ความสำคัญของการรายงานการระบาดของโรคกับสุขภาพสัตว์น้ำ
ReadyPlanet.com
ความสำคัญของการรายงานการระบาดของโรคกับสุขภาพสัตว์น้ำ

   

 เคยสงสัยไหมว่าเวลาเกิดโรคระบาดขึ้นจำเป็นต้องบอกใครหรือเปล่า การรายงานการระบาดของโรคมีความสำคัญมากนะคะและเกี่ยวข้องกับการจัดการสุขภาพสัตว์น้ำเป็นอย่างมาก

เกษตรกร สัตวแพทย์ นักวิชาการประมงและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการผลิตสัตว์น้ำ มีส่วนสำคัญในการตั้งรับการเฝ้าระวังโรค (passive surveillance) โดยจะต้องร่วมกันรายงานการระบาดของโรคที่เกิดขึ้นในฟาร์มหรือพื้นที่เลี้ยงโดยรอบ การตรวจสอบ ตรวจวินิจฉัยการเกิดขึ้นของโรคในพื้นที่เป็นเรื่องสำคัญมากเนื่องจากเป็นส่วนหนึ่งของระบบความปลอดภัยทางชีวภาพ และระบบข้อมูลสุขภาพสัตว์น้ำ

เจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจ (Competent Authority, CA) หรือเจ้าหน้าที่รัฐ มีหน้าที่รับผิดชอบในเรื่องนี้ นอกจากนี้เพื่อให้มั่นใจว่าการรายงานการระบาดของโรคเป็นภาระหน้าที่ของทุกคนที่เกี่ยวข้องกับการทำงานด้านสุขภาพสัตว์ และเพื่อให้เกิดการจัดทำข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจของหน่วยงานภาครัฐและผู้ผลิต เจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจจะต้องสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องการรายงานโรคระบาดให้เกษตรกรและผู้เกี่ยวข้องทราบ ถ้าหากเกษตรกรมีความเข้าใจว่าการรายงานการระบาดของโรคมีความสำคัญ และมีประโยชน์ต่อการตัดสินใจสั่งดำเนินมาตรการการควบคุมและกำจัดโรคจะช่วยทำให้เกษตรกรและผู้เกี่ยวข้องเกิดแรงจูงใจในการรายงานการระบาดของโรค

สำหรับประเทศไทยเองก็ยังคงมีความจำเป็นต้องปรับปรุง passive surveillance ด้านการรายงานการเกิดโรค เพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลที่ได้จากการรายงานการระบาดของโรคช่วยสนับสนุนให้สัตว์น้ำมีสุขภาพที่ดีขึ้น การที่เกษตรกรและผู้เกี่ยวข้องขาดความตระหนักเรื่องการรายงานโรคจะมีผลต่อการตัดสินใจดำเนินการแก้ไขปัญหาในพื้นที่เกิดโรคและมีผลกระทบต่อสุขภาพสัตว์โดยรวม

การรายงานโรคเป็นประโยชน์ต่อการควบคุมโรคเฉพาะในท้องที่ซึ่งจะช่วยยกระดับสถานะสุขภาพสัตว์น้ำในพื้นที่ได้ รวมทั้งช่วยให้เกษตรกรและสัตวแพทย์มีการวางแผนเรื่องระบบการรักษา โปรแกรมฉีดวัคซีน การจัดการเรื่องสัตว์ทดแทน ระยะเวลาในเลี้ยงจัดการฝูงสัตว์พ่อแม่พันธุ์ และมาตรการความปลอดภัยทางชีวภาพ นอกจากนี้ยังช่วยให้หน่วยงานภาครัฐออกแบบแผนการสำรวจโรคในพื้นที่ได้ง่ายขึ้น จัดทำบัญชีโรคระบาดที่สำคัญในพื้นที่ ดำเนินการประเมินความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจของโปรแกรมควบคุมโรคที่เหมาะสมกับแต่ละพื้นที่ ดำเนินการออกแบบโปรแกรมการกำจัดโรค และการจัดทำเขตควบคุมโรคที่ถูกต้องตามหลักวิชาการและสอดคล้องกับปัญหาที่พบ

สำหรับองค์ประกอบที่สำคัญของระบบการรายงานโรค ประกอบด้วย การวิเคราะห์ข้อมูลอย่างรวดเร็วเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจให้ถูกต้อง ต้องมีแนวทางการเฝ้าระวังจากล่างขึ้นบน ก็คือจากระดับฟารืมไปจนถึงหน่วยงานที่มีหน้าที่ดูแลควบคุมสุขภาพสัตว์นั่นแหละค่ะ ระบบการรายงานโรคนี้ควรยึดตามความต้องการของเกษตรกร และต้องมีวิธีการสื่อสารเพื่อให้เกษตรกรรู้ว่ามีการนำข้อมูลที่เกษตรกรให้กับภาครัฐมาใช้ในการวิเคราะห์และตัดสินใจในการกำหนดมาตรการสำหรับใช้แก้ไขปัญหา

อย่างไรก็ตาม ปัญหาเรื่องการรายงานโรคระบาดที่เกิดขึ้น ไม่ได้เป็นปัญหาแค่ในระดับฟาร์มหรือระดับประเทศ แต่ยังคงเป็นปัญหาในระดับนานาชาติด้วย ประเทศที่เป็นสมาชิก OIE มีหน้าที่ต้องรายงานข้อมูลการระบาดของโรคสัตว์ผ่านระบบข้อมูลสุขภาพสัตว์โลก (World Animal Health Information System, WAHIS) ซึ่งปัจจุบันยังพบว่ามีรายงานการระบาดของโรคผ่านระบบดังกล่าวไม่มากเท่าที่ควร ไว้มีโอกาสจะเล่าให้ฟังเรื่องระบบ WAHIS ค่ะ

(passive surveillance เล่าง่ายๆ คือ เป็นการเฝ้าระวังแบบตั้งรับ เป็นระบบที่ผู้ใช้ข้อมูล ในที่นี้คือหน่วยงานภาครัฐไม่ได้เป็นผู้ออกไปดำเนินการสำรวจเพื่อรวบรวมข้อมูลโรค แต่เป็นการดำเนินการรวบรวมข้อมูลจากหน่วยงาน หรือบุคคลอื่นที่แจ้งมาให้รัฐทราบ)

สัตวแพทย์หญิง ดร.มินตรา ลักขณา (หมอเม)
อ.น.สพ.ดร. ภัทรพล เปี่ยมสมบูรณ์ (หมอเอก) 

 

   
Farm story

วิตามินซีคนทานได้ ปลากินดี
งานวิจัย ขิง กับ ยากำจัดวัชพืช
โปรไบโอติกแบบ multi-species
ขมิ้นชันในอาหารปลานิล
อาหารสัตว์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
ปลาเสมือนจริงทดแทนการใช้สัตว์ทดลอง
การใช้สมุนไพรเป็นยาสลบกับปลาเรนโบว์เทราต์
การใช้ยาต้านจุลชีพอย่างสมเหตุผลในสัตว์น้ำโดยองค์การสุขภาพสัตว์โลก (3/3)
การใช้ยาต้านจุลชีพอย่างสมเหตุผลในสัตว์น้ำโดยองค์การสุขภาพสัตว์โลก (2/3)
การใช้ยาต้านจุลชีพอย่างสมเหตุผลในสัตว์น้ำโดยองค์การสุขภาพสัตว์โลก (1/3)
ความสัมพันธ์ของพยาธิตืดในปลากับแบคทีเรียตัวร้าย
โปรตีนจากเคยและการเลี้ยงกุ้ง
Nutraceuticals และการรักษาโรค AGD ในปลาแซลมอน
การป้องกันดีกว่าการรักษา วัคซีนคุณภาพ หยุดการระบาดของโรคสัตว์
nanobubbles และการเพาะเลี้ยงกุ้ง
nanobubbles
Black soldier fly แหล่งโปรตีนย่อยง่ายในอาหารสัตว์น้ำ #2
Black soldier fly แหล่งโปรตีนย่อยง่ายในอาหารสัตว์น้ำ #1
ยีสต์ทำขนมปังกับโปรไบโอติก
จุลินทรีย์ในลำไส้ปลา
ผลกระทบของ Covid19 ต่อตลาดปลาเทอร์บอตและคาเวียร์ของสหภาพยุโรป
โปรตีนทางเลือกกับปัญหาโรค EMS ในการเลี้ยงกุ้ง
"แมลงกับอุสาหกรรมอาหารสัตว์เลี้ยง"
ความปลอดภัยทางชีวภาพในสถานประกอบการสัตว์น้ำของ OIE #10
ความปลอดภัยทางชีวภาพในสถานประกอบการสัตว์น้ำของ OIE #9
การสนับสนุนความยั่งยืนในการประมง
กระแสความต้องการประมงยั่งยืน โอกาสและความท้าทายสำหรับปลานิล
African swine fever
ความปลอดภัยทางชีวภาพในสถานประกอบการสัตว์น้ำของ OIE #8
ความปลอดภัยทางชีวภาพในสถานประกอบการสัตว์น้ำของ OIE #7
ความปลอดภัยทางชีวภาพในสถานประกอบการสัตว์น้ำของ OIE #6
ความปลอดภัยทางชีวภาพในสถานประกอบการสัตว์น้ำของ OIE #5
ความปลอดภัยทางชีวภาพในสถานประกอบการสัตว์น้ำของ OIE #4
ความปลอดภัยทางชีวภาพในสถานประกอบการสัตว์น้ำของ OIE #3
พืชสมุนไพรกับสุขภาพปลา
ความปลอดภัยทางชีวภาพในสถานประกอบการสัตว์น้ำของ OIE #2
ความปลอดภัยทางชีวภาพในสถานประกอบการสัตว์น้ำของ OIE #1
ความปลอดภัยทางชีวภาพในสถานประกอบการสัตว์น้ำของ OIE
ปลาแซลมอน ในอาร์เจนตินา
โปรตีนทางเลือก
กลยุทธ์ในการขับเคลื่อนประชาคมระหว่างประเทศในการพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ำ และสวัสดิภาพสัตว์น้ำของ OIE
ความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับสุขภาพสัตว์ของ OIE
อาหารในโลกอนาคต
โปรไบโอติก Bacillus pumilus กับวิบริโอ
probiotic กับสารสกัดอินทผลัม
การยึดเกาะของโปรไบโอติก
ข้อกำหนดเกี่ยวกับสวัสดิภาพสัตว์ในสัตว์น้ำ: การขนส่งและเรื่องที่ควรทำหลังขนส่ง
ข้อกำหนดเกี่ยวกับสวัสดิภาพสัตว์ในสัตว์น้ำ: การวางแผนการขนส่ง (2)
ข้อกำหนดเกี่ยวกับสวัสดิภาพสัตว์ในสัตว์น้ำ: การวางแผนการขนส่ง (1)
ข้อกำหนดเกี่ยวกับสวัสดิภาพสัตว์ในสัตว์น้ำ: การขนส่ง (2)
ข้อกำหนดเกี่ยวกับสวัสดิภาพสัตว์ในสัตว์น้ำ: การขนส่ง (1)
“อาหารปลอดภัย” “สิ่งแวดล้อม” “สวัสดิภาพสัตว์” กับการเลี้ยงสัตว์ปัจจุบัน
เศรษฐกิจชีวภาพ-เศรษฐกิจหมุนเวียน-เศรษฐกิจสีเขียว Bio-Circular-Green Economy : ภาคการเกษตร
การให้ probiotic ชนิด Bacillus cereus และ Bacillus subtilis ผสมอาหารปลานิล ที่มีผลต่ออัตราการเจริญเติบโต สุขภาพของลำไส้ และความต้านทานต่อการติดเชื้อ Streptococcus agalactiae
การใช้ probiotics prebiotics และ synbiotics ในปลานิล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเจริญเติบโต และการป้องกันการติดเชื้อ Aeromonas hydrophila
ปลานิลและซินไบโอติก
ปลาเทราต์กับซินไบโอติก
การฆ่าเชื้อโรคอุปกรณ์ส่วนตัว และน้ำ
ข้อควรคำนึงถึงในการฆ่าเชื้อสถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ฟาร์ม และอุปกรณ์ (3)
ข้อควรคำนึงถึงในการฆ่าเชื้อสถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ฟาร์ม และอุปกรณ์ (2)
ข้อควรคำนึงถึงในการฆ่าเชื้อสถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ฟาร์ม และอุปกรณ์ (1)
วัคซีน Covid-19 หนึ่งในวิธีป้องกันโรค
ประเภทของสารฆ่าเชื้อในสถานประกอบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ฟาร์ม และอุปกรณ์ (2)
ประเภทของสารฆ่าเชื้อในสถานประกอบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ฟาร์ม และอุปกรณ์ (1)
การวางแผนการฆ่าเชื้อโรคกรณีฉุกเฉิน และการเลือกใช้สารฆ่าเชื้อ
การวางแผนการฆ่าเชื้อโรค ในสถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ฟาร์ม และอุปกรณ์
ซินไบโอติกกับแบคทีเรียประจำถิ่นในลำไส้กุ้งกุ้ง
ซินไบโอติกกับภูมิคุ้มกันของกุ้ง
การฆ่าเชื้อโรคในสถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ฟาร์ม และอุปกรณ์ (2)
การฆ่าเชื้อโรคในสถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ฟาร์ม และอุปกรณ์ (1)
คำแนะนำสำหรับการทำความสะอาดและฆ่าเชื้อบนพื้นผิวไข่ปลาแซลมอน
การประเมินโปรไบโอติก
การควบคุมเพศในสัตว์น้ำผ่านการจัดการชุดโครโมโซม
แอบดูจีนเลี้ยงกุ้งกับโปรไบโอติก
ทำความรู้จัก…เปปไทด์ต้านจุลชีพ
โลกยุค 4.0 กับการเฝ้าระวังโรค
วิเคราะห์ข่าว หมู ไก่
อาหารสัตว์และเรื่องของสารพิษจากเชื้อรา
ซินไบโอติก (Synbiotics) สำหรับสัตว์น้ำ
ระบบนิเวศของแบคทีเรียในบ่อกุ้งกับโปรไบโอติก
ทำไมสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์จึงไม่มีรายงานความเสี่ยงต่อไวรัส COVID-19
น้องใหม่ตัวร้ายไวรัสในกุ้ง Decapod Iridescent Virus 1 (DIV1)
ต้านวิบริโอด้วยโปรไบโอติก
ก้งุ โปรไบโอติก การเจริญเติบโต การย่อยอาหาร
แมงดากับงานด้านการแพทย์
คาเวียร์ ไข่จากปลาที่ใกล้สูญพันธุ์
การตรวจโรคทางห้องปฏิบัติการและการนำไปใช้
E-commerce พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับสินค้าสัตว์น้ำผ่านหลัก 7P (2)
E-commerce พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับสินค้าสัตว์น้ำผ่านหลัก 7P (1)
ระบบข้อมูลสุขภาพสัตว์โลก
น้ำปลา ความอร่อยจากอดีตสู่ยุคใส่ใจสุขภาพ
โรคอุบัติใหม่ในสัตว์น้ำของประเทศไทยในอดีต
โรคอุบัติใหม่ไม่ไกลตัว Novel Coronavirus
เรื่องกุ้งกับโปรไบโอติก (2)
ยกระดับ from farm-to-table ด้วยสี่เสาหลักด้านคุณภาพ
ความลับของปลาเนื้อสีส้ม: เรื่องที่น่าสนใจของปลาแซลมอน (2)
คู่มือป้องกัน โรคโควิด-19
ความลับของปลาเนื้อสีส้ม: เรื่องที่น่าสนใจของปลาแซลมอน (1)
Climate change ภาวะโลกร้อนกับสุขภาพของปลา (2)