E-commerce พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับสินค้าสัตว์น้ำผ่านหลัก 7P (2)
ReadyPlanet.com
E-commerce พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับสินค้าสัตว์น้ำผ่านหลัก 7P (2)

        

วันนี้ขอเล่าสู่กันฟังค่ะ กับเรื่องราวของ E-commerce สำหรับตลาดสัตว์น้ำผ่านการใช้หลัก 7P ซึ่งเป็นหลักการทางการตลาดที่มีปัจจัยสำคัญที่เกี่ยวข้องอยู่ 7 ข้อ คือ การส่งเสริมหรือโปรโมชัน (promotion) สินค้า/ผลิตภัณฑ์ (product) สถานที่ (place) กระบวนการ (process) คน (people) ราคา (pricing) และการทำให้ลูกค้าได้รับประสบการณ์ (physical evidence) ซึ่งจะสามารถขยายความทั้ง 7P อย่างสั้นๆ ตามนี้นะคะ

-  Promotion: การส่งเสริมหรือโปรโมชันต้องมีรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องสำหรับการขายให้เป็น Big data เช่น ต้องรู้ว่าผู้ซื้อกำลังสนใจสินค้าอะไร แบบไหน ถ้าแยกเป็นกลุ่มอายุของคนซื้อจะมีความสนใจแตกต่างกันยังไง เพศที่แตกต่างกันมีผลต่อความสนใจหรือไม่ หรือวิธีการได้รับข่าวสารจากวิธีไหน ก่อนนำไปจัดทำแผนการส่งสริม การออกโปรโมชันและการโฆษณา

- Product: สินค้า/ผลิตภัณฑ์ที่มีต้องมุ่งเน้นการสื่อสาร สร้างเรื่องราวให้ผู้ซื้อจดจำและสร้างภาพลักษณ์ของสินค้าให้ผู้ซื้อเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย ควรเปิดช่องทางให้ลูกค้าสอบถามเกี่ยวกับสินค้าและบริการผ่าน social media เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกและมีส่วนช่วยในการตัดสินใจซื้อของลูกค้า

-   Place: สถานที่ต้องเน้นการเข้าถึงกลุ่มลูกค้าให้ได้รวดเร็ว มีการโฆษณาผ่านหลายช่องทาง ทั้งระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรืออีเมล social media

-  Process: กระบวนการขายต้องดีมีระบบ ไม่ซับซ้อน ปกติแล้วในสินค้าส่วนใหญ่จะมีการซื้อขายผ่านพ่อค้าคนกลางหลายขั้นตอน ระบบออนไลน์ IT จะช่วยลดขั้นตอนและค่าใช้จ่ายในกระบวนการส่วนนี้ ทำให้มีการส่งผ่านสินค้าจากผู้ผลิตไปที่โรงงานและสามารถกระจายสินค้าไปยังผู้ซื้อได้โดยตรงและรวดเร็ว

- Pricing: ต้องกำหนดราคาให้แม่นยำ ทั้งนี้ ราคาสินค้าเกษตร สินค้าสัตว์น้ำเป็นปัจจัยผันผวนขึ้นกับความต้องการของผู้ซื้อด้วย ดังนั้น การรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสินค้าและผู้ซื้อ รวมถึงผู้ขายรายอื่นจะช่วยให้การตัดสินกำหนดราคาสินค้ามีประสิทธิภาพมากขึ้น

-  People: บุคคลที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นผู้ซื้อ ผู้ขาย ผู้ประกอบการ หรือผู้จัดทำระบบจะต้องมีความรู้และทักษะในการใช้ระบบออนไลน์ IT

-  Physical evidence: การจัดทำระบบซื้อขาย online ที่กำหนดจุดจัดส่งสินค้า การติดต่อกับบริษัทที่สะดวก และออกแบบระบบที่ทำให้ลูกค้าสามารถเข้าชมสินค้าและตรวจติดตามสถานะการจ่ายเงิน หรือการจัดส่ง เป็นสิ่งจำเป็นที่ต้องมีในการค้าในยุค digital ต้องจัดทำแผนการตลาดที่ดีและเป็นรูปธรรม

ปัจจัย 7P ข้างต้นได้ถูกนำมาประยุกต์ใช้กับระบบตลาดสินค้าสัตว์น้ำยุค IT เพื่อปรับระบบการดำเนินงานของผู้ประกอบการรายย่อยที่มีความแตกต่างกันให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน พร้อมกับทำให้สินค้าจัดส่งถึงผู้ซื้อโดยตรงเป็นการลดต้นทุนการผลิตอีกทางหนึ่ง เนื่องจากความสดใหม่ของสินค้าสัตว์น้ำเป็นหัวใจหลัก
ที่ผู้ซื้อต้องการ

ความท้าทายต่อการทำ E-commerce ของสินค้าสัตว์น้ำที่สำคัญคือเรื่อง การเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศที่มีผลต่อปริมาณการผลิตสัตว์น้ำ หลายประเทศมีการใช้มือถือและ application มาจัดทำเป็น แคทตาล็อกสินค้า เพื่อให้ผู้ประกอบการหรือผู้ซื้อได้สั่งจองสินค้าล่วงหน้า เมื่อทราบรายการสินค้าที่ลูกค้าต้องการ ผู้ผลิตก็จะทำการวางแผนการผลิต การจับสัตว์น้ำ ขนส่งและการกระจายสินค้าผ่านระบบที่ตามสอบได้ต่อไป ทำให้สินค้าส่งถึงผู้ซื้อได้อย่างรวดเร็ว ช่วยให้คงความสดของสินค้าไว้ได้ ทางด้านการส่งเสริมการขายก็มีการจัดทำสื่อโฆษณาเพื่อสร้างทัศนคติเชิงบวกให้กับสินค้าเพื่อกระตุ้นการขาย

 

การโฆษณาผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ มีความสำคัญมากในการกำหนดราคาสินค้าสัตว์น้ำ และระบบ IT ยังช่วยในการตรวจติดตาม ควบคุม วางแผนการผลิต และลดกระบวนการที่ซับซ้อนลง โดยใช้ลดต้นทุนลงและผู้ใช้ระบบสามารถติดตามสถานการณ์แบบวันต่อวันได้  สำหรับประเทศไทยมีหน่วยงานราชการของไทยเองได้จัดทำรูปแบบการขายออนไลน์ขึ้นมาแล้ว ถ้าใครสนใจรายละเอียดการขายสินค้าเกษตรบนตลาดสินค้าเกษตรออนไลน์  หรืออยากได้ไอเดียการขายผ่าน E-commerce สามารถตามไปดูได้ที่ www.dgtfarm.com ค่ะ เป็นเว็ปไซต์ที่มีการจับคู่ธุรกิจ ช่วยขยายตลาดสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพมาตรฐานผ่านระบบออนไลน์ เพิ่มโอกาสให้เกษตรกรพบผู้ประกอบการ ช่วยให้ผู้บริโภคเข้าถึงสินค้าง่ายขึ้นนะคะ

สัตวแพทย์หญิง ดร.มินตรา ลักขณา (หมอเม)
อ.น.สพ.ดร. ภัทรพล เปี่ยมสมบูรณ์ (หมอเอก)   
Farm story

เศรษฐกิจชีวภาพ-เศรษฐกิจหมุนเวียน-เศรษฐกิจสีเขียว Bio-Circular-Green Economy : ภาคการเกษตร
การให้ probiotic ชนิด Bacillus cereus และ Bacillus subtilis ผสมอาหารปลานิล ที่มีผลต่ออัตราการเจริญเติบโต สุขภาพของลำไส้ และความต้านทานต่อการติดเชื้อ Streptococcus agalactiae
การใช้ probiotics prebiotics และ synbiotics ในปลานิล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเจริญเติบโต และการป้องกันการติดเชื้อ Aeromonas hydrophila
ปลานิลและซินไบโอติก
ปลาเทราต์กับซินไบโอติก
การฆ่าเชื้อโรคอุปกรณ์ส่วนตัว และน้ำ
ข้อควรคำนึงถึงในการฆ่าเชื้อสถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ฟาร์ม และอุปกรณ์ (3)
ข้อควรคำนึงถึงในการฆ่าเชื้อสถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ฟาร์ม และอุปกรณ์ (2)
ข้อควรคำนึงถึงในการฆ่าเชื้อสถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ฟาร์ม และอุปกรณ์ (1)
วัคซีน Covid-19 หนึ่งในวิธีป้องกันโรค
ประเภทของสารฆ่าเชื้อในสถานประกอบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ฟาร์ม และอุปกรณ์ (2)
ประเภทของสารฆ่าเชื้อในสถานประกอบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ฟาร์ม และอุปกรณ์ (1)
การวางแผนการฆ่าเชื้อโรคกรณีฉุกเฉิน และการเลือกใช้สารฆ่าเชื้อ
การวางแผนการฆ่าเชื้อโรค ในสถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ฟาร์ม และอุปกรณ์
ซินไบโอติกกับแบคทีเรียประจำถิ่นในลำไส้กุ้งกุ้ง
ซินไบโอติกกับภูมิคุ้มกันของกุ้ง
การฆ่าเชื้อโรคในสถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ฟาร์ม และอุปกรณ์ (2)
การฆ่าเชื้อโรคในสถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ฟาร์ม และอุปกรณ์ (1)
คำแนะนำสำหรับการทำความสะอาดและฆ่าเชื้อบนพื้นผิวไข่ปลาแซลมอน
การประเมินโปรไบโอติก
การควบคุมเพศในสัตว์น้ำผ่านการจัดการชุดโครโมโซม
แอบดูจีนเลี้ยงกุ้งกับโปรไบโอติก
ทำความรู้จัก…เปปไทด์ต้านจุลชีพ
โลกยุค 4.0 กับการเฝ้าระวังโรค
วิเคราะห์ข่าว หมู ไก่
อาหารสัตว์และเรื่องของสารพิษจากเชื้อรา
ซินไบโอติก (Synbiotics) สำหรับสัตว์น้ำ
ระบบนิเวศของแบคทีเรียในบ่อกุ้งกับโปรไบโอติก
ทำไมสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์จึงไม่มีรายงานความเสี่ยงต่อไวรัส COVID-19
น้องใหม่ตัวร้ายไวรัสในกุ้ง Decapod Iridescent Virus 1 (DIV1)
ต้านวิบริโอด้วยโปรไบโอติก
ก้งุ โปรไบโอติก การเจริญเติบโต การย่อยอาหาร
แมงดากับงานด้านการแพทย์
คาเวียร์ ไข่จากปลาที่ใกล้สูญพันธุ์
การตรวจโรคทางห้องปฏิบัติการและการนำไปใช้
E-commerce พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับสินค้าสัตว์น้ำผ่านหลัก 7P (1)
ระบบข้อมูลสุขภาพสัตว์โลก
น้ำปลา ความอร่อยจากอดีตสู่ยุคใส่ใจสุขภาพ
โรคอุบัติใหม่ในสัตว์น้ำของประเทศไทยในอดีต
โรคอุบัติใหม่ไม่ไกลตัว Novel Coronavirus
เรื่องกุ้งกับโปรไบโอติก (2)
ความสำคัญของการรายงานการระบาดของโรคกับสุขภาพสัตว์น้ำ
ยกระดับ from farm-to-table ด้วยสี่เสาหลักด้านคุณภาพ
ความลับของปลาเนื้อสีส้ม: เรื่องที่น่าสนใจของปลาแซลมอน (2)
คู่มือป้องกัน โรคโควิด-19
ความลับของปลาเนื้อสีส้ม: เรื่องที่น่าสนใจของปลาแซลมอน (1)
Climate change ภาวะโลกร้อนกับสุขภาพของปลา (2)
Climate change ภาวะโลกร้อนกับสุขภาพของปลา (1)
มาตรฐานด้านสุขภาพสัตว์น้ำ องค์การสุขภาพสัตว์โลก OIE
OIE องค์การสุขภาพสัตว์โลก ตอนที่ 2
OIE องค์การสุขภาพสัตว์โลก ตอนที่ 1
เรื่องกุ้งกับโปรไบโอติก
การใช้โปรไบโอติกในการเลี้ยงกุ้ง: สิ่งแวดล้อม
การจัดการสุขภาพสัตว์น้ำ ในอีก 30 กว่าปีข้างหน้า ภาค 2
การจัดการสุขภาพสัตว์น้ำ ในอีก 30 กว่าปีข้างหน้า ภาค 1
การพัฒนาสายพันธุ์ต้านทานโรค: โรคติดเชื้อไวรัสจุดขาวหรือ White Spot Syndrome Virus ในกุ้งกุลาดำ
ระบบความปลอดภัยทางชีวภาพในฟาร์มปลานิล: การพัฒนาสายพันธุ์
ระบบความปลอดภัยทางชีวภาพในโรงเพาะฟักลูกกุ้ง: ประโยชน์/ต้นทุน (2)
ระบบความปลอดภัยทางชีวภาพในโรงเพาะฟักลูกกุ้ง: ประโยชน์/ต้นทุน (1)
เรียนรู้ระบบความปลอดภัยทางชีวภาพในการผลิตปศุสัตว์เพื่อการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
ระบบความปลอดภัยทางชีวภาพในระดับต่างๆ
การเกิดโรคสัตว์น้ำและการระบาด
การดำเนินการเกี่ยวกับโรค Tilapia Lake Virus (TiLV) ในบริบทโลก (2)
การดำเนินการเกี่ยวกับโรค Tilapia Lake Virus (TiLV) ในบริบทโลก (1)
การพบกันของปลาทะเลกับไมโครพลาสติก
แนวทางการจัดการโรคสัตว์น้ำอุบัติใหม่
การจัดการโรคข้ามพรมแดนและโรคติดต่ออุบัติใหม่
การจัดการสุขภาพสัตว์น้ำ: OIE
โรคอีเอชพี, EHP, กุ้ง
PM 2.5 โรคหัวใจและหลอดเลือด เมนูปลา เกี่ยวกันยังไง: 2
PM 2.5 โรคหัวใจและหลอดเลือด เมนูปลา เกี่ยวกันยังไง: 1
โรคในสัตว์น้ำ ตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์
พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ.2558
การวางยาสลบปลาและข้ควรคำนึง
การออกฤทธิ์ของยาสลบในปลา
ยาสลบที่ใช้ในปลา
ข้อควรปฏิบัติ ในการวางยาสลบปลา
หลักการการทำสลบในสัตว์น้ำ
การทำสลบในสัตว์
การตรวจตัวอย่างปลาเบื้องต้นในฟาร์ม: การตรวจอุจจาระ
การตรวจตัวอย่างปลาเบื้องต้นในฟาร์ม: การตัดซี่เหงือก
การตรวจตัวอย่างปลาเบื้องต้นในฟาร์ม: การตัดครีบ
การตรวจตัวอย่างปลาเบื้องต้นในฟาร์ม: การขูดผิวหนัง.
การตรวจตัวอย่างปลาเบื้องต้นในฟาร์ม
การบันทึกสุขภาพปลาในฟาร์ม
การตรวจประเมินสภาวะสุขภาพภายในฟาร์ม
การเก็บตัวอย่างสัตว์น้ำเพื่อตรวจโรค
การเลี้ยงปลานิลในระบบต่างๆ
กินปลานิลแล้วได้อะไร
พัฒนาการของไข่ที่ได้รับการผสม
การจัดการผสมพ่อแม่พันธุ์ปลานิล
พฤติกรรมของการผสมพันธุ์ในปลานิล
การผสมเทียม: พ่อแม่พันธุ์ปลานิล
การผสมเทียมปลา
ขั้นตอนการผสมเทียมในสัตว์
การผสมเทียมในสัตว์
โปรไบโอติกกับเชื้อสเตรปโตคอคคัส
โรคติดเชื้อในปลานิล สเตรปโตคอคโคซิส 4
โรคติดเชื้อในปลานิล สเตรปโตคอคโคซิส 3
โรคติดเชื้อในปลานิล สเตรปโตคอคโคซิส 2
โรคติดเชื้อในปลานิล สเตรปโตคอคโคซิส 1
วัคซีนสำหรับโรคติดเชื้อไวรัส Tilapia Lake Virus (TiLV) ในปลานิล
วัคซีนสำหรับโรคที่มีสาเหตุจากเชื้อไวรัส
วัคซีนสำหรับโรคที่มีสาเหตุจากเชื้อแบคทีเรีย
วัคซีนคืออะไร
การศึกษาเรื่องวัคซีนป้องกันการติดเชื้อแอโรโมนาส
โรคติดเชื้อในปลานิล : แอโรโมนาส 5
โรคติดเชื้อในปลานิล : แอโรโมนาส 4
โรคติดเชื้อในปลานิล : แอโรโมนาส 3
โรคติดเชื้อในปลานิล : แอโรโมนาส 2
โรคติดเชื้อในปลานิล : แอโรโมนาส 1
หลักเกณฑ์ที่ดีในการผลิตอาหารสัตว์
การเลือกซื้ออาหารสัตว์ : อาหารสัตว์น้ำ
การเลือกซื้ออาหารสัตว์ : ลักษณะอาหารและการเลือกใช้
การเลือกซื้ออาหารสัตว์ : สถานที่ขาย เลขทะเบียน ฉลาก
หลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิตอาหาร
การต้านทานความเครียด
การสืบพันธุ์ของสัตว์น้ำ
คน
สัตว์พาหะ
การเคลื่อนย้ายปลาเข้าฟาร์ม
การติดต่อของเชื้อโรค
การกักกันโรคก่อนนำสัตว์น้ำใหม่เข้ามาเลี้ยง
ระบบความปลอดภัยทางชีวภาพในฟาร์มสัตว์น้ำ
การกระตุ้นเจริญเติบโต
การสร้างความสมดุลของภูมิคุ้มกัน
ระบบภูมิคุ้มกันคืออะไร
การทำงานและประสิทธิภาพของโปรไบโอติก : ช่วยในการย่อยและช่วยให้มีการนำสารอาหารไปใช้ได้ดีขึ้น
การทำงานและประสิทธิภาพของโปรไบโอติก : ปรับปรุงคุณภาพน้ำ
การทำงานและประสิทธิภาพของโปรไบโอติก : การแย่งใช้สารเคมีและพลังงาน
การทำงานและประสิทธิภาพของโปรไบโอติก : การต้านเชื้อไวรัส เชื้อรา
การทำงานและประสิทธิภาพของโปรไบโอติก : การผลิตสารต้านเชื้อแบคทีเรีย
การทำงานและประสิทธิภาพของโปรไบโอติก : การแย่งพื้นที่ยึดเกาะ
แบคทีเรียที่นิยมใช้เป็นโปรไบโอติก
แอมโมเนีย
สารประกอบไนโตรเจน
ความขุ่นใส ความโปร่งใส
คาร์บอนไดออกไซด์
ความเค็มของน้ำในบ่อเลี้ยงปลา
ความกระด้างของน้ำในบ่อเลี้ยงปลา
ความเป็นกรด-ด่างในบ่อเลี้ยงปลา
ผลของอุณหภูมิต่อสุขภาพปลา
ออกซิเจนในน้ำมีผลต่อปลายังไง
โปรไบโอติกกับการเลี้ยงสัตว์น้ำ
เก็บตัวอย่างน้ำส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการทำอย่างไร
การตรวจคุณภาพน้ำเบื้องต้นทำอย่างไร
น้ำกับการเลี้ยงปลา
โปรไบโอติกคืออะไร
เตรียมกระชังให้ดีก่อนการเลี้ยง
เตรียมบ่อก่อนการเลี้ยงยังไงให้พอดี
ปัจจัยที่มีผลต่อสุขภาพปลานิล
แผนผังฟาร์มสำคัญอย่างไร
มาตรฐาน GAP
aquatic chicken
Introduce