nanobubbles และการเพาะเลี้ยงกุ้ง
ReadyPlanet.com
nanobubbles และการเพาะเลี้ยงกุ้ง

                                         

ชื่อบทความ   nanobubbles และการเพาะเลี้ยงกุ้ง

คำสำคัญ     nanobubbles และการเพาะเลี้ยงกุ้ง

จากบทความก่อนหน้า วันนี้มาดูการศึกษาที่น่าสนใจของ Rahmawati และคณะในปี 2020 เกี่ยวกับการนำอุปกรณ์ที่ใช้ผลิตฟองอากาศนาโน หรือ nanobubbles มาใช้ในการเพาะเลี้ยงกุ้งขาว Penaeus vannamei ในประเทศอินโดนีเซีย เพื่อเพิ่มระดับออกซิเจนที่ละลายในน้ำทั่วทั้งบ่อ โดยอุปกรณ์ที่ใช้ผลิตฟองอากาศนาโนที่นำมาทดสอบจะมีโครงสร้างรังผึ้งสำหรับการสร้างฟองนาโน และทำให้มีอัตราการละลายของออกซิเจนในน้ำสูงขึ้น

ในการศึกษาจะมีการตรวจสอบว่าฟองอากาศนาโนจะมีปริมาณคงอยู่ในบ่อมากน้อยแค่ไหน ระดับออกซิเจนที่ละลายน้ำเท่าไหร่ มีปริมาณไวรัสและแบคทีเรียเท่าไหร่ ตรวจสอบอัตราการเจริญเติบโตของกุ้ง อัตราการแลกเนื้อ (feed conversion ratio; FCR) อัตรารอด (survival rate) ปริมาณการเก็บเกี่ยวทั้งหมด และผลผลิตในบ่อเลี้ยงที่มีลักษณะเป็น raceway เป็นอย่างไร

คณะผู้วิจัยดำเนินการศึกษาในบ่อกุ้งที่เลี้ยงในร่มขนาด 50 ตารางเมตร เป็นเวลาต่อเนื่อง 81 วัน โดยกำหนดให้เลี้ยงกุ้งที่ความหนาแน่นเท่ากับ 680 ตัวต่อลูกบาศก์เมตร และแบ่งการทดลองเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มเลี้ยงกุ้งโดยใช้เทคโนโลยี nanobubbles (กำลัง 1 แรงม้า ที่อัตราการไหลของน้ำ 6 ลิตรต่อนาทีและอัตราการไหลของออกซิเจน 0.2 ลิตรต่อนาที) ร่วมกับการใช้กังหันตีน้ำ และอีกกลุ่มใช้แค่กังหันตีน้ำในการเติมอากาศลงไป ผลการศึกษาพบว่าในบ่อเลี้ยงที่มีเทคโนโลยี nanobubbles จะมีปริมาณออกซิเจนละลายในน้ำสูงกว่าบ่อที่ใช้เฉพาะกังหันตีน้ำ มีระดับออกซิเจนคงที่ที่ประมาณ 4–6 มิลลิกรัมต่อลิตร และยังคงตรวจพบ nanobubbles ละลายอยู่ในน้ำยาวนานเป็นสัปดาห์ แม้เวลาจะเลิกใช้ nanobubbles แล้ว นอกจากนี้ ยังพบว่ากุ้งขาวในกลุ่มที่เลี้ยงด้วยเทคโนโลยี nanobubbles จะสามารถรักษาระดับของออกซิเจนที่ละลายในน้ำได้อย่างเหมาะสม ส่งผลต่อการเจริญเติบโตของกุ้งอย่างมีนัยสำคัญ (P < 0.05) โดยกุ้งมีอัตราการเจริญเติบโตดีกว่าทั้งน้ำหนักตัวเฉลี่ยที่ 15.1 ± 1.8 กรัม และความยาวลำตัวที่ 13.1 ± 1.1เซนติเมตร ในขณะที่กลุ่มปกติมีน้ำหนักตัวเฉลี่ยที่ 12.7 กรัม และความยาวลำตัวที่ 11.55 เซนติเมตร รวมทั้งยังมีอัตราการแลกเนื้อดีกว่าด้วย

ในส่วนของการศึกษาปริมาณเชื้อไวรัส และแบคทีเรีย ในการศึกษาที่ผ่านมาพบว่าระดับออกซิเจนสูงทำให้เกิดการทำลายเชื้อแบคทีเรีย เพิ่มปฏิกิริยาการย่อยสลายทางชีวภาพ และลดการเกิดตะกอน และจากการศึกษานี้พบว่าจำนวนเชื้อแบคทีเรีย Vibrio ทั้งหมดที่ตรวจพบในที่เลี้ยงด้วยเทคโนโลยี nanobubbles มีจำนวน 2,000 CFU ต่อมิลลิลิตร ในขณะที่บ่อเลี้ยงปกติตรวจพบจำนวนเชื้อแบคทีเรีย Vibrio ทั้งหมดเท่ากับ 19,000 CFU ต่อมิลลิลิตรซึ่งสูงกว่าการเลี้ยงในเทคโนโลยี nanobubbles อย่างชัดเจน นอกจากนี้ยังตรวจพบเชื้อ Infectious Myonecrosis Virus (IMNV) ในบ่อเลี้ยงปกติด้วย

คุณภาพน้ำที่แตกต่างกันนี้มีความสัมพันธ์กับอัตราการรอดตายของกุ้งที่เลี้ยงทั้ง 2 กลุ่ม โดยพบว่าอัตราการรอดของกุ้งขาวในกลุ่มที่เลี้ยงในเทคโนโลยี nanobubbles มีค่าเท่ากับ 95% ในขณะที่บ่อปกติมีอัตราการรอดที่ 78% เท่านั้น เมื่อถึงเวลาเก็บเกี่ยวผลผลิตพบว่ากลุ่มที่เลี้ยงในเทคโนโลยี nanobubbles มีค่าน้ำหนักผลผลิตกุ้งเท่ากับ 436 กิโลกรัม หรือ 8.7 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ในขณะที่บ่อปกติมีค่าน้ำหนักผลผลิตกุ้งเท่ากับ 222 กิโลกรัม หรือ 4.4 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร

จากการศึกษานี้จะเห็นว่าการนำเทคโนโลยี nanobubbles มาใช้ในการผลิตและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำให้ผลดีทั้งในเรื่องของอัตราการเจริญเติบโต และยังช่วยลดปริมาณเชื้อก่อโรคทำให้ลดความสูญเสียของฟาร์มที่อาจเกิดจากโรคติดเชื้อในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำได้ และทำให้เกิดความยั่งยืนในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำต่อไป

สัตวแพทย์หญิง ดร.มินตรา ลักขณา (หมอเมย์)
อ.น.สพ.ดร. ภัทรพล เปี่ยมสมบูรณ์ (หมอเอก)   
Farm story

งานวิจัย ขิง กับ ยากำจัดวัชพืช
โปรไบโอติกแบบ multi-species
ขมิ้นชันในอาหารปลานิล
อาหารสัตว์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
ปลาเสมือนจริงทดแทนการใช้สัตว์ทดลอง
การใช้สมุนไพรเป็นยาสลบกับปลาเรนโบว์เทราต์
การใช้ยาต้านจุลชีพอย่างสมเหตุผลในสัตว์น้ำโดยองค์การสุขภาพสัตว์โลก (3/3)
การใช้ยาต้านจุลชีพอย่างสมเหตุผลในสัตว์น้ำโดยองค์การสุขภาพสัตว์โลก (2/3)
การใช้ยาต้านจุลชีพอย่างสมเหตุผลในสัตว์น้ำโดยองค์การสุขภาพสัตว์โลก (1/3)
ความสัมพันธ์ของพยาธิตืดในปลากับแบคทีเรียตัวร้าย
โปรตีนจากเคยและการเลี้ยงกุ้ง
Nutraceuticals และการรักษาโรค AGD ในปลาแซลมอน
การป้องกันดีกว่าการรักษา วัคซีนคุณภาพ หยุดการระบาดของโรคสัตว์
nanobubbles
Black soldier fly แหล่งโปรตีนย่อยง่ายในอาหารสัตว์น้ำ #2
Black soldier fly แหล่งโปรตีนย่อยง่ายในอาหารสัตว์น้ำ #1
ยีสต์ทำขนมปังกับโปรไบโอติก
จุลินทรีย์ในลำไส้ปลา
ผลกระทบของ Covid19 ต่อตลาดปลาเทอร์บอตและคาเวียร์ของสหภาพยุโรป
โปรตีนทางเลือกกับปัญหาโรค EMS ในการเลี้ยงกุ้ง
"แมลงกับอุสาหกรรมอาหารสัตว์เลี้ยง"
ความปลอดภัยทางชีวภาพในสถานประกอบการสัตว์น้ำของ OIE #10
ความปลอดภัยทางชีวภาพในสถานประกอบการสัตว์น้ำของ OIE #9
การสนับสนุนความยั่งยืนในการประมง
กระแสความต้องการประมงยั่งยืน โอกาสและความท้าทายสำหรับปลานิล
African swine fever
ความปลอดภัยทางชีวภาพในสถานประกอบการสัตว์น้ำของ OIE #8
ความปลอดภัยทางชีวภาพในสถานประกอบการสัตว์น้ำของ OIE #7
ความปลอดภัยทางชีวภาพในสถานประกอบการสัตว์น้ำของ OIE #6
ความปลอดภัยทางชีวภาพในสถานประกอบการสัตว์น้ำของ OIE #5
ความปลอดภัยทางชีวภาพในสถานประกอบการสัตว์น้ำของ OIE #4
ความปลอดภัยทางชีวภาพในสถานประกอบการสัตว์น้ำของ OIE #3
พืชสมุนไพรกับสุขภาพปลา
ความปลอดภัยทางชีวภาพในสถานประกอบการสัตว์น้ำของ OIE #2
ความปลอดภัยทางชีวภาพในสถานประกอบการสัตว์น้ำของ OIE #1
ความปลอดภัยทางชีวภาพในสถานประกอบการสัตว์น้ำของ OIE
ปลาแซลมอน ในอาร์เจนตินา
โปรตีนทางเลือก
กลยุทธ์ในการขับเคลื่อนประชาคมระหว่างประเทศในการพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ำ และสวัสดิภาพสัตว์น้ำของ OIE
ความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับสุขภาพสัตว์ของ OIE
อาหารในโลกอนาคต
โปรไบโอติก Bacillus pumilus กับวิบริโอ
probiotic กับสารสกัดอินทผลัม
การยึดเกาะของโปรไบโอติก
ข้อกำหนดเกี่ยวกับสวัสดิภาพสัตว์ในสัตว์น้ำ: การขนส่งและเรื่องที่ควรทำหลังขนส่ง
ข้อกำหนดเกี่ยวกับสวัสดิภาพสัตว์ในสัตว์น้ำ: การวางแผนการขนส่ง (2)
ข้อกำหนดเกี่ยวกับสวัสดิภาพสัตว์ในสัตว์น้ำ: การวางแผนการขนส่ง (1)
ข้อกำหนดเกี่ยวกับสวัสดิภาพสัตว์ในสัตว์น้ำ: การขนส่ง (2)
ข้อกำหนดเกี่ยวกับสวัสดิภาพสัตว์ในสัตว์น้ำ: การขนส่ง (1)
“อาหารปลอดภัย” “สิ่งแวดล้อม” “สวัสดิภาพสัตว์” กับการเลี้ยงสัตว์ปัจจุบัน
เศรษฐกิจชีวภาพ-เศรษฐกิจหมุนเวียน-เศรษฐกิจสีเขียว Bio-Circular-Green Economy : ภาคการเกษตร
การให้ probiotic ชนิด Bacillus cereus และ Bacillus subtilis ผสมอาหารปลานิล ที่มีผลต่ออัตราการเจริญเติบโต สุขภาพของลำไส้ และความต้านทานต่อการติดเชื้อ Streptococcus agalactiae
การใช้ probiotics prebiotics และ synbiotics ในปลานิล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเจริญเติบโต และการป้องกันการติดเชื้อ Aeromonas hydrophila
ปลานิลและซินไบโอติก
ปลาเทราต์กับซินไบโอติก
การฆ่าเชื้อโรคอุปกรณ์ส่วนตัว และน้ำ
ข้อควรคำนึงถึงในการฆ่าเชื้อสถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ฟาร์ม และอุปกรณ์ (3)
ข้อควรคำนึงถึงในการฆ่าเชื้อสถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ฟาร์ม และอุปกรณ์ (2)
ข้อควรคำนึงถึงในการฆ่าเชื้อสถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ฟาร์ม และอุปกรณ์ (1)
วัคซีน Covid-19 หนึ่งในวิธีป้องกันโรค
ประเภทของสารฆ่าเชื้อในสถานประกอบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ฟาร์ม และอุปกรณ์ (2)
ประเภทของสารฆ่าเชื้อในสถานประกอบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ฟาร์ม และอุปกรณ์ (1)
การวางแผนการฆ่าเชื้อโรคกรณีฉุกเฉิน และการเลือกใช้สารฆ่าเชื้อ
การวางแผนการฆ่าเชื้อโรค ในสถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ฟาร์ม และอุปกรณ์
ซินไบโอติกกับแบคทีเรียประจำถิ่นในลำไส้กุ้งกุ้ง
ซินไบโอติกกับภูมิคุ้มกันของกุ้ง
การฆ่าเชื้อโรคในสถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ฟาร์ม และอุปกรณ์ (2)
การฆ่าเชื้อโรคในสถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ฟาร์ม และอุปกรณ์ (1)
คำแนะนำสำหรับการทำความสะอาดและฆ่าเชื้อบนพื้นผิวไข่ปลาแซลมอน
การประเมินโปรไบโอติก
การควบคุมเพศในสัตว์น้ำผ่านการจัดการชุดโครโมโซม
แอบดูจีนเลี้ยงกุ้งกับโปรไบโอติก
ทำความรู้จัก…เปปไทด์ต้านจุลชีพ
โลกยุค 4.0 กับการเฝ้าระวังโรค
วิเคราะห์ข่าว หมู ไก่
อาหารสัตว์และเรื่องของสารพิษจากเชื้อรา
ซินไบโอติก (Synbiotics) สำหรับสัตว์น้ำ
ระบบนิเวศของแบคทีเรียในบ่อกุ้งกับโปรไบโอติก
ทำไมสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์จึงไม่มีรายงานความเสี่ยงต่อไวรัส COVID-19
น้องใหม่ตัวร้ายไวรัสในกุ้ง Decapod Iridescent Virus 1 (DIV1)
ต้านวิบริโอด้วยโปรไบโอติก
ก้งุ โปรไบโอติก การเจริญเติบโต การย่อยอาหาร
แมงดากับงานด้านการแพทย์
คาเวียร์ ไข่จากปลาที่ใกล้สูญพันธุ์
การตรวจโรคทางห้องปฏิบัติการและการนำไปใช้
E-commerce พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับสินค้าสัตว์น้ำผ่านหลัก 7P (2)
E-commerce พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับสินค้าสัตว์น้ำผ่านหลัก 7P (1)
ระบบข้อมูลสุขภาพสัตว์โลก
น้ำปลา ความอร่อยจากอดีตสู่ยุคใส่ใจสุขภาพ
โรคอุบัติใหม่ในสัตว์น้ำของประเทศไทยในอดีต
โรคอุบัติใหม่ไม่ไกลตัว Novel Coronavirus
เรื่องกุ้งกับโปรไบโอติก (2)
ความสำคัญของการรายงานการระบาดของโรคกับสุขภาพสัตว์น้ำ
ยกระดับ from farm-to-table ด้วยสี่เสาหลักด้านคุณภาพ
ความลับของปลาเนื้อสีส้ม: เรื่องที่น่าสนใจของปลาแซลมอน (2)
คู่มือป้องกัน โรคโควิด-19
ความลับของปลาเนื้อสีส้ม: เรื่องที่น่าสนใจของปลาแซลมอน (1)
Climate change ภาวะโลกร้อนกับสุขภาพของปลา (2)
Climate change ภาวะโลกร้อนกับสุขภาพของปลา (1)