ความสำคัญของการรายงานการระบาดของโรคกับสุขภาพสัตว์น้ำ
ReadyPlanet.com
ความสำคัญของการรายงานการระบาดของโรคกับสุขภาพสัตว์น้ำ

   

 เคยสงสัยไหมว่าเวลาเกิดโรคระบาดขึ้นจำเป็นต้องบอกใครหรือเปล่า การรายงานการระบาดของโรคมีความสำคัญมากนะคะและเกี่ยวข้องกับการจัดการสุขภาพสัตว์น้ำเป็นอย่างมาก

เกษตรกร สัตวแพทย์ นักวิชาการประมงและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการผลิตสัตว์น้ำ มีส่วนสำคัญในการตั้งรับการเฝ้าระวังโรค (passive surveillance) โดยจะต้องร่วมกันรายงานการระบาดของโรคที่เกิดขึ้นในฟาร์มหรือพื้นที่เลี้ยงโดยรอบ การตรวจสอบ ตรวจวินิจฉัยการเกิดขึ้นของโรคในพื้นที่เป็นเรื่องสำคัญมากเนื่องจากเป็นส่วนหนึ่งของระบบความปลอดภัยทางชีวภาพ และระบบข้อมูลสุขภาพสัตว์น้ำ

เจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจ (Competent Authority, CA) หรือเจ้าหน้าที่รัฐ มีหน้าที่รับผิดชอบในเรื่องนี้ นอกจากนี้เพื่อให้มั่นใจว่าการรายงานการระบาดของโรคเป็นภาระหน้าที่ของทุกคนที่เกี่ยวข้องกับการทำงานด้านสุขภาพสัตว์ และเพื่อให้เกิดการจัดทำข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจของหน่วยงานภาครัฐและผู้ผลิต เจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจจะต้องสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องการรายงานโรคระบาดให้เกษตรกรและผู้เกี่ยวข้องทราบ ถ้าหากเกษตรกรมีความเข้าใจว่าการรายงานการระบาดของโรคมีความสำคัญ และมีประโยชน์ต่อการตัดสินใจสั่งดำเนินมาตรการการควบคุมและกำจัดโรคจะช่วยทำให้เกษตรกรและผู้เกี่ยวข้องเกิดแรงจูงใจในการรายงานการระบาดของโรค

สำหรับประเทศไทยเองก็ยังคงมีความจำเป็นต้องปรับปรุง passive surveillance ด้านการรายงานการเกิดโรค เพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลที่ได้จากการรายงานการระบาดของโรคช่วยสนับสนุนให้สัตว์น้ำมีสุขภาพที่ดีขึ้น การที่เกษตรกรและผู้เกี่ยวข้องขาดความตระหนักเรื่องการรายงานโรคจะมีผลต่อการตัดสินใจดำเนินการแก้ไขปัญหาในพื้นที่เกิดโรคและมีผลกระทบต่อสุขภาพสัตว์โดยรวม

การรายงานโรคเป็นประโยชน์ต่อการควบคุมโรคเฉพาะในท้องที่ซึ่งจะช่วยยกระดับสถานะสุขภาพสัตว์น้ำในพื้นที่ได้ รวมทั้งช่วยให้เกษตรกรและสัตวแพทย์มีการวางแผนเรื่องระบบการรักษา โปรแกรมฉีดวัคซีน การจัดการเรื่องสัตว์ทดแทน ระยะเวลาในเลี้ยงจัดการฝูงสัตว์พ่อแม่พันธุ์ และมาตรการความปลอดภัยทางชีวภาพ นอกจากนี้ยังช่วยให้หน่วยงานภาครัฐออกแบบแผนการสำรวจโรคในพื้นที่ได้ง่ายขึ้น จัดทำบัญชีโรคระบาดที่สำคัญในพื้นที่ ดำเนินการประเมินความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจของโปรแกรมควบคุมโรคที่เหมาะสมกับแต่ละพื้นที่ ดำเนินการออกแบบโปรแกรมการกำจัดโรค และการจัดทำเขตควบคุมโรคที่ถูกต้องตามหลักวิชาการและสอดคล้องกับปัญหาที่พบ

สำหรับองค์ประกอบที่สำคัญของระบบการรายงานโรค ประกอบด้วย การวิเคราะห์ข้อมูลอย่างรวดเร็วเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจให้ถูกต้อง ต้องมีแนวทางการเฝ้าระวังจากล่างขึ้นบน ก็คือจากระดับฟารืมไปจนถึงหน่วยงานที่มีหน้าที่ดูแลควบคุมสุขภาพสัตว์นั่นแหละค่ะ ระบบการรายงานโรคนี้ควรยึดตามความต้องการของเกษตรกร และต้องมีวิธีการสื่อสารเพื่อให้เกษตรกรรู้ว่ามีการนำข้อมูลที่เกษตรกรให้กับภาครัฐมาใช้ในการวิเคราะห์และตัดสินใจในการกำหนดมาตรการสำหรับใช้แก้ไขปัญหา

อย่างไรก็ตาม ปัญหาเรื่องการรายงานโรคระบาดที่เกิดขึ้น ไม่ได้เป็นปัญหาแค่ในระดับฟาร์มหรือระดับประเทศ แต่ยังคงเป็นปัญหาในระดับนานาชาติด้วย ประเทศที่เป็นสมาชิก OIE มีหน้าที่ต้องรายงานข้อมูลการระบาดของโรคสัตว์ผ่านระบบข้อมูลสุขภาพสัตว์โลก (World Animal Health Information System, WAHIS) ซึ่งปัจจุบันยังพบว่ามีรายงานการระบาดของโรคผ่านระบบดังกล่าวไม่มากเท่าที่ควร ไว้มีโอกาสจะเล่าให้ฟังเรื่องระบบ WAHIS ค่ะ

(passive surveillance เล่าง่ายๆ คือ เป็นการเฝ้าระวังแบบตั้งรับ เป็นระบบที่ผู้ใช้ข้อมูล ในที่นี้คือหน่วยงานภาครัฐไม่ได้เป็นผู้ออกไปดำเนินการสำรวจเพื่อรวบรวมข้อมูลโรค แต่เป็นการดำเนินการรวบรวมข้อมูลจากหน่วยงาน หรือบุคคลอื่นที่แจ้งมาให้รัฐทราบ)

สัตวแพทย์หญิง ดร.มินตรา ลักขณา (หมอเม)
อ.น.สพ.ดร. ภัทรพล เปี่ยมสมบูรณ์ (หมอเอก) 

 

   
Farm story

แมงดากับงานด้านการแพทย์
คาเวียร์ ไข่จากปลาที่ใกล้สูญพันธุ์
การตรวจโรคทางห้องปฏิบัติการและการนำไปใช้
E-commerce พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับสินค้าสัตว์น้ำผ่านหลัก 7P (2)
E-commerce พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับสินค้าสัตว์น้ำผ่านหลัก 7P (1)
ระบบข้อมูลสุขภาพสัตว์โลก
น้ำปลา ความอร่อยจากอดีตสู่ยุคใส่ใจสุขภาพ
โรคอุบัติใหม่ในสัตว์น้ำของประเทศไทยในอดีต
โรคอุบัติใหม่ไม่ไกลตัว Novel Coronavirus
เรื่องกุ้งกับโปรไบโอติก (2)
ยกระดับ from farm-to-table ด้วยสี่เสาหลักด้านคุณภาพ
ความลับของปลาเนื้อสีส้ม: เรื่องที่น่าสนใจของปลาแซลมอน (2)
คู่มือป้องกัน โรคโควิด-19
ความลับของปลาเนื้อสีส้ม: เรื่องที่น่าสนใจของปลาแซลมอน (1)
Climate change ภาวะโลกร้อนกับสุขภาพของปลา (2)
Climate change ภาวะโลกร้อนกับสุขภาพของปลา (1)
มาตรฐานด้านสุขภาพสัตว์น้ำ องค์การสุขภาพสัตว์โลก OIE
OIE องค์การสุขภาพสัตว์โลก ตอนที่ 2
OIE องค์การสุขภาพสัตว์โลก ตอนที่ 1
เรื่องกุ้งกับโปรไบโอติก
การใช้โปรไบโอติกในการเลี้ยงกุ้ง: สิ่งแวดล้อม
การจัดการสุขภาพสัตว์น้ำ ในอีก 30 กว่าปีข้างหน้า ภาค 2
การจัดการสุขภาพสัตว์น้ำ ในอีก 30 กว่าปีข้างหน้า ภาค 1
การพัฒนาสายพันธุ์ต้านทานโรค: โรคติดเชื้อไวรัสจุดขาวหรือ White Spot Syndrome Virus ในกุ้งกุลาดำ
ระบบความปลอดภัยทางชีวภาพในฟาร์มปลานิล: การพัฒนาสายพันธุ์
ระบบความปลอดภัยทางชีวภาพในโรงเพาะฟักลูกกุ้ง: ประโยชน์/ต้นทุน (2)
ระบบความปลอดภัยทางชีวภาพในโรงเพาะฟักลูกกุ้ง: ประโยชน์/ต้นทุน (1)
เรียนรู้ระบบความปลอดภัยทางชีวภาพในการผลิตปศุสัตว์เพื่อการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
ระบบความปลอดภัยทางชีวภาพในระดับต่างๆ
การเกิดโรคสัตว์น้ำและการระบาด
การดำเนินการเกี่ยวกับโรค Tilapia Lake Virus (TiLV) ในบริบทโลก (2)
การดำเนินการเกี่ยวกับโรค Tilapia Lake Virus (TiLV) ในบริบทโลก (1)
การพบกันของปลาทะเลกับไมโครพลาสติก
แนวทางการจัดการโรคสัตว์น้ำอุบัติใหม่
การจัดการโรคข้ามพรมแดนและโรคติดต่ออุบัติใหม่
การจัดการสุขภาพสัตว์น้ำ: OIE
โรคอีเอชพี, EHP, กุ้ง
PM 2.5 โรคหัวใจและหลอดเลือด เมนูปลา เกี่ยวกันยังไง: 2
PM 2.5 โรคหัวใจและหลอดเลือด เมนูปลา เกี่ยวกันยังไง: 1
โรคในสัตว์น้ำ ตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์
พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ.2558
การวางยาสลบปลาและข้ควรคำนึง
การออกฤทธิ์ของยาสลบในปลา
ยาสลบที่ใช้ในปลา
ข้อควรปฏิบัติ ในการวางยาสลบปลา
หลักการการทำสลบในสัตว์น้ำ
การทำสลบในสัตว์
การตรวจตัวอย่างปลาเบื้องต้นในฟาร์ม: การตรวจอุจจาระ
การตรวจตัวอย่างปลาเบื้องต้นในฟาร์ม: การตัดซี่เหงือก
การตรวจตัวอย่างปลาเบื้องต้นในฟาร์ม: การตัดครีบ
การตรวจตัวอย่างปลาเบื้องต้นในฟาร์ม: การขูดผิวหนัง.
การตรวจตัวอย่างปลาเบื้องต้นในฟาร์ม
การบันทึกสุขภาพปลาในฟาร์ม
การตรวจประเมินสภาวะสุขภาพภายในฟาร์ม
การเก็บตัวอย่างสัตว์น้ำเพื่อตรวจโรค
การเลี้ยงปลานิลในระบบต่างๆ
กินปลานิลแล้วได้อะไร
พัฒนาการของไข่ที่ได้รับการผสม
การจัดการผสมพ่อแม่พันธุ์ปลานิล
พฤติกรรมของการผสมพันธุ์ในปลานิล
การผสมเทียม: พ่อแม่พันธุ์ปลานิล
การผสมเทียมปลา
ขั้นตอนการผสมเทียมในสัตว์
การผสมเทียมในสัตว์
โปรไบโอติกกับเชื้อสเตรปโตคอคคัส
โรคติดเชื้อในปลานิล สเตรปโตคอคโคซิส 4
โรคติดเชื้อในปลานิล สเตรปโตคอคโคซิส 3
โรคติดเชื้อในปลานิล สเตรปโตคอคโคซิส 2
โรคติดเชื้อในปลานิล สเตรปโตคอคโคซิส 1
วัคซีนสำหรับโรคติดเชื้อไวรัส Tilapia Lake Virus (TiLV) ในปลานิล
วัคซีนสำหรับโรคที่มีสาเหตุจากเชื้อไวรัส
วัคซีนสำหรับโรคที่มีสาเหตุจากเชื้อแบคทีเรีย
วัคซีนคืออะไร
การศึกษาเรื่องวัคซีนป้องกันการติดเชื้อแอโรโมนาส
โรคติดเชื้อในปลานิล : แอโรโมนาส 5
โรคติดเชื้อในปลานิล : แอโรโมนาส 4
โรคติดเชื้อในปลานิล : แอโรโมนาส 3
โรคติดเชื้อในปลานิล : แอโรโมนาส 2
โรคติดเชื้อในปลานิล : แอโรโมนาส 1
หลักเกณฑ์ที่ดีในการผลิตอาหารสัตว์
การเลือกซื้ออาหารสัตว์ : อาหารสัตว์น้ำ
การเลือกซื้ออาหารสัตว์ : ลักษณะอาหารและการเลือกใช้
การเลือกซื้ออาหารสัตว์ : สถานที่ขาย เลขทะเบียน ฉลาก
หลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิตอาหาร
การต้านทานความเครียด
การสืบพันธุ์ของสัตว์น้ำ
คน
สัตว์พาหะ
การเคลื่อนย้ายปลาเข้าฟาร์ม
การติดต่อของเชื้อโรค
การกักกันโรคก่อนนำสัตว์น้ำใหม่เข้ามาเลี้ยง
ระบบความปลอดภัยทางชีวภาพในฟาร์มสัตว์น้ำ
การกระตุ้นเจริญเติบโต
การสร้างความสมดุลของภูมิคุ้มกัน
ระบบภูมิคุ้มกันคืออะไร
การทำงานและประสิทธิภาพของโปรไบโอติก : ช่วยในการย่อยและช่วยให้มีการนำสารอาหารไปใช้ได้ดีขึ้น
การทำงานและประสิทธิภาพของโปรไบโอติก : ปรับปรุงคุณภาพน้ำ
การทำงานและประสิทธิภาพของโปรไบโอติก : การแย่งใช้สารเคมีและพลังงาน
การทำงานและประสิทธิภาพของโปรไบโอติก : การต้านเชื้อไวรัส เชื้อรา
การทำงานและประสิทธิภาพของโปรไบโอติก : การผลิตสารต้านเชื้อแบคทีเรีย
การทำงานและประสิทธิภาพของโปรไบโอติก : การแย่งพื้นที่ยึดเกาะ
แบคทีเรียที่นิยมใช้เป็นโปรไบโอติก
แอมโมเนีย
สารประกอบไนโตรเจน
ความขุ่นใส ความโปร่งใส
คาร์บอนไดออกไซด์
ความเค็มของน้ำในบ่อเลี้ยงปลา
ความกระด้างของน้ำในบ่อเลี้ยงปลา
ความเป็นกรด-ด่างในบ่อเลี้ยงปลา
ผลของอุณหภูมิต่อสุขภาพปลา
ออกซิเจนในน้ำมีผลต่อปลายังไง
โปรไบโอติกกับการเลี้ยงสัตว์น้ำ
เก็บตัวอย่างน้ำส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการทำอย่างไร
การตรวจคุณภาพน้ำเบื้องต้นทำอย่างไร
น้ำกับการเลี้ยงปลา
โปรไบโอติกคืออะไร
เตรียมกระชังให้ดีก่อนการเลี้ยง
เตรียมบ่อก่อนการเลี้ยงยังไงให้พอดี
ปัจจัยที่มีผลต่อสุขภาพปลานิล
แผนผังฟาร์มสำคัญอย่างไร
มาตรฐาน GAP
aquatic chicken
Introduce