5-2-2563
ReadyPlanet.com
5-2-2563

                                            

พยากรณ์อากาศ

การคาดหมาย ในช่วงวันที่ 4 - 7 ก.พ. 63 บริเวณประเทศไทยตอนบนมีหมอกในตอนเช้า แต่ยังคงมีอากาศเย็นถึงหนาวในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บริเวณยอดดอยและยอดภูมีอากาศหนาวถึงหนาวจัด อุณหภูมิต่ำสุด 4-15 องศาเซลเซียส ส่วนบริเวณภาคกลาง ภาคตะวันออก ยังคงมีอากาศเย็นในตอนเช้า สำหรับภาคใต้มีฝนลดลง ส่วนในช่วงวันที่ 8-10 ก.พ. 63 ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีอากาศเย็นถึงหนาวกับมีลมแรง ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนอุณหภูมิจะลดลง 1-3 องศาเซลเซียส บริเวณยอดดอยและยอดภูมีอากาศหนาวถึงหนาวจัด อุณหภูมิต่ำสุด 5-15 องศาเซลเซียส ส่วนบริเวณภาคกลาง และภาคตะวันออกมีอากาศเย็น สำหรับภาคใต้มีฝนเพิ่มขึ้น

ข้อควรระวัง ในช่วงวันที่ 4 - 8 ก.พ. 63 ขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนระมัดระวังในการสัญจรผ่านบริเวณที่มีหมอกไว้ด้วย

ลักษณะสำคัญทางอุตุนิยมวิทยา ในช่วงวันที่ 4-7 ก.พ. 63 มีคลื่นอากาศในกระแสลมฝ่ายตะวันตกเคลื่อนเข้าปกคลุมภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทำให้บริเวณดังกล่าวยังคงมีอากาศเย็นถึงหนาว ในขณะที่บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังอ่อนปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ ทำให้บริเวณประเทศไทยตอนบนมีหมอกในตอนเช้า สำหรับลมตะวันออกที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้มีกำลังอ่อนลง ทำให้ภาคใต้มีฝนลดลง ส่วนคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยตอนล่างมีกำลังอ่อนลง ส่วนในช่วงวันที่ 8-10 ก.พ. 63 บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นระลอกใหม่จะแผ่ลงมาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้ ทำให้บริเวณดังกล่าวมีอากาศเย็นกับมีลมแรง สำหรับลมตะวันออกที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้จะมีกำลังแรงขึ้น ทำให้ภาคใต้มีฝนเพิ่มขึ้น ส่วนคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยตอนล่างมีกำลังปานกลาง

ข้อมูลจาก : https://www.tmd.go.th/7-day_forecast.php


สถานการณ์น้ำในเขื่อน

ภาคเหนือ เขื่อนภูมิพล 39%, เขื่อนสิริกิติ์ 47%

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขื่อนลำปาว 61%, เขื่อนลำตะคอง 44%, เขื่อนอุบลรัตน์ 18%, เขื่อนสิรินธร 80%, เขื่อนมูลบน 31%, เขื่อนลำแซะ 25%

ภาคกลาง เขื่อนป่าสัก 20%, เขื่อนกระเสียว 20%

ภาคตะวันออก เขื่อนประแสร์ 34%

ข้อมูลจาก : http://www.thaiwater.net//DATA/REPORT/php/rid_bigcm.html

 


     

 

 

 

 
น้ำท่า อากาศ

17-1-2565
28-10-2564
15-11-2564
25-10-2564
18-10-2564
11-10-2564
04-10-2564
27-9-2564
20-9-2564
13-9-2564
6-9-2564
30-8-2564
23-8-2564
16-8-2564
9-8-2564
2-8-2564
26-7-2564
19-7-2564
12-7-2564
5-7-2564
28-6-2564
21-6-2564
14-6-2564
7-6-2564
31-5-2564
24-5-2564
17-5-2564
12-5-2564
5-5-2564
28-4-2564
21-4-2564
7-4-2564
24-3-2564
10-3-2564
3-3-2564
24-2-2564
17-2-2564
10-2-2564
3-2-2564
27-1-2564
20-1-2564
13-1-2564
6-01-2564
30-12-2563
23-12-2563
9-12-2563
25-11-2563
18-11-2563
11-11-2563
2-11-2563
28-10-2563
19-10-2563
12-10-2563
07-10-2563
30-09-2563
23-09-2563
16-09-2563
09-09-2563
01-09-2563
25-08-2563
19-08-2563
11-08-2563
28-07-2563
15-07-2563
08-07-2563
01-07-2563
24-06-2563
17-06-2563
10-06-2563
3-06-2563
27-05-2563
20-05-2563
13-05-2563
6-05-2563
29-04-2563
22-04-2563
15-04-2563
8-04-2563
31-3-2563
22-3-2563
23-2-2563
8-1-2563
18-12-2562
11-12-2562
9-10-2562
28-8-2562
14-8-2562
31-07-2562
10-7-2562
26-6-2562
19-6-2562
12-6-2562
29-5-2562
22-5-2562
15-5-2562
1-5-2562
24-4-2562
17-4-2562
3-4-2562