ปลาเล็ก (Small Size)
ReadyPlanet.com
ปลาเล็ก (Small Size) article

ปลาเล็ก  P8, #7, #6 และ #5

P8 (พี8) พันธุ์ปลานิลที่ผ่านกระบวนการผลิตแบบพิเศษ ถูกสร้างมาเพื่อตอบสนองผู้ที่ต้องการใช้ปลาจำนวนมาก

มีพื้นที่การเลี้ยงมากและผู้ชำปลาไปจำหน่ายต่อ สามารถลดต้นทุนการเลี้ยงปลาลงได้เนื่องจากราคาของ P8 ตำกว่า

กลุ่มอื่นและขนาดตัวที่เล็กยังสามารถลดค่าขนส่งได้อีกด้วย (มีเฉพาะปลานิลดำ) เบอร์ 7, 6 และ 5  ที่ผู้เลี้ยงนิยมเรียกว่าใบมะขาม (เบอร์6) และใบแค (เบอร์5) เป็นกลุ่มปลาที่ได้รับความนิยมมายาวนานเนื่องจากขนส่งสะดวกและราคาไม่สูงผู้เลี้ยงปลาทั่วไปหรือชำปลาในบ่อดินสามารถเลือกกลุ่มนี้ได้ มีนำหนักตั้งแต่ 0.12 - 0.50 กรัม/ตัว


Small size  P8, #7, #6 and #5

They are suitable for the customer who needs a large amout of fish or has a large facility to grow fish.

size 0.12 - 0.50 g/piece

 
กลุ่มพันธ์ุปลา

ปลากลาง (Medium size) article
ปลาใหญ่ (Large size) article
ปลาคัดพิเศษ (Special selected fish S1, SR1, GB) article