ความปลอดภัยทางชีวภาพในสถานประกอบการสัตว์น้ำของ OIE #5
ReadyPlanet.com
ความปลอดภัยทางชีวภาพในสถานประกอบการสัตว์น้ำของ OIE #5

                         

ชื่อบทความ   ความปลอดภัยทางชีวภาพในสถานประกอบการสัตว์น้ำของ OIE #5

คำสำคัญ      ความปลอดภัยทางชีวภาพในสถานประกอบการสัตว์น้ำของ OIE

  บทความครั้งก่อนหน้านี้ เราได้เรียนรู้เกี่ยวกับเส้นทางการแพร่กระจายของเชื้อก่อโรคที่เป็นไปได้ในสถานประกอบการสัตว์น้ำหรือฟาร์ม โดยเน้นรายละเอียดของเชื้อก่อโรคที่มาจากสัตว์น้ำ (Aquatic animals) และมาตรการลดผลกระทบที่สามารถเกิดขึ้นได้ทั้งหมด 10 มาตรการ สำหรับวันนี้เราจะมาต่อกันในส่วนของเส้นทางการแพร่กระจายของเชื้อก่อโรคที่มาจาก “ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำและของเสียจากสัตว์น้ำ” (Aquatic animal products and aquatic animal waste)

ในหลักการเดียวกันกับเรื่องของเชื้อก่อโรคที่มาจากสัตว์น้ำ ดังนั้น ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำและของเสียจากสัตว์น้ำก็สามารถแพร่เชื้อก่อโรคได้ การนำผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำเข้าฟาร์ม การเคลื่อนย้ายผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำภายในฟาร์ม และเคลื่อนย้ายผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำออกจากฟาร์ม เช่น ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำที่ได้จากการเพาะเลี้ยงในบริเวณอื่น นำเข้ามาในฟาร์ม

ในกรณีที่มีสัตว์น้ำติดเชื้อ ป่วย ตาย หรือมีโรคระบาดสัตว์น้ำและมีการทำลายสัตว์น้ำตามมาตรการจัดการและการควบคุมโรค จะทำให้กลายเป็นซากและทำให้เกิดของเสียจากสัตว์น้ำ หรือเมื่อนำสัตว์น้ำไปแปรรูปเพื่อการบริโภค หรือแปรรูปเพื่อวัตถุประสงค์อื่นก็จะมีของเสียจากสัตว์น้ำเกิดขึ้นได้เช่นกัน

การเคลื่อนย้ายผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำและของเสียจากสัตว์น้ำเข้า หรือออก หรือเคลื่อนย้ายภายในสถานเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ อาจเสี่ยงต่อการแพร่เชื้อก่อโรค โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีที่ในฟาร์มมีกลุ่มสัตว์น้ำที่ไวรับต่อการติดเชื้อ หากสัมผัสกับผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำและของเสียจากสัตว์น้ำที่ได้จากสัตว์น้ำที่ติดเชื้อหรือป่วย จะยิ่งทำให้เกิดความเสี่ยงต่อสุขภาพของสัตว์น้ำในฟาร์ม ดังนั้น จึงควรหลีกเลี่ยงการเคลื่อนย้ายผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำและของเสียจากสัตว์น้ำเข้าไปในสถานประกอบการสัตว์น้ำ โดย OIE ได้จัดทำข้อกำหนดเฉพาะที่เกี่ยวกับการเก็บ การเคลื่อนย้าย/ขนส่ง การทำลาย และการจัดการ/บำบัดของเสียจากสัตว์น้ำไว้แล้ว

หากจำเป็นจะต้องมีการเคลื่อนย้ายผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำและของเสียจากสัตว์น้ำ ควรประเมินความเป็นไปได้ที่จะมีเชื้อก่อโรคในผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำและของเสียจากสัตว์น้ำ โดยคำนึงถึงชนิด (species) ของสัตว์น้ำ แหล่งที่มา และสถานะทางสุขภาพร่วมด้วย ควรมีการประเมินความเสี่ยงในการแพร่เชื้อก่อโรคผ่านผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำและของเสียจากสัตว์น้ำ และจัดการความเสี่ยง โดยคำนึงถึงมาตรการลดผลกระทบที่สามารถเกิดขึ้นได้ดังต่อไปนี้

1. กำหนด/ระบุความเสี่ยงของโรคที่อาจเกิดขึ้นได้ในสัตว์น้ำที่เลี้ยง หรือที่อาจกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยเป็นความเสี่ยงการเกิดโรคที่มาจากผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำและของเสียจากสัตว์น้ำ

2. จัดให้มีบริเวณแยกต่างหาก หรือบริเวณเฉพาะที่จะสามารถจัดการผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำและของเสียจากสัตว์น้ำ โดยควรเป็นพื้นที่ที่แยกออกจากพื้นที่เลี้ยงเพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่กระจายของเชื้อก่อโรคที่ได้กำหนด/ระบุไว้ตามข้อ 1

3. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าในกระบวนการ หรือขั้นตอนการปฏิบัติงานมีความเหมาะสม และผู้ปฏิบัติงานได้ดำเนินงานตามขั้นตอนการเก็บรวบรวม การบำบัด (ทำลายเชื้อก่อโรค) การขนส่ง การจัดเก็บหรือการกำจัดผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำและของเสียจากสัตว์น้ำที่เหมาะสมเพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่เชื้อก่อโรคที่ได้กำหนด/ระบุไว้ตามข้อ 1

รอบหน้าเรามาดูเส้นทางการแพร่กระจายของเชื้อก่อโรคที่เป็นไปได้อื่นๆ ต่อนะคะ

 

สัตวแพทย์หญิง ดร.มินตรา ลักขณา (หมอเมย์)
อ.น.สพ.ดร. ภัทรพล เปี่ยมสมบูรณ์ (หมอเอก)   
Farm story

วิตามินซีคนทานได้ ปลากินดี
งานวิจัย ขิง กับ ยากำจัดวัชพืช
โปรไบโอติกแบบ multi-species
ขมิ้นชันในอาหารปลานิล
อาหารสัตว์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
ปลาเสมือนจริงทดแทนการใช้สัตว์ทดลอง
การใช้สมุนไพรเป็นยาสลบกับปลาเรนโบว์เทราต์
การใช้ยาต้านจุลชีพอย่างสมเหตุผลในสัตว์น้ำโดยองค์การสุขภาพสัตว์โลก (3/3)
การใช้ยาต้านจุลชีพอย่างสมเหตุผลในสัตว์น้ำโดยองค์การสุขภาพสัตว์โลก (2/3)
การใช้ยาต้านจุลชีพอย่างสมเหตุผลในสัตว์น้ำโดยองค์การสุขภาพสัตว์โลก (1/3)
ความสัมพันธ์ของพยาธิตืดในปลากับแบคทีเรียตัวร้าย
โปรตีนจากเคยและการเลี้ยงกุ้ง
Nutraceuticals และการรักษาโรค AGD ในปลาแซลมอน
การป้องกันดีกว่าการรักษา วัคซีนคุณภาพ หยุดการระบาดของโรคสัตว์
nanobubbles และการเพาะเลี้ยงกุ้ง
nanobubbles
Black soldier fly แหล่งโปรตีนย่อยง่ายในอาหารสัตว์น้ำ #2
Black soldier fly แหล่งโปรตีนย่อยง่ายในอาหารสัตว์น้ำ #1
ยีสต์ทำขนมปังกับโปรไบโอติก
จุลินทรีย์ในลำไส้ปลา
ผลกระทบของ Covid19 ต่อตลาดปลาเทอร์บอตและคาเวียร์ของสหภาพยุโรป
โปรตีนทางเลือกกับปัญหาโรค EMS ในการเลี้ยงกุ้ง
"แมลงกับอุสาหกรรมอาหารสัตว์เลี้ยง"
ความปลอดภัยทางชีวภาพในสถานประกอบการสัตว์น้ำของ OIE #10
ความปลอดภัยทางชีวภาพในสถานประกอบการสัตว์น้ำของ OIE #9
การสนับสนุนความยั่งยืนในการประมง
กระแสความต้องการประมงยั่งยืน โอกาสและความท้าทายสำหรับปลานิล
African swine fever
ความปลอดภัยทางชีวภาพในสถานประกอบการสัตว์น้ำของ OIE #8
ความปลอดภัยทางชีวภาพในสถานประกอบการสัตว์น้ำของ OIE #7
ความปลอดภัยทางชีวภาพในสถานประกอบการสัตว์น้ำของ OIE #6
ความปลอดภัยทางชีวภาพในสถานประกอบการสัตว์น้ำของ OIE #4
ความปลอดภัยทางชีวภาพในสถานประกอบการสัตว์น้ำของ OIE #3
พืชสมุนไพรกับสุขภาพปลา
ความปลอดภัยทางชีวภาพในสถานประกอบการสัตว์น้ำของ OIE #2
ความปลอดภัยทางชีวภาพในสถานประกอบการสัตว์น้ำของ OIE #1
ความปลอดภัยทางชีวภาพในสถานประกอบการสัตว์น้ำของ OIE
ปลาแซลมอน ในอาร์เจนตินา
โปรตีนทางเลือก
กลยุทธ์ในการขับเคลื่อนประชาคมระหว่างประเทศในการพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ำ และสวัสดิภาพสัตว์น้ำของ OIE
ความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับสุขภาพสัตว์ของ OIE
อาหารในโลกอนาคต
โปรไบโอติก Bacillus pumilus กับวิบริโอ
probiotic กับสารสกัดอินทผลัม
การยึดเกาะของโปรไบโอติก
ข้อกำหนดเกี่ยวกับสวัสดิภาพสัตว์ในสัตว์น้ำ: การขนส่งและเรื่องที่ควรทำหลังขนส่ง
ข้อกำหนดเกี่ยวกับสวัสดิภาพสัตว์ในสัตว์น้ำ: การวางแผนการขนส่ง (2)
ข้อกำหนดเกี่ยวกับสวัสดิภาพสัตว์ในสัตว์น้ำ: การวางแผนการขนส่ง (1)
ข้อกำหนดเกี่ยวกับสวัสดิภาพสัตว์ในสัตว์น้ำ: การขนส่ง (2)
ข้อกำหนดเกี่ยวกับสวัสดิภาพสัตว์ในสัตว์น้ำ: การขนส่ง (1)
“อาหารปลอดภัย” “สิ่งแวดล้อม” “สวัสดิภาพสัตว์” กับการเลี้ยงสัตว์ปัจจุบัน
เศรษฐกิจชีวภาพ-เศรษฐกิจหมุนเวียน-เศรษฐกิจสีเขียว Bio-Circular-Green Economy : ภาคการเกษตร
การให้ probiotic ชนิด Bacillus cereus และ Bacillus subtilis ผสมอาหารปลานิล ที่มีผลต่ออัตราการเจริญเติบโต สุขภาพของลำไส้ และความต้านทานต่อการติดเชื้อ Streptococcus agalactiae
การใช้ probiotics prebiotics และ synbiotics ในปลานิล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเจริญเติบโต และการป้องกันการติดเชื้อ Aeromonas hydrophila
ปลานิลและซินไบโอติก
ปลาเทราต์กับซินไบโอติก
การฆ่าเชื้อโรคอุปกรณ์ส่วนตัว และน้ำ
ข้อควรคำนึงถึงในการฆ่าเชื้อสถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ฟาร์ม และอุปกรณ์ (3)
ข้อควรคำนึงถึงในการฆ่าเชื้อสถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ฟาร์ม และอุปกรณ์ (2)
ข้อควรคำนึงถึงในการฆ่าเชื้อสถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ฟาร์ม และอุปกรณ์ (1)
วัคซีน Covid-19 หนึ่งในวิธีป้องกันโรค
ประเภทของสารฆ่าเชื้อในสถานประกอบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ฟาร์ม และอุปกรณ์ (2)
ประเภทของสารฆ่าเชื้อในสถานประกอบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ฟาร์ม และอุปกรณ์ (1)
การวางแผนการฆ่าเชื้อโรคกรณีฉุกเฉิน และการเลือกใช้สารฆ่าเชื้อ
การวางแผนการฆ่าเชื้อโรค ในสถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ฟาร์ม และอุปกรณ์
ซินไบโอติกกับแบคทีเรียประจำถิ่นในลำไส้กุ้งกุ้ง
ซินไบโอติกกับภูมิคุ้มกันของกุ้ง
การฆ่าเชื้อโรคในสถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ฟาร์ม และอุปกรณ์ (2)
การฆ่าเชื้อโรคในสถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ฟาร์ม และอุปกรณ์ (1)
คำแนะนำสำหรับการทำความสะอาดและฆ่าเชื้อบนพื้นผิวไข่ปลาแซลมอน
การประเมินโปรไบโอติก
การควบคุมเพศในสัตว์น้ำผ่านการจัดการชุดโครโมโซม
แอบดูจีนเลี้ยงกุ้งกับโปรไบโอติก
ทำความรู้จัก…เปปไทด์ต้านจุลชีพ
โลกยุค 4.0 กับการเฝ้าระวังโรค
วิเคราะห์ข่าว หมู ไก่
อาหารสัตว์และเรื่องของสารพิษจากเชื้อรา
ซินไบโอติก (Synbiotics) สำหรับสัตว์น้ำ
ระบบนิเวศของแบคทีเรียในบ่อกุ้งกับโปรไบโอติก
ทำไมสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์จึงไม่มีรายงานความเสี่ยงต่อไวรัส COVID-19
น้องใหม่ตัวร้ายไวรัสในกุ้ง Decapod Iridescent Virus 1 (DIV1)
ต้านวิบริโอด้วยโปรไบโอติก
ก้งุ โปรไบโอติก การเจริญเติบโต การย่อยอาหาร
แมงดากับงานด้านการแพทย์
คาเวียร์ ไข่จากปลาที่ใกล้สูญพันธุ์
การตรวจโรคทางห้องปฏิบัติการและการนำไปใช้
E-commerce พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับสินค้าสัตว์น้ำผ่านหลัก 7P (2)
E-commerce พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับสินค้าสัตว์น้ำผ่านหลัก 7P (1)
ระบบข้อมูลสุขภาพสัตว์โลก
น้ำปลา ความอร่อยจากอดีตสู่ยุคใส่ใจสุขภาพ
โรคอุบัติใหม่ในสัตว์น้ำของประเทศไทยในอดีต
โรคอุบัติใหม่ไม่ไกลตัว Novel Coronavirus
เรื่องกุ้งกับโปรไบโอติก (2)
ความสำคัญของการรายงานการระบาดของโรคกับสุขภาพสัตว์น้ำ
ยกระดับ from farm-to-table ด้วยสี่เสาหลักด้านคุณภาพ
ความลับของปลาเนื้อสีส้ม: เรื่องที่น่าสนใจของปลาแซลมอน (2)
คู่มือป้องกัน โรคโควิด-19
ความลับของปลาเนื้อสีส้ม: เรื่องที่น่าสนใจของปลาแซลมอน (1)
Climate change ภาวะโลกร้อนกับสุขภาพของปลา (2)