การจัดการสุขภาพสัตว์น้ำ ในอีก 30 กว่าปีข้างหน้า ภาค 2
ReadyPlanet.com
การจัดการสุขภาพสัตว์น้ำ ในอีก 30 กว่าปีข้างหน้า ภาค 2

           

 

  มาต่อจากครั้งที่แล้วกันค่ะ ในโรคอุบัติใหม่ นอกจากเรื่อง การระบาดของโรคแล้ว คุณภาพทางพันธุกรรม ภาวะโภชนาการ สิ่งแวดล้อมที่มีอยู่ภายในระบบการผลิต มีผลทำให้เราสามารถพบโรคอุบัติใหม่เพิ่มได้อีก ซึ่งเป็นส่วนที่จะท้าทายวิธีการ แนวคิดในการออกกฎหมายสำหรับการควบคุมโรคข้ามพรมแดนต่อไป ซึ่งมีผลกับความมั่นคงทางอาหารเช่นกัน

นอกจากนี้ ปัจจุบันก็ยังมีเรื่องของ 'pathobiome' ที่ต้องคำนึงถึงด้วย

หลักการของ 'pathobiome' คืออะไร เรื่องนี้เกิดมาจากแนวคิดของการเกิดโรคมีการพัฒนาอย่างมากในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา และปรากฎการณ์ที่เชื้อจุลชีพผนวกกับปัจจัยความรุนแรงทำให้เกิดโรค อาจจะไม่สามารถพบได้ในทุกกรณีของการป่วย ในความเป็นจริงแล้วเชื้อจุลชีพก่อโรคที่เกิดขึ้นมีความหลากหลายทางชีวภาพค่อนข้างมากและสามารถพบได้ในทุกกลุ่มจุลินทรีย์ ทั้งไวรัส แบคทีเรีย รา โปรโตซัว ความรุนแรงของการเกิดโรคของเชื้อจุลชีพเป็นผลมาจากการมีปฏิสัมพันธ์กันที่แข็งแกร่งของเชื้อในสิ่งแวดล้อม ตัวสัตว์ (host) และ/หรือพาหะนำเชื้อ

เรื่องที่ผู้เลี้ยงสัตว์ต้องคำนึงถึงในอนาคตอีก 30 ปีข้างหน้า ก็คือ การนำเทคโนโลยีมาใช้ประโยชน์ให้มากที่สุด เพื่อช่วยในการระบุการป้องกันที่ยังขาดอยู่ ช่องโหว่ของระบบความปลดภัยทางชีวภาพ ช่องโหว่ของระบบภูมิคุ้มกันของสัตว์ ควรต้องมีการอุดช่องโหว่นั้น นำเทคโนโลยีมาปรับใช้สำหรับการวินิจฉัยเชื้อโรคในฟาร์มที่เฉพาะเจาะจงและเหมาะสมมากยิ่งขึ้น มีการรวบรวมข้อมูลการผลิตระดับฟาร์มผ่านแอพพลิเคชั่นในโทรศัพท์มือถือ มีการมีวิเคราะห์ข้อมูลในฟาร์ม เพื่อให้เกิดการควบคุมการระบาดของโรคทั้งในประเทศและระหว่างประเทศอย่างมีประสิทธิภาพและทันต่อสถานการณการเกิดโรคค่ะ

ท้ายที่สุดแล้วอาจารย์ผู้วิจัยได้สรุปเรื่องนี้ไว้ว่า

1. การผลิตแบบครบวงจร จะเป็นสิ่งชี้วัดหลักของความยั่งยืนในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

2. การดำเนินการเพื่อลดการเกิดโรคระบาดอาจทำได้มากขึ้นในบางพื้นที่การเลี้ยง

3. การมุ่งเน้นไปที่ประเด็นของการกำจัดเชื้อก่อโรคเป็นเรื่องที่เป็นไปได้

4. 'Pathobiome' อาจมีความสำคัญมากกว่า 'เชื้อก่อโรค' เมื่อพบการเกิดโรค

5. ข้อมูลทางพันธุกรรม เครื่องมือพันธุกรรม ที่พัฒนาขึ้น จะมีส่วนช่วยในการดูแลเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพ แต่การใช้ข้อมูลและเครื่องมือต้องคำนึงถึงข้อจำกัดทางเทคนิคด้วย

6. แหล่งข้อมูลทั้ง ‘Top-down’ และ ‘bottom-up เป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้

7. การออกแบบระบบอาหาร (เช่น การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ) ต้องคำนึงถึงหลักการแนวคิดสุขภาพหนึ่งเดียว หรือ One Health เป็นเรื่องพื้นฐาน

เรื่อง 'Pathobiome' น่าสนใจมากๆ ค่ะ ต้องหาเวลาไปค้นคว้าก่อนแล้วจะมาเล่าให้ฟังกัน น่าจะดี

สัตวแพทย์หญิง ดร.มินตรา ลักขณา (หมอเม)
อ.น.สพ.ดร. ภัทรพล เปี่ยมสมบูรณ์ (หมอเอก) 

 

   
Farm story

Climate change ภาวะโลกร้อนกับสุขภาพของปลา (2) article
Climate change ภาวะโลกร้อนกับสุขภาพของปลา (1)
มาตรฐานด้านสุขภาพสัตว์น้ำ องค์การสุขภาพสัตว์โลก OIE
OIE องค์การสุขภาพสัตว์โลก ตอนที่ 2
OIE องค์การสุขภาพสัตว์โลก ตอนที่ 1
เรื่องกุ้งกับโปรไบโอติก
การใช้โปรไบโอติกในการเลี้ยงกุ้ง: สิ่งแวดล้อม
การจัดการสุขภาพสัตว์น้ำ ในอีก 30 กว่าปีข้างหน้า ภาค 1
การพัฒนาสายพันธุ์ต้านทานโรค: โรคติดเชื้อไวรัสจุดขาวหรือ White Spot Syndrome Virus ในกุ้งกุลาดำ
ระบบความปลอดภัยทางชีวภาพในฟาร์มปลานิล: การพัฒนาสายพันธุ์
ระบบความปลอดภัยทางชีวภาพในโรงเพาะฟักลูกกุ้ง: ประโยชน์/ต้นทุน (2)
ระบบความปลอดภัยทางชีวภาพในโรงเพาะฟักลูกกุ้ง: ประโยชน์/ต้นทุน (1)
เรียนรู้ระบบความปลอดภัยทางชีวภาพในการผลิตปศุสัตว์เพื่อการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
ระบบความปลอดภัยทางชีวภาพในระดับต่างๆ
การเกิดโรคสัตว์น้ำและการระบาด
การดำเนินการเกี่ยวกับโรค Tilapia Lake Virus (TiLV) ในบริบทโลก (2)
การดำเนินการเกี่ยวกับโรค Tilapia Lake Virus (TiLV) ในบริบทโลก (1)
การพบกันของปลาทะเลกับไมโครพลาสติก
แนวทางการจัดการโรคสัตว์น้ำอุบัติใหม่
การจัดการโรคข้ามพรมแดนและโรคติดต่ออุบัติใหม่
การจัดการสุขภาพสัตว์น้ำ: OIE
โรคอีเอชพี, EHP, กุ้ง
PM 2.5 โรคหัวใจและหลอดเลือด เมนูปลา เกี่ยวกันยังไง: 2
PM 2.5 โรคหัวใจและหลอดเลือด เมนูปลา เกี่ยวกันยังไง: 1
โรคในสัตว์น้ำ ตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์
พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ.2558
การวางยาสลบปลาและข้ควรคำนึง
การออกฤทธิ์ของยาสลบในปลา
ยาสลบที่ใช้ในปลา
ข้อควรปฏิบัติ ในการวางยาสลบปลา
หลักการการทำสลบในสัตว์น้ำ
การทำสลบในสัตว์
การตรวจตัวอย่างปลาเบื้องต้นในฟาร์ม: การตรวจอุจจาระ
การตรวจตัวอย่างปลาเบื้องต้นในฟาร์ม: การตัดซี่เหงือก
การตรวจตัวอย่างปลาเบื้องต้นในฟาร์ม: การตัดครีบ
การตรวจตัวอย่างปลาเบื้องต้นในฟาร์ม: การขูดผิวหนัง.
การตรวจตัวอย่างปลาเบื้องต้นในฟาร์ม
การบันทึกสุขภาพปลาในฟาร์ม
การตรวจประเมินสภาวะสุขภาพภายในฟาร์ม
การเก็บตัวอย่างสัตว์น้ำเพื่อตรวจโรค
การเลี้ยงปลานิลในระบบต่างๆ
กินปลานิลแล้วได้อะไร
พัฒนาการของไข่ที่ได้รับการผสม
การจัดการผสมพ่อแม่พันธุ์ปลานิล
พฤติกรรมของการผสมพันธุ์ในปลานิล
การผสมเทียม: พ่อแม่พันธุ์ปลานิล
การผสมเทียมปลา
ขั้นตอนการผสมเทียมในสัตว์
การผสมเทียมในสัตว์
โปรไบโอติกกับเชื้อสเตรปโตคอคคัส
โรคติดเชื้อในปลานิล สเตรปโตคอคโคซิส 4
โรคติดเชื้อในปลานิล สเตรปโตคอคโคซิส 3
โรคติดเชื้อในปลานิล สเตรปโตคอคโคซิส 2
โรคติดเชื้อในปลานิล สเตรปโตคอคโคซิส 1
วัคซีนสำหรับโรคติดเชื้อไวรัส Tilapia Lake Virus (TiLV) ในปลานิล
วัคซีนสำหรับโรคที่มีสาเหตุจากเชื้อไวรัส
วัคซีนสำหรับโรคที่มีสาเหตุจากเชื้อแบคทีเรีย
วัคซีนคืออะไร
การศึกษาเรื่องวัคซีนป้องกันการติดเชื้อแอโรโมนาส
โรคติดเชื้อในปลานิล : แอโรโมนาส 5
โรคติดเชื้อในปลานิล : แอโรโมนาส 4
โรคติดเชื้อในปลานิล : แอโรโมนาส 3
โรคติดเชื้อในปลานิล : แอโรโมนาส 2
โรคติดเชื้อในปลานิล : แอโรโมนาส 1
หลักเกณฑ์ที่ดีในการผลิตอาหารสัตว์
การเลือกซื้ออาหารสัตว์ : อาหารสัตว์น้ำ
การเลือกซื้ออาหารสัตว์ : ลักษณะอาหารและการเลือกใช้
การเลือกซื้ออาหารสัตว์ : สถานที่ขาย เลขทะเบียน ฉลาก
หลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิตอาหาร
การต้านทานความเครียด
การสืบพันธุ์ของสัตว์น้ำ
คน
สัตว์พาหะ
การเคลื่อนย้ายปลาเข้าฟาร์ม
การติดต่อของเชื้อโรค
การกักกันโรคก่อนนำสัตว์น้ำใหม่เข้ามาเลี้ยง
ระบบความปลอดภัยทางชีวภาพในฟาร์มสัตว์น้ำ
การกระตุ้นเจริญเติบโต
การสร้างความสมดุลของภูมิคุ้มกัน
ระบบภูมิคุ้มกันคืออะไร
การทำงานและประสิทธิภาพของโปรไบโอติก : ช่วยในการย่อยและช่วยให้มีการนำสารอาหารไปใช้ได้ดีขึ้น
การทำงานและประสิทธิภาพของโปรไบโอติก : ปรับปรุงคุณภาพน้ำ
การทำงานและประสิทธิภาพของโปรไบโอติก : การแย่งใช้สารเคมีและพลังงาน
การทำงานและประสิทธิภาพของโปรไบโอติก : การต้านเชื้อไวรัส เชื้อรา
การทำงานและประสิทธิภาพของโปรไบโอติก : การผลิตสารต้านเชื้อแบคทีเรีย
การทำงานและประสิทธิภาพของโปรไบโอติก : การแย่งพื้นที่ยึดเกาะ
แบคทีเรียที่นิยมใช้เป็นโปรไบโอติก
แอมโมเนีย
สารประกอบไนโตรเจน
ความขุ่นใส ความโปร่งใส
คาร์บอนไดออกไซด์
ความเค็มของน้ำในบ่อเลี้ยงปลา
ความกระด้างของน้ำในบ่อเลี้ยงปลา
ความเป็นกรด-ด่างในบ่อเลี้ยงปลา
ผลของอุณหภูมิต่อสุขภาพปลา
ออกซิเจนในน้ำมีผลต่อปลายังไง
โปรไบโอติกกับการเลี้ยงสัตว์น้ำ
เก็บตัวอย่างน้ำส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการทำอย่างไร
การตรวจคุณภาพน้ำเบื้องต้นทำอย่างไร
น้ำกับการเลี้ยงปลา
โปรไบโอติกคืออะไร
เตรียมกระชังให้ดีก่อนการเลี้ยง
เตรียมบ่อก่อนการเลี้ยงยังไงให้พอดี
ปัจจัยที่มีผลต่อสุขภาพปลานิล
แผนผังฟาร์มสำคัญอย่างไร
มาตรฐาน GAP
aquatic chicken
Introduce