การฆ่าเชื้อโรคในสถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ฟาร์ม และอุปกรณ์ (1)
ReadyPlanet.com
การฆ่าเชื้อโรคในสถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ฟาร์ม และอุปกรณ์ (1)

                     

การฆ่าเชื้อโรคในสถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ฟาร์ม และอุปกรณ์ เป็นเรื่องสำคัญในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ซึ่งมีส่วนช่วยสนับสนุนระบบความปลอดภัยทางชีวภาพในฟาร์มให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น องค์การสุขภาพสัตว์โลก (OIE) ได้จัดทำข้อกำหนดเกี่ยวกับการฆ่าเชื้อโรคในสถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและอุปกรณ์ขึ้นมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คำแนะนำในการวางแผน และการดำเนินการตามขั้นตอนการฆ่าเชื้อโรค ป้องกันการนำเชื้อก่อโรคเข้าฟาร์ม สถานประกอบการสัตว์น้ำ หรือป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรค

โดยเอกสารข้อกำหนดขององค์การสุขภาพสัตว์โลกนี้จะมีคำแนะนำเกี่ยวกับหลักการทั่วไป การวางแผนและ

การดำเนินกิจกรรมเกี่ยวกับการฆ่าเชื้อโรคในสถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และอุปกรณ์ ภายใต้มาตรการการรักษาความปลอดภัยทางชีวภาพ (biosecurity) ของฟาร์ม และการตอบสนองในกรณีฉุกเฉิน  

อย่างที่ได้กล้าวมาแล้วข้างต้นการฆ่าเชื้อเป็นหนึ่งในวิธีการจัดการโรคในฟาร์มและสถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และยังเป็นส่วนหนึ่งของแผนความปลอดภัยทางชีวภาพด้วย

การฆ่าเชื้อใช้เพื่อป้องกันการนำเข้าหรือออกของเชื้อก่อโรคระหว่างฟาร์มและสถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อก่อโรคภายในฟาร์มและสถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ  ในกรณีที่เกิดสถานการณ์ฉุกเฉินการฆ่าเชื้อโรคจัดเป็นหนึ่งในมาตรการที่สนับสนุนให้เกิดการควบคุมโรค และการกำจัดโรคอย่างมีประสิทธิภาพ (stamping out procedures) ในฟาร์มและสถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ซึ่งการกำหนดวัตถุประสงค์เฉพาะในการฆ่าเชื้อโรค เช่น ต้องการฆ่าเชื้อก่อโรคชนิดไหน ในอุปกรณ์ หรือส่วนการผลิตและการเพาะเลี้ยงส่วนไหนในฟาร์มจะเป็นตัวกำหนดกลยุทธ์ที่ใช้ในการฆ่าเชื้อและวิธีการนำไปใช้ต่อไป

วิธีที่ดีเช่นกันคือควรป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อก่อโรคโดยพิจารณาวิธีการแพร่กระจายของเชื้อก่อโรคแล้วดำเนินการจัดการควบคุมเส้นทางที่ทำให้เกิดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคก่อน มากกว่าที่จะมุ่งเน้นไปที่การจัดการโดยใช้การฆ่าเชื้อโรคเป็นหลัก (หากสามารถทำได้) เช่น เมื่อรู้ว่าสิ่งของบางอย่างฆ่าเชื้อได้ยาก (เช่น ถุงมือ อุปกรณ์ที่ใช้ใส่ลงไปในน้ำ และเก็บเกี่ยวผลผลิต เชือก และอวน) ก็ให้มีสิ่งของนั้นไว้อยู่ในพื้นที่การผลิตและเพาะเลี้ยงเป็นส่วนๆ แยกไปเลย แทนที่จะเคลื่อนย้ายไปใช้กับพื้นที่การผลิตและเพาะเลี้ยงอื่น เนื่องจากเป็นสิ่งของที่ทำความสะอาดฆ่าเชื้อได้ยากเพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่กระจายของเชื้อก่อโรคไปยังส่วนการผลิตอื่น 

ทั้งนี้ หลักการทั่วไปของการฆ่าเชื้อโรคในสถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ฟาร์ม และอุปกรณ์ ก็คือการฆ่าเชื้อเป็นกระบวนการทางกายภาพและทางเคมีเพื่อกำจัดสิ่งสกปรกที่ปะปนอยู่ออก และทำลายหรือยับยั้งเชื้อก่อโรค  กระบวนการฆ่าเชื้อนี้รวมถึงขั้นตอนการวางแผน และการดำเนินการที่คำนึงถึงแนวทางเลือกในการฆ่าเชื้อที่เป็นไปได้สำหรับพื้นที่นั้นๆ สามารถทำได้จริง และต้องคำนึงประสิทธิภาพของการฆ่าเชื้อและความเสี่ยงด้วย

กระบวนการฆ่าเชื้อโรคอาจแตกต่างกันขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการฆ่าเชื้อว่าจะทำเพื่อป้องกัน ควบคุม หรือ

กำจัดโรคในฟาร์ม เช่น

- การดำเนินการกำจัดเชื้อโรค (disease eradication) ในฟาร์มและอุปกรณ์เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ มีตั้งแต่การทำลายสัตว์น้ำทั้งหมด รวมถึงการฆ่าเชื้อโรค 

- การควบคุมโรค (disease prevention) มีจุดมุ่งหมายเพื่อจำกัด (limited) การแพร่กระจายของเชื้อก่อโรค

ระหว่างฟาร์มหรือภายในฟาร์ม 

แม้ว่าเราสามารถเลือกวิธีการฆ่าเชื้อโรคที่แตกต่างกันเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่อธิบายไว้ข้างต้น แต่ก็ควรพิจารณานำหลักการฆ่าเชื้อดังนี้ไปใช้ การล้างและทำความสะอาด การใช้สารฆ่าเชื้อ และการกำจัดหรือทำลายสารฆ่าเชื้อเพื่อให้การฆ่าเชื้อเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ คราวหน้ามาอ่านกันต่อค่ะ

(ที่มา: www.oie.int)

 

สัตวแพทย์หญิง ดร.มินตรา ลักขณา (หมอเม)
อ.น.สพ.ดร. ภัทรพล เปี่ยมสมบูรณ์ (หมอเอก)   
Farm story

วิตามินซีคนทานได้ ปลากินดี
งานวิจัย ขิง กับ ยากำจัดวัชพืช
โปรไบโอติกแบบ multi-species
ขมิ้นชันในอาหารปลานิล
อาหารสัตว์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
ปลาเสมือนจริงทดแทนการใช้สัตว์ทดลอง
การใช้สมุนไพรเป็นยาสลบกับปลาเรนโบว์เทราต์
การใช้ยาต้านจุลชีพอย่างสมเหตุผลในสัตว์น้ำโดยองค์การสุขภาพสัตว์โลก (3/3)
การใช้ยาต้านจุลชีพอย่างสมเหตุผลในสัตว์น้ำโดยองค์การสุขภาพสัตว์โลก (2/3)
การใช้ยาต้านจุลชีพอย่างสมเหตุผลในสัตว์น้ำโดยองค์การสุขภาพสัตว์โลก (1/3)
ความสัมพันธ์ของพยาธิตืดในปลากับแบคทีเรียตัวร้าย
โปรตีนจากเคยและการเลี้ยงกุ้ง
Nutraceuticals และการรักษาโรค AGD ในปลาแซลมอน
การป้องกันดีกว่าการรักษา วัคซีนคุณภาพ หยุดการระบาดของโรคสัตว์
nanobubbles และการเพาะเลี้ยงกุ้ง
nanobubbles
Black soldier fly แหล่งโปรตีนย่อยง่ายในอาหารสัตว์น้ำ #2
Black soldier fly แหล่งโปรตีนย่อยง่ายในอาหารสัตว์น้ำ #1
ยีสต์ทำขนมปังกับโปรไบโอติก
จุลินทรีย์ในลำไส้ปลา
ผลกระทบของ Covid19 ต่อตลาดปลาเทอร์บอตและคาเวียร์ของสหภาพยุโรป
โปรตีนทางเลือกกับปัญหาโรค EMS ในการเลี้ยงกุ้ง
"แมลงกับอุสาหกรรมอาหารสัตว์เลี้ยง"
ความปลอดภัยทางชีวภาพในสถานประกอบการสัตว์น้ำของ OIE #10
ความปลอดภัยทางชีวภาพในสถานประกอบการสัตว์น้ำของ OIE #9
การสนับสนุนความยั่งยืนในการประมง
กระแสความต้องการประมงยั่งยืน โอกาสและความท้าทายสำหรับปลานิล
African swine fever
ความปลอดภัยทางชีวภาพในสถานประกอบการสัตว์น้ำของ OIE #8
ความปลอดภัยทางชีวภาพในสถานประกอบการสัตว์น้ำของ OIE #7
ความปลอดภัยทางชีวภาพในสถานประกอบการสัตว์น้ำของ OIE #6
ความปลอดภัยทางชีวภาพในสถานประกอบการสัตว์น้ำของ OIE #5
ความปลอดภัยทางชีวภาพในสถานประกอบการสัตว์น้ำของ OIE #4
ความปลอดภัยทางชีวภาพในสถานประกอบการสัตว์น้ำของ OIE #3
พืชสมุนไพรกับสุขภาพปลา
ความปลอดภัยทางชีวภาพในสถานประกอบการสัตว์น้ำของ OIE #2
ความปลอดภัยทางชีวภาพในสถานประกอบการสัตว์น้ำของ OIE #1
ความปลอดภัยทางชีวภาพในสถานประกอบการสัตว์น้ำของ OIE
ปลาแซลมอน ในอาร์เจนตินา
โปรตีนทางเลือก
กลยุทธ์ในการขับเคลื่อนประชาคมระหว่างประเทศในการพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ำ และสวัสดิภาพสัตว์น้ำของ OIE
ความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับสุขภาพสัตว์ของ OIE
อาหารในโลกอนาคต
โปรไบโอติก Bacillus pumilus กับวิบริโอ
probiotic กับสารสกัดอินทผลัม
การยึดเกาะของโปรไบโอติก
ข้อกำหนดเกี่ยวกับสวัสดิภาพสัตว์ในสัตว์น้ำ: การขนส่งและเรื่องที่ควรทำหลังขนส่ง
ข้อกำหนดเกี่ยวกับสวัสดิภาพสัตว์ในสัตว์น้ำ: การวางแผนการขนส่ง (2)
ข้อกำหนดเกี่ยวกับสวัสดิภาพสัตว์ในสัตว์น้ำ: การวางแผนการขนส่ง (1)
ข้อกำหนดเกี่ยวกับสวัสดิภาพสัตว์ในสัตว์น้ำ: การขนส่ง (2)
ข้อกำหนดเกี่ยวกับสวัสดิภาพสัตว์ในสัตว์น้ำ: การขนส่ง (1)
“อาหารปลอดภัย” “สิ่งแวดล้อม” “สวัสดิภาพสัตว์” กับการเลี้ยงสัตว์ปัจจุบัน
เศรษฐกิจชีวภาพ-เศรษฐกิจหมุนเวียน-เศรษฐกิจสีเขียว Bio-Circular-Green Economy : ภาคการเกษตร
การให้ probiotic ชนิด Bacillus cereus และ Bacillus subtilis ผสมอาหารปลานิล ที่มีผลต่ออัตราการเจริญเติบโต สุขภาพของลำไส้ และความต้านทานต่อการติดเชื้อ Streptococcus agalactiae
การใช้ probiotics prebiotics และ synbiotics ในปลานิล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเจริญเติบโต และการป้องกันการติดเชื้อ Aeromonas hydrophila
ปลานิลและซินไบโอติก
ปลาเทราต์กับซินไบโอติก
การฆ่าเชื้อโรคอุปกรณ์ส่วนตัว และน้ำ
ข้อควรคำนึงถึงในการฆ่าเชื้อสถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ฟาร์ม และอุปกรณ์ (3)
ข้อควรคำนึงถึงในการฆ่าเชื้อสถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ฟาร์ม และอุปกรณ์ (2)
ข้อควรคำนึงถึงในการฆ่าเชื้อสถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ฟาร์ม และอุปกรณ์ (1)
วัคซีน Covid-19 หนึ่งในวิธีป้องกันโรค
ประเภทของสารฆ่าเชื้อในสถานประกอบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ฟาร์ม และอุปกรณ์ (2)
ประเภทของสารฆ่าเชื้อในสถานประกอบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ฟาร์ม และอุปกรณ์ (1)
การวางแผนการฆ่าเชื้อโรคกรณีฉุกเฉิน และการเลือกใช้สารฆ่าเชื้อ
การวางแผนการฆ่าเชื้อโรค ในสถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ฟาร์ม และอุปกรณ์
ซินไบโอติกกับแบคทีเรียประจำถิ่นในลำไส้กุ้งกุ้ง
ซินไบโอติกกับภูมิคุ้มกันของกุ้ง
การฆ่าเชื้อโรคในสถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ฟาร์ม และอุปกรณ์ (2)
คำแนะนำสำหรับการทำความสะอาดและฆ่าเชื้อบนพื้นผิวไข่ปลาแซลมอน
การประเมินโปรไบโอติก
การควบคุมเพศในสัตว์น้ำผ่านการจัดการชุดโครโมโซม
แอบดูจีนเลี้ยงกุ้งกับโปรไบโอติก
ทำความรู้จัก…เปปไทด์ต้านจุลชีพ
โลกยุค 4.0 กับการเฝ้าระวังโรค
วิเคราะห์ข่าว หมู ไก่
อาหารสัตว์และเรื่องของสารพิษจากเชื้อรา
ซินไบโอติก (Synbiotics) สำหรับสัตว์น้ำ
ระบบนิเวศของแบคทีเรียในบ่อกุ้งกับโปรไบโอติก
ทำไมสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์จึงไม่มีรายงานความเสี่ยงต่อไวรัส COVID-19
น้องใหม่ตัวร้ายไวรัสในกุ้ง Decapod Iridescent Virus 1 (DIV1)
ต้านวิบริโอด้วยโปรไบโอติก
ก้งุ โปรไบโอติก การเจริญเติบโต การย่อยอาหาร
แมงดากับงานด้านการแพทย์
คาเวียร์ ไข่จากปลาที่ใกล้สูญพันธุ์
การตรวจโรคทางห้องปฏิบัติการและการนำไปใช้
E-commerce พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับสินค้าสัตว์น้ำผ่านหลัก 7P (2)
E-commerce พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับสินค้าสัตว์น้ำผ่านหลัก 7P (1)
ระบบข้อมูลสุขภาพสัตว์โลก
น้ำปลา ความอร่อยจากอดีตสู่ยุคใส่ใจสุขภาพ
โรคอุบัติใหม่ในสัตว์น้ำของประเทศไทยในอดีต
โรคอุบัติใหม่ไม่ไกลตัว Novel Coronavirus
เรื่องกุ้งกับโปรไบโอติก (2)
ความสำคัญของการรายงานการระบาดของโรคกับสุขภาพสัตว์น้ำ
ยกระดับ from farm-to-table ด้วยสี่เสาหลักด้านคุณภาพ
ความลับของปลาเนื้อสีส้ม: เรื่องที่น่าสนใจของปลาแซลมอน (2)
คู่มือป้องกัน โรคโควิด-19
ความลับของปลาเนื้อสีส้ม: เรื่องที่น่าสนใจของปลาแซลมอน (1)
Climate change ภาวะโลกร้อนกับสุขภาพของปลา (2)