ความปลอดภัยทางชีวภาพในสถานประกอบการสัตว์น้ำของ OIE #10
ReadyPlanet.com
ความปลอดภัยทางชีวภาพในสถานประกอบการสัตว์น้ำของ OIE #10

                                

ชื่อบทความ   ความปลอดภัยทางชีวภาพในสถานประกอบการสัตว์น้ำของ OIE #10

คำสำคัญ      ความปลอดภัยทางชีวภาพ สถานประกอบการสัตว์น้ำ OIE

  เดินทางมาถึงตอนสุดท้ายของเรื่องกันแล้ว วันนี้มาดูเรื่ององค์ประกอบสำคัญ (Key components) ของแผนความปลอดภัยทางชีวภาพ (biosecurity plan) กันนะคะ

1. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (standard operating procedures หรือ SOPs)

SOP หรือเอกสารขั้นตอนการปฏิบัติงานจะต้องมีเนื้อหาที่อธิบายกระบวนการจัดการตามปกติที่ต้องดำเนินการเพื่อสนับสนุนให้มีการดำเนินงานตามแผนความปลอดภัยทางชีวภาพอย่างประสิทธิภาพ SOP ในแต่ละรายการควรอธิบายวัตถุประสงค์ ความรับผิดชอบของบุคลากร ขั้นตอน (รวมถึงการบันทึกข้อมูล) ข้อควรระวัง และวันที่ทบทวนหรือปรับปรุงการทำงานให้ชัดเจน

2. การฝึกอบรมบุคลากร

บุคลากรควรได้รับการฝึกอบรมในการใช้ SOP รวมถึงการกรอกแบบฟอร์ม รายการตรวจสอบ และบันทึกอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับแต่ละขั้นตอน ข้อกำหนดที่ใช้ในการสื่อสารตามปกติ แผนความปลอดภัยทางชีวภาพควรมีโปรแกรมการฝึกอบรมให้บุคลากร เพื่อให้แน่ใจว่าทุกคนมีความรู้ความสามารถในการดำเนินการที่เกี่ยวกับด้านความปลอดภัยทางชีวภาพในสถานประกอบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

3.เอกสารและการเก็บบันทึก

แผนความปลอดภัยทางชีวภาพจะต้องมีการจัดทำเอกสารที่อธิบายวิธีการทำงานเท่าที่จำเป็นเพื่อให้มีหลักฐานว่าได้มีการปฏิบัติตามแผน รายละเอียดที่จำเป็นต้องระบุในเอกสารประกอบขึ้นอยู่กับผลการประเมินเส้นทางการแพร่กระจายในฟาร์ม หรือหลุดออกนอกฟาร์ม ตัวอย่างของเอกสารที่จำเป็นต้องใช้ ได้แก่ แผนผังสถานประกอบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ การเคลื่อนย้ายสัตว์น้ำ ต้นทางและปลายทางของการเคลื่อนย้ายและสถานะสุขภาพของสัตว์น้ำนำเข้ามาในสถานเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ มาตรการกักกันสัตว์น้ำ บันทึกของผู้มาเยี่ยมสถานประกอบการ ความหนาแน่นของสัตว์น้ำ การให้อาหารและอัตราการเติบโต บันทึกการฝึกอบรมบุคลากร การบำบัดรักษาโรค/การฉีดวัคซีน คุณภาพน้ำ การทำความสะอาดและการฆ่าเชื้อ การเจ็บป่วยและการตาย (ซึ่งรวมถึงการกำจัด และการทำลาย) บันทึกการเฝ้าระวังและห้องปฏิบัติการ

4. ขั้นตอนฉุกเฉิน

ควรมีการพัฒนาวิธีปฏิบัติของการดำเนินการตามขั้นตอนฉุกเฉิน และเมื่อจำเป็นให้ดำเนินการเพื่อลดผลกระทบจากเหตุฉุกเฉิน การเกิดโรค หรือการตายของสัตว์น้ำโดยไม่ทราบสาเหตุ ขั้นตอนเหล่านี้ต้องระบุ

เกณฑ์ที่กำหนดไว้อย่างชัดเจนซึ่งจะช่วยในการระบุเหตุการณ์ฉุกเฉินและตัดสินใจเริ่มดำเนินการตามกระบวนการในขั้นตอนฉุกเฉิน รวมถึงกำหนดวิธีการรายงานสิ่งที่เกิดขึ้นด้วย

5. การตรวจสุขภาพสัตว์น้ำ

การติดตามตรวจสุขภาพเป็นส่วนหนึ่งของแผนความปลอดภัยทางชีวภาพที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบสถานะสุขภาพของสัตว์น้ำในสถานประกอบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ การตรวจสอบควรดำเนินการในระดับหน่วยการผลิตและระดับสถานประกอบการ อาจรวมถึงกิจกรรมการเฝ้าระวังโรค บุคลากร ผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพสัตว์น้ำ หรือสัตวแพทย์ต้องมีการตรวจตัวชี้วัดที่เกี่ยวกับด้านสุขภาพและการผลิตที่สำคัญ การบันทึกสัญญาณ อาการทางคลินิกของโรค การเจ็บป่วยและการตาย ผลการทดสอบในห้องปฏิบัติการ และการวิเคราะห์ข้อมูล เช่น การคำนวณอัตราการเจ็บป่วยและการตาย

6. ต้องดำเนินการการทบทวนและตรวจสอบเป็นประจำ (Routine review and auditing)

แผนความปลอดภัยทางชีวภาพ จะต้องอธิบายเกี่ยวกับกำหนดการตรวจสอบแผนอย่างเป็นระบบเพื่อให้สามารถตรวจสอบการนำแผนไปปฏิบัติและการปฏิบัติตามข้อกำหนดของแผนความปลอดภัยทางชีวภาพ การแก้ไขแผนความปลอดภัยทางชีวภาพเป็นประจำเป็นสิ่งจำเป็นมากๆค่ะ เพื่อให้แน่ใจว่าฟาร์มยังคงสามารถจัดการกับความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ควรมีการทบทวนแผนความปลอดภัยทางชีวภาพอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง หรือทบทวนเพื่อตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในการดำเนินงานของสถานเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ เช่น การเปลี่ยนแปลงของการออกแบบสิ่งอำนวยความสะดวก การเปลี่ยนแปลงแนวทางหรือรูปแบบวิธีการเลี้ยง การระบุความเสี่ยงของโรคที่พบใหม่ หรือเหตุการณ์ด้านความปลอดภัยทางชีวภาพ นอกจากนี้ ยังควรจัดทำเอกสารที่อธิบายเหตุการณ์ด้านความปลอดภัยทางชีวภาพ และการดำเนินการเพื่อแก้ไข เมื่อพบเหตุการณ์ดังกล่าวเพื่อให้สามารถนำไปใช้ปรับปรุง SOP ได้

รายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องความปลอดภัยทางชีวภาพในสถานประกอบการสัตว์น้ำของ OIE ก็จบลงแล้ว แน่นอนว่าสามารถติดตามเนื้อหาได้จากหน้าเวปไซต์ของ OIE ได้เช่นกันค่ะ

สัตวแพทย์หญิง ดร.มินตรา ลักขณา (หมอเมย์)
อ.น.สพ.ดร. ภัทรพล เปี่ยมสมบูรณ์ (หมอเอก)   
Farm story

วิตามินซีคนทานได้ ปลากินดี
งานวิจัย ขิง กับ ยากำจัดวัชพืช
โปรไบโอติกแบบ multi-species
ขมิ้นชันในอาหารปลานิล
อาหารสัตว์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
ปลาเสมือนจริงทดแทนการใช้สัตว์ทดลอง
การใช้สมุนไพรเป็นยาสลบกับปลาเรนโบว์เทราต์
การใช้ยาต้านจุลชีพอย่างสมเหตุผลในสัตว์น้ำโดยองค์การสุขภาพสัตว์โลก (3/3)
การใช้ยาต้านจุลชีพอย่างสมเหตุผลในสัตว์น้ำโดยองค์การสุขภาพสัตว์โลก (2/3)
การใช้ยาต้านจุลชีพอย่างสมเหตุผลในสัตว์น้ำโดยองค์การสุขภาพสัตว์โลก (1/3)
ความสัมพันธ์ของพยาธิตืดในปลากับแบคทีเรียตัวร้าย
โปรตีนจากเคยและการเลี้ยงกุ้ง
Nutraceuticals และการรักษาโรค AGD ในปลาแซลมอน
การป้องกันดีกว่าการรักษา วัคซีนคุณภาพ หยุดการระบาดของโรคสัตว์
nanobubbles และการเพาะเลี้ยงกุ้ง
nanobubbles
Black soldier fly แหล่งโปรตีนย่อยง่ายในอาหารสัตว์น้ำ #2
Black soldier fly แหล่งโปรตีนย่อยง่ายในอาหารสัตว์น้ำ #1
ยีสต์ทำขนมปังกับโปรไบโอติก
จุลินทรีย์ในลำไส้ปลา
ผลกระทบของ Covid19 ต่อตลาดปลาเทอร์บอตและคาเวียร์ของสหภาพยุโรป
โปรตีนทางเลือกกับปัญหาโรค EMS ในการเลี้ยงกุ้ง
"แมลงกับอุสาหกรรมอาหารสัตว์เลี้ยง"
ความปลอดภัยทางชีวภาพในสถานประกอบการสัตว์น้ำของ OIE #9
การสนับสนุนความยั่งยืนในการประมง
กระแสความต้องการประมงยั่งยืน โอกาสและความท้าทายสำหรับปลานิล
African swine fever
ความปลอดภัยทางชีวภาพในสถานประกอบการสัตว์น้ำของ OIE #8
ความปลอดภัยทางชีวภาพในสถานประกอบการสัตว์น้ำของ OIE #7
ความปลอดภัยทางชีวภาพในสถานประกอบการสัตว์น้ำของ OIE #6
ความปลอดภัยทางชีวภาพในสถานประกอบการสัตว์น้ำของ OIE #5
ความปลอดภัยทางชีวภาพในสถานประกอบการสัตว์น้ำของ OIE #4
ความปลอดภัยทางชีวภาพในสถานประกอบการสัตว์น้ำของ OIE #3
พืชสมุนไพรกับสุขภาพปลา
ความปลอดภัยทางชีวภาพในสถานประกอบการสัตว์น้ำของ OIE #2
ความปลอดภัยทางชีวภาพในสถานประกอบการสัตว์น้ำของ OIE #1
ความปลอดภัยทางชีวภาพในสถานประกอบการสัตว์น้ำของ OIE
ปลาแซลมอน ในอาร์เจนตินา
โปรตีนทางเลือก
กลยุทธ์ในการขับเคลื่อนประชาคมระหว่างประเทศในการพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ำ และสวัสดิภาพสัตว์น้ำของ OIE
ความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับสุขภาพสัตว์ของ OIE
อาหารในโลกอนาคต
โปรไบโอติก Bacillus pumilus กับวิบริโอ
probiotic กับสารสกัดอินทผลัม
การยึดเกาะของโปรไบโอติก
ข้อกำหนดเกี่ยวกับสวัสดิภาพสัตว์ในสัตว์น้ำ: การขนส่งและเรื่องที่ควรทำหลังขนส่ง
ข้อกำหนดเกี่ยวกับสวัสดิภาพสัตว์ในสัตว์น้ำ: การวางแผนการขนส่ง (2)
ข้อกำหนดเกี่ยวกับสวัสดิภาพสัตว์ในสัตว์น้ำ: การวางแผนการขนส่ง (1)
ข้อกำหนดเกี่ยวกับสวัสดิภาพสัตว์ในสัตว์น้ำ: การขนส่ง (2)
ข้อกำหนดเกี่ยวกับสวัสดิภาพสัตว์ในสัตว์น้ำ: การขนส่ง (1)
“อาหารปลอดภัย” “สิ่งแวดล้อม” “สวัสดิภาพสัตว์” กับการเลี้ยงสัตว์ปัจจุบัน
เศรษฐกิจชีวภาพ-เศรษฐกิจหมุนเวียน-เศรษฐกิจสีเขียว Bio-Circular-Green Economy : ภาคการเกษตร
การให้ probiotic ชนิด Bacillus cereus และ Bacillus subtilis ผสมอาหารปลานิล ที่มีผลต่ออัตราการเจริญเติบโต สุขภาพของลำไส้ และความต้านทานต่อการติดเชื้อ Streptococcus agalactiae
การใช้ probiotics prebiotics และ synbiotics ในปลานิล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเจริญเติบโต และการป้องกันการติดเชื้อ Aeromonas hydrophila
ปลานิลและซินไบโอติก
ปลาเทราต์กับซินไบโอติก
การฆ่าเชื้อโรคอุปกรณ์ส่วนตัว และน้ำ
ข้อควรคำนึงถึงในการฆ่าเชื้อสถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ฟาร์ม และอุปกรณ์ (3)
ข้อควรคำนึงถึงในการฆ่าเชื้อสถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ฟาร์ม และอุปกรณ์ (2)
ข้อควรคำนึงถึงในการฆ่าเชื้อสถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ฟาร์ม และอุปกรณ์ (1)
วัคซีน Covid-19 หนึ่งในวิธีป้องกันโรค
ประเภทของสารฆ่าเชื้อในสถานประกอบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ฟาร์ม และอุปกรณ์ (2)
ประเภทของสารฆ่าเชื้อในสถานประกอบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ฟาร์ม และอุปกรณ์ (1)
การวางแผนการฆ่าเชื้อโรคกรณีฉุกเฉิน และการเลือกใช้สารฆ่าเชื้อ
การวางแผนการฆ่าเชื้อโรค ในสถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ฟาร์ม และอุปกรณ์
ซินไบโอติกกับแบคทีเรียประจำถิ่นในลำไส้กุ้งกุ้ง
ซินไบโอติกกับภูมิคุ้มกันของกุ้ง
การฆ่าเชื้อโรคในสถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ฟาร์ม และอุปกรณ์ (2)
การฆ่าเชื้อโรคในสถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ฟาร์ม และอุปกรณ์ (1)
คำแนะนำสำหรับการทำความสะอาดและฆ่าเชื้อบนพื้นผิวไข่ปลาแซลมอน
การประเมินโปรไบโอติก
การควบคุมเพศในสัตว์น้ำผ่านการจัดการชุดโครโมโซม
แอบดูจีนเลี้ยงกุ้งกับโปรไบโอติก
ทำความรู้จัก…เปปไทด์ต้านจุลชีพ
โลกยุค 4.0 กับการเฝ้าระวังโรค
วิเคราะห์ข่าว หมู ไก่
อาหารสัตว์และเรื่องของสารพิษจากเชื้อรา
ซินไบโอติก (Synbiotics) สำหรับสัตว์น้ำ
ระบบนิเวศของแบคทีเรียในบ่อกุ้งกับโปรไบโอติก
ทำไมสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์จึงไม่มีรายงานความเสี่ยงต่อไวรัส COVID-19
น้องใหม่ตัวร้ายไวรัสในกุ้ง Decapod Iridescent Virus 1 (DIV1)
ต้านวิบริโอด้วยโปรไบโอติก
ก้งุ โปรไบโอติก การเจริญเติบโต การย่อยอาหาร
แมงดากับงานด้านการแพทย์
คาเวียร์ ไข่จากปลาที่ใกล้สูญพันธุ์
การตรวจโรคทางห้องปฏิบัติการและการนำไปใช้
E-commerce พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับสินค้าสัตว์น้ำผ่านหลัก 7P (2)
E-commerce พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับสินค้าสัตว์น้ำผ่านหลัก 7P (1)
ระบบข้อมูลสุขภาพสัตว์โลก
น้ำปลา ความอร่อยจากอดีตสู่ยุคใส่ใจสุขภาพ
โรคอุบัติใหม่ในสัตว์น้ำของประเทศไทยในอดีต
โรคอุบัติใหม่ไม่ไกลตัว Novel Coronavirus
เรื่องกุ้งกับโปรไบโอติก (2)
ความสำคัญของการรายงานการระบาดของโรคกับสุขภาพสัตว์น้ำ
ยกระดับ from farm-to-table ด้วยสี่เสาหลักด้านคุณภาพ
ความลับของปลาเนื้อสีส้ม: เรื่องที่น่าสนใจของปลาแซลมอน (2)
คู่มือป้องกัน โรคโควิด-19
ความลับของปลาเนื้อสีส้ม: เรื่องที่น่าสนใจของปลาแซลมอน (1)
Climate change ภาวะโลกร้อนกับสุขภาพของปลา (2)