม: การขูดผิวหนัง.
การตรวจตัวอย่างปลาเบื้องต้นในฟาร์ม
การบันทึกสุขภาพปลาในฟาร์ม
การตรวจประเมินสภาวะสุขภาพภายในฟาร์ม
การเก็บตัวอย่างสัตว์น้ำเพื่อตรวจโรค
การเลี้ยงปลานิลในระบบต่างๆ
กินปลานิลแล้วได้อะไร
พัฒนาการของไข่ที่ได้รับการผสม
การจัดการผสมพ่อแม่พันธุ์ปลานิล
พฤติกรรมของการผสมพันธุ์ในปลานิล
การผสมเทียม: พ่อแม่พันธุ์ปลานิล
การผสมเทียมปลา
ขั้นตอนการผสมเทียมในสัตว์
การผสมเทียมในสัตว์
โปรไบโอติกกับเชื้อสเตรปโตคอคคัส
โรคติดเชื้อในปลานิล สเตรปโตคอคโคซิส 4
โรคติดเชื้อในปลานิล สเตรปโตคอคโคซิส 3
โรคติดเชื้อในปลานิล สเตรปโตคอคโคซิส 2
โรคติดเชื้อในปลานิล สเตรปโตคอคโคซิส 1
วัคซีนสำหรับโรคติดเชื้อไวรัส Tilapia Lake Virus (TiLV) ในปลานิล
วัคซีนสำหรับโรคที่มีสาเหตุจากเชื้อไวรัส
วัคซีนสำหรับโรคที่มีสาเหตุจากเชื้อแบคทีเรีย
วัคซีนคืออะไร
การศึกษาเรื่องวัคซีนป้องกันการติดเชื้อแอโรโมนาส
โรคติดเชื้อในปลานิล : แอโรโมนาส 5
โรคติดเชื้อในปลานิล : แอโรโมนาส 4
โรคติดเชื้อในปลานิล : แอโรโมนาส 3
โรคติดเชื้อในปลานิล : แอโรโมนาส 2
โรคติดเชื้อในปลานิล : แอโรโมนาส 1
หลักเกณฑ์ที่ดีในการผลิตอาหารสัตว์
การเลือกซื้ออาหารสัตว์ : อาหารสัตว์น้ำ
การเลือกซื้ออาหารสัตว์ : ลักษณะอาหารและการเลือกใช้
การเลือกซื้ออาหารสัตว์ : สถานที่ขาย เลขทะเบียน ฉลาก
หลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิตอาหาร
การต้านทานความเครียด
การสืบพันธุ์ของสัตว์น้ำ
คน
สัตว์พาหะ
การเคลื่อนย้ายปลาเข้าฟาร์ม
การติดต่อของเชื้อโรค
การกักกันโรคก่อนนำสัตว์น้ำใหม่เข้ามาเลี้ยง
ระบบความปลอดภัยทางชีวภาพในฟาร์มสัตว์น้ำ
การกระตุ้นเจริญเติบโต
การสร้างความสมดุลของภูมิคุ้มกัน
ระบบภูมิคุ้มกันคืออะไร
การทำงานและประสิทธิภาพของโปรไบโอติก : ช่วยในการย่อยและช่วยให้มีการนำสารอาหารไปใช้ได้ดีขึ้น
การทำงานและประสิทธิภาพของโปรไบโอติก : ปรับปรุงคุณภาพน้ำ
การทำงานและประสิทธิภาพของโปรไบโอติก : การแย่งใช้สารเคมีและพลังงาน
การทำงานและประสิทธิภาพของโปรไบโอติก : การต้านเชื้อไวรัส เชื้อรา
การทำงานและประสิทธิภาพของโปรไบโอติก : การผลิตสารต้านเชื้อแบคทีเรีย
การทำงานและประสิทธิภาพของโปรไบโอติก : การแย่งพื้นที่ยึดเกาะ
แบคทีเรียที่นิยมใช้เป็นโปรไบโอติก
แอมโมเนีย
สารประกอบไนโตรเจน
ความขุ่นใส ความโปร่งใส
คาร์บอนไดออกไซด์
ความเค็มของน้ำในบ่อเลี้ยงปลา
ความกระด้างของน้ำในบ่อเลี้ยงปลา
ความเป็นกรด-ด่างในบ่อเลี้ยงปลา
ผลของอุณหภูมิต่อสุขภาพปลา
ออกซิเจนในน้ำมีผลต่อปลายังไง
โปรไบโอติกกับการเลี้ยงสัตว์น้ำ
เก็บตัวอย่างน้ำส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการทำอย่างไร
การตรวจคุณภาพน้ำเบื้องต้นทำอย่างไร
น้ำกับการเลี้ยงปลา
โปรไบโอติกคืออะไร
เตรียมกระชังให้ดีก่อนการเลี้ยง
เตรียมบ่อก่อนการเลี้ยงยังไงให้พอดี
ปัจจัยที่มีผลต่อสุขภาพปลานิล
แผนผังฟาร์มสำคัญอย่างไร
มาตรฐาน GAP
aquatic chicken
Introduce