ยกระดับ from farm-to-table ด้วยสี่เสาหลักด้านคุณภาพ
ReadyPlanet.com
ยกระดับ from farm-to-table ด้วยสี่เสาหลักด้านคุณภาพ

  

 หลายปีที่ผ่านมานอกจากการเพิ่มขึ้นของประชากรโลกอย่างต่อเนื่องและพฤติกรรมการบริโภคที่เปลี่ยนไป คนหันมาบริโภคโปรตีนจากสัตว์น้ำมากขึ้น ทำให้อุตสาหกรรมการเลี้ยงสัตว์น้ำและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องมีการขยายตัวและพัฒนาอย่างรวดเร็ว แต่เมื่อเทียบกับอุตสาหกรรมปศุสัตว์อื่นๆ จะเห็นว่าอุตสาหกรรมการเลี้ยงสัตว์น้ำยังมีปัจจัยที่ต้องเร่งส่งเสริมเพื่อสนับสนุนการขยายตลาด ไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มความพึงพอใจของผู้บริโภค กลยุทธทางการตลาด ความปลอดภัยอาหารและความยั่งยืน สิ่งเหล่านี้ช่วยผลักดันให้เกิดระบบการจัดการคุณภาพขึ้น ซึ่งระบบนี้ช่วยลดผลกระทบจากความเสียหายของสินค้าหรือการปนเปื้อนระหว่างการผลิตและขนส่ง หัวใจหลักของระบบการจัดการคุณภาพ ประกอบด้วย (1) การคงไว้ซึ่งความสดใหม่ (2) ความปลอดภัย (3) การตามสอบ และ (4) ผลผลิตเป็นของจริงของแท้ โดยวิธีปฏิบัติสามารถหาอ่านได้จากเอกสารมาตรฐานที่เกี่ยวกับระบบการจัดการคุณภาพ ซึ่งจะช่วยยืนยันความปลอดภัยและความมีคุณภาพต่อประเทศคู่ค้าได้ รวมถึงเพิ่มมูลค่าสินค้าอีกด้วย อธิบายเรื่องสี่เสาหลักด้านคุณภาพเพิ่มเติมเพื่อให้เห็นภาพชัดเจนขึ้นประมาณนี้

-     การคงไว้ซึ่งความสดใหม่ (freshness) หมายถึง ผลิตผลจากสัตว์น้ำต้องมีลักษณะใกล้เคียงกับสภาพหลังจับสัตว์น้ำขึ้นมาจากแหล่งที่เลี้ยง โดยใช้การประเมินคุณภาพสัตว์น้ำด้วยประสาทสัมผัส การตรวจคุณสมบัติทางเคมีและกายภาพ และการปนเปื้อนของจุลินทรีย์ จะมีวิธีปฏิบัติยังไงสามารถดูรายละเอียดได้จากเอกสารมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง การปฏิบัติที่ดีในการดูแลรักษาหลังการจับสัตว์น้ำ ซึ่งมีเนื้อหาครอบคลุมข้อกำหนดการปฏิบัติที่ดีในการดูแลรักษาสัตว์น้ำ ตั้งแต่หลังการจับ การขนส่งสัตว์น้ำจนถึงการส่งมอบเพื่อรักษาคุณภาพรวมทั้งความปลอดภัยของสัตว์น้ำให้เหมาะสมสำหรับการนำไปบริโภคหรือแปรรูปเพื่อเป็นอาหารต่อไป นอกจากนี้ยังมีเทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์มาช่วยในการรักษาสภาพให้สดใหม่อีกด้วย

-     ความปลอดภัย (safety) หมายถึง ผลิตผลจากสัตว์น้ำต้องปลอดภัยต่อการบริโภค ต้องมีระดับการปนเปื้อนของโลหะหนัก ยาฆ่าแมลง สารเติมแต่ง สารรักษาสภาพ ไม่เกินกว่าระดับที่กำหนด และปราศจากเชื้อก่อโรค เช่น เชื้อแบคทีเรีย Salmonella, Vibrio หรือพยาธิ Anisakis รวมถึงไม่มีความเสี่ยงต่ออันตรายทางกายภาพ เช่น ก้าง โลหะ และไม่เสื่อมสภาพ ซึ่งวิธีการปฏิบัติที่ดีสามารถอ่านเพิ่มเติมได้จากเอกสารมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง หลักปฏิบัติสําหรับสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์สัตวน้ำ เล่ม 1: ข้อกําหนดทั่วไป ซึ่งมีเนื้อหาครอบคลุมระบบการเลี้ยง การจับสัตว์น้ำ การแปรรูปเบื้องต้น ตลอดจนการขนส่งและการจัดเก็บ

-     การตามสอบ (traceability) หมายถึง การติดตามที่มาและที่ไปของสินค้าตามขั้นตอนการผลิต การจัดการ การแปรรูป และการจำหน่าย เป็นประโยชน์ในการตรวจสอบหาสาเหตุที่เกี่ยวข้องในกรณีที่สินค้ามีข้อบกพร่องหรือถูกตีกลับ เพื่อให้การตามสอบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพควรมีการจัดเก็บข้อมูลที่ดี มีการออกแบบวิธีการตามสอบ บ่งชี้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องในขั้นตอนต่างๆ และในรายละเอียดของการปฏิบัติเรื่องนี้สามารถดูรายละเอียดได้จากเอกสารมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง การตามสอบสินค้าเกษตรและอาหาร: หลักการและแนวทางสำหรับการออกแบบระบบ การตามสอบและการนำไปปฏิบัติ

-          ผลผลิตเป็นของจริงของแท้ หรือ การคงความจริงของผลิตผลไว้ (authenticity) หมายถึง การยืนยันว่าผลิตผลสัตว์น้ำมีลักษณะตามที่เป็นจริง ไม่ให้ข้อมูลที่เป็นเท็จเพื่อปกป้องประเด็นทางการค้า มีการติดฉลากที่ถูกต้อง มีการอนุรักษ์สัตว์น้ำที่กำลังจะสูญพันธุ์และดำเนินการปฏิบัติตามขั้นตอนศุลกากร

การปฏิบัติตามหลักการด้านระบบคุณภาพเหล่านี้จะเป็นประโยชน์ในการเพิ่มศักยภาพการค้าและการส่งออกสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์ ถึงแม้จะมีขั้นตอนต่างมากมายในรายละเอียดแต่ก็ช่วยส่งเสริมความปลอดภัยของผู้บริโภคและภาพลักษณ์ของอุตสาหกรรมสัตว์น้ำไทยเช่นกัน

สัตวแพทย์หญิง ดร.มินตรา ลักขณา (หมอเม)
อ.น.สพ.ดร. ภัทรพล เปี่ยมสมบูรณ์ (หมอเอก) 

 

   
Farm story

วิตามินซีคนทานได้ ปลากินดี
งานวิจัย ขิง กับ ยากำจัดวัชพืช
โปรไบโอติกแบบ multi-species
ขมิ้นชันในอาหารปลานิล
อาหารสัตว์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
ปลาเสมือนจริงทดแทนการใช้สัตว์ทดลอง
การใช้สมุนไพรเป็นยาสลบกับปลาเรนโบว์เทราต์
การใช้ยาต้านจุลชีพอย่างสมเหตุผลในสัตว์น้ำโดยองค์การสุขภาพสัตว์โลก (3/3)
การใช้ยาต้านจุลชีพอย่างสมเหตุผลในสัตว์น้ำโดยองค์การสุขภาพสัตว์โลก (2/3)
การใช้ยาต้านจุลชีพอย่างสมเหตุผลในสัตว์น้ำโดยองค์การสุขภาพสัตว์โลก (1/3)
ความสัมพันธ์ของพยาธิตืดในปลากับแบคทีเรียตัวร้าย
โปรตีนจากเคยและการเลี้ยงกุ้ง
Nutraceuticals และการรักษาโรค AGD ในปลาแซลมอน
การป้องกันดีกว่าการรักษา วัคซีนคุณภาพ หยุดการระบาดของโรคสัตว์
nanobubbles และการเพาะเลี้ยงกุ้ง
nanobubbles
Black soldier fly แหล่งโปรตีนย่อยง่ายในอาหารสัตว์น้ำ #2
Black soldier fly แหล่งโปรตีนย่อยง่ายในอาหารสัตว์น้ำ #1
ยีสต์ทำขนมปังกับโปรไบโอติก
จุลินทรีย์ในลำไส้ปลา
ผลกระทบของ Covid19 ต่อตลาดปลาเทอร์บอตและคาเวียร์ของสหภาพยุโรป
โปรตีนทางเลือกกับปัญหาโรค EMS ในการเลี้ยงกุ้ง
"แมลงกับอุสาหกรรมอาหารสัตว์เลี้ยง"
ความปลอดภัยทางชีวภาพในสถานประกอบการสัตว์น้ำของ OIE #10
ความปลอดภัยทางชีวภาพในสถานประกอบการสัตว์น้ำของ OIE #9
การสนับสนุนความยั่งยืนในการประมง
กระแสความต้องการประมงยั่งยืน โอกาสและความท้าทายสำหรับปลานิล
African swine fever
ความปลอดภัยทางชีวภาพในสถานประกอบการสัตว์น้ำของ OIE #8
ความปลอดภัยทางชีวภาพในสถานประกอบการสัตว์น้ำของ OIE #7
ความปลอดภัยทางชีวภาพในสถานประกอบการสัตว์น้ำของ OIE #6
ความปลอดภัยทางชีวภาพในสถานประกอบการสัตว์น้ำของ OIE #5
ความปลอดภัยทางชีวภาพในสถานประกอบการสัตว์น้ำของ OIE #4
ความปลอดภัยทางชีวภาพในสถานประกอบการสัตว์น้ำของ OIE #3
พืชสมุนไพรกับสุขภาพปลา
ความปลอดภัยทางชีวภาพในสถานประกอบการสัตว์น้ำของ OIE #2
ความปลอดภัยทางชีวภาพในสถานประกอบการสัตว์น้ำของ OIE #1
ความปลอดภัยทางชีวภาพในสถานประกอบการสัตว์น้ำของ OIE
ปลาแซลมอน ในอาร์เจนตินา
โปรตีนทางเลือก
กลยุทธ์ในการขับเคลื่อนประชาคมระหว่างประเทศในการพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ำ และสวัสดิภาพสัตว์น้ำของ OIE
ความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับสุขภาพสัตว์ของ OIE
อาหารในโลกอนาคต
โปรไบโอติก Bacillus pumilus กับวิบริโอ
probiotic กับสารสกัดอินทผลัม
การยึดเกาะของโปรไบโอติก
ข้อกำหนดเกี่ยวกับสวัสดิภาพสัตว์ในสัตว์น้ำ: การขนส่งและเรื่องที่ควรทำหลังขนส่ง
ข้อกำหนดเกี่ยวกับสวัสดิภาพสัตว์ในสัตว์น้ำ: การวางแผนการขนส่ง (2)
ข้อกำหนดเกี่ยวกับสวัสดิภาพสัตว์ในสัตว์น้ำ: การวางแผนการขนส่ง (1)
ข้อกำหนดเกี่ยวกับสวัสดิภาพสัตว์ในสัตว์น้ำ: การขนส่ง (2)
ข้อกำหนดเกี่ยวกับสวัสดิภาพสัตว์ในสัตว์น้ำ: การขนส่ง (1)
“อาหารปลอดภัย” “สิ่งแวดล้อม” “สวัสดิภาพสัตว์” กับการเลี้ยงสัตว์ปัจจุบัน
เศรษฐกิจชีวภาพ-เศรษฐกิจหมุนเวียน-เศรษฐกิจสีเขียว Bio-Circular-Green Economy : ภาคการเกษตร
การให้ probiotic ชนิด Bacillus cereus และ Bacillus subtilis ผสมอาหารปลานิล ที่มีผลต่ออัตราการเจริญเติบโต สุขภาพของลำไส้ และความต้านทานต่อการติดเชื้อ Streptococcus agalactiae
การใช้ probiotics prebiotics และ synbiotics ในปลานิล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเจริญเติบโต และการป้องกันการติดเชื้อ Aeromonas hydrophila
ปลานิลและซินไบโอติก
ปลาเทราต์กับซินไบโอติก
การฆ่าเชื้อโรคอุปกรณ์ส่วนตัว และน้ำ
ข้อควรคำนึงถึงในการฆ่าเชื้อสถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ฟาร์ม และอุปกรณ์ (3)
ข้อควรคำนึงถึงในการฆ่าเชื้อสถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ฟาร์ม และอุปกรณ์ (2)
ข้อควรคำนึงถึงในการฆ่าเชื้อสถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ฟาร์ม และอุปกรณ์ (1)
วัคซีน Covid-19 หนึ่งในวิธีป้องกันโรค
ประเภทของสารฆ่าเชื้อในสถานประกอบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ฟาร์ม และอุปกรณ์ (2)
ประเภทของสารฆ่าเชื้อในสถานประกอบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ฟาร์ม และอุปกรณ์ (1)
การวางแผนการฆ่าเชื้อโรคกรณีฉุกเฉิน และการเลือกใช้สารฆ่าเชื้อ
การวางแผนการฆ่าเชื้อโรค ในสถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ฟาร์ม และอุปกรณ์
ซินไบโอติกกับแบคทีเรียประจำถิ่นในลำไส้กุ้งกุ้ง
ซินไบโอติกกับภูมิคุ้มกันของกุ้ง
การฆ่าเชื้อโรคในสถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ฟาร์ม และอุปกรณ์ (2)
การฆ่าเชื้อโรคในสถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ฟาร์ม และอุปกรณ์ (1)
คำแนะนำสำหรับการทำความสะอาดและฆ่าเชื้อบนพื้นผิวไข่ปลาแซลมอน
การประเมินโปรไบโอติก
การควบคุมเพศในสัตว์น้ำผ่านการจัดการชุดโครโมโซม
แอบดูจีนเลี้ยงกุ้งกับโปรไบโอติก
ทำความรู้จัก…เปปไทด์ต้านจุลชีพ
โลกยุค 4.0 กับการเฝ้าระวังโรค
วิเคราะห์ข่าว หมู ไก่
อาหารสัตว์และเรื่องของสารพิษจากเชื้อรา
ซินไบโอติก (Synbiotics) สำหรับสัตว์น้ำ
ระบบนิเวศของแบคทีเรียในบ่อกุ้งกับโปรไบโอติก
ทำไมสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์จึงไม่มีรายงานความเสี่ยงต่อไวรัส COVID-19
น้องใหม่ตัวร้ายไวรัสในกุ้ง Decapod Iridescent Virus 1 (DIV1)
ต้านวิบริโอด้วยโปรไบโอติก
ก้งุ โปรไบโอติก การเจริญเติบโต การย่อยอาหาร
แมงดากับงานด้านการแพทย์
คาเวียร์ ไข่จากปลาที่ใกล้สูญพันธุ์
การตรวจโรคทางห้องปฏิบัติการและการนำไปใช้
E-commerce พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับสินค้าสัตว์น้ำผ่านหลัก 7P (2)
E-commerce พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับสินค้าสัตว์น้ำผ่านหลัก 7P (1)
ระบบข้อมูลสุขภาพสัตว์โลก
น้ำปลา ความอร่อยจากอดีตสู่ยุคใส่ใจสุขภาพ
โรคอุบัติใหม่ในสัตว์น้ำของประเทศไทยในอดีต
โรคอุบัติใหม่ไม่ไกลตัว Novel Coronavirus
เรื่องกุ้งกับโปรไบโอติก (2)
ความสำคัญของการรายงานการระบาดของโรคกับสุขภาพสัตว์น้ำ
ความลับของปลาเนื้อสีส้ม: เรื่องที่น่าสนใจของปลาแซลมอน (2)
คู่มือป้องกัน โรคโควิด-19
ความลับของปลาเนื้อสีส้ม: เรื่องที่น่าสนใจของปลาแซลมอน (1)
Climate change ภาวะโลกร้อนกับสุขภาพของปลา (2)