แอบดูจีนเลี้ยงกุ้งกับโปรไบโอติก
ReadyPlanet.com
แอบดูจีนเลี้ยงกุ้งกับโปรไบโอติก

                 

โปรไบโอติก คำนี้ได้ยินกันมาตลอด วนเวียนไปทุกวงการการเลี้ยงสัตว์ และยังเป็นที่คุ้นหูในการนำมาใช้ประโยชน์ในคนด้วย หลายๆ บทความก่อนหน้านี้ได้บอกเล่าถึงเรื่องราวและคุณประโยชน์จากการนำโปรไบโอติกมาใช้งานในหลายๆ ด้าน ถึงแม้ในปัจจุบันจะมีผลการทดลองและการศึกษาวิจัยประโยชน์ของโปรไบโอติกอยู่มากมาย แต่ในขณะเดียวกันก็ยังมีการวิจัยอยู่เรื่อยๆ ตลอดเวลา ในหลายๆ วงการ เช่นเดียวกับงานวิจัยในวงการการเลี้ยงกุ้งก็มีการศึกษาวิจัยในหลายประเทศ ไม่เว้นแม้แต่ประเทศจีนเองก็จัดว่าการเลี้ยงกุ้งเป็นหนึ่งในสัตว์เศรษฐกิจสำคัญของประเทศ ดังนั้นจึงมีผลงานวิจัยดีๆ ออกมาให้ได้ตามอ่านกันอยู่บ่อยครั้ง วันนี้ได้อ่านงานวิจัยของประเทศจีนเกี่ยวกับการเลี้ยงกุ้งด้วยโปรไบโอติก ถึงจะเป็นงานที่เก่าแล้วแต่ก็มีความน่าสนใจ เลยขอนำมาเล่าสู่กันฟังเพิ่มเติม เป็นงานที่ศึกษาและรายงานเกี่ยวกับผลการนำโปรไบโอติกมาใช้ผสมอาหารให้กุ้งกินว่าสามารถเพิ่มอัตราการเจริญเติบโตของกุ้งได้อย่างมีนัยสำคัญ โดยในปี 2007 ผู้วิจัย Yan-Bo Wang ทดลองใช้แบคทีเรียสังเคราะห์แสงได้ ชื่อ Rhodobacter sphaeroides ซึ่งแบคทีเรียชนิดนี้จะสามารถเจริญเติบโตโดยการสังเคราะห์แสงที่มีสีแดง โดยไม่ใช้อากาศ และยังสามารถเจริญเติบโตโดยไม่ใช้แสงอาทิตย์ได้ด้วยในสภาวะที่มีอากาศ ร่วมกับแบคทีเรียกลุ่มบาซิลัส Bacillus coagulans ที่แยกได้จากปลาคาร์พ โดยนำน้ำหนักแห้งของเชื้อที่เท่าๆ กัน มาผสมในอาหารกุ้ง และทดลองให้กุ้งกินวันละ 3 เวลา คือ 6.00 น., 14.00 น. และ 20.00 น. โดยกุ้งที่ใช้ในการทดลองมีน้ำหนักเริ่มต้นเฉลี่ยเท่ากันที่ 0.66 กรัม

ผู้วิจัยได้ทำการทดลองนำมาเลี้ยงกุ้งทั้งหมด 28 วัน หลังจากนั้นจึงนำมาศึกษาคุณภาพน้ำ และอัตราการเจริญเติบโต และพบว่าการใช้แบคทีเรียดังกล่าวในการเลี้ยงกุ้งแทบไม่มีผลกระทบหรือมีผลน้อยมากต่อคุณภาพน้ำที่ใช้เลี้ยงกุ้ง โดยค่าแอมโมเนียม ไนไตรท์ และระดับ pH มีความคงที่อยู่ในระดับที่รับได้ตลอดระยะเวลาการทดลอง ในส่วนของน้ำหนักกุ้งนั้นพบว่ากุ้งที่เลี้ยงด้วยโปรไบโอติกมีน้ำหนักมากกว่ากุ้งที่เลี้ยงด้วยอาหารธรรมดาโดยเฉลี่ย 1.71 กรัม อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ส่งผลให้ได้น้ำหนักเฉลี่ยของกุ้งที่เพิ่มขึ้นต่อวัน และน้ำหนักรวมที่เพิ่มขึ้น โดยการเพิ่มขึ้นของน้ำหนักมีความสัมพันธ์กับกุ้งกลุ่มที่เลี้ยงด้วยโปรไบโอติกซึ่งมีค่าสูงกว่ากุ้งที่เลี้ยงด้วยอาหารธรรมดาอย่างมีนัยสำคัญเช่นกัน 

หนึ่งในเหตุผลที่จะช่วยอธิบายกลไกการเพิ่มขึ้นของน้ำหนักตัวกุ้งได้ดี ก็คือการทำงานของระบบย่อยอาหาร ซึ่งในการทดลองนี้ผู้วิจัยได้ทำการตรวจวัดระดับการทำงานของเอนไซม์ในระบบย่อยอาหารของกุ้งด้วย จากรายงานพบว่าเอนไซม์โปรติเอส ไลเปส อะไมเลส และเซลลูเลส ซึ่งเป็นเอนไซม์สำคัญในการย่อยโปรตีน ไขมัน คารโบไฮเดรต และเซลลูโลส ในทางเดินอาหารของกุ้งที่เลี้ยงด้วยโปรโบโอติกมีปริมาณสูงกว่ากลุ่มควบคุมที่เลี้ยงด้วยอาหารธรรมดาอย่างมีนัยสำคัญ จึงสามารถอนุมานได้ว่าระบบย่อยอาหารของกุ้งที่เลี้ยงด้วยโปรไบโอติก มีประสิทธิภาพในการย่อยอาหารมากกว่ากุ้งกลุ่มควบคุม ซึ่งนั่นอาจเป็นเหตุผลที่ทำให้กุ้งมีอัตราการเจริญเติบโตที่ดีกว่า สอดคล้องกับผลงานวิจัยการใช้โปรไบโอติกเลี้ยงกุ้งในประเทศอินเดีย ที่กุ้งที่เลี้ยงด้วยโปรไบโอติกมีอัตราการเจริญเติบโตที่ดีกว่ากุ้งที่เลี้ยงด้วยอาหารธรรมดา นอกจากนี้ผู้วิจัยยังให้คำแนะนำว่าควรใช้แบคทีเรียร่วมกันมากกว่าหนึ่งชนิดในการเลี้ยงกุ้ง เนื่องจากมีรายงานว่าการใช้แบคทีเรียร่วมกันจะสนับสนุนกันและให้ผลกระตุ้นการเจริญเติบโตของสัตว์ได้ดีกว่าการใช้แบคทีเรียเพียงชนิดใดชนิดหนึ่ง สำหรับปริมาณที่แนะนำจากการทดลอง คือ ผสมโปรไบโอติก 10 กรัมต่ออาหาร 1 กิโลกรัม (น้ำหนักเปียก) ในการเลี้ยงกุ้งแต่ละครั้ง ซึ่งโปรไบโอติกเตรียมได้จากแบคทีเรียสังเคราะห์แสง 5 กรัมต่อกิโลกรัมผสมกับแบคทีเรียกลุ่มบาซิลัสเท่าๆ กันที่ 5 กรัมต่อกิโลกรัม โดยกุ้งระยะ larva และ early post-lava  เป็นระยะที่เหมาะสมต่อการทำงานของโปรไบโอติกมากที่สุด เนื่องจากเป็นระยะที่ระบบทางเดินอาหารของกุ้งมีการตอบสนองค่อนข้างดี แต่อย่างไรก็ตามปริมาณแนะนำที่ระบุไว้ในการทดลองอาจแตกต่างเมื่อนำมาใช้ในสภาพการเลี้ยงจริง เนื่องจากมีความแตกต่างกันที่ชนิดของแบคทีเรียโปรไบโอติกที่นำมาใช้ และระบบการเลี้ยง อาจไม่สามารถนำมาปรับใช้ได้ในทุกรูปแบบการเลี้ยงกุ้ง แต่งานชิ้นนี้ก็เป็นอีกหนึ่งงานวิจัยที่ช่วยยืนยันผลการทดลองเกี่ยวกับโปรไบโอติกที่เป็นประโยชน์ต่อการใช้เลี้ยงกุ้งค่ะ ครั้งหน้าจะนำเรื่องอะไรมามาเล่าสู่กันฟังโปรดติดตามนะคะ 

สัตวแพทย์หญิง ดร.มินตรา ลักขณา (หมอเม)
อ.น.สพ.ดร. ภัทรพล เปี่ยมสมบูรณ์ (หมอเอก)   
Farm story

ข้อกำหนดเกี่ยวกับสวัสดิภาพสัตว์ในสัตว์น้ำ: การวางแผนการขนส่ง (1)
ข้อกำหนดเกี่ยวกับสวัสดิภาพสัตว์ในสัตว์น้ำ: การขนส่ง (2)
ข้อกำหนดเกี่ยวกับสวัสดิภาพสัตว์ในสัตว์น้ำ: การขนส่ง (1)
“อาหารปลอดภัย” “สิ่งแวดล้อม” “สวัสดิภาพสัตว์” กับการเลี้ยงสัตว์ปัจจุบัน
เศรษฐกิจชีวภาพ-เศรษฐกิจหมุนเวียน-เศรษฐกิจสีเขียว Bio-Circular-Green Economy : ภาคการเกษตร
การให้ probiotic ชนิด Bacillus cereus และ Bacillus subtilis ผสมอาหารปลานิล ที่มีผลต่ออัตราการเจริญเติบโต สุขภาพของลำไส้ และความต้านทานต่อการติดเชื้อ Streptococcus agalactiae
การใช้ probiotics prebiotics และ synbiotics ในปลานิล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเจริญเติบโต และการป้องกันการติดเชื้อ Aeromonas hydrophila
ปลานิลและซินไบโอติก
ปลาเทราต์กับซินไบโอติก
การฆ่าเชื้อโรคอุปกรณ์ส่วนตัว และน้ำ
ข้อควรคำนึงถึงในการฆ่าเชื้อสถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ฟาร์ม และอุปกรณ์ (3)
ข้อควรคำนึงถึงในการฆ่าเชื้อสถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ฟาร์ม และอุปกรณ์ (2)
ข้อควรคำนึงถึงในการฆ่าเชื้อสถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ฟาร์ม และอุปกรณ์ (1)
วัคซีน Covid-19 หนึ่งในวิธีป้องกันโรค
ประเภทของสารฆ่าเชื้อในสถานประกอบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ฟาร์ม และอุปกรณ์ (2)
ประเภทของสารฆ่าเชื้อในสถานประกอบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ฟาร์ม และอุปกรณ์ (1)
การวางแผนการฆ่าเชื้อโรคกรณีฉุกเฉิน และการเลือกใช้สารฆ่าเชื้อ
การวางแผนการฆ่าเชื้อโรค ในสถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ฟาร์ม และอุปกรณ์
ซินไบโอติกกับแบคทีเรียประจำถิ่นในลำไส้กุ้งกุ้ง
ซินไบโอติกกับภูมิคุ้มกันของกุ้ง
การฆ่าเชื้อโรคในสถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ฟาร์ม และอุปกรณ์ (2)
การฆ่าเชื้อโรคในสถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ฟาร์ม และอุปกรณ์ (1)
คำแนะนำสำหรับการทำความสะอาดและฆ่าเชื้อบนพื้นผิวไข่ปลาแซลมอน
การประเมินโปรไบโอติก
การควบคุมเพศในสัตว์น้ำผ่านการจัดการชุดโครโมโซม
ทำความรู้จัก…เปปไทด์ต้านจุลชีพ
โลกยุค 4.0 กับการเฝ้าระวังโรค
วิเคราะห์ข่าว หมู ไก่
อาหารสัตว์และเรื่องของสารพิษจากเชื้อรา
ซินไบโอติก (Synbiotics) สำหรับสัตว์น้ำ
ระบบนิเวศของแบคทีเรียในบ่อกุ้งกับโปรไบโอติก
ทำไมสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์จึงไม่มีรายงานความเสี่ยงต่อไวรัส COVID-19
น้องใหม่ตัวร้ายไวรัสในกุ้ง Decapod Iridescent Virus 1 (DIV1)
ต้านวิบริโอด้วยโปรไบโอติก
ก้งุ โปรไบโอติก การเจริญเติบโต การย่อยอาหาร
แมงดากับงานด้านการแพทย์
คาเวียร์ ไข่จากปลาที่ใกล้สูญพันธุ์
การตรวจโรคทางห้องปฏิบัติการและการนำไปใช้
E-commerce พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับสินค้าสัตว์น้ำผ่านหลัก 7P (2)
E-commerce พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับสินค้าสัตว์น้ำผ่านหลัก 7P (1)
ระบบข้อมูลสุขภาพสัตว์โลก
น้ำปลา ความอร่อยจากอดีตสู่ยุคใส่ใจสุขภาพ
โรคอุบัติใหม่ในสัตว์น้ำของประเทศไทยในอดีต
โรคอุบัติใหม่ไม่ไกลตัว Novel Coronavirus
เรื่องกุ้งกับโปรไบโอติก (2)
ความสำคัญของการรายงานการระบาดของโรคกับสุขภาพสัตว์น้ำ
ยกระดับ from farm-to-table ด้วยสี่เสาหลักด้านคุณภาพ
ความลับของปลาเนื้อสีส้ม: เรื่องที่น่าสนใจของปลาแซลมอน (2)
คู่มือป้องกัน โรคโควิด-19
ความลับของปลาเนื้อสีส้ม: เรื่องที่น่าสนใจของปลาแซลมอน (1)
Climate change ภาวะโลกร้อนกับสุขภาพของปลา (2)
Climate change ภาวะโลกร้อนกับสุขภาพของปลา (1)
มาตรฐานด้านสุขภาพสัตว์น้ำ องค์การสุขภาพสัตว์โลก OIE
OIE องค์การสุขภาพสัตว์โลก ตอนที่ 2
OIE องค์การสุขภาพสัตว์โลก ตอนที่ 1
เรื่องกุ้งกับโปรไบโอติก
การใช้โปรไบโอติกในการเลี้ยงกุ้ง: สิ่งแวดล้อม
การจัดการสุขภาพสัตว์น้ำ ในอีก 30 กว่าปีข้างหน้า ภาค 2
การจัดการสุขภาพสัตว์น้ำ ในอีก 30 กว่าปีข้างหน้า ภาค 1
การพัฒนาสายพันธุ์ต้านทานโรค: โรคติดเชื้อไวรัสจุดขาวหรือ White Spot Syndrome Virus ในกุ้งกุลาดำ
ระบบความปลอดภัยทางชีวภาพในฟาร์มปลานิล: การพัฒนาสายพันธุ์
ระบบความปลอดภัยทางชีวภาพในโรงเพาะฟักลูกกุ้ง: ประโยชน์/ต้นทุน (2)
ระบบความปลอดภัยทางชีวภาพในโรงเพาะฟักลูกกุ้ง: ประโยชน์/ต้นทุน (1)
เรียนรู้ระบบความปลอดภัยทางชีวภาพในการผลิตปศุสัตว์เพื่อการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
ระบบความปลอดภัยทางชีวภาพในระดับต่างๆ
การเกิดโรคสัตว์น้ำและการระบาด
การดำเนินการเกี่ยวกับโรค Tilapia Lake Virus (TiLV) ในบริบทโลก (2)
การดำเนินการเกี่ยวกับโรค Tilapia Lake Virus (TiLV) ในบริบทโลก (1)
การพบกันของปลาทะเลกับไมโครพลาสติก
แนวทางการจัดการโรคสัตว์น้ำอุบัติใหม่
การจัดการโรคข้ามพรมแดนและโรคติดต่ออุบัติใหม่
การจัดการสุขภาพสัตว์น้ำ: OIE
โรคอีเอชพี, EHP, กุ้ง
PM 2.5 โรคหัวใจและหลอดเลือด เมนูปลา เกี่ยวกันยังไง: 2
PM 2.5 โรคหัวใจและหลอดเลือด เมนูปลา เกี่ยวกันยังไง: 1
โรคในสัตว์น้ำ ตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์
พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ.2558
การวางยาสลบปลาและข้ควรคำนึง
การออกฤทธิ์ของยาสลบในปลา
ยาสลบที่ใช้ในปลา
ข้อควรปฏิบัติ ในการวางยาสลบปลา
หลักการการทำสลบในสัตว์น้ำ
การทำสลบในสัตว์
การตรวจตัวอย่างปลาเบื้องต้นในฟาร์ม: การตรวจอุจจาระ
การตรวจตัวอย่างปลาเบื้องต้นในฟาร์ม: การตัดซี่เหงือก
การตรวจตัวอย่างปลาเบื้องต้นในฟาร์ม: การตัดครีบ
การตรวจตัวอย่างปลาเบื้องต้นในฟาร์ม: การขูดผิวหนัง.
การตรวจตัวอย่างปลาเบื้องต้นในฟาร์ม
การบันทึกสุขภาพปลาในฟาร์ม
การตรวจประเมินสภาวะสุขภาพภายในฟาร์ม
การเก็บตัวอย่างสัตว์น้ำเพื่อตรวจโรค
การเลี้ยงปลานิลในระบบต่างๆ
กินปลานิลแล้วได้อะไร
พัฒนาการของไข่ที่ได้รับการผสม
การจัดการผสมพ่อแม่พันธุ์ปลานิล
พฤติกรรมของการผสมพันธุ์ในปลานิล
การผสมเทียม: พ่อแม่พันธุ์ปลานิล
การผสมเทียมปลา
ขั้นตอนการผสมเทียมในสัตว์
การผสมเทียมในสัตว์
โปรไบโอติกกับเชื้อสเตรปโตคอคคัส
โรคติดเชื้อในปลานิล สเตรปโตคอคโคซิส 4
โรคติดเชื้อในปลานิล สเตรปโตคอคโคซิส 3
โรคติดเชื้อในปลานิล สเตรปโตคอคโคซิส 2
โรคติดเชื้อในปลานิล สเตรปโตคอคโคซิส 1
วัคซีนสำหรับโรคติดเชื้อไวรัส Tilapia Lake Virus (TiLV) ในปลานิล
วัคซีนสำหรับโรคที่มีสาเหตุจากเชื้อไวรัส
วัคซีนสำหรับโรคที่มีสาเหตุจากเชื้อแบคทีเรีย
วัคซีนคืออะไร
การศึกษาเรื่องวัคซีนป้องกันการติดเชื้อแอโรโมนาส
โรคติดเชื้อในปลานิล : แอโรโมนาส 5
โรคติดเชื้อในปลานิล : แอโรโมนาส 4
โรคติดเชื้อในปลานิล : แอโรโมนาส 3
โรคติดเชื้อในปลานิล : แอโรโมนาส 2
โรคติดเชื้อในปลานิล : แอโรโมนาส 1
หลักเกณฑ์ที่ดีในการผลิตอาหารสัตว์
การเลือกซื้ออาหารสัตว์ : อาหารสัตว์น้ำ
การเลือกซื้ออาหารสัตว์ : ลักษณะอาหารและการเลือกใช้
การเลือกซื้ออาหารสัตว์ : สถานที่ขาย เลขทะเบียน ฉลาก
หลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิตอาหาร
การต้านทานความเครียด
การสืบพันธุ์ของสัตว์น้ำ
คน
สัตว์พาหะ
การเคลื่อนย้ายปลาเข้าฟาร์ม
การติดต่อของเชื้อโรค
การกักกันโรคก่อนนำสัตว์น้ำใหม่เข้ามาเลี้ยง
ระบบความปลอดภัยทางชีวภาพในฟาร์มสัตว์น้ำ
การกระตุ้นเจริญเติบโต
การสร้างความสมดุลของภูมิคุ้มกัน
ระบบภูมิคุ้มกันคืออะไร
การทำงานและประสิทธิภาพของโปรไบโอติก : ช่วยในการย่อยและช่วยให้มีการนำสารอาหารไปใช้ได้ดีขึ้น
การทำงานและประสิทธิภาพของโปรไบโอติก : ปรับปรุงคุณภาพน้ำ
การทำงานและประสิทธิภาพของโปรไบโอติก : การแย่งใช้สารเคมีและพลังงาน
การทำงานและประสิทธิภาพของโปรไบโอติก : การต้านเชื้อไวรัส เชื้อรา
การทำงานและประสิทธิภาพของโปรไบโอติก : การผลิตสารต้านเชื้อแบคทีเรีย
การทำงานและประสิทธิภาพของโปรไบโอติก : การแย่งพื้นที่ยึดเกาะ
แบคทีเรียที่นิยมใช้เป็นโปรไบโอติก
แอมโมเนีย
สารประกอบไนโตรเจน
ความขุ่นใส ความโปร่งใส
คาร์บอนไดออกไซด์
ความเค็มของน้ำในบ่อเลี้ยงปลา
ความกระด้างของน้ำในบ่อเลี้ยงปลา
ความเป็นกรด-ด่างในบ่อเลี้ยงปลา
ผลของอุณหภูมิต่อสุขภาพปลา
ออกซิเจนในน้ำมีผลต่อปลายังไง
โปรไบโอติกกับการเลี้ยงสัตว์น้ำ
เก็บตัวอย่างน้ำส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการทำอย่างไร
การตรวจคุณภาพน้ำเบื้องต้นทำอย่างไร
น้ำกับการเลี้ยงปลา
โปรไบโอติกคืออะไร
เตรียมกระชังให้ดีก่อนการเลี้ยง
เตรียมบ่อก่อนการเลี้ยงยังไงให้พอดี
ปัจจัยที่มีผลต่อสุขภาพปลานิล
แผนผังฟาร์มสำคัญอย่างไร
มาตรฐาน GAP
aquatic chicken
Introduce