การจัดการสุขภาพสัตว์น้ำ ในอีก 30 กว่าปีข้างหน้า ภาค 2
ReadyPlanet.com
การจัดการสุขภาพสัตว์น้ำ ในอีก 30 กว่าปีข้างหน้า ภาค 2

           

 

  มาต่อจากครั้งที่แล้วกันค่ะ ในโรคอุบัติใหม่ นอกจากเรื่อง การระบาดของโรคแล้ว คุณภาพทางพันธุกรรม ภาวะโภชนาการ สิ่งแวดล้อมที่มีอยู่ภายในระบบการผลิต มีผลทำให้เราสามารถพบโรคอุบัติใหม่เพิ่มได้อีก ซึ่งเป็นส่วนที่จะท้าทายวิธีการ แนวคิดในการออกกฎหมายสำหรับการควบคุมโรคข้ามพรมแดนต่อไป ซึ่งมีผลกับความมั่นคงทางอาหารเช่นกัน

นอกจากนี้ ปัจจุบันก็ยังมีเรื่องของ 'pathobiome' ที่ต้องคำนึงถึงด้วย

หลักการของ 'pathobiome' คืออะไร เรื่องนี้เกิดมาจากแนวคิดของการเกิดโรคมีการพัฒนาอย่างมากในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา และปรากฎการณ์ที่เชื้อจุลชีพผนวกกับปัจจัยความรุนแรงทำให้เกิดโรค อาจจะไม่สามารถพบได้ในทุกกรณีของการป่วย ในความเป็นจริงแล้วเชื้อจุลชีพก่อโรคที่เกิดขึ้นมีความหลากหลายทางชีวภาพค่อนข้างมากและสามารถพบได้ในทุกกลุ่มจุลินทรีย์ ทั้งไวรัส แบคทีเรีย รา โปรโตซัว ความรุนแรงของการเกิดโรคของเชื้อจุลชีพเป็นผลมาจากการมีปฏิสัมพันธ์กันที่แข็งแกร่งของเชื้อในสิ่งแวดล้อม ตัวสัตว์ (host) และ/หรือพาหะนำเชื้อ

เรื่องที่ผู้เลี้ยงสัตว์ต้องคำนึงถึงในอนาคตอีก 30 ปีข้างหน้า ก็คือ การนำเทคโนโลยีมาใช้ประโยชน์ให้มากที่สุด เพื่อช่วยในการระบุการป้องกันที่ยังขาดอยู่ ช่องโหว่ของระบบความปลดภัยทางชีวภาพ ช่องโหว่ของระบบภูมิคุ้มกันของสัตว์ ควรต้องมีการอุดช่องโหว่นั้น นำเทคโนโลยีมาปรับใช้สำหรับการวินิจฉัยเชื้อโรคในฟาร์มที่เฉพาะเจาะจงและเหมาะสมมากยิ่งขึ้น มีการรวบรวมข้อมูลการผลิตระดับฟาร์มผ่านแอพพลิเคชั่นในโทรศัพท์มือถือ มีการมีวิเคราะห์ข้อมูลในฟาร์ม เพื่อให้เกิดการควบคุมการระบาดของโรคทั้งในประเทศและระหว่างประเทศอย่างมีประสิทธิภาพและทันต่อสถานการณการเกิดโรคค่ะ

ท้ายที่สุดแล้วอาจารย์ผู้วิจัยได้สรุปเรื่องนี้ไว้ว่า

1. การผลิตแบบครบวงจร จะเป็นสิ่งชี้วัดหลักของความยั่งยืนในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

2. การดำเนินการเพื่อลดการเกิดโรคระบาดอาจทำได้มากขึ้นในบางพื้นที่การเลี้ยง

3. การมุ่งเน้นไปที่ประเด็นของการกำจัดเชื้อก่อโรคเป็นเรื่องที่เป็นไปได้

4. 'Pathobiome' อาจมีความสำคัญมากกว่า 'เชื้อก่อโรค' เมื่อพบการเกิดโรค

5. ข้อมูลทางพันธุกรรม เครื่องมือพันธุกรรม ที่พัฒนาขึ้น จะมีส่วนช่วยในการดูแลเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพ แต่การใช้ข้อมูลและเครื่องมือต้องคำนึงถึงข้อจำกัดทางเทคนิคด้วย

6. แหล่งข้อมูลทั้ง ‘Top-down’ และ ‘bottom-up เป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้

7. การออกแบบระบบอาหาร (เช่น การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ) ต้องคำนึงถึงหลักการแนวคิดสุขภาพหนึ่งเดียว หรือ One Health เป็นเรื่องพื้นฐาน

เรื่อง 'Pathobiome' น่าสนใจมากๆ ค่ะ ต้องหาเวลาไปค้นคว้าก่อนแล้วจะมาเล่าให้ฟังกัน น่าจะดี

สัตวแพทย์หญิง ดร.มินตรา ลักขณา (หมอเม)
อ.น.สพ.ดร. ภัทรพล เปี่ยมสมบูรณ์ (หมอเอก) 

 

   
Farm story

แมงดากับงานด้านการแพทย์
คาเวียร์ ไข่จากปลาที่ใกล้สูญพันธุ์
การตรวจโรคทางห้องปฏิบัติการและการนำไปใช้
E-commerce พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับสินค้าสัตว์น้ำผ่านหลัก 7P (2)
E-commerce พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับสินค้าสัตว์น้ำผ่านหลัก 7P (1)
ระบบข้อมูลสุขภาพสัตว์โลก
น้ำปลา ความอร่อยจากอดีตสู่ยุคใส่ใจสุขภาพ
โรคอุบัติใหม่ในสัตว์น้ำของประเทศไทยในอดีต
โรคอุบัติใหม่ไม่ไกลตัว Novel Coronavirus
เรื่องกุ้งกับโปรไบโอติก (2)
ความสำคัญของการรายงานการระบาดของโรคกับสุขภาพสัตว์น้ำ
ยกระดับ from farm-to-table ด้วยสี่เสาหลักด้านคุณภาพ
ความลับของปลาเนื้อสีส้ม: เรื่องที่น่าสนใจของปลาแซลมอน (2)
คู่มือป้องกัน โรคโควิด-19
ความลับของปลาเนื้อสีส้ม: เรื่องที่น่าสนใจของปลาแซลมอน (1)
Climate change ภาวะโลกร้อนกับสุขภาพของปลา (2)
Climate change ภาวะโลกร้อนกับสุขภาพของปลา (1)
มาตรฐานด้านสุขภาพสัตว์น้ำ องค์การสุขภาพสัตว์โลก OIE
OIE องค์การสุขภาพสัตว์โลก ตอนที่ 2
OIE องค์การสุขภาพสัตว์โลก ตอนที่ 1
เรื่องกุ้งกับโปรไบโอติก
การใช้โปรไบโอติกในการเลี้ยงกุ้ง: สิ่งแวดล้อม
การจัดการสุขภาพสัตว์น้ำ ในอีก 30 กว่าปีข้างหน้า ภาค 1
การพัฒนาสายพันธุ์ต้านทานโรค: โรคติดเชื้อไวรัสจุดขาวหรือ White Spot Syndrome Virus ในกุ้งกุลาดำ
ระบบความปลอดภัยทางชีวภาพในฟาร์มปลานิล: การพัฒนาสายพันธุ์
ระบบความปลอดภัยทางชีวภาพในโรงเพาะฟักลูกกุ้ง: ประโยชน์/ต้นทุน (2)
ระบบความปลอดภัยทางชีวภาพในโรงเพาะฟักลูกกุ้ง: ประโยชน์/ต้นทุน (1)
เรียนรู้ระบบความปลอดภัยทางชีวภาพในการผลิตปศุสัตว์เพื่อการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
ระบบความปลอดภัยทางชีวภาพในระดับต่างๆ
การเกิดโรคสัตว์น้ำและการระบาด
การดำเนินการเกี่ยวกับโรค Tilapia Lake Virus (TiLV) ในบริบทโลก (2)
การดำเนินการเกี่ยวกับโรค Tilapia Lake Virus (TiLV) ในบริบทโลก (1)
การพบกันของปลาทะเลกับไมโครพลาสติก
แนวทางการจัดการโรคสัตว์น้ำอุบัติใหม่
การจัดการโรคข้ามพรมแดนและโรคติดต่ออุบัติใหม่
การจัดการสุขภาพสัตว์น้ำ: OIE
โรคอีเอชพี, EHP, กุ้ง
PM 2.5 โรคหัวใจและหลอดเลือด เมนูปลา เกี่ยวกันยังไง: 2
PM 2.5 โรคหัวใจและหลอดเลือด เมนูปลา เกี่ยวกันยังไง: 1
โรคในสัตว์น้ำ ตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์
พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ.2558
การวางยาสลบปลาและข้ควรคำนึง
การออกฤทธิ์ของยาสลบในปลา
ยาสลบที่ใช้ในปลา
ข้อควรปฏิบัติ ในการวางยาสลบปลา
หลักการการทำสลบในสัตว์น้ำ
การทำสลบในสัตว์
การตรวจตัวอย่างปลาเบื้องต้นในฟาร์ม: การตรวจอุจจาระ
การตรวจตัวอย่างปลาเบื้องต้นในฟาร์ม: การตัดซี่เหงือก
การตรวจตัวอย่างปลาเบื้องต้นในฟาร์ม: การตัดครีบ
การตรวจตัวอย่างปลาเบื้องต้นในฟาร์ม: การขูดผิวหนัง.
การตรวจตัวอย่างปลาเบื้องต้นในฟาร์ม
การบันทึกสุขภาพปลาในฟาร์ม
การตรวจประเมินสภาวะสุขภาพภายในฟาร์ม
การเก็บตัวอย่างสัตว์น้ำเพื่อตรวจโรค
การเลี้ยงปลานิลในระบบต่างๆ
กินปลานิลแล้วได้อะไร
พัฒนาการของไข่ที่ได้รับการผสม
การจัดการผสมพ่อแม่พันธุ์ปลานิล
พฤติกรรมของการผสมพันธุ์ในปลานิล
การผสมเทียม: พ่อแม่พันธุ์ปลานิล
การผสมเทียมปลา
ขั้นตอนการผสมเทียมในสัตว์
การผสมเทียมในสัตว์
โปรไบโอติกกับเชื้อสเตรปโตคอคคัส
โรคติดเชื้อในปลานิล สเตรปโตคอคโคซิส 4
โรคติดเชื้อในปลานิล สเตรปโตคอคโคซิส 3
โรคติดเชื้อในปลานิล สเตรปโตคอคโคซิส 2
โรคติดเชื้อในปลานิล สเตรปโตคอคโคซิส 1
วัคซีนสำหรับโรคติดเชื้อไวรัส Tilapia Lake Virus (TiLV) ในปลานิล
วัคซีนสำหรับโรคที่มีสาเหตุจากเชื้อไวรัส
วัคซีนสำหรับโรคที่มีสาเหตุจากเชื้อแบคทีเรีย
วัคซีนคืออะไร
การศึกษาเรื่องวัคซีนป้องกันการติดเชื้อแอโรโมนาส
โรคติดเชื้อในปลานิล : แอโรโมนาส 5
โรคติดเชื้อในปลานิล : แอโรโมนาส 4
โรคติดเชื้อในปลานิล : แอโรโมนาส 3
โรคติดเชื้อในปลานิล : แอโรโมนาส 2
โรคติดเชื้อในปลานิล : แอโรโมนาส 1
หลักเกณฑ์ที่ดีในการผลิตอาหารสัตว์
การเลือกซื้ออาหารสัตว์ : อาหารสัตว์น้ำ
การเลือกซื้ออาหารสัตว์ : ลักษณะอาหารและการเลือกใช้
การเลือกซื้ออาหารสัตว์ : สถานที่ขาย เลขทะเบียน ฉลาก
หลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิตอาหาร
การต้านทานความเครียด
การสืบพันธุ์ของสัตว์น้ำ
คน
สัตว์พาหะ
การเคลื่อนย้ายปลาเข้าฟาร์ม
การติดต่อของเชื้อโรค
การกักกันโรคก่อนนำสัตว์น้ำใหม่เข้ามาเลี้ยง
ระบบความปลอดภัยทางชีวภาพในฟาร์มสัตว์น้ำ
การกระตุ้นเจริญเติบโต
การสร้างความสมดุลของภูมิคุ้มกัน
ระบบภูมิคุ้มกันคืออะไร
การทำงานและประสิทธิภาพของโปรไบโอติก : ช่วยในการย่อยและช่วยให้มีการนำสารอาหารไปใช้ได้ดีขึ้น
การทำงานและประสิทธิภาพของโปรไบโอติก : ปรับปรุงคุณภาพน้ำ
การทำงานและประสิทธิภาพของโปรไบโอติก : การแย่งใช้สารเคมีและพลังงาน
การทำงานและประสิทธิภาพของโปรไบโอติก : การต้านเชื้อไวรัส เชื้อรา
การทำงานและประสิทธิภาพของโปรไบโอติก : การผลิตสารต้านเชื้อแบคทีเรีย
การทำงานและประสิทธิภาพของโปรไบโอติก : การแย่งพื้นที่ยึดเกาะ
แบคทีเรียที่นิยมใช้เป็นโปรไบโอติก
แอมโมเนีย
สารประกอบไนโตรเจน
ความขุ่นใส ความโปร่งใส
คาร์บอนไดออกไซด์
ความเค็มของน้ำในบ่อเลี้ยงปลา
ความกระด้างของน้ำในบ่อเลี้ยงปลา
ความเป็นกรด-ด่างในบ่อเลี้ยงปลา
ผลของอุณหภูมิต่อสุขภาพปลา
ออกซิเจนในน้ำมีผลต่อปลายังไง
โปรไบโอติกกับการเลี้ยงสัตว์น้ำ
เก็บตัวอย่างน้ำส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการทำอย่างไร
การตรวจคุณภาพน้ำเบื้องต้นทำอย่างไร
น้ำกับการเลี้ยงปลา
โปรไบโอติกคืออะไร
เตรียมกระชังให้ดีก่อนการเลี้ยง
เตรียมบ่อก่อนการเลี้ยงยังไงให้พอดี
ปัจจัยที่มีผลต่อสุขภาพปลานิล
แผนผังฟาร์มสำคัญอย่างไร
มาตรฐาน GAP
aquatic chicken
Introduce