ปลาคัดพิเศษ (Special selected fish S1, SR1, GB)
ReadyPlanet.com
ปลาคัดพิเศษ (Special selected fish S1, SR1, GB) article

ปลาคัดพิเศษ  S1, SR1, GB

150, 100, 80, 60, 50, 40, 30 และ 20 ตัวโล

มีชื่อเรียกว่า S1 (ปลานิลเอสวัน) และSR1 (ปลานิลแดงเอสอาร์วัน) เป็นกลุ่มปลาที่ผ่านการคัดสรรอย่างพิเศษโดยพนักงานที่ได้รับการอบรมมาเป็นอย่างดี กระบวนการผลิตมีความซับซ้อนและเป็นการคัดเลือกปลาทีละตัว เพื่อให้ได้พันธุ์ปลาที่มีคุณภาพสูงสุด ทั้งอัตราการเจริญเติบโต ความต้านทานโรคและโครงสร้างที่สวยงาม พันธุ์ปลากลุ่มนี้เหมาะกับผู้เลี้ยงปลากระชังและผู้เลี้ยงปลาบ่อดินแบบพัฒนา มีนำหนักตั้งแต่ 6 - 50 กรัม/ตัว

 

Special selection S1, Sr1, GB

150, 100, 80, 60, 50, 40, 30 and 20 piece/kg.

This produce line is more complicated than other product lines and has to be manually selected for the highest quality in growth rate, strength and ideal body structure.

(size 6.66 - 50 g/piece)

 

 
กลุ่มพันธ์ุปลา

ปลาเล็ก (Small Size) article
ปลากลาง (Medium size) article
ปลาใหญ่ (Large size) article