ข้อกำหนดเกี่ยวกับสวัสดิภาพสัตว์ในสัตว์น้ำ: การวางแผนการขนส่ง (1)
ReadyPlanet.com
ข้อกำหนดเกี่ยวกับสวัสดิภาพสัตว์ในสัตว์น้ำ: การวางแผนการขนส่ง (1)

                  

ชื่อบทความ ข้อกำหนดเกี่ยวกับสวัสดิภาพสัตว์ในสัตว์น้ำ: การวางแผนการขนส่ง (1) 

คำสำคัญ   สวัสดิภาพสัตว์น้ำ

  วันนี้มาขยายความกันต่อ ภายใต้หัวข้อ “การวางแผนการขนส่ง” ว่าองค์การสุขภาพสัตว์โลกเค้าพูดถึงเอาไว้ว่ายังไงบ้าง

เริ่มต้นกันที่เรื่องทั่วไปที่เราควรคำนึงถึงในการขนส่งก่อน สิ่งสำคัญที่ส่งผลต่อสวัสดิภาพของปลาในระหว่างการขนส่ง คือ การวางแผนให้ดี ต้องมีการเตรียมข้อมูลก่อนการขนส่ง ระยะเวลา และเส้นทางที่ใช้ขนส่ง นอกจากนี้ต้องคำนึงถึงวัตถุประสงค์ของการขนส่งด้วย เช่น เป็นการขนส่งที่เกี่ยวกับเรื่อง biosecurity (ความปลอดภัยทางชีวภาพ) การขนส่งปลาเพื่อนำไปเลี้ยงในฟาร์ม หรือนำไปปล่อยไปสิ่งแวดล้อมเพิ่มทรัพยากร ขนส่งเพื่อนำไปเข้าโรงงานแปรรูป หรือนำไปทำลายเนื่องจากต้องการควบคุมโรค โดยก่อนจะเริ่มขนส่งควรมีการวางแผนเรื่องดังต่อไปนี้

- ประเภทของยานพาหนะที่ใช้ในการขนส่ง ไปทางรถ ทางเรือ หรือเครื่องบิน และอุปกรณ์ที่จำเป็นในการขนส่งแต่ละรูปแบบ

- เส้นทาง เช่น ระยะทาง ต้องมีการศึกษาสภาพอากาศและคาดการณ์สภาพอากาศที่สามารถพบได้ในระหว่างการขนส่งว่าจะมีผลต่อการขนส่งยังไง ต้องมีการเตรียมพร้อมยังไงบ้าง

- ระยะเวลาที่ใช้ในการขนส่ง

- ต้องมีการประเมินความเหมาะสมแลละความจำเป็นของการปรับสภาพปลาให้เข้ากับสภาพน้ำ ณ จุดที่ขนถ่าย ปล่อยปลา

- การดูแลปลาในระหว่างการขนส่ง ตรวจสอบสภาพความเป็นอยู่ พฤติกรรมขณะขนส่ง

- มีการวางแผน วางขั้นตอน กรณีเกิดเหตุฉุกเฉินระหว่างขนส่งที่มีผลกับสวัสดิภาพปลา

- ต้องมีการประเมินการจัดการ biosecurity ในระดับที่เหมาะสม เช่น การล้างและการฆ่าเชื้อโรค การเปลี่ยนถ่ายน้ำ การบำบัดน้ำที่ใช้ในการขนส่ง

เมื่อมีข้อมูลและพิจารณาภาพรวมที่ต้องคำนึงถึงในการขนส่งแล้ว จากนั้นจึงต้องให้ความสำคัญกับการออกแบบ และบำรุงรักษายานพาหนะ รวมถึงอุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดการขนส่ง โดย

- ควรเลือกใช้ยานพาหนะ ภาชนะบรรจุ และอุปกรณ์สำหรับขนส่งปลาที่เหมาะสมกับชนิด ขนาด น้ำหนัก และจำนวนปลาที่จะขนส่งในแต่ละครั้ง

- ควรมีการตรวจสอบสภาพของยานพาหนะ ภาชนะบรรจุ และอุปกรณ์อย่างสม่ำเสมอ และบำรุงรักษาให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ และไม่เป็นอันตรายต่อผู้ปฏิบัติงานและปลา รวมทั้งเพื่อป้องกันและลด

ความเสี่ยงของอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นได้จากโครงสร้างของยานพาหนะ ภาชนะบรรจุ และอุปกรณ์ที่ไม่พร้อมใช้งาน ซึ่งมีผลต่อสวัสดิภาพของปลาขณะขนส่ง

- ในขณะขนส่งถ้ามีการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมขณะขนส่ง (เช่น อากาศเปลี่ยนแปลงรวดเร็ว ฝนตกหนัก อุณหภูมิสูง แดดแรง) จะมีผลต่อความต้องการใช้ออกซิเจนของสัตว์น้ำได้ ดังนั้น จึงควรมีการจัดการเรื่องไหลเวียนของน้ำในภาชนะบรรจุปลา และ/หรือมีอุปกรณ์เพียงพอเหมาะสมสำหรับให้ออกซิเจนในระหว่างการเดินทาง

- ในช่วงระหว่างการขนส่ง ระหว่างทางควรสามารถสังงเกต ตรวจสอบสภาพความเป็นอยู่ของปลาที่ขนส่งได้ เพื่อให้แน่ใจว่าสามารถประเมินสวัสดิภาพของปลาได้ และสามารถเข้าไปจัดการกับตัวปลาได้กรณีเกิดปัญหาที่มีผลต่อสวัสดิภาพของปลาขณะขนส่ง

- ควรมีการออกแบบ และบำรุงรักษาอุปกรณ์ที่ใช้จับ หรือควบคุมปลา เช่น อวน อุปกรณ์สูบน้ำ ให้เหมาะสมเพื่อทำให้ปลาบาดเจ็บน้อยที่สุดในระหว่างการขนส่ง

- ควรมีการบันทึกข้อมูลการจัดการที่สำคัญที่เกี่ยวกับเรื่องสวัสดิภาพของปลาขณะขนส่ง เช่น บันทึกรายละเอียดการขนส่ง ข้อมูลการติดต่อ ข้อมูลการตาย และการทำลาย

การวางแผนการขนส่งยังไม่จบเท่านี้นะคะยังมีหัวข้อการจัดการน้ำ การเตรียมปลาเพื่อการขนส่ง คำแนะนำเฉพาะสายพันธุ์ และเรื่องของแผนการฉุกเฉิน เอาไว้มาอ่านต่อกันครั้งหน้าค่ะ

 
 
 
 

สัตวแพทย์หญิง ดร.มินตรา ลักขณา (หมอเม)
อ.น.สพ.ดร. ภัทรพล เปี่ยมสมบูรณ์ (หมอเอก)   
Farm story

วิตามินซีคนทานได้ ปลากินดี
งานวิจัย ขิง กับ ยากำจัดวัชพืช
โปรไบโอติกแบบ multi-species
ขมิ้นชันในอาหารปลานิล
อาหารสัตว์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
ปลาเสมือนจริงทดแทนการใช้สัตว์ทดลอง
การใช้สมุนไพรเป็นยาสลบกับปลาเรนโบว์เทราต์
การใช้ยาต้านจุลชีพอย่างสมเหตุผลในสัตว์น้ำโดยองค์การสุขภาพสัตว์โลก (3/3)
การใช้ยาต้านจุลชีพอย่างสมเหตุผลในสัตว์น้ำโดยองค์การสุขภาพสัตว์โลก (2/3)
การใช้ยาต้านจุลชีพอย่างสมเหตุผลในสัตว์น้ำโดยองค์การสุขภาพสัตว์โลก (1/3)
ความสัมพันธ์ของพยาธิตืดในปลากับแบคทีเรียตัวร้าย
โปรตีนจากเคยและการเลี้ยงกุ้ง
Nutraceuticals และการรักษาโรค AGD ในปลาแซลมอน
การป้องกันดีกว่าการรักษา วัคซีนคุณภาพ หยุดการระบาดของโรคสัตว์
nanobubbles และการเพาะเลี้ยงกุ้ง
nanobubbles
Black soldier fly แหล่งโปรตีนย่อยง่ายในอาหารสัตว์น้ำ #2
Black soldier fly แหล่งโปรตีนย่อยง่ายในอาหารสัตว์น้ำ #1
ยีสต์ทำขนมปังกับโปรไบโอติก
จุลินทรีย์ในลำไส้ปลา
ผลกระทบของ Covid19 ต่อตลาดปลาเทอร์บอตและคาเวียร์ของสหภาพยุโรป
โปรตีนทางเลือกกับปัญหาโรค EMS ในการเลี้ยงกุ้ง
"แมลงกับอุสาหกรรมอาหารสัตว์เลี้ยง"
ความปลอดภัยทางชีวภาพในสถานประกอบการสัตว์น้ำของ OIE #10
ความปลอดภัยทางชีวภาพในสถานประกอบการสัตว์น้ำของ OIE #9
การสนับสนุนความยั่งยืนในการประมง
กระแสความต้องการประมงยั่งยืน โอกาสและความท้าทายสำหรับปลานิล
African swine fever
ความปลอดภัยทางชีวภาพในสถานประกอบการสัตว์น้ำของ OIE #8
ความปลอดภัยทางชีวภาพในสถานประกอบการสัตว์น้ำของ OIE #7
ความปลอดภัยทางชีวภาพในสถานประกอบการสัตว์น้ำของ OIE #6
ความปลอดภัยทางชีวภาพในสถานประกอบการสัตว์น้ำของ OIE #5
ความปลอดภัยทางชีวภาพในสถานประกอบการสัตว์น้ำของ OIE #4
ความปลอดภัยทางชีวภาพในสถานประกอบการสัตว์น้ำของ OIE #3
พืชสมุนไพรกับสุขภาพปลา
ความปลอดภัยทางชีวภาพในสถานประกอบการสัตว์น้ำของ OIE #2
ความปลอดภัยทางชีวภาพในสถานประกอบการสัตว์น้ำของ OIE #1
ความปลอดภัยทางชีวภาพในสถานประกอบการสัตว์น้ำของ OIE
ปลาแซลมอน ในอาร์เจนตินา
โปรตีนทางเลือก
กลยุทธ์ในการขับเคลื่อนประชาคมระหว่างประเทศในการพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ำ และสวัสดิภาพสัตว์น้ำของ OIE
ความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับสุขภาพสัตว์ของ OIE
อาหารในโลกอนาคต
โปรไบโอติก Bacillus pumilus กับวิบริโอ
probiotic กับสารสกัดอินทผลัม
การยึดเกาะของโปรไบโอติก
ข้อกำหนดเกี่ยวกับสวัสดิภาพสัตว์ในสัตว์น้ำ: การขนส่งและเรื่องที่ควรทำหลังขนส่ง
ข้อกำหนดเกี่ยวกับสวัสดิภาพสัตว์ในสัตว์น้ำ: การวางแผนการขนส่ง (2)
ข้อกำหนดเกี่ยวกับสวัสดิภาพสัตว์ในสัตว์น้ำ: การขนส่ง (2)
ข้อกำหนดเกี่ยวกับสวัสดิภาพสัตว์ในสัตว์น้ำ: การขนส่ง (1)
“อาหารปลอดภัย” “สิ่งแวดล้อม” “สวัสดิภาพสัตว์” กับการเลี้ยงสัตว์ปัจจุบัน
เศรษฐกิจชีวภาพ-เศรษฐกิจหมุนเวียน-เศรษฐกิจสีเขียว Bio-Circular-Green Economy : ภาคการเกษตร
การให้ probiotic ชนิด Bacillus cereus และ Bacillus subtilis ผสมอาหารปลานิล ที่มีผลต่ออัตราการเจริญเติบโต สุขภาพของลำไส้ และความต้านทานต่อการติดเชื้อ Streptococcus agalactiae
การใช้ probiotics prebiotics และ synbiotics ในปลานิล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเจริญเติบโต และการป้องกันการติดเชื้อ Aeromonas hydrophila
ปลานิลและซินไบโอติก
ปลาเทราต์กับซินไบโอติก
การฆ่าเชื้อโรคอุปกรณ์ส่วนตัว และน้ำ
ข้อควรคำนึงถึงในการฆ่าเชื้อสถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ฟาร์ม และอุปกรณ์ (3)
ข้อควรคำนึงถึงในการฆ่าเชื้อสถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ฟาร์ม และอุปกรณ์ (2)
ข้อควรคำนึงถึงในการฆ่าเชื้อสถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ฟาร์ม และอุปกรณ์ (1)
วัคซีน Covid-19 หนึ่งในวิธีป้องกันโรค
ประเภทของสารฆ่าเชื้อในสถานประกอบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ฟาร์ม และอุปกรณ์ (2)
ประเภทของสารฆ่าเชื้อในสถานประกอบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ฟาร์ม และอุปกรณ์ (1)
การวางแผนการฆ่าเชื้อโรคกรณีฉุกเฉิน และการเลือกใช้สารฆ่าเชื้อ
การวางแผนการฆ่าเชื้อโรค ในสถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ฟาร์ม และอุปกรณ์
ซินไบโอติกกับแบคทีเรียประจำถิ่นในลำไส้กุ้งกุ้ง
ซินไบโอติกกับภูมิคุ้มกันของกุ้ง
การฆ่าเชื้อโรคในสถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ฟาร์ม และอุปกรณ์ (2)
การฆ่าเชื้อโรคในสถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ฟาร์ม และอุปกรณ์ (1)
คำแนะนำสำหรับการทำความสะอาดและฆ่าเชื้อบนพื้นผิวไข่ปลาแซลมอน
การประเมินโปรไบโอติก
การควบคุมเพศในสัตว์น้ำผ่านการจัดการชุดโครโมโซม
แอบดูจีนเลี้ยงกุ้งกับโปรไบโอติก
ทำความรู้จัก…เปปไทด์ต้านจุลชีพ
โลกยุค 4.0 กับการเฝ้าระวังโรค
วิเคราะห์ข่าว หมู ไก่
อาหารสัตว์และเรื่องของสารพิษจากเชื้อรา
ซินไบโอติก (Synbiotics) สำหรับสัตว์น้ำ
ระบบนิเวศของแบคทีเรียในบ่อกุ้งกับโปรไบโอติก
ทำไมสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์จึงไม่มีรายงานความเสี่ยงต่อไวรัส COVID-19
น้องใหม่ตัวร้ายไวรัสในกุ้ง Decapod Iridescent Virus 1 (DIV1)
ต้านวิบริโอด้วยโปรไบโอติก
ก้งุ โปรไบโอติก การเจริญเติบโต การย่อยอาหาร
แมงดากับงานด้านการแพทย์
คาเวียร์ ไข่จากปลาที่ใกล้สูญพันธุ์
การตรวจโรคทางห้องปฏิบัติการและการนำไปใช้
E-commerce พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับสินค้าสัตว์น้ำผ่านหลัก 7P (2)
E-commerce พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับสินค้าสัตว์น้ำผ่านหลัก 7P (1)
ระบบข้อมูลสุขภาพสัตว์โลก
น้ำปลา ความอร่อยจากอดีตสู่ยุคใส่ใจสุขภาพ
โรคอุบัติใหม่ในสัตว์น้ำของประเทศไทยในอดีต
โรคอุบัติใหม่ไม่ไกลตัว Novel Coronavirus
เรื่องกุ้งกับโปรไบโอติก (2)
ความสำคัญของการรายงานการระบาดของโรคกับสุขภาพสัตว์น้ำ
ยกระดับ from farm-to-table ด้วยสี่เสาหลักด้านคุณภาพ
ความลับของปลาเนื้อสีส้ม: เรื่องที่น่าสนใจของปลาแซลมอน (2)
คู่มือป้องกัน โรคโควิด-19
ความลับของปลาเนื้อสีส้ม: เรื่องที่น่าสนใจของปลาแซลมอน (1)
Climate change ภาวะโลกร้อนกับสุขภาพของปลา (2)