ปลากลาง (Medium size)
ReadyPlanet.com
ปลากลาง (Medium size) article

ปลากลาง  #4, #3, #2 และ #1

เป็นกลุ่มปลาที่ตอบสนองความต้องการของผู้เลี้ยงในช่วงเวลาที่จำเป็น เช่นต้องการเร่งรอบการเลี้ยงให้ทันเวลาที่

ราคาตลาดดีหรือในช่วงเวลาที่สภาพบ่อไม่เหมาะสม เช่นในช่วงฤดูฝนที่มักพบศัตรูปลาจำนวนมาก (กบ งู ปลาช่อน

ปลาหมอ) ปลากลุ่มนี้ยังสามารถใช้ปล่อยเสริมในพื้นที่ที่หลังจากการปล่อยปลาครั้งแรกไปแล้วพบว่ามีจำนวนพร่องไป ซึ่งการปล่อยปลาเสริมจะช่วยให้ท่านไม่เสียโอกาสในการเลี้ยงในรอบนั้นๆ มีนำหนักตั้งแต่ 1 - 5 กรัม/ตัว


Medium size  #4, #3, #2 and #1

This is a popular product line because it’s  size  makes it both easy to transport and to grow out.  It is sutiable for the general customer who will grow the fish in a pond or cage.

size 1 - 5 g/piece

 

 
กลุ่มพันธ์ุปลา

ปลาเล็ก (Small Size) article
ปลาใหญ่ (Large size) article
ปลาคัดพิเศษ (Special selected fish S1, SR1, GB) article