E-commerce พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับสินค้าสัตว์น้ำผ่านหลัก 7P (2)
ReadyPlanet.com
E-commerce พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับสินค้าสัตว์น้ำผ่านหลัก 7P (2)

        

วันนี้ขอเล่าสู่กันฟังค่ะ กับเรื่องราวของ E-commerce สำหรับตลาดสัตว์น้ำผ่านการใช้หลัก 7P ซึ่งเป็นหลักการทางการตลาดที่มีปัจจัยสำคัญที่เกี่ยวข้องอยู่ 7 ข้อ คือ การส่งเสริมหรือโปรโมชัน (promotion) สินค้า/ผลิตภัณฑ์ (product) สถานที่ (place) กระบวนการ (process) คน (people) ราคา (pricing) และการทำให้ลูกค้าได้รับประสบการณ์ (physical evidence) ซึ่งจะสามารถขยายความทั้ง 7P อย่างสั้นๆ ตามนี้นะคะ

-  Promotion: การส่งเสริมหรือโปรโมชันต้องมีรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องสำหรับการขายให้เป็น Big data เช่น ต้องรู้ว่าผู้ซื้อกำลังสนใจสินค้าอะไร แบบไหน ถ้าแยกเป็นกลุ่มอายุของคนซื้อจะมีความสนใจแตกต่างกันยังไง เพศที่แตกต่างกันมีผลต่อความสนใจหรือไม่ หรือวิธีการได้รับข่าวสารจากวิธีไหน ก่อนนำไปจัดทำแผนการส่งสริม การออกโปรโมชันและการโฆษณา

- Product: สินค้า/ผลิตภัณฑ์ที่มีต้องมุ่งเน้นการสื่อสาร สร้างเรื่องราวให้ผู้ซื้อจดจำและสร้างภาพลักษณ์ของสินค้าให้ผู้ซื้อเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย ควรเปิดช่องทางให้ลูกค้าสอบถามเกี่ยวกับสินค้าและบริการผ่าน social media เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกและมีส่วนช่วยในการตัดสินใจซื้อของลูกค้า

-   Place: สถานที่ต้องเน้นการเข้าถึงกลุ่มลูกค้าให้ได้รวดเร็ว มีการโฆษณาผ่านหลายช่องทาง ทั้งระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรืออีเมล social media

-  Process: กระบวนการขายต้องดีมีระบบ ไม่ซับซ้อน ปกติแล้วในสินค้าส่วนใหญ่จะมีการซื้อขายผ่านพ่อค้าคนกลางหลายขั้นตอน ระบบออนไลน์ IT จะช่วยลดขั้นตอนและค่าใช้จ่ายในกระบวนการส่วนนี้ ทำให้มีการส่งผ่านสินค้าจากผู้ผลิตไปที่โรงงานและสามารถกระจายสินค้าไปยังผู้ซื้อได้โดยตรงและรวดเร็ว

- Pricing: ต้องกำหนดราคาให้แม่นยำ ทั้งนี้ ราคาสินค้าเกษตร สินค้าสัตว์น้ำเป็นปัจจัยผันผวนขึ้นกับความต้องการของผู้ซื้อด้วย ดังนั้น การรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสินค้าและผู้ซื้อ รวมถึงผู้ขายรายอื่นจะช่วยให้การตัดสินกำหนดราคาสินค้ามีประสิทธิภาพมากขึ้น

-  People: บุคคลที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นผู้ซื้อ ผู้ขาย ผู้ประกอบการ หรือผู้จัดทำระบบจะต้องมีความรู้และทักษะในการใช้ระบบออนไลน์ IT

-  Physical evidence: การจัดทำระบบซื้อขาย online ที่กำหนดจุดจัดส่งสินค้า การติดต่อกับบริษัทที่สะดวก และออกแบบระบบที่ทำให้ลูกค้าสามารถเข้าชมสินค้าและตรวจติดตามสถานะการจ่ายเงิน หรือการจัดส่ง เป็นสิ่งจำเป็นที่ต้องมีในการค้าในยุค digital ต้องจัดทำแผนการตลาดที่ดีและเป็นรูปธรรม

ปัจจัย 7P ข้างต้นได้ถูกนำมาประยุกต์ใช้กับระบบตลาดสินค้าสัตว์น้ำยุค IT เพื่อปรับระบบการดำเนินงานของผู้ประกอบการรายย่อยที่มีความแตกต่างกันให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน พร้อมกับทำให้สินค้าจัดส่งถึงผู้ซื้อโดยตรงเป็นการลดต้นทุนการผลิตอีกทางหนึ่ง เนื่องจากความสดใหม่ของสินค้าสัตว์น้ำเป็นหัวใจหลัก
ที่ผู้ซื้อต้องการ

ความท้าทายต่อการทำ E-commerce ของสินค้าสัตว์น้ำที่สำคัญคือเรื่อง การเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศที่มีผลต่อปริมาณการผลิตสัตว์น้ำ หลายประเทศมีการใช้มือถือและ application มาจัดทำเป็น แคทตาล็อกสินค้า เพื่อให้ผู้ประกอบการหรือผู้ซื้อได้สั่งจองสินค้าล่วงหน้า เมื่อทราบรายการสินค้าที่ลูกค้าต้องการ ผู้ผลิตก็จะทำการวางแผนการผลิต การจับสัตว์น้ำ ขนส่งและการกระจายสินค้าผ่านระบบที่ตามสอบได้ต่อไป ทำให้สินค้าส่งถึงผู้ซื้อได้อย่างรวดเร็ว ช่วยให้คงความสดของสินค้าไว้ได้ ทางด้านการส่งเสริมการขายก็มีการจัดทำสื่อโฆษณาเพื่อสร้างทัศนคติเชิงบวกให้กับสินค้าเพื่อกระตุ้นการขาย

 

การโฆษณาผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ มีความสำคัญมากในการกำหนดราคาสินค้าสัตว์น้ำ และระบบ IT ยังช่วยในการตรวจติดตาม ควบคุม วางแผนการผลิต และลดกระบวนการที่ซับซ้อนลง โดยใช้ลดต้นทุนลงและผู้ใช้ระบบสามารถติดตามสถานการณ์แบบวันต่อวันได้  สำหรับประเทศไทยมีหน่วยงานราชการของไทยเองได้จัดทำรูปแบบการขายออนไลน์ขึ้นมาแล้ว ถ้าใครสนใจรายละเอียดการขายสินค้าเกษตรบนตลาดสินค้าเกษตรออนไลน์  หรืออยากได้ไอเดียการขายผ่าน E-commerce สามารถตามไปดูได้ที่ www.dgtfarm.com ค่ะ เป็นเว็ปไซต์ที่มีการจับคู่ธุรกิจ ช่วยขยายตลาดสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพมาตรฐานผ่านระบบออนไลน์ เพิ่มโอกาสให้เกษตรกรพบผู้ประกอบการ ช่วยให้ผู้บริโภคเข้าถึงสินค้าง่ายขึ้นนะคะ

สัตวแพทย์หญิง ดร.มินตรา ลักขณา (หมอเม)
อ.น.สพ.ดร. ภัทรพล เปี่ยมสมบูรณ์ (หมอเอก)   
Farm story

วิตามินซีคนทานได้ ปลากินดี
งานวิจัย ขิง กับ ยากำจัดวัชพืช
โปรไบโอติกแบบ multi-species
ขมิ้นชันในอาหารปลานิล
อาหารสัตว์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
ปลาเสมือนจริงทดแทนการใช้สัตว์ทดลอง
การใช้สมุนไพรเป็นยาสลบกับปลาเรนโบว์เทราต์
การใช้ยาต้านจุลชีพอย่างสมเหตุผลในสัตว์น้ำโดยองค์การสุขภาพสัตว์โลก (3/3)
การใช้ยาต้านจุลชีพอย่างสมเหตุผลในสัตว์น้ำโดยองค์การสุขภาพสัตว์โลก (2/3)
การใช้ยาต้านจุลชีพอย่างสมเหตุผลในสัตว์น้ำโดยองค์การสุขภาพสัตว์โลก (1/3)
ความสัมพันธ์ของพยาธิตืดในปลากับแบคทีเรียตัวร้าย
โปรตีนจากเคยและการเลี้ยงกุ้ง
Nutraceuticals และการรักษาโรค AGD ในปลาแซลมอน
การป้องกันดีกว่าการรักษา วัคซีนคุณภาพ หยุดการระบาดของโรคสัตว์
nanobubbles และการเพาะเลี้ยงกุ้ง
nanobubbles
Black soldier fly แหล่งโปรตีนย่อยง่ายในอาหารสัตว์น้ำ #2
Black soldier fly แหล่งโปรตีนย่อยง่ายในอาหารสัตว์น้ำ #1
ยีสต์ทำขนมปังกับโปรไบโอติก
จุลินทรีย์ในลำไส้ปลา
ผลกระทบของ Covid19 ต่อตลาดปลาเทอร์บอตและคาเวียร์ของสหภาพยุโรป
โปรตีนทางเลือกกับปัญหาโรค EMS ในการเลี้ยงกุ้ง
"แมลงกับอุสาหกรรมอาหารสัตว์เลี้ยง"
ความปลอดภัยทางชีวภาพในสถานประกอบการสัตว์น้ำของ OIE #10
ความปลอดภัยทางชีวภาพในสถานประกอบการสัตว์น้ำของ OIE #9
การสนับสนุนความยั่งยืนในการประมง
กระแสความต้องการประมงยั่งยืน โอกาสและความท้าทายสำหรับปลานิล
African swine fever
ความปลอดภัยทางชีวภาพในสถานประกอบการสัตว์น้ำของ OIE #8
ความปลอดภัยทางชีวภาพในสถานประกอบการสัตว์น้ำของ OIE #7
ความปลอดภัยทางชีวภาพในสถานประกอบการสัตว์น้ำของ OIE #6
ความปลอดภัยทางชีวภาพในสถานประกอบการสัตว์น้ำของ OIE #5
ความปลอดภัยทางชีวภาพในสถานประกอบการสัตว์น้ำของ OIE #4
ความปลอดภัยทางชีวภาพในสถานประกอบการสัตว์น้ำของ OIE #3
พืชสมุนไพรกับสุขภาพปลา
ความปลอดภัยทางชีวภาพในสถานประกอบการสัตว์น้ำของ OIE #2
ความปลอดภัยทางชีวภาพในสถานประกอบการสัตว์น้ำของ OIE #1
ความปลอดภัยทางชีวภาพในสถานประกอบการสัตว์น้ำของ OIE
ปลาแซลมอน ในอาร์เจนตินา
โปรตีนทางเลือก
กลยุทธ์ในการขับเคลื่อนประชาคมระหว่างประเทศในการพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ำ และสวัสดิภาพสัตว์น้ำของ OIE
ความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับสุขภาพสัตว์ของ OIE
อาหารในโลกอนาคต
โปรไบโอติก Bacillus pumilus กับวิบริโอ
probiotic กับสารสกัดอินทผลัม
การยึดเกาะของโปรไบโอติก
ข้อกำหนดเกี่ยวกับสวัสดิภาพสัตว์ในสัตว์น้ำ: การขนส่งและเรื่องที่ควรทำหลังขนส่ง
ข้อกำหนดเกี่ยวกับสวัสดิภาพสัตว์ในสัตว์น้ำ: การวางแผนการขนส่ง (2)
ข้อกำหนดเกี่ยวกับสวัสดิภาพสัตว์ในสัตว์น้ำ: การวางแผนการขนส่ง (1)
ข้อกำหนดเกี่ยวกับสวัสดิภาพสัตว์ในสัตว์น้ำ: การขนส่ง (2)
ข้อกำหนดเกี่ยวกับสวัสดิภาพสัตว์ในสัตว์น้ำ: การขนส่ง (1)
“อาหารปลอดภัย” “สิ่งแวดล้อม” “สวัสดิภาพสัตว์” กับการเลี้ยงสัตว์ปัจจุบัน
เศรษฐกิจชีวภาพ-เศรษฐกิจหมุนเวียน-เศรษฐกิจสีเขียว Bio-Circular-Green Economy : ภาคการเกษตร
การให้ probiotic ชนิด Bacillus cereus และ Bacillus subtilis ผสมอาหารปลานิล ที่มีผลต่ออัตราการเจริญเติบโต สุขภาพของลำไส้ และความต้านทานต่อการติดเชื้อ Streptococcus agalactiae
การใช้ probiotics prebiotics และ synbiotics ในปลานิล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเจริญเติบโต และการป้องกันการติดเชื้อ Aeromonas hydrophila
ปลานิลและซินไบโอติก
ปลาเทราต์กับซินไบโอติก
การฆ่าเชื้อโรคอุปกรณ์ส่วนตัว และน้ำ
ข้อควรคำนึงถึงในการฆ่าเชื้อสถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ฟาร์ม และอุปกรณ์ (3)
ข้อควรคำนึงถึงในการฆ่าเชื้อสถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ฟาร์ม และอุปกรณ์ (2)
ข้อควรคำนึงถึงในการฆ่าเชื้อสถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ฟาร์ม และอุปกรณ์ (1)
วัคซีน Covid-19 หนึ่งในวิธีป้องกันโรค
ประเภทของสารฆ่าเชื้อในสถานประกอบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ฟาร์ม และอุปกรณ์ (2)
ประเภทของสารฆ่าเชื้อในสถานประกอบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ฟาร์ม และอุปกรณ์ (1)
การวางแผนการฆ่าเชื้อโรคกรณีฉุกเฉิน และการเลือกใช้สารฆ่าเชื้อ
การวางแผนการฆ่าเชื้อโรค ในสถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ฟาร์ม และอุปกรณ์
ซินไบโอติกกับแบคทีเรียประจำถิ่นในลำไส้กุ้งกุ้ง
ซินไบโอติกกับภูมิคุ้มกันของกุ้ง
การฆ่าเชื้อโรคในสถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ฟาร์ม และอุปกรณ์ (2)
การฆ่าเชื้อโรคในสถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ฟาร์ม และอุปกรณ์ (1)
คำแนะนำสำหรับการทำความสะอาดและฆ่าเชื้อบนพื้นผิวไข่ปลาแซลมอน
การประเมินโปรไบโอติก
การควบคุมเพศในสัตว์น้ำผ่านการจัดการชุดโครโมโซม
แอบดูจีนเลี้ยงกุ้งกับโปรไบโอติก
ทำความรู้จัก…เปปไทด์ต้านจุลชีพ
โลกยุค 4.0 กับการเฝ้าระวังโรค
วิเคราะห์ข่าว หมู ไก่
อาหารสัตว์และเรื่องของสารพิษจากเชื้อรา
ซินไบโอติก (Synbiotics) สำหรับสัตว์น้ำ
ระบบนิเวศของแบคทีเรียในบ่อกุ้งกับโปรไบโอติก
ทำไมสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์จึงไม่มีรายงานความเสี่ยงต่อไวรัส COVID-19
น้องใหม่ตัวร้ายไวรัสในกุ้ง Decapod Iridescent Virus 1 (DIV1)
ต้านวิบริโอด้วยโปรไบโอติก
ก้งุ โปรไบโอติก การเจริญเติบโต การย่อยอาหาร
แมงดากับงานด้านการแพทย์
คาเวียร์ ไข่จากปลาที่ใกล้สูญพันธุ์
การตรวจโรคทางห้องปฏิบัติการและการนำไปใช้
E-commerce พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับสินค้าสัตว์น้ำผ่านหลัก 7P (1)
ระบบข้อมูลสุขภาพสัตว์โลก
น้ำปลา ความอร่อยจากอดีตสู่ยุคใส่ใจสุขภาพ
โรคอุบัติใหม่ในสัตว์น้ำของประเทศไทยในอดีต
โรคอุบัติใหม่ไม่ไกลตัว Novel Coronavirus
เรื่องกุ้งกับโปรไบโอติก (2)
ความสำคัญของการรายงานการระบาดของโรคกับสุขภาพสัตว์น้ำ
ยกระดับ from farm-to-table ด้วยสี่เสาหลักด้านคุณภาพ
ความลับของปลาเนื้อสีส้ม: เรื่องที่น่าสนใจของปลาแซลมอน (2)
คู่มือป้องกัน โรคโควิด-19
ความลับของปลาเนื้อสีส้ม: เรื่องที่น่าสนใจของปลาแซลมอน (1)
Climate change ภาวะโลกร้อนกับสุขภาพของปลา (2)