OIE องค์การสุขภาพสัตว์โลก ตอนที่ 2
ReadyPlanet.com
OIE องค์การสุขภาพสัตว์โลก ตอนที่ 2

               

 

    

 

 ต่อจากบทความครั้งก่อนหน้านี้ มีข้อคำถามว่าบทบาทหน้าที่เยอะขนาดนั้น ครอบคลุมการดูแลสุขภาพสัตว์ทั้งสัตว์บก สัตว์น้ำ คุณภาพของการบริการทางสัตวแพทย์

แล้วองค์การสุขภาพสัตว์โลกมีวิธีการทำงานอย่างไร?

องค์กรนี้เป็นองค์กรภายใต้องค์การการค้าโลก (WTO – World Trade Organization) นี้ขับเคลื่อนโดยการควบคุมของผู้แทนสมัชชาโลก (World Assembly of Delegates) ซึ่งประกอบด้วยผู้แทน (Delegates) ที่แต่งตั้งโดยรัฐบาลของประเทศสมาชิกทั้งหมด

การดำเนินงานประจำวันของ OIE นั้น มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ในกรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส และอยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของอธิบดี (Director General) ที่ได้รับการเลือกตั้งจากสมัชชาผู้แทนโลก (World Assembly of Delegates)  สำนักงานใหญ่จะดำเนินการตามมติที่ผ่านคณะกรรมการระหว่างประเทศ (International Committee) และได้รับการพัฒนางานตามแผนงาน โดยได้รับการสนับสนุนจากคณะกรรมการที่ได้รับการคัดเลือกโดยผู้แทนสมาชิก  เงินของ OIE ได้มาจากเงินช่วยเหลือประจำปีที่ได้รับการสนับสนุนจากการบริจาคตามความสมัครใจของประเทศสมาชิก

โครงสร้างการดำเนินงานของ OIE ประกอบด้วย สภา (Council) คณะกรรมการระดับภูมิภาค (Regional Commissions) และคณะกรรมาธิการทางเทคนิคเฉพาะด้าน (Specialist Technical Commissions)

-          สภาประกอบด้วยประธานาธิบดีสมัชชาโลก (President of the World Assembly of Delegates) รองประธานาธิบดี อดีตประธานาธิบดีสมัยก่อนหน้า และผู้แทนหกคนที่เป็นตัวแทนของทุกภูมิภาค ซึ่งทุกตำแหน่งที่กล่าวมาจากการเลือกตั้งของสมาชิกทั้งหมด (ยกเว้นอดีตประธานาธิบดี) สมาชิกในสภาจะดำรงตำแหน่งเป็นระยะเวลาสามปี ในรอบหนึ่งปีสภาจะมีการประชุมอย่างสองครั้ง เพื่อพิจารณาประเด็นปัญหาทางเทคนิคและการบริหารโดยเฉพาะอย่างยิ่งแผนงานของ OIE โครงการและงบประมาณเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญประจำปี

-          คณะกรรมการระดับภูมิภาคของ OIE มีอยู่ 5 ภูมิภาค เพื่อพิจารณาการดำเนินงานและปัญหาของสมาชิกในภูมิภาคต่างๆ ทั่วโลก คณะกรรมการระดับภูมิภาค ได้แก่  คณะกรรมการภูมิภาค Africa คณะกรรมการภูมิภาค Americas คณะกรรมการภูมิภาค Asia, Far East and Oceania (ไทยอยู่ในกลุ่มนี้) คณะกรรมการภูมิภาค Europe และคณะกรรมการภูมิภาค Middle East คณะกรรมาธิการระดับภูมิภาคแต่ละแห่งจะมีการประชุมประเทศสมาชิกในภูมิภาคทุกสองปี โดยเป็นการพิจารณาประเด็นทางเทคนิคและการเสริมสร้างความร่วมมือระดับภูมิภาคเพื่อการควบคุมโรคสัตว์อย่างมีประสิทธิภาพ พัฒนาแผนงานระดับภูมิภาคเพื่อเสริมสร้างการเฝ้าระวังและควบคุมโรคที่สำคัญของสัตว์ ผลการประชุมของคณะกรรมาธิการระดับภูมิภาคจะนำเสนอในที่ประชุมสามัญประจำปี

-          คณะกรรมาธิการทางเทคนิคเฉพาะด้าน มีบทบาทในการนำข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ที่เป็นปัจจุบันมาพิจารณาและศึกษาเพื่อแก้ไขปัญหาด้านระบาดวิทยาและการป้องกันและควบคุมโรคสัตว์ แล้วนำมาปรับปรุงแก้ไขมาตรฐานที่ OIE กำหนดให้ทันต่อสถานการณ์และการเปลี่ยนแปลงของการเกิดโรคที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน รวมทั้งแก้ไขปัญหาด้านเทคนิคที่ประเทศสมาชิกยังขัดข้อง ปัจจุบัน OIE กำลังดำเนินการปรับปรุงกระบวนการพัฒนามาตรฐานให้มีความโปร่งใส เพื่อให้มาตรฐานและข้อกำหนดที่จัดทำได้รับการยอมรับจากประเทศสมาชิกมากที่สุด และส่งผลให้ประเทศสมาชิกนำมาตรฐานไปใช้ดำเนินการ งานทั้งหมดของคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญของ OIE มีการเผยแพร่ในเว็บไซต์ของ OIE ซึ่งทุกคนที่เข้าถึงอินเตอร์เนตสามารถสืบค้นได้  คณะกรรมาธิการทางเทคนิคเฉพาะด้าน มี 4 คณะ ดังนี้

(1) คณะกรรมาธิการกำหนดมาตรฐานสุขภาพสัตว์บก The Terrestrial Animal Health Standards Commission (Terrestrial Code Commission) (2) คณะกรรมาธิการวิทยาศาสรตร์สำหรับโรคสัตว์ The Scientific Commission for Animal Diseases (Scientific Commission) (3) คณะกรรมาธิการกำหนดมาตรฐานทางชีวภาพ The Biological Standards Commission (Laboratories Commission) และ (4) คณะกรรมาธิการกำหนดมาตรฐานสุขภาพสัตว์น้ำ Aquatic Animal Health Standards Commission (Aquatic Animals Commission)

 

ครั้งหน้าจะเล่าให้ฟังว่ามาตรฐานด้านสุขภาพสัตว์น้ำขององค์การสุขภาพสัตว์โลก มีความสำคัญอย่างไร และเกี่ยวข้องยังไงกับความท้าทายของการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในอนาคตค่ะ

 

สัตวแพทย์หญิง ดร.มินตรา ลักขณา (หมอเม)
อ.น.สพ.ดร. ภัทรพล เปี่ยมสมบูรณ์ (หมอเอก) 

 

   
Farm story

วิตามินซีคนทานได้ ปลากินดี
งานวิจัย ขิง กับ ยากำจัดวัชพืช
โปรไบโอติกแบบ multi-species
ขมิ้นชันในอาหารปลานิล
อาหารสัตว์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
ปลาเสมือนจริงทดแทนการใช้สัตว์ทดลอง
การใช้สมุนไพรเป็นยาสลบกับปลาเรนโบว์เทราต์
การใช้ยาต้านจุลชีพอย่างสมเหตุผลในสัตว์น้ำโดยองค์การสุขภาพสัตว์โลก (3/3)
การใช้ยาต้านจุลชีพอย่างสมเหตุผลในสัตว์น้ำโดยองค์การสุขภาพสัตว์โลก (2/3)
การใช้ยาต้านจุลชีพอย่างสมเหตุผลในสัตว์น้ำโดยองค์การสุขภาพสัตว์โลก (1/3)
ความสัมพันธ์ของพยาธิตืดในปลากับแบคทีเรียตัวร้าย
โปรตีนจากเคยและการเลี้ยงกุ้ง
Nutraceuticals และการรักษาโรค AGD ในปลาแซลมอน
การป้องกันดีกว่าการรักษา วัคซีนคุณภาพ หยุดการระบาดของโรคสัตว์
nanobubbles และการเพาะเลี้ยงกุ้ง
nanobubbles
Black soldier fly แหล่งโปรตีนย่อยง่ายในอาหารสัตว์น้ำ #2
Black soldier fly แหล่งโปรตีนย่อยง่ายในอาหารสัตว์น้ำ #1
ยีสต์ทำขนมปังกับโปรไบโอติก
จุลินทรีย์ในลำไส้ปลา
ผลกระทบของ Covid19 ต่อตลาดปลาเทอร์บอตและคาเวียร์ของสหภาพยุโรป
โปรตีนทางเลือกกับปัญหาโรค EMS ในการเลี้ยงกุ้ง
"แมลงกับอุสาหกรรมอาหารสัตว์เลี้ยง"
ความปลอดภัยทางชีวภาพในสถานประกอบการสัตว์น้ำของ OIE #10
ความปลอดภัยทางชีวภาพในสถานประกอบการสัตว์น้ำของ OIE #9
การสนับสนุนความยั่งยืนในการประมง
กระแสความต้องการประมงยั่งยืน โอกาสและความท้าทายสำหรับปลานิล
African swine fever
ความปลอดภัยทางชีวภาพในสถานประกอบการสัตว์น้ำของ OIE #8
ความปลอดภัยทางชีวภาพในสถานประกอบการสัตว์น้ำของ OIE #7
ความปลอดภัยทางชีวภาพในสถานประกอบการสัตว์น้ำของ OIE #6
ความปลอดภัยทางชีวภาพในสถานประกอบการสัตว์น้ำของ OIE #5
ความปลอดภัยทางชีวภาพในสถานประกอบการสัตว์น้ำของ OIE #4
ความปลอดภัยทางชีวภาพในสถานประกอบการสัตว์น้ำของ OIE #3
พืชสมุนไพรกับสุขภาพปลา
ความปลอดภัยทางชีวภาพในสถานประกอบการสัตว์น้ำของ OIE #2
ความปลอดภัยทางชีวภาพในสถานประกอบการสัตว์น้ำของ OIE #1
ความปลอดภัยทางชีวภาพในสถานประกอบการสัตว์น้ำของ OIE
ปลาแซลมอน ในอาร์เจนตินา
โปรตีนทางเลือก
กลยุทธ์ในการขับเคลื่อนประชาคมระหว่างประเทศในการพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ำ และสวัสดิภาพสัตว์น้ำของ OIE
ความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับสุขภาพสัตว์ของ OIE
อาหารในโลกอนาคต
โปรไบโอติก Bacillus pumilus กับวิบริโอ
probiotic กับสารสกัดอินทผลัม
การยึดเกาะของโปรไบโอติก
ข้อกำหนดเกี่ยวกับสวัสดิภาพสัตว์ในสัตว์น้ำ: การขนส่งและเรื่องที่ควรทำหลังขนส่ง
ข้อกำหนดเกี่ยวกับสวัสดิภาพสัตว์ในสัตว์น้ำ: การวางแผนการขนส่ง (2)
ข้อกำหนดเกี่ยวกับสวัสดิภาพสัตว์ในสัตว์น้ำ: การวางแผนการขนส่ง (1)
ข้อกำหนดเกี่ยวกับสวัสดิภาพสัตว์ในสัตว์น้ำ: การขนส่ง (2)
ข้อกำหนดเกี่ยวกับสวัสดิภาพสัตว์ในสัตว์น้ำ: การขนส่ง (1)
“อาหารปลอดภัย” “สิ่งแวดล้อม” “สวัสดิภาพสัตว์” กับการเลี้ยงสัตว์ปัจจุบัน
เศรษฐกิจชีวภาพ-เศรษฐกิจหมุนเวียน-เศรษฐกิจสีเขียว Bio-Circular-Green Economy : ภาคการเกษตร
การให้ probiotic ชนิด Bacillus cereus และ Bacillus subtilis ผสมอาหารปลานิล ที่มีผลต่ออัตราการเจริญเติบโต สุขภาพของลำไส้ และความต้านทานต่อการติดเชื้อ Streptococcus agalactiae
การใช้ probiotics prebiotics และ synbiotics ในปลานิล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเจริญเติบโต และการป้องกันการติดเชื้อ Aeromonas hydrophila
ปลานิลและซินไบโอติก
ปลาเทราต์กับซินไบโอติก
การฆ่าเชื้อโรคอุปกรณ์ส่วนตัว และน้ำ
ข้อควรคำนึงถึงในการฆ่าเชื้อสถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ฟาร์ม และอุปกรณ์ (3)
ข้อควรคำนึงถึงในการฆ่าเชื้อสถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ฟาร์ม และอุปกรณ์ (2)
ข้อควรคำนึงถึงในการฆ่าเชื้อสถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ฟาร์ม และอุปกรณ์ (1)
วัคซีน Covid-19 หนึ่งในวิธีป้องกันโรค
ประเภทของสารฆ่าเชื้อในสถานประกอบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ฟาร์ม และอุปกรณ์ (2)
ประเภทของสารฆ่าเชื้อในสถานประกอบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ฟาร์ม และอุปกรณ์ (1)
การวางแผนการฆ่าเชื้อโรคกรณีฉุกเฉิน และการเลือกใช้สารฆ่าเชื้อ
การวางแผนการฆ่าเชื้อโรค ในสถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ฟาร์ม และอุปกรณ์
ซินไบโอติกกับแบคทีเรียประจำถิ่นในลำไส้กุ้งกุ้ง
ซินไบโอติกกับภูมิคุ้มกันของกุ้ง
การฆ่าเชื้อโรคในสถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ฟาร์ม และอุปกรณ์ (2)
การฆ่าเชื้อโรคในสถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ฟาร์ม และอุปกรณ์ (1)
คำแนะนำสำหรับการทำความสะอาดและฆ่าเชื้อบนพื้นผิวไข่ปลาแซลมอน
การประเมินโปรไบโอติก
การควบคุมเพศในสัตว์น้ำผ่านการจัดการชุดโครโมโซม
แอบดูจีนเลี้ยงกุ้งกับโปรไบโอติก
ทำความรู้จัก…เปปไทด์ต้านจุลชีพ
โลกยุค 4.0 กับการเฝ้าระวังโรค
วิเคราะห์ข่าว หมู ไก่
อาหารสัตว์และเรื่องของสารพิษจากเชื้อรา
ซินไบโอติก (Synbiotics) สำหรับสัตว์น้ำ
ระบบนิเวศของแบคทีเรียในบ่อกุ้งกับโปรไบโอติก
ทำไมสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์จึงไม่มีรายงานความเสี่ยงต่อไวรัส COVID-19
น้องใหม่ตัวร้ายไวรัสในกุ้ง Decapod Iridescent Virus 1 (DIV1)
ต้านวิบริโอด้วยโปรไบโอติก
ก้งุ โปรไบโอติก การเจริญเติบโต การย่อยอาหาร
แมงดากับงานด้านการแพทย์
คาเวียร์ ไข่จากปลาที่ใกล้สูญพันธุ์
การตรวจโรคทางห้องปฏิบัติการและการนำไปใช้
E-commerce พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับสินค้าสัตว์น้ำผ่านหลัก 7P (2)
E-commerce พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับสินค้าสัตว์น้ำผ่านหลัก 7P (1)
ระบบข้อมูลสุขภาพสัตว์โลก
น้ำปลา ความอร่อยจากอดีตสู่ยุคใส่ใจสุขภาพ
โรคอุบัติใหม่ในสัตว์น้ำของประเทศไทยในอดีต
โรคอุบัติใหม่ไม่ไกลตัว Novel Coronavirus
เรื่องกุ้งกับโปรไบโอติก (2)
ความสำคัญของการรายงานการระบาดของโรคกับสุขภาพสัตว์น้ำ
ยกระดับ from farm-to-table ด้วยสี่เสาหลักด้านคุณภาพ
ความลับของปลาเนื้อสีส้ม: เรื่องที่น่าสนใจของปลาแซลมอน (2)
คู่มือป้องกัน โรคโควิด-19
ความลับของปลาเนื้อสีส้ม: เรื่องที่น่าสนใจของปลาแซลมอน (1)