การฆ่าเชื้อโรคในสถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ฟาร์ม และอุปกรณ์ (2)
ReadyPlanet.com
การฆ่าเชื้อโรคในสถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ฟาร์ม และอุปกรณ์ (2)

                      

หลักการของกระบวนการฆ่าเชื้อโรค คือ การล้างและทำความสะอาด การใช้สารฆ่าเชื้อ และการกำจัดหรือทำลายสารฆ่าเชื้อ เพื่อให้การฆ่าเชื้อเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพที่เล่าไว้คราวก่อนเป็นยังไง วันนี้มาอ่านกันต่อค่ะ

1. การล้างและทำความสะอาด

การล้างและทำความสะอาดพื้นผิวและอุปกรณ์เป็นเรื่องที่สำคัญในการกำจัดขยะ สิ่งปะปน และสารเคมีที่ตกค้างก่อนการใช้สารฆ่าเชื้อ เนื่องจากสิ่งที่ปะปนและตกค้างอาจลดประสิทธิภาพของสารเคมีที่ใช้ฆ่าเชื้อโรคได้ อาจพิจารณาเลือกการใช้ผงซักฟอกในการทำความสะอาด ซึ่งจะช่วยในการย่อยสลายสิ่งสกปรกที่เคลือบอยู่บนพื้นผิว ผงซักฟอกที่ใช้ควรเข้ากันได้กับน้ำยาฆ่าเชื้อและพื้นผิวที่ทำความสะอาด หลังจากทำความสะอาดแล้วควรระบายหรือเทน้ำจากการทำความสะอาดออก จากนั้นจึงตรวจสอบพื้นผิวและอุปกรณ์ทั้งหมดให้แน่ใจว่าไม่มีสิ่งสกปรกหลงเหลืออยู่ ก่อนที่จะใช้น้ำยาฆ่าเชื้อเพื่อฆ่าเชื้อต่อไป

ในบางครั้งที่พบว่ามีสารแขวนลอยอยู่ในน้ำที่ใช้ล้างทำความสะอาด อาจต้องบำบัดน้ำก่อนเนื่องจากสารแขวนลอยอาจลดประสิทธิภาพของสารฆ่าเชื้อบางชนิดได้ การกำจัดสารแขวนลอยสามารถทำด้วยวิธีต่างๆ เช่น การกรอง การทำให้ตกตะกอน

ผู้อ่านบางท่านอาจเคยได้ยิน ได้เห็นคำว่าไบโอฟิล์ม (Biofilms) หรือที่มักเรียกว่าสไลม์ (slime) มาบ้าง จะเป็นลักษณะของฟิล์มบาง ๆ ของเชื้อจุลินทรีย์ คราบเมือกที่เชื้อจุลินทรีย์มาเกาะปกคลุมพื้นผิว ยกตัวอย่างง่ายๆ ก็ อย่างเช่น คราบสกปรก คราบเมือกที่มักพบในท่อ หรือพื้นผิวห้องน้ำ ซึ่งถ้าอยากให้การทำความสะอาดมีประสิทธิภาพก็ต้องเอาพวกไบโอฟิล์ม (Biofilms) นี้ออกไปจากพื้นผิวที่ต้องการฆ่าเชื้อในขั้นตอนการล้างและทำความสะอาดนี้ ก่อนที่จะเริ่มใช้สารฆ่าเชื้อในการฆ่าเชื้อ

ของเสียที่เกิดขึ้นทั้งหมดภายหลังจากการล้างและทำความสะอาด ควรกำจัดและทำลายให้เหมาะสมด้วยวิธีการความปลอดภัยทางชีวภาพ เนื่องจากอาจมีความเสี่ยงในการแพร่กระจายของเชื้อก่อโรคที่ถูกล้างออกมาจากขั้นตอนนี้

2. การใช้สารฆ่าเชื้อ

ขั้นตอนนี้เกี่ยวกับการประยุกต์ใช้สารเคมี (chemical compounds) หรือใช้กระบวนการทางกายภาพ (physical process) ที่เหมาะสมเพื่อฆ่าเชื้อหรือยับยั้งเชื้อก่อโรค การใช้น้ำยาฆ่าเชื้อควรคำนึงถึงชนิดของวัสดุที่ต้องการการฆ่าเชื้อและวิธีการ เช่น 

พื้นผิววัสดุที่แข็งและน้ำไม่ซึมสามารถผ่านได้ จำพวกพื้นผิวโลหะขัดเงา พลาสติก และคอนกรีตที่ทาสี สามารถทำความสะอาดได้ทั่วพื้นผิว และปล่อยให้สัมผัสกับน้ำยาฆ่าเชื้อได้ เนื่องจากโอกาสที่เชื้อจะตกค้างอยู่ในรอยแยกของพื้นผิวมีน้อย ทั้งนี้ สำหรับพื้นผิวที่สึกกร่อนเป็นหลุมหรือสีหลุดล่อนจะมีผลทำให้ประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อจะลดลง ดังนั้น จึงจำเป็นจะต้องมีการบำรุงรักษาพื้นผิวและอุปกรณ์อย่างเหมาะสม

สำหรับพื้นผิวและวัสดุที่น้ำซึมผ่านได้จำพวกวัสดุทอ มุ้ง และพื้นดิน จะต้องใช้สารฆ่าเชื้อที่ความเข้มข้นสูงขึ้นและต้องให้เวลาพื้นผิวสัมผัสกับสารฆ่าเชื้อนานขึ้นกว่าการทำฆ่าเชื้อพื้นผิววัสดุที่แข็งและน้ำไม่ซึมสามารถผ่านได้ 

ในส่วนของการเลือกวิธีการใช้งานสารฆ่าเชื้อ ควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าพื้นผิวทั้งหมดสัมผัสกับสารฆ่าเชื้อ ในระยะเวลามากเพียงพอที่สารสามารถฆ่าเชื้อได้ การใช้น้ำยาฆ่าเชื้อควรวางแผนการดำเนินการอย่างเป็นระบบ  เพื่อให้แน่ใจว่ามีการฆ่าเชื้อสมบูรณ์ ในการฆ่าเชื้อควรเริ่มต้นจากบริเวณที่สูงที่สุด และไล่ลงไปข้างล่าง และเริ่มจากบริเวณที่สกปรกน้อยที่สุดไปที่สกปรกที่สุด 

นอกจากนี้ สำหรับอุปกรณ์บางอย่างอาจชะผิวสัมผัสของอุปกรณ์ด้วยสารฆ่าเชื้อก็เพียงพอแล้ว เมื่อมีการใช้สารฆ่าเชื้อกับพื้นผิวแนวตั้งควรใช้ด้วยความระมัดระวังเพื่อให้แน่ใจว่าพื้นผิวได้สัมผัสกับสารฆ่าเชื้อในระยะเวลาที่เพียงพอต่อการฆ่าเชื้อ และต้องคำนึงถึงการระบายน้ำเสียหรือสารฆ่าเชื้อที่ใช้ในการฆ่าเชื้อด้วย สำหรับท่อและตัวกรองชีวภาพ (biofilter) ควรใช้น้ำยาฆ่าเชื้ออย่างระวัง เพื่อให้แน่ใจว่าสารฆ่าเชื้อสัมผัสทุกพื้นผิว 

3. การกำจัดหรือทำลายสารฆ่าเชื้อ

การกำจัดหรือทำลายสารฆ่าเชื้อตกค้างเป็นอีกหนึ่งสิ่งสำคัญที่ต้องคำนึงถึง เพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดความเป็นพิษต่อสัตว์น้ำ การกัดกร่อนของอุปกรณ์ และผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม กระบวนการที่อาจใช้สำหรับการกำจัดหรือทำลายสารฆ่าเชื้อตกค้างมีหลายวิธี เช่น การล้างพื้นผิว การเจือจางสารฆ่าเชื้อให้อยู่ในระดับความเข้มข้นที่ยอมรับได้ การบำบัดของเสียจากการใช้สารฆ่าเชื้อเพื่อทำลายสารฆ่าเชื้อ 

สิ่งสำคัญในการทำงานเรื่องนี้ คือ ควรเลือกใช้สารฆ่าเชื้อตามที่กฎหมายอนุญาต การจัดเก็บ และการใช้สารเคมีต้องเป็นไปตามกฎหมาย และคำแนะนำของผู้ผลิต เนื่องจากการใช้สารฆ่าเชื้อที่ไม่ได้รับอนุญาตอาจมีความเสี่ยงต่อสุขภาพของคน สัตว์น้ำ และสิ่งแวดล้อม 

ท้ายที่สุดควรตรวจสอบการฆ่าเชื้อเพื่อให้แน่ใจว่าใช้ยาฆ่าเชื้อในปริมาณที่เหมาะสม ซึ่งประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อขึ้นอยู่กับ ขั้นตอนการใช้สาร และเชื้อก่อโรค การตรวจสอบการฆ่าเชื้อสามารถทำได้หลายวิธี ประกอบด้วยการวัดสารออกฤทธิ์โดยตรง เช่น ระดับคลอรีนตกค้าง การวัดสารออกฤทธิ์ทางอ้อม เช่น การใช้ตัวบ่งชี้ ตรวจสอบศักยภาพในการลดออกซิเจน การวัดจำนวนเชื้อแบคทีเรีย 

สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ฟาร์มควรเก็บบันทึกเกี่ยวกับกระบวนการวิธีการฆ่าเชื้อโรคที่ใช้ในสถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ฟาร์ม และอุปกรณ์ เพื่อให้สามารถนำข้อมูลมาใช้ในประเมินแผนการฆ่าเชื้อโรคได้

วันนี้ร่ายยาวมามาก เรื่องการฆ่าเชื้อโรคในสถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ฟาร์ม และอุปกรณ์นี้ยังมีอีกมากค่ะ ไม่จบง่ายๆ ไว้มาอ่านกันต่อค่ะ

(ที่มา: www.oie.int)

 

สัตวแพทย์หญิง ดร.มินตรา ลักขณา (หมอเม)
อ.น.สพ.ดร. ภัทรพล เปี่ยมสมบูรณ์ (หมอเอก)   
Farm story

ข้อกำหนดเกี่ยวกับสวัสดิภาพสัตว์ในสัตว์น้ำ: การวางแผนการขนส่ง (1)
ข้อกำหนดเกี่ยวกับสวัสดิภาพสัตว์ในสัตว์น้ำ: การขนส่ง (2)
ข้อกำหนดเกี่ยวกับสวัสดิภาพสัตว์ในสัตว์น้ำ: การขนส่ง (1)
“อาหารปลอดภัย” “สิ่งแวดล้อม” “สวัสดิภาพสัตว์” กับการเลี้ยงสัตว์ปัจจุบัน
เศรษฐกิจชีวภาพ-เศรษฐกิจหมุนเวียน-เศรษฐกิจสีเขียว Bio-Circular-Green Economy : ภาคการเกษตร
การให้ probiotic ชนิด Bacillus cereus และ Bacillus subtilis ผสมอาหารปลานิล ที่มีผลต่ออัตราการเจริญเติบโต สุขภาพของลำไส้ และความต้านทานต่อการติดเชื้อ Streptococcus agalactiae
การใช้ probiotics prebiotics และ synbiotics ในปลานิล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเจริญเติบโต และการป้องกันการติดเชื้อ Aeromonas hydrophila
ปลานิลและซินไบโอติก
ปลาเทราต์กับซินไบโอติก
การฆ่าเชื้อโรคอุปกรณ์ส่วนตัว และน้ำ
ข้อควรคำนึงถึงในการฆ่าเชื้อสถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ฟาร์ม และอุปกรณ์ (3)
ข้อควรคำนึงถึงในการฆ่าเชื้อสถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ฟาร์ม และอุปกรณ์ (2)
ข้อควรคำนึงถึงในการฆ่าเชื้อสถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ฟาร์ม และอุปกรณ์ (1)
วัคซีน Covid-19 หนึ่งในวิธีป้องกันโรค
ประเภทของสารฆ่าเชื้อในสถานประกอบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ฟาร์ม และอุปกรณ์ (2)
ประเภทของสารฆ่าเชื้อในสถานประกอบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ฟาร์ม และอุปกรณ์ (1)
การวางแผนการฆ่าเชื้อโรคกรณีฉุกเฉิน และการเลือกใช้สารฆ่าเชื้อ
การวางแผนการฆ่าเชื้อโรค ในสถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ฟาร์ม และอุปกรณ์
ซินไบโอติกกับแบคทีเรียประจำถิ่นในลำไส้กุ้งกุ้ง
ซินไบโอติกกับภูมิคุ้มกันของกุ้ง
การฆ่าเชื้อโรคในสถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ฟาร์ม และอุปกรณ์ (1)
คำแนะนำสำหรับการทำความสะอาดและฆ่าเชื้อบนพื้นผิวไข่ปลาแซลมอน
การประเมินโปรไบโอติก
การควบคุมเพศในสัตว์น้ำผ่านการจัดการชุดโครโมโซม
แอบดูจีนเลี้ยงกุ้งกับโปรไบโอติก
ทำความรู้จัก…เปปไทด์ต้านจุลชีพ
โลกยุค 4.0 กับการเฝ้าระวังโรค
วิเคราะห์ข่าว หมู ไก่
อาหารสัตว์และเรื่องของสารพิษจากเชื้อรา
ซินไบโอติก (Synbiotics) สำหรับสัตว์น้ำ
ระบบนิเวศของแบคทีเรียในบ่อกุ้งกับโปรไบโอติก
ทำไมสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์จึงไม่มีรายงานความเสี่ยงต่อไวรัส COVID-19
น้องใหม่ตัวร้ายไวรัสในกุ้ง Decapod Iridescent Virus 1 (DIV1)
ต้านวิบริโอด้วยโปรไบโอติก
ก้งุ โปรไบโอติก การเจริญเติบโต การย่อยอาหาร
แมงดากับงานด้านการแพทย์
คาเวียร์ ไข่จากปลาที่ใกล้สูญพันธุ์
การตรวจโรคทางห้องปฏิบัติการและการนำไปใช้
E-commerce พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับสินค้าสัตว์น้ำผ่านหลัก 7P (2)
E-commerce พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับสินค้าสัตว์น้ำผ่านหลัก 7P (1)
ระบบข้อมูลสุขภาพสัตว์โลก
น้ำปลา ความอร่อยจากอดีตสู่ยุคใส่ใจสุขภาพ
โรคอุบัติใหม่ในสัตว์น้ำของประเทศไทยในอดีต
โรคอุบัติใหม่ไม่ไกลตัว Novel Coronavirus
เรื่องกุ้งกับโปรไบโอติก (2)
ความสำคัญของการรายงานการระบาดของโรคกับสุขภาพสัตว์น้ำ
ยกระดับ from farm-to-table ด้วยสี่เสาหลักด้านคุณภาพ
ความลับของปลาเนื้อสีส้ม: เรื่องที่น่าสนใจของปลาแซลมอน (2)
คู่มือป้องกัน โรคโควิด-19
ความลับของปลาเนื้อสีส้ม: เรื่องที่น่าสนใจของปลาแซลมอน (1)
Climate change ภาวะโลกร้อนกับสุขภาพของปลา (2)
Climate change ภาวะโลกร้อนกับสุขภาพของปลา (1)
มาตรฐานด้านสุขภาพสัตว์น้ำ องค์การสุขภาพสัตว์โลก OIE
OIE องค์การสุขภาพสัตว์โลก ตอนที่ 2
OIE องค์การสุขภาพสัตว์โลก ตอนที่ 1
เรื่องกุ้งกับโปรไบโอติก
การใช้โปรไบโอติกในการเลี้ยงกุ้ง: สิ่งแวดล้อม
การจัดการสุขภาพสัตว์น้ำ ในอีก 30 กว่าปีข้างหน้า ภาค 2
การจัดการสุขภาพสัตว์น้ำ ในอีก 30 กว่าปีข้างหน้า ภาค 1
การพัฒนาสายพันธุ์ต้านทานโรค: โรคติดเชื้อไวรัสจุดขาวหรือ White Spot Syndrome Virus ในกุ้งกุลาดำ
ระบบความปลอดภัยทางชีวภาพในฟาร์มปลานิล: การพัฒนาสายพันธุ์
ระบบความปลอดภัยทางชีวภาพในโรงเพาะฟักลูกกุ้ง: ประโยชน์/ต้นทุน (2)
ระบบความปลอดภัยทางชีวภาพในโรงเพาะฟักลูกกุ้ง: ประโยชน์/ต้นทุน (1)
เรียนรู้ระบบความปลอดภัยทางชีวภาพในการผลิตปศุสัตว์เพื่อการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
ระบบความปลอดภัยทางชีวภาพในระดับต่างๆ
การเกิดโรคสัตว์น้ำและการระบาด
การดำเนินการเกี่ยวกับโรค Tilapia Lake Virus (TiLV) ในบริบทโลก (2)
การดำเนินการเกี่ยวกับโรค Tilapia Lake Virus (TiLV) ในบริบทโลก (1)
การพบกันของปลาทะเลกับไมโครพลาสติก
แนวทางการจัดการโรคสัตว์น้ำอุบัติใหม่
การจัดการโรคข้ามพรมแดนและโรคติดต่ออุบัติใหม่
การจัดการสุขภาพสัตว์น้ำ: OIE
โรคอีเอชพี, EHP, กุ้ง
PM 2.5 โรคหัวใจและหลอดเลือด เมนูปลา เกี่ยวกันยังไง: 2
PM 2.5 โรคหัวใจและหลอดเลือด เมนูปลา เกี่ยวกันยังไง: 1
โรคในสัตว์น้ำ ตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์
พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ.2558
การวางยาสลบปลาและข้ควรคำนึง
การออกฤทธิ์ของยาสลบในปลา
ยาสลบที่ใช้ในปลา
ข้อควรปฏิบัติ ในการวางยาสลบปลา
หลักการการทำสลบในสัตว์น้ำ
การทำสลบในสัตว์
การตรวจตัวอย่างปลาเบื้องต้นในฟาร์ม: การตรวจอุจจาระ
การตรวจตัวอย่างปลาเบื้องต้นในฟาร์ม: การตัดซี่เหงือก
การตรวจตัวอย่างปลาเบื้องต้นในฟาร์ม: การตัดครีบ
การตรวจตัวอย่างปลาเบื้องต้นในฟาร์ม: การขูดผิวหนัง.
การตรวจตัวอย่างปลาเบื้องต้นในฟาร์ม
การบันทึกสุขภาพปลาในฟาร์ม
การตรวจประเมินสภาวะสุขภาพภายในฟาร์ม
การเก็บตัวอย่างสัตว์น้ำเพื่อตรวจโรค
การเลี้ยงปลานิลในระบบต่างๆ
กินปลานิลแล้วได้อะไร
พัฒนาการของไข่ที่ได้รับการผสม
การจัดการผสมพ่อแม่พันธุ์ปลานิล
พฤติกรรมของการผสมพันธุ์ในปลานิล
การผสมเทียม: พ่อแม่พันธุ์ปลานิล
การผสมเทียมปลา
ขั้นตอนการผสมเทียมในสัตว์
การผสมเทียมในสัตว์
โปรไบโอติกกับเชื้อสเตรปโตคอคคัส
โรคติดเชื้อในปลานิล สเตรปโตคอคโคซิส 4
โรคติดเชื้อในปลานิล สเตรปโตคอคโคซิส 3
โรคติดเชื้อในปลานิล สเตรปโตคอคโคซิส 2
โรคติดเชื้อในปลานิล สเตรปโตคอคโคซิส 1
วัคซีนสำหรับโรคติดเชื้อไวรัส Tilapia Lake Virus (TiLV) ในปลานิล
วัคซีนสำหรับโรคที่มีสาเหตุจากเชื้อไวรัส
วัคซีนสำหรับโรคที่มีสาเหตุจากเชื้อแบคทีเรีย
วัคซีนคืออะไร
การศึกษาเรื่องวัคซีนป้องกันการติดเชื้อแอโรโมนาส
โรคติดเชื้อในปลานิล : แอโรโมนาส 5
โรคติดเชื้อในปลานิล : แอโรโมนาส 4
โรคติดเชื้อในปลานิล : แอโรโมนาส 3
โรคติดเชื้อในปลานิล : แอโรโมนาส 2
โรคติดเชื้อในปลานิล : แอโรโมนาส 1
หลักเกณฑ์ที่ดีในการผลิตอาหารสัตว์
การเลือกซื้ออาหารสัตว์ : อาหารสัตว์น้ำ
การเลือกซื้ออาหารสัตว์ : ลักษณะอาหารและการเลือกใช้
การเลือกซื้ออาหารสัตว์ : สถานที่ขาย เลขทะเบียน ฉลาก
หลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิตอาหาร
การต้านทานความเครียด
การสืบพันธุ์ของสัตว์น้ำ
คน
สัตว์พาหะ
การเคลื่อนย้ายปลาเข้าฟาร์ม
การติดต่อของเชื้อโรค
การกักกันโรคก่อนนำสัตว์น้ำใหม่เข้ามาเลี้ยง
ระบบความปลอดภัยทางชีวภาพในฟาร์มสัตว์น้ำ
การกระตุ้นเจริญเติบโต
การสร้างความสมดุลของภูมิคุ้มกัน
ระบบภูมิคุ้มกันคืออะไร
การทำงานและประสิทธิภาพของโปรไบโอติก : ช่วยในการย่อยและช่วยให้มีการนำสารอาหารไปใช้ได้ดีขึ้น
การทำงานและประสิทธิภาพของโปรไบโอติก : ปรับปรุงคุณภาพน้ำ
การทำงานและประสิทธิภาพของโปรไบโอติก : การแย่งใช้สารเคมีและพลังงาน
การทำงานและประสิทธิภาพของโปรไบโอติก : การต้านเชื้อไวรัส เชื้อรา
การทำงานและประสิทธิภาพของโปรไบโอติก : การผลิตสารต้านเชื้อแบคทีเรีย
การทำงานและประสิทธิภาพของโปรไบโอติก : การแย่งพื้นที่ยึดเกาะ
แบคทีเรียที่นิยมใช้เป็นโปรไบโอติก
แอมโมเนีย
สารประกอบไนโตรเจน
ความขุ่นใส ความโปร่งใส
คาร์บอนไดออกไซด์
ความเค็มของน้ำในบ่อเลี้ยงปลา
ความกระด้างของน้ำในบ่อเลี้ยงปลา
ความเป็นกรด-ด่างในบ่อเลี้ยงปลา
ผลของอุณหภูมิต่อสุขภาพปลา
ออกซิเจนในน้ำมีผลต่อปลายังไง
โปรไบโอติกกับการเลี้ยงสัตว์น้ำ
เก็บตัวอย่างน้ำส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการทำอย่างไร
การตรวจคุณภาพน้ำเบื้องต้นทำอย่างไร
น้ำกับการเลี้ยงปลา
โปรไบโอติกคืออะไร
เตรียมกระชังให้ดีก่อนการเลี้ยง
เตรียมบ่อก่อนการเลี้ยงยังไงให้พอดี
ปัจจัยที่มีผลต่อสุขภาพปลานิล
แผนผังฟาร์มสำคัญอย่างไร
มาตรฐาน GAP
aquatic chicken
Introduce