OIE องค์การสุขภาพสัตว์โลก ตอนที่ 1
ReadyPlanet.com
OIE องค์การสุขภาพสัตว์โลก ตอนที่ 1

              

 

    

 

  ครั้งก่อนพูดถึงไปนิดๆ หน่อยๆ เกี่ยวกับองค์การสุขภาพสัตว์โลก (World Organisation for Animal Health, OIE) ว่าเป็นเจ้าภาพจัดงานสัมมนาวิชาการเกี่ยวกับการจัดการสุขภาพสัตว์​น้ำระดับโลก คืองาน​ OIE Global Conference on Aquatic Animal Health: Collaboration, sustainability: our future เมื่อเมษายน 2562 ที่ผ่านมา แต่ยังไม่ได้แนะนำให้รู้จักเป็นเรื่องเป็นราวเลยว่า OIE องค์กรนี้คืออะไร มีบทบาทหน้าที่อะไร

 

ผู้อ่านบางท่านอาจเคยได้ยินชื่อ OIE มาบ้างแล้ว ถ้าจะอธิบายง่ายๆ สั้นๆ ก็จะขอให้ลองนึกถึงองค์การอนามัยโลกดู ที่เราจะคุ้นเคยกันมากหน่อย WHO (World Health Organization) มีหน้าที่รับผิดชอบงานด้านสาธารณสุข สุขภาพคน ให้ความช่วยเหลือประเทศต่างๆ ที่ร้องขอความต้องการเกี่ยวกับสุขภาพ ส่งเสริม ประสานงาน การวิจัยบปัญหาสุขภาพต่างๆ รวมทั้งแก้ปัญหาโรคระบาด และโรคที่ยังไม่มีวิธีรักษา เช่น ซาร์ส

สำหรับองค์การสุขภาพสัตว์โลก หรือ OIE เปรียบเทียบแล้วก็คล้ายๆ กับเป็น WHO ฝั่งสัตว์นั่นแหละค่ะ แต่มีรายละเอียดต่างกันเล็กน้อย เพราะต้องคำนึงถึงเรื่องของสุขภาพสัตว์ สวัสดิภาพสัตว์ ควบคู่กับการเคลื่อนย้ายสัตว์ การค้าสัตว์และผลิตภัณฑ์อาหารจากสัตว์ ที่ถูกต้องตามหลักวิทยาศาสตร์เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพคนและสัตว์ด้วย

OIE มีสำนักงานใหญ่อยู่ที่กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส ปัจจุบันมีสมาชิกอยู่ 182 ประเทศ OIE มีหน้าที่หลักในการ (1) พัฒนาสุขภาพสัตว์ สวัสดิภาพสัตว์และการสัตวแพทย์สาธารณสุขทั่วโลก โดยการจัดทำข้อกำหนดหรือมาตรฐานด้านสุขภาพสัตว์บกและสัตว์น้ำ เพื่อเป็นมาตรฐานกลางของประเทศสมาชิกที่ใช้สำหรับการอ้างอิงและเจรจาทางการค้าสัตว์และผลิตภัณฑ์อาหารจากสัตว์ เพื่อขจัดปัญหาและอุปสรรคด้านการค้าในระดับประเทศ (ประเทศสมาชิกมีสิทธิ์และสามารถมีส่วนร่วมในการกำหนดมาตรฐานและข้อกำหนดสุขภาพสัตว์ของ OIE ได้ เพื่อให้มาตรฐานที่กำหนดขึ้นเป็นที่ยอมรับของประเทศสมาชิก สามารถปฏิบัติได้จริง ช่วยคุ้มครองสุขภาพสัตว์และคน รวมทั้งเกิดประโยชน์ต่อเศรษฐกิจของประเทศสมาชิกในภาพรวม)

นอกจากนี้ OIE ยังส่งเสริมให้มีการปฏิบัติต่อสัตว์โดยมีสวัสดิภาพสัตว์ หรือ  animal welfare อีกด้วย (2) แบ่งปัน เผยแพร่ข้อมูลที่เชื่อถือได้เกี่ยวกับโรคสัตว์ การควบคุมโรคสัตว์ สถานการณ์ทั่วโลก ให้ประเทศสมาชิกทราบ เพื่อใช้ในการปรับปรุงวิธีการควบคุมและกำจัดโรคให้สอดคล้องกับมาตรฐานด้านสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช (SPS Agreement) และความตกลงว่าด้วยอุปสรรคทางเทคนิคทางการค้าภายใต้องค์การการค้าโลก (World Trade Oraganization, WTO) (3) รวบรวม วิเคราะห์  เผยแพร่ข้อมูลวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง และ (4) พัฒนาความร่วมมือให้เกิดความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของนานาชาติ เพื่อการควบคุมโรคสัตว์ที่เกิดขึ้นในระดับโลกมีประสิทธิภาพสูงสุด

ครั้งหน้ามาอ่านกันต่อว่าในองค์กรระดับนี้ที่มีบทบาทหน้าที่ขนาดนี้ เขามีวิธีการทำงานเป็นยังไงนะคะ

สัตวแพทย์หญิง ดร.มินตรา ลักขณา (หมอเม)
อ.น.สพ.ดร. ภัทรพล เปี่ยมสมบูรณ์ (หมอเอก) 

 

   
Farm story

ขมิ้นชันในอาหารปลานิล
อาหารสัตว์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
ปลาเสมือนจริงทดแทนการใช้สัตว์ทดลอง
การใช้สมุนไพรเป็นยาสลบกับปลาเรนโบว์เทราต์
การใช้ยาต้านจุลชีพอย่างสมเหตุผลในสัตว์น้ำโดยองค์การสุขภาพสัตว์โลก (3/3)
การใช้ยาต้านจุลชีพอย่างสมเหตุผลในสัตว์น้ำโดยองค์การสุขภาพสัตว์โลก (2/3)
การใช้ยาต้านจุลชีพอย่างสมเหตุผลในสัตว์น้ำโดยองค์การสุขภาพสัตว์โลก (1/3)
ความสัมพันธ์ของพยาธิตืดในปลากับแบคทีเรียตัวร้าย
โปรตีนจากเคยและการเลี้ยงกุ้ง
Nutraceuticals และการรักษาโรค AGD ในปลาแซลมอน
การป้องกันดีกว่าการรักษา วัคซีนคุณภาพ หยุดการระบาดของโรคสัตว์
nanobubbles และการเพาะเลี้ยงกุ้ง
nanobubbles
Black soldier fly แหล่งโปรตีนย่อยง่ายในอาหารสัตว์น้ำ #2
Black soldier fly แหล่งโปรตีนย่อยง่ายในอาหารสัตว์น้ำ #1
ยีสต์ทำขนมปังกับโปรไบโอติก
จุลินทรีย์ในลำไส้ปลา
ผลกระทบของ Covid19 ต่อตลาดปลาเทอร์บอตและคาเวียร์ของสหภาพยุโรป
โปรตีนทางเลือกกับปัญหาโรค EMS ในการเลี้ยงกุ้ง
"แมลงกับอุสาหกรรมอาหารสัตว์เลี้ยง"
ความปลอดภัยทางชีวภาพในสถานประกอบการสัตว์น้ำของ OIE #10
ความปลอดภัยทางชีวภาพในสถานประกอบการสัตว์น้ำของ OIE #9
การสนับสนุนความยั่งยืนในการประมง
กระแสความต้องการประมงยั่งยืน โอกาสและความท้าทายสำหรับปลานิล
African swine fever
ความปลอดภัยทางชีวภาพในสถานประกอบการสัตว์น้ำของ OIE #8
ความปลอดภัยทางชีวภาพในสถานประกอบการสัตว์น้ำของ OIE #7
ความปลอดภัยทางชีวภาพในสถานประกอบการสัตว์น้ำของ OIE #6
ความปลอดภัยทางชีวภาพในสถานประกอบการสัตว์น้ำของ OIE #5
ความปลอดภัยทางชีวภาพในสถานประกอบการสัตว์น้ำของ OIE #4
ความปลอดภัยทางชีวภาพในสถานประกอบการสัตว์น้ำของ OIE #3
พืชสมุนไพรกับสุขภาพปลา
ความปลอดภัยทางชีวภาพในสถานประกอบการสัตว์น้ำของ OIE #2
ความปลอดภัยทางชีวภาพในสถานประกอบการสัตว์น้ำของ OIE #1
ความปลอดภัยทางชีวภาพในสถานประกอบการสัตว์น้ำของ OIE
ปลาแซลมอน ในอาร์เจนตินา
โปรตีนทางเลือก
กลยุทธ์ในการขับเคลื่อนประชาคมระหว่างประเทศในการพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ำ และสวัสดิภาพสัตว์น้ำของ OIE
ความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับสุขภาพสัตว์ของ OIE
อาหารในโลกอนาคต
โปรไบโอติก Bacillus pumilus กับวิบริโอ
probiotic กับสารสกัดอินทผลัม
การยึดเกาะของโปรไบโอติก
ข้อกำหนดเกี่ยวกับสวัสดิภาพสัตว์ในสัตว์น้ำ: การขนส่งและเรื่องที่ควรทำหลังขนส่ง
ข้อกำหนดเกี่ยวกับสวัสดิภาพสัตว์ในสัตว์น้ำ: การวางแผนการขนส่ง (2)
ข้อกำหนดเกี่ยวกับสวัสดิภาพสัตว์ในสัตว์น้ำ: การวางแผนการขนส่ง (1)
ข้อกำหนดเกี่ยวกับสวัสดิภาพสัตว์ในสัตว์น้ำ: การขนส่ง (2)
ข้อกำหนดเกี่ยวกับสวัสดิภาพสัตว์ในสัตว์น้ำ: การขนส่ง (1)
“อาหารปลอดภัย” “สิ่งแวดล้อม” “สวัสดิภาพสัตว์” กับการเลี้ยงสัตว์ปัจจุบัน
เศรษฐกิจชีวภาพ-เศรษฐกิจหมุนเวียน-เศรษฐกิจสีเขียว Bio-Circular-Green Economy : ภาคการเกษตร
การให้ probiotic ชนิด Bacillus cereus และ Bacillus subtilis ผสมอาหารปลานิล ที่มีผลต่ออัตราการเจริญเติบโต สุขภาพของลำไส้ และความต้านทานต่อการติดเชื้อ Streptococcus agalactiae
การใช้ probiotics prebiotics และ synbiotics ในปลานิล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเจริญเติบโต และการป้องกันการติดเชื้อ Aeromonas hydrophila
ปลานิลและซินไบโอติก
ปลาเทราต์กับซินไบโอติก
การฆ่าเชื้อโรคอุปกรณ์ส่วนตัว และน้ำ
ข้อควรคำนึงถึงในการฆ่าเชื้อสถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ฟาร์ม และอุปกรณ์ (3)
ข้อควรคำนึงถึงในการฆ่าเชื้อสถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ฟาร์ม และอุปกรณ์ (2)
ข้อควรคำนึงถึงในการฆ่าเชื้อสถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ฟาร์ม และอุปกรณ์ (1)
วัคซีน Covid-19 หนึ่งในวิธีป้องกันโรค
ประเภทของสารฆ่าเชื้อในสถานประกอบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ฟาร์ม และอุปกรณ์ (2)
ประเภทของสารฆ่าเชื้อในสถานประกอบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ฟาร์ม และอุปกรณ์ (1)
การวางแผนการฆ่าเชื้อโรคกรณีฉุกเฉิน และการเลือกใช้สารฆ่าเชื้อ
การวางแผนการฆ่าเชื้อโรค ในสถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ฟาร์ม และอุปกรณ์
ซินไบโอติกกับแบคทีเรียประจำถิ่นในลำไส้กุ้งกุ้ง
ซินไบโอติกกับภูมิคุ้มกันของกุ้ง
การฆ่าเชื้อโรคในสถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ฟาร์ม และอุปกรณ์ (2)
การฆ่าเชื้อโรคในสถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ฟาร์ม และอุปกรณ์ (1)
คำแนะนำสำหรับการทำความสะอาดและฆ่าเชื้อบนพื้นผิวไข่ปลาแซลมอน
การประเมินโปรไบโอติก
การควบคุมเพศในสัตว์น้ำผ่านการจัดการชุดโครโมโซม
แอบดูจีนเลี้ยงกุ้งกับโปรไบโอติก
ทำความรู้จัก…เปปไทด์ต้านจุลชีพ
โลกยุค 4.0 กับการเฝ้าระวังโรค
วิเคราะห์ข่าว หมู ไก่
อาหารสัตว์และเรื่องของสารพิษจากเชื้อรา
ซินไบโอติก (Synbiotics) สำหรับสัตว์น้ำ
ระบบนิเวศของแบคทีเรียในบ่อกุ้งกับโปรไบโอติก
ทำไมสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์จึงไม่มีรายงานความเสี่ยงต่อไวรัส COVID-19
น้องใหม่ตัวร้ายไวรัสในกุ้ง Decapod Iridescent Virus 1 (DIV1)
ต้านวิบริโอด้วยโปรไบโอติก
ก้งุ โปรไบโอติก การเจริญเติบโต การย่อยอาหาร
แมงดากับงานด้านการแพทย์
คาเวียร์ ไข่จากปลาที่ใกล้สูญพันธุ์
การตรวจโรคทางห้องปฏิบัติการและการนำไปใช้
E-commerce พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับสินค้าสัตว์น้ำผ่านหลัก 7P (2)
E-commerce พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับสินค้าสัตว์น้ำผ่านหลัก 7P (1)
ระบบข้อมูลสุขภาพสัตว์โลก
น้ำปลา ความอร่อยจากอดีตสู่ยุคใส่ใจสุขภาพ
โรคอุบัติใหม่ในสัตว์น้ำของประเทศไทยในอดีต
โรคอุบัติใหม่ไม่ไกลตัว Novel Coronavirus
เรื่องกุ้งกับโปรไบโอติก (2)
ความสำคัญของการรายงานการระบาดของโรคกับสุขภาพสัตว์น้ำ
ยกระดับ from farm-to-table ด้วยสี่เสาหลักด้านคุณภาพ
ความลับของปลาเนื้อสีส้ม: เรื่องที่น่าสนใจของปลาแซลมอน (2)
คู่มือป้องกัน โรคโควิด-19
ความลับของปลาเนื้อสีส้ม: เรื่องที่น่าสนใจของปลาแซลมอน (1)
Climate change ภาวะโลกร้อนกับสุขภาพของปลา (2)
Climate change ภาวะโลกร้อนกับสุขภาพของปลา (1)
มาตรฐานด้านสุขภาพสัตว์น้ำ องค์การสุขภาพสัตว์โลก OIE