OIE องค์การสุขภาพสัตว์โลก ตอนที่ 2
ReadyPlanet.com
OIE องค์การสุขภาพสัตว์โลก ตอนที่ 2

               

 

    

 

 ต่อจากบทความครั้งก่อนหน้านี้ มีข้อคำถามว่าบทบาทหน้าที่เยอะขนาดนั้น ครอบคลุมการดูแลสุขภาพสัตว์ทั้งสัตว์บก สัตว์น้ำ คุณภาพของการบริการทางสัตวแพทย์

แล้วองค์การสุขภาพสัตว์โลกมีวิธีการทำงานอย่างไร?

องค์กรนี้เป็นองค์กรภายใต้องค์การการค้าโลก (WTO – World Trade Organization) นี้ขับเคลื่อนโดยการควบคุมของผู้แทนสมัชชาโลก (World Assembly of Delegates) ซึ่งประกอบด้วยผู้แทน (Delegates) ที่แต่งตั้งโดยรัฐบาลของประเทศสมาชิกทั้งหมด

การดำเนินงานประจำวันของ OIE นั้น มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ในกรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส และอยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของอธิบดี (Director General) ที่ได้รับการเลือกตั้งจากสมัชชาผู้แทนโลก (World Assembly of Delegates)  สำนักงานใหญ่จะดำเนินการตามมติที่ผ่านคณะกรรมการระหว่างประเทศ (International Committee) และได้รับการพัฒนางานตามแผนงาน โดยได้รับการสนับสนุนจากคณะกรรมการที่ได้รับการคัดเลือกโดยผู้แทนสมาชิก  เงินของ OIE ได้มาจากเงินช่วยเหลือประจำปีที่ได้รับการสนับสนุนจากการบริจาคตามความสมัครใจของประเทศสมาชิก

โครงสร้างการดำเนินงานของ OIE ประกอบด้วย สภา (Council) คณะกรรมการระดับภูมิภาค (Regional Commissions) และคณะกรรมาธิการทางเทคนิคเฉพาะด้าน (Specialist Technical Commissions)

-          สภาประกอบด้วยประธานาธิบดีสมัชชาโลก (President of the World Assembly of Delegates) รองประธานาธิบดี อดีตประธานาธิบดีสมัยก่อนหน้า และผู้แทนหกคนที่เป็นตัวแทนของทุกภูมิภาค ซึ่งทุกตำแหน่งที่กล่าวมาจากการเลือกตั้งของสมาชิกทั้งหมด (ยกเว้นอดีตประธานาธิบดี) สมาชิกในสภาจะดำรงตำแหน่งเป็นระยะเวลาสามปี ในรอบหนึ่งปีสภาจะมีการประชุมอย่างสองครั้ง เพื่อพิจารณาประเด็นปัญหาทางเทคนิคและการบริหารโดยเฉพาะอย่างยิ่งแผนงานของ OIE โครงการและงบประมาณเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญประจำปี

-          คณะกรรมการระดับภูมิภาคของ OIE มีอยู่ 5 ภูมิภาค เพื่อพิจารณาการดำเนินงานและปัญหาของสมาชิกในภูมิภาคต่างๆ ทั่วโลก คณะกรรมการระดับภูมิภาค ได้แก่  คณะกรรมการภูมิภาค Africa คณะกรรมการภูมิภาค Americas คณะกรรมการภูมิภาค Asia, Far East and Oceania (ไทยอยู่ในกลุ่มนี้) คณะกรรมการภูมิภาค Europe และคณะกรรมการภูมิภาค Middle East คณะกรรมาธิการระดับภูมิภาคแต่ละแห่งจะมีการประชุมประเทศสมาชิกในภูมิภาคทุกสองปี โดยเป็นการพิจารณาประเด็นทางเทคนิคและการเสริมสร้างความร่วมมือระดับภูมิภาคเพื่อการควบคุมโรคสัตว์อย่างมีประสิทธิภาพ พัฒนาแผนงานระดับภูมิภาคเพื่อเสริมสร้างการเฝ้าระวังและควบคุมโรคที่สำคัญของสัตว์ ผลการประชุมของคณะกรรมาธิการระดับภูมิภาคจะนำเสนอในที่ประชุมสามัญประจำปี

-          คณะกรรมาธิการทางเทคนิคเฉพาะด้าน มีบทบาทในการนำข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ที่เป็นปัจจุบันมาพิจารณาและศึกษาเพื่อแก้ไขปัญหาด้านระบาดวิทยาและการป้องกันและควบคุมโรคสัตว์ แล้วนำมาปรับปรุงแก้ไขมาตรฐานที่ OIE กำหนดให้ทันต่อสถานการณ์และการเปลี่ยนแปลงของการเกิดโรคที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน รวมทั้งแก้ไขปัญหาด้านเทคนิคที่ประเทศสมาชิกยังขัดข้อง ปัจจุบัน OIE กำลังดำเนินการปรับปรุงกระบวนการพัฒนามาตรฐานให้มีความโปร่งใส เพื่อให้มาตรฐานและข้อกำหนดที่จัดทำได้รับการยอมรับจากประเทศสมาชิกมากที่สุด และส่งผลให้ประเทศสมาชิกนำมาตรฐานไปใช้ดำเนินการ งานทั้งหมดของคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญของ OIE มีการเผยแพร่ในเว็บไซต์ของ OIE ซึ่งทุกคนที่เข้าถึงอินเตอร์เนตสามารถสืบค้นได้  คณะกรรมาธิการทางเทคนิคเฉพาะด้าน มี 4 คณะ ดังนี้

(1) คณะกรรมาธิการกำหนดมาตรฐานสุขภาพสัตว์บก The Terrestrial Animal Health Standards Commission (Terrestrial Code Commission) (2) คณะกรรมาธิการวิทยาศาสรตร์สำหรับโรคสัตว์ The Scientific Commission for Animal Diseases (Scientific Commission) (3) คณะกรรมาธิการกำหนดมาตรฐานทางชีวภาพ The Biological Standards Commission (Laboratories Commission) และ (4) คณะกรรมาธิการกำหนดมาตรฐานสุขภาพสัตว์น้ำ Aquatic Animal Health Standards Commission (Aquatic Animals Commission)

 

ครั้งหน้าจะเล่าให้ฟังว่ามาตรฐานด้านสุขภาพสัตว์น้ำขององค์การสุขภาพสัตว์โลก มีความสำคัญอย่างไร และเกี่ยวข้องยังไงกับความท้าทายของการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในอนาคตค่ะ

 

สัตวแพทย์หญิง ดร.มินตรา ลักขณา (หมอเม)
อ.น.สพ.ดร. ภัทรพล เปี่ยมสมบูรณ์ (หมอเอก) 

 

   
Farm story

แมงดากับงานด้านการแพทย์
คาเวียร์ ไข่จากปลาที่ใกล้สูญพันธุ์
การตรวจโรคทางห้องปฏิบัติการและการนำไปใช้
E-commerce พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับสินค้าสัตว์น้ำผ่านหลัก 7P (2)
E-commerce พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับสินค้าสัตว์น้ำผ่านหลัก 7P (1)
ระบบข้อมูลสุขภาพสัตว์โลก
น้ำปลา ความอร่อยจากอดีตสู่ยุคใส่ใจสุขภาพ
โรคอุบัติใหม่ในสัตว์น้ำของประเทศไทยในอดีต
โรคอุบัติใหม่ไม่ไกลตัว Novel Coronavirus
เรื่องกุ้งกับโปรไบโอติก (2)
ความสำคัญของการรายงานการระบาดของโรคกับสุขภาพสัตว์น้ำ
ยกระดับ from farm-to-table ด้วยสี่เสาหลักด้านคุณภาพ
ความลับของปลาเนื้อสีส้ม: เรื่องที่น่าสนใจของปลาแซลมอน (2)
คู่มือป้องกัน โรคโควิด-19
ความลับของปลาเนื้อสีส้ม: เรื่องที่น่าสนใจของปลาแซลมอน (1)
Climate change ภาวะโลกร้อนกับสุขภาพของปลา (2)
Climate change ภาวะโลกร้อนกับสุขภาพของปลา (1)
มาตรฐานด้านสุขภาพสัตว์น้ำ องค์การสุขภาพสัตว์โลก OIE
OIE องค์การสุขภาพสัตว์โลก ตอนที่ 1
เรื่องกุ้งกับโปรไบโอติก
การใช้โปรไบโอติกในการเลี้ยงกุ้ง: สิ่งแวดล้อม
การจัดการสุขภาพสัตว์น้ำ ในอีก 30 กว่าปีข้างหน้า ภาค 2
การจัดการสุขภาพสัตว์น้ำ ในอีก 30 กว่าปีข้างหน้า ภาค 1
การพัฒนาสายพันธุ์ต้านทานโรค: โรคติดเชื้อไวรัสจุดขาวหรือ White Spot Syndrome Virus ในกุ้งกุลาดำ
ระบบความปลอดภัยทางชีวภาพในฟาร์มปลานิล: การพัฒนาสายพันธุ์
ระบบความปลอดภัยทางชีวภาพในโรงเพาะฟักลูกกุ้ง: ประโยชน์/ต้นทุน (2)
ระบบความปลอดภัยทางชีวภาพในโรงเพาะฟักลูกกุ้ง: ประโยชน์/ต้นทุน (1)
เรียนรู้ระบบความปลอดภัยทางชีวภาพในการผลิตปศุสัตว์เพื่อการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
ระบบความปลอดภัยทางชีวภาพในระดับต่างๆ
การเกิดโรคสัตว์น้ำและการระบาด
การดำเนินการเกี่ยวกับโรค Tilapia Lake Virus (TiLV) ในบริบทโลก (2)
การดำเนินการเกี่ยวกับโรค Tilapia Lake Virus (TiLV) ในบริบทโลก (1)
การพบกันของปลาทะเลกับไมโครพลาสติก
แนวทางการจัดการโรคสัตว์น้ำอุบัติใหม่
การจัดการโรคข้ามพรมแดนและโรคติดต่ออุบัติใหม่
การจัดการสุขภาพสัตว์น้ำ: OIE
โรคอีเอชพี, EHP, กุ้ง
PM 2.5 โรคหัวใจและหลอดเลือด เมนูปลา เกี่ยวกันยังไง: 2
PM 2.5 โรคหัวใจและหลอดเลือด เมนูปลา เกี่ยวกันยังไง: 1
โรคในสัตว์น้ำ ตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์
พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ.2558
การวางยาสลบปลาและข้ควรคำนึง
การออกฤทธิ์ของยาสลบในปลา
ยาสลบที่ใช้ในปลา
ข้อควรปฏิบัติ ในการวางยาสลบปลา
หลักการการทำสลบในสัตว์น้ำ
การทำสลบในสัตว์
การตรวจตัวอย่างปลาเบื้องต้นในฟาร์ม: การตรวจอุจจาระ
การตรวจตัวอย่างปลาเบื้องต้นในฟาร์ม: การตัดซี่เหงือก
การตรวจตัวอย่างปลาเบื้องต้นในฟาร์ม: การตัดครีบ
การตรวจตัวอย่างปลาเบื้องต้นในฟาร์ม: การขูดผิวหนัง.
การตรวจตัวอย่างปลาเบื้องต้นในฟาร์ม
การบันทึกสุขภาพปลาในฟาร์ม
การตรวจประเมินสภาวะสุขภาพภายในฟาร์ม
การเก็บตัวอย่างสัตว์น้ำเพื่อตรวจโรค
การเลี้ยงปลานิลในระบบต่างๆ
กินปลานิลแล้วได้อะไร
พัฒนาการของไข่ที่ได้รับการผสม
การจัดการผสมพ่อแม่พันธุ์ปลานิล
พฤติกรรมของการผสมพันธุ์ในปลานิล
การผสมเทียม: พ่อแม่พันธุ์ปลานิล
การผสมเทียมปลา
ขั้นตอนการผสมเทียมในสัตว์
การผสมเทียมในสัตว์
โปรไบโอติกกับเชื้อสเตรปโตคอคคัส
โรคติดเชื้อในปลานิล สเตรปโตคอคโคซิส 4
โรคติดเชื้อในปลานิล สเตรปโตคอคโคซิส 3
โรคติดเชื้อในปลานิล สเตรปโตคอคโคซิส 2
โรคติดเชื้อในปลานิล สเตรปโตคอคโคซิส 1
วัคซีนสำหรับโรคติดเชื้อไวรัส Tilapia Lake Virus (TiLV) ในปลานิล
วัคซีนสำหรับโรคที่มีสาเหตุจากเชื้อไวรัส
วัคซีนสำหรับโรคที่มีสาเหตุจากเชื้อแบคทีเรีย
วัคซีนคืออะไร
การศึกษาเรื่องวัคซีนป้องกันการติดเชื้อแอโรโมนาส
โรคติดเชื้อในปลานิล : แอโรโมนาส 5
โรคติดเชื้อในปลานิล : แอโรโมนาส 4
โรคติดเชื้อในปลานิล : แอโรโมนาส 3
โรคติดเชื้อในปลานิล : แอโรโมนาส 2
โรคติดเชื้อในปลานิล : แอโรโมนาส 1
หลักเกณฑ์ที่ดีในการผลิตอาหารสัตว์
การเลือกซื้ออาหารสัตว์ : อาหารสัตว์น้ำ
การเลือกซื้ออาหารสัตว์ : ลักษณะอาหารและการเลือกใช้
การเลือกซื้ออาหารสัตว์ : สถานที่ขาย เลขทะเบียน ฉลาก
หลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิตอาหาร
การต้านทานความเครียด
การสืบพันธุ์ของสัตว์น้ำ
คน
สัตว์พาหะ
การเคลื่อนย้ายปลาเข้าฟาร์ม
การติดต่อของเชื้อโรค
การกักกันโรคก่อนนำสัตว์น้ำใหม่เข้ามาเลี้ยง
ระบบความปลอดภัยทางชีวภาพในฟาร์มสัตว์น้ำ
การกระตุ้นเจริญเติบโต
การสร้างความสมดุลของภูมิคุ้มกัน
ระบบภูมิคุ้มกันคืออะไร
การทำงานและประสิทธิภาพของโปรไบโอติก : ช่วยในการย่อยและช่วยให้มีการนำสารอาหารไปใช้ได้ดีขึ้น
การทำงานและประสิทธิภาพของโปรไบโอติก : ปรับปรุงคุณภาพน้ำ
การทำงานและประสิทธิภาพของโปรไบโอติก : การแย่งใช้สารเคมีและพลังงาน
การทำงานและประสิทธิภาพของโปรไบโอติก : การต้านเชื้อไวรัส เชื้อรา
การทำงานและประสิทธิภาพของโปรไบโอติก : การผลิตสารต้านเชื้อแบคทีเรีย
การทำงานและประสิทธิภาพของโปรไบโอติก : การแย่งพื้นที่ยึดเกาะ
แบคทีเรียที่นิยมใช้เป็นโปรไบโอติก
แอมโมเนีย
สารประกอบไนโตรเจน
ความขุ่นใส ความโปร่งใส
คาร์บอนไดออกไซด์
ความเค็มของน้ำในบ่อเลี้ยงปลา
ความกระด้างของน้ำในบ่อเลี้ยงปลา
ความเป็นกรด-ด่างในบ่อเลี้ยงปลา
ผลของอุณหภูมิต่อสุขภาพปลา
ออกซิเจนในน้ำมีผลต่อปลายังไง
โปรไบโอติกกับการเลี้ยงสัตว์น้ำ
เก็บตัวอย่างน้ำส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการทำอย่างไร
การตรวจคุณภาพน้ำเบื้องต้นทำอย่างไร
น้ำกับการเลี้ยงปลา
โปรไบโอติกคืออะไร
เตรียมกระชังให้ดีก่อนการเลี้ยง
เตรียมบ่อก่อนการเลี้ยงยังไงให้พอดี
ปัจจัยที่มีผลต่อสุขภาพปลานิล
แผนผังฟาร์มสำคัญอย่างไร
มาตรฐาน GAP
aquatic chicken
Introduce