ระบบความปลอดภัยทางชีวภาพในโรงเพาะฟักลูกกุ้ง: ประโยชน์/ต้นทุน (2)
ReadyPlanet.com
ระบบความปลอดภัยทางชีวภาพในโรงเพาะฟักลูกกุ้ง: ประโยชน์/ต้นทุน (2)

       

  มาต่อกันจากบทความก่อนหน้าค่ะ เรื่องของกระบวนการความปลอดภัยทางชีวภาพในโรงเพาะฟักลูกกุ้ง เรื่องเด่นๆ ต้องมีกระบวนการอะไรบ้างตามนี้เลย

1. ต้องมีการรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับโรคที่ต้องระวังและการเฝ้าระวังโรคจากแหล่งที่เชื่อถืออ้างอิงได้ เช่น

-          เจ้าหน้าที่ ผู้มีอำนาจหน้าที่ (Competent authorities) องค์กร สมาคม องค์กรระหว่างประเทศ

-          เอกสารทางวิชาการหรือสื่อสิ่งพิมพ์ที่มีข้อมูลเกี่ยวกับโรค

-           รายงานผลการสำรวจ เฝ้าระวังโรคในสิ่งแวดล้อม แหล่งน้ำ หรือฟาร์มในพื้นที่ต่างๆ

2. โรงเพาะฟักลูกกุ้งต้องมีการจัดทำเอกสารขั้นตอนการปฏิบัติงานหรือ SOP ยกตัวอย่างขั้นตอนการปฏิบัติงาน เช่น ขั้นตอนการเตรียมน้ำสำหรับเพาะเลี้ยง ขั้นตอนการเตรียมอาหาร ขั้นตอนการเลี้ยง larva ต้องมีการควบคุมคุณภาพของ PL จนบรรจุขาย มีการจดบันทึกข้อมูลที่สำคัญในแต่ละขั้นตอนการทำงาน และต้องมั่นใจว่าการดำเนินงานแต่ละขั้นตอนเป็นไปตามเอกสารขั้นตอนการปฏิบัติงาน

3. ต้องมีการเตรียมน้ำ/คุณภาพน้ำที่ใช้ในการเพาะเลี้ยง เตรียมระบบบำบัดน้ำก่อนปล่อยออกนอกฟาร์มให้เหมาะสมตามเอกสารขั้นตอนการปฏิบัติงาน ให้สอดคล้องกับความเสี่ยงของโรคที่อาจเกิดขึ้น โดยมีการตรวจสอบการทำงานของระบบที่มีอยู่ ตรวจเชื้อก่อโรค ตรวจสารเคมีและสารตกค้างตามความเหมาะสมและความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้มั่นใจในประสิทธิภาพของระบบ

4. มีการตรวจสอบขั้นตอนการทำงานอย่างสม่ำเสมอโดยไม่ต้องแจ้งผู้เกี่ยวข้องรู้ล่วงหน้า บันทึกผลการตรวจสอบ การวิเคราะห์ตรวจสอบ และมีการรายงานให้ผู้จัดการฟาร์มหรือผู้รับผิดชอบทราบทันทีหากพบว่ามีความบกพร่องของการปฏิบัติงานเกิดขึ้นเพื่อจะได้แก้ไขปัญหาได้ทันเวลา มีการติดตามอย่างต่อเนื่องว่าได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาไปแล้วตามที่รายงาน โดยต้องดำเนินการจัดการอย่างเหมาะสมพร้อมให้คำอธิบายและให้ความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับปัญหาและแนวทางการแก้ไข อาจกำหนดบทลงโทษเพื่อใช้เป็นมาตรการปรับปรุงการปฏิบัติ มีการจัดทำสรุปรวบรวมเหตุการณ์ ปัญหาที่เกิดขึ้นเพื่อการพัฒนาปรับปรุงระบบ ทบทวนเอกสารขั้นตอนการปฏิบัติงานต่อไปรวมทั้งพัฒนาการฝึกอบรมบุคลากรในฟาร์มและและวิธีการแก้ไขปัญหา

กระบวนการเด่นๆ ที่กล่าวมาในระบบความปลอดภัยทางชีวภาพมีการป้องกัน การควบคุมและการตรวจสอบการทำงาน มีประเด็นเรื่องต้นทุนมาเกี่ยวข้อง และกิจกรรมที่เป็นต้นทุนก็มีหลายส่วน เช่น

-          ต้องมีโครงสร้างฟาร์มที่เอื้ออำนวยต่อการจัดทำระบบ

-          มีผู้เชี่ยวชาญ นักวิชาการ บุคลากรที่มีหน้าที่รับผิดชอบเหมาะสมกับงานและความรู้ความสามารถ

-     มีห้องปฏิบัติการหรือสามารถเข้าถึงห้องปฏิบัติการที่สามารถตรวจเชื้อก่อโรคได้ เพื่อตรวจสอบสถานะของระบบความปลอดภัยทางชีวภาพว่ายังมีประสิทธิภาพอยู่

-          มีการวิเคราะห์และระบุโรคที่ควรต้องเฝ้าระวังอย่างสม่ำเสมอ

-          มีการตรวจสอบประสิทธิภาพของระบบเตรียมน้ำและระบบบำบัดน้ำเสีย

จะเห็นว่าต้นทุนค่าใช้จ่ายสำคัญจะอยู่ที่ห้องปฏิบัติการ และนักวิชาการที่เชี่ยวชาญ ซึ่งอาจพิจารณาประสานขอความร่วมมือในการทำงานกับหน่วยงานที่มีความพร้อม เช่น มหาวิทยาลัย สถาบัน หรือหน่วยงานที่มีหน้าที่ดูแลสุขภาพสัตว์น้ำ หรือผู้ประกอบการอาจร่วมทุนกันจัดทำห้องปฏิบัติการขึ้นมาเพื่อลดต้นทุนในส่วนนี้ได้ค่ะ 

 

ระบบความปลอดภัยทางชีวภาพเป็นเรื่องสำคัญมากสำหรับสภาพการเลี้ยงในโลกยุคปัจจุบัน และทั่วโลกให้ความสำคัญกันเพิ่มมากขึ้นอย่าเพิ่งเบื่อกันนะคะ เหนือกว่าระบบนี้ยังมีเรื่องของการจัดทำ Compartment ในฟาร์ม ซึ่งซับซ้อนกว่านี้มากค่ะ ไว้โอกาสหน้าจะเล่าสู่กันฟังค่ะ

สัตวแพทย์หญิง ดร.มินตรา ลักขณา (หมอเม)
อ.น.สพ.ดร. ภัทรพล เปี่ยมสมบูรณ์ (หมอเอก) 

 

   
Farm story

Climate change ภาวะโลกร้อนกับสุขภาพของปลา (2) article
Climate change ภาวะโลกร้อนกับสุขภาพของปลา (1)
มาตรฐานด้านสุขภาพสัตว์น้ำ องค์การสุขภาพสัตว์โลก OIE
OIE องค์การสุขภาพสัตว์โลก ตอนที่ 2
OIE องค์การสุขภาพสัตว์โลก ตอนที่ 1
เรื่องกุ้งกับโปรไบโอติก
การใช้โปรไบโอติกในการเลี้ยงกุ้ง: สิ่งแวดล้อม
การจัดการสุขภาพสัตว์น้ำ ในอีก 30 กว่าปีข้างหน้า ภาค 2
การจัดการสุขภาพสัตว์น้ำ ในอีก 30 กว่าปีข้างหน้า ภาค 1
การพัฒนาสายพันธุ์ต้านทานโรค: โรคติดเชื้อไวรัสจุดขาวหรือ White Spot Syndrome Virus ในกุ้งกุลาดำ
ระบบความปลอดภัยทางชีวภาพในฟาร์มปลานิล: การพัฒนาสายพันธุ์
ระบบความปลอดภัยทางชีวภาพในโรงเพาะฟักลูกกุ้ง: ประโยชน์/ต้นทุน (1)
เรียนรู้ระบบความปลอดภัยทางชีวภาพในการผลิตปศุสัตว์เพื่อการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
ระบบความปลอดภัยทางชีวภาพในระดับต่างๆ
การเกิดโรคสัตว์น้ำและการระบาด
การดำเนินการเกี่ยวกับโรค Tilapia Lake Virus (TiLV) ในบริบทโลก (2)
การดำเนินการเกี่ยวกับโรค Tilapia Lake Virus (TiLV) ในบริบทโลก (1)
การพบกันของปลาทะเลกับไมโครพลาสติก
แนวทางการจัดการโรคสัตว์น้ำอุบัติใหม่
การจัดการโรคข้ามพรมแดนและโรคติดต่ออุบัติใหม่
การจัดการสุขภาพสัตว์น้ำ: OIE
โรคอีเอชพี, EHP, กุ้ง
PM 2.5 โรคหัวใจและหลอดเลือด เมนูปลา เกี่ยวกันยังไง: 2
PM 2.5 โรคหัวใจและหลอดเลือด เมนูปลา เกี่ยวกันยังไง: 1
โรคในสัตว์น้ำ ตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์
พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ.2558
การวางยาสลบปลาและข้ควรคำนึง
การออกฤทธิ์ของยาสลบในปลา
ยาสลบที่ใช้ในปลา
ข้อควรปฏิบัติ ในการวางยาสลบปลา
หลักการการทำสลบในสัตว์น้ำ
การทำสลบในสัตว์
การตรวจตัวอย่างปลาเบื้องต้นในฟาร์ม: การตรวจอุจจาระ
การตรวจตัวอย่างปลาเบื้องต้นในฟาร์ม: การตัดซี่เหงือก
การตรวจตัวอย่างปลาเบื้องต้นในฟาร์ม: การตัดครีบ
การตรวจตัวอย่างปลาเบื้องต้นในฟาร์ม: การขูดผิวหนัง.
การตรวจตัวอย่างปลาเบื้องต้นในฟาร์ม
การบันทึกสุขภาพปลาในฟาร์ม
การตรวจประเมินสภาวะสุขภาพภายในฟาร์ม
การเก็บตัวอย่างสัตว์น้ำเพื่อตรวจโรค
การเลี้ยงปลานิลในระบบต่างๆ
กินปลานิลแล้วได้อะไร
พัฒนาการของไข่ที่ได้รับการผสม
การจัดการผสมพ่อแม่พันธุ์ปลานิล
พฤติกรรมของการผสมพันธุ์ในปลานิล
การผสมเทียม: พ่อแม่พันธุ์ปลานิล
การผสมเทียมปลา
ขั้นตอนการผสมเทียมในสัตว์
การผสมเทียมในสัตว์
โปรไบโอติกกับเชื้อสเตรปโตคอคคัส
โรคติดเชื้อในปลานิล สเตรปโตคอคโคซิส 4
โรคติดเชื้อในปลานิล สเตรปโตคอคโคซิส 3
โรคติดเชื้อในปลานิล สเตรปโตคอคโคซิส 2
โรคติดเชื้อในปลานิล สเตรปโตคอคโคซิส 1
วัคซีนสำหรับโรคติดเชื้อไวรัส Tilapia Lake Virus (TiLV) ในปลานิล
วัคซีนสำหรับโรคที่มีสาเหตุจากเชื้อไวรัส
วัคซีนสำหรับโรคที่มีสาเหตุจากเชื้อแบคทีเรีย
วัคซีนคืออะไร
การศึกษาเรื่องวัคซีนป้องกันการติดเชื้อแอโรโมนาส
โรคติดเชื้อในปลานิล : แอโรโมนาส 5
โรคติดเชื้อในปลานิล : แอโรโมนาส 4
โรคติดเชื้อในปลานิล : แอโรโมนาส 3
โรคติดเชื้อในปลานิล : แอโรโมนาส 2
โรคติดเชื้อในปลานิล : แอโรโมนาส 1
หลักเกณฑ์ที่ดีในการผลิตอาหารสัตว์
การเลือกซื้ออาหารสัตว์ : อาหารสัตว์น้ำ
การเลือกซื้ออาหารสัตว์ : ลักษณะอาหารและการเลือกใช้
การเลือกซื้ออาหารสัตว์ : สถานที่ขาย เลขทะเบียน ฉลาก
หลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิตอาหาร
การต้านทานความเครียด
การสืบพันธุ์ของสัตว์น้ำ
คน
สัตว์พาหะ
การเคลื่อนย้ายปลาเข้าฟาร์ม
การติดต่อของเชื้อโรค
การกักกันโรคก่อนนำสัตว์น้ำใหม่เข้ามาเลี้ยง
ระบบความปลอดภัยทางชีวภาพในฟาร์มสัตว์น้ำ
การกระตุ้นเจริญเติบโต
การสร้างความสมดุลของภูมิคุ้มกัน
ระบบภูมิคุ้มกันคืออะไร
การทำงานและประสิทธิภาพของโปรไบโอติก : ช่วยในการย่อยและช่วยให้มีการนำสารอาหารไปใช้ได้ดีขึ้น
การทำงานและประสิทธิภาพของโปรไบโอติก : ปรับปรุงคุณภาพน้ำ
การทำงานและประสิทธิภาพของโปรไบโอติก : การแย่งใช้สารเคมีและพลังงาน
การทำงานและประสิทธิภาพของโปรไบโอติก : การต้านเชื้อไวรัส เชื้อรา
การทำงานและประสิทธิภาพของโปรไบโอติก : การผลิตสารต้านเชื้อแบคทีเรีย
การทำงานและประสิทธิภาพของโปรไบโอติก : การแย่งพื้นที่ยึดเกาะ
แบคทีเรียที่นิยมใช้เป็นโปรไบโอติก
แอมโมเนีย
สารประกอบไนโตรเจน
ความขุ่นใส ความโปร่งใส
คาร์บอนไดออกไซด์
ความเค็มของน้ำในบ่อเลี้ยงปลา
ความกระด้างของน้ำในบ่อเลี้ยงปลา
ความเป็นกรด-ด่างในบ่อเลี้ยงปลา
ผลของอุณหภูมิต่อสุขภาพปลา
ออกซิเจนในน้ำมีผลต่อปลายังไง
โปรไบโอติกกับการเลี้ยงสัตว์น้ำ
เก็บตัวอย่างน้ำส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการทำอย่างไร
การตรวจคุณภาพน้ำเบื้องต้นทำอย่างไร
น้ำกับการเลี้ยงปลา
โปรไบโอติกคืออะไร
เตรียมกระชังให้ดีก่อนการเลี้ยง
เตรียมบ่อก่อนการเลี้ยงยังไงให้พอดี
ปัจจัยที่มีผลต่อสุขภาพปลานิล
แผนผังฟาร์มสำคัญอย่างไร
มาตรฐาน GAP
aquatic chicken
Introduce