ความเค็มของน้ำในบ่อเลี้ยงปลา
ReadyPlanet.com
ความเค็มของน้ำในบ่อเลี้ยงปลา

  

ความเค็มของน้ำ (Salinity) คือค่าปริมาณความเข้มข้นของเกลือแร่ที่ละลายในน้ำโดยเฉพาะโซเดียมคลอไรด์ ค่าความเค็มมักวัดในหน่วยพีพีที (parts per thousand; ppt) โดยทั่วไปจะสามารถแบ่งระดับความเค็มของน้ำจืด (fresh water) น้ำกร่อย (brackish water) และน้ำเค็ม (sea water) ตามค่าความเค็มดังนี้

- น้ำจืด จะมีความเค็มที่วัดได้ที่ 0-0.5 ppt

- น้ำกร่อย จะวัดค่าความเค็มได้ 0.5-30 ppt และ

- น้ำเค็ม จะมีความเค็มสูงกว่า 30 ppt ขึ้นไป

ค่าความเค็มของน้ำมีความแตกต่างกันขึ้นอยู่กับสภาพภูมิประเทศรวมกับชนิดและคุณสมบัติของดินโดยค่าความเค็มมีผลต่อสุขภาพของปลาเช่นเดียวกับค่าคุณภาพน้ำอื่นๆ ถ้านำปลาจืดไปเลี้ยงในน้ำกร่อยหรือปลาที่เลี้ยงในน้ำกร่อยไปเลี้ยงในพื้นที่น้ำเค็มปลาจะต้องมีการปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไปแต่ต้องเป็นการเปลี่ยนแปลงความเค็มอย่างช้าๆ และไม่เกิดขีดจำกัดการปรับตัวของร่างกาย ซึ่งปลาแต่ละชนิดก็มีขีดจำกัดความสามารถในการปรับตัวแตกต่างกัน ปลาขนาดใหญ่จะมีความทนต่อสภาพความเค็มที่เปลี่ยนแปลงไปจากภาวะปกติน้อยกว่าปลาขนาดเล็ก ปลาน้ำจืดบางชนิดจะทนอยู่ในที่พื้นที่มีความเค็มได้แค่เพียง 7 ppt หากมีการเปลี่ยนแปลงความเค็มอย่างฉับพลันหรืออยู่ในพื้นที่ที่มีความเค็มมากเกินไป ไม่เหมาะสมกับการดำรงชีวิตจะมีผลต่อการรักษาสมดุลของน้ำเเละเเร่ธาตุ (osmoregulation) ของร่างกาย ปลาอาจไม่เจริญเติบโตตามปกติหรืออาจตายได้ แต่สำหรับปลานิลซึ่งเป็นปลาน้ำจืดที่มีความต้านทานสูงนั้นสามารถดำรงชีวิตอยู่ในสภาวะที่น้ำมีค่าความเค็มสูงได้โดยปลานิลแต่ละสายพันธุ์มีความทนทานต่อค่าความเค็มที่แตกต่างกัน เช่น Nile Tilapia สามารถเจริญเติบโตได้ดีแม้ว่าค่าความเค็มสูงถึง 15 ppt Blue Tilapia ยังเจริญเติบโตได้ที่ค่าความเค็มไม่เกิน 20 ppt และ Mozambique Tilapia เจริญเติบโตได้ในน้ำที่มีค่าความเค็มเท่ากับน้ำทะเล อย่างไรก็ตามค่าความเค็มที่สัตว์น้ำจืดรวมถึงปลานิลดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างปกติ คือ ช่วง 0-5 ppt


สัตวแพทย์หญิง ดร.มินตรา ลักขณา (หมอเม)
อ.น.สพ.ดร. ภัทรพล เปี่ยมสมบูรณ์ (หมอเอก) 

 

Salinity is the total concentration of salt dissolving in water, especially sodium chloride (NaCl). Common unit of measurement for salinity is “parts per thousand or ppt”.

Generally, salinity level is used to categorized types of water into:

- Fresh water, 0-0.5 ppt salinity

- Brackish water, 0.5-30 ppt salinity 

- Sea water, >30 ppt salinity

Salinity level is depended on the location of the pond, as well as types of soil and mineral. As the other water quality parameters, salinity also impacts fish health. Cautious should be taken when taking fresh water fish to rear in brackish water or from brackish water to sea water.

Fish should not be directly transferred to water that has large different in salinity from where the fish come from. Change the water salinity at small rate at the time before releasing the fish into the new salinity.

However, the new salinity level should not exceed the fish normal capacity to tolerate it.

Each species of fish can withstand different salinity levels. For larger fish, they are less tolerance to salinity change than smaller fish. Some fresh water fish can tolerate only 7 ppt salinity.

Abrupt change in salinity or being in too high salinity situation, fish will have problem with osmoregulation. This has significant effect on fish physiology, such as growth performance, and sometimes lead to death.

For tilapia. Generally, they can withstand wide range of salinity which different tilapia species can stand different levels of salinity. For instance, Nile tilapia can grow well under salinity at 15 ppt, Blue tilapia has a little more tolerance at <20 ppt and Mozambique Tilapia can be reared in high salinity water as high as sea water.

Basically, the optimum salinity for fresh water fish, including tilapia is between 0-5 ppt.

 

Mintra Lukkana, DVM, MSc, PhD
Pathradol Piamsomboon , DVM , PhD
  
Farm story

คาเวียร์ ไข่จากปลาที่ใกล้สูญพันธุ์ article
การตรวจโรคทางห้องปฏิบัติการและการนำไปใช้
E-commerce พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับสินค้าสัตว์น้ำผ่านหลัก 7P (2)
E-commerce พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับสินค้าสัตว์น้ำผ่านหลัก 7P (1)
ระบบข้อมูลสุขภาพสัตว์โลก
น้ำปลา ความอร่อยจากอดีตสู่ยุคใส่ใจสุขภาพ
โรคอุบัติใหม่ในสัตว์น้ำของประเทศไทยในอดีต
โรคอุบัติใหม่ไม่ไกลตัว Novel Coronavirus
เรื่องกุ้งกับโปรไบโอติก (2)
ความสำคัญของการรายงานการระบาดของโรคกับสุขภาพสัตว์น้ำ
ยกระดับ from farm-to-table ด้วยสี่เสาหลักด้านคุณภาพ
ความลับของปลาเนื้อสีส้ม: เรื่องที่น่าสนใจของปลาแซลมอน (2)
คู่มือป้องกัน โรคโควิด-19
ความลับของปลาเนื้อสีส้ม: เรื่องที่น่าสนใจของปลาแซลมอน (1)
Climate change ภาวะโลกร้อนกับสุขภาพของปลา (2)
Climate change ภาวะโลกร้อนกับสุขภาพของปลา (1)
มาตรฐานด้านสุขภาพสัตว์น้ำ องค์การสุขภาพสัตว์โลก OIE
OIE องค์การสุขภาพสัตว์โลก ตอนที่ 2
OIE องค์การสุขภาพสัตว์โลก ตอนที่ 1
เรื่องกุ้งกับโปรไบโอติก
การใช้โปรไบโอติกในการเลี้ยงกุ้ง: สิ่งแวดล้อม
การจัดการสุขภาพสัตว์น้ำ ในอีก 30 กว่าปีข้างหน้า ภาค 2
การจัดการสุขภาพสัตว์น้ำ ในอีก 30 กว่าปีข้างหน้า ภาค 1
การพัฒนาสายพันธุ์ต้านทานโรค: โรคติดเชื้อไวรัสจุดขาวหรือ White Spot Syndrome Virus ในกุ้งกุลาดำ
ระบบความปลอดภัยทางชีวภาพในฟาร์มปลานิล: การพัฒนาสายพันธุ์
ระบบความปลอดภัยทางชีวภาพในโรงเพาะฟักลูกกุ้ง: ประโยชน์/ต้นทุน (2)
ระบบความปลอดภัยทางชีวภาพในโรงเพาะฟักลูกกุ้ง: ประโยชน์/ต้นทุน (1)
เรียนรู้ระบบความปลอดภัยทางชีวภาพในการผลิตปศุสัตว์เพื่อการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
ระบบความปลอดภัยทางชีวภาพในระดับต่างๆ
การเกิดโรคสัตว์น้ำและการระบาด
การดำเนินการเกี่ยวกับโรค Tilapia Lake Virus (TiLV) ในบริบทโลก (2)
การดำเนินการเกี่ยวกับโรค Tilapia Lake Virus (TiLV) ในบริบทโลก (1)
การพบกันของปลาทะเลกับไมโครพลาสติก
แนวทางการจัดการโรคสัตว์น้ำอุบัติใหม่
การจัดการโรคข้ามพรมแดนและโรคติดต่ออุบัติใหม่
การจัดการสุขภาพสัตว์น้ำ: OIE
โรคอีเอชพี, EHP, กุ้ง
PM 2.5 โรคหัวใจและหลอดเลือด เมนูปลา เกี่ยวกันยังไง: 2
PM 2.5 โรคหัวใจและหลอดเลือด เมนูปลา เกี่ยวกันยังไง: 1
โรคในสัตว์น้ำ ตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์
พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ.2558
การวางยาสลบปลาและข้ควรคำนึง
การออกฤทธิ์ของยาสลบในปลา
ยาสลบที่ใช้ในปลา
ข้อควรปฏิบัติ ในการวางยาสลบปลา
หลักการการทำสลบในสัตว์น้ำ
การทำสลบในสัตว์
การตรวจตัวอย่างปลาเบื้องต้นในฟาร์ม: การตรวจอุจจาระ
การตรวจตัวอย่างปลาเบื้องต้นในฟาร์ม: การตัดซี่เหงือก
การตรวจตัวอย่างปลาเบื้องต้นในฟาร์ม: การตัดครีบ
การตรวจตัวอย่างปลาเบื้องต้นในฟาร์ม: การขูดผิวหนัง.
การตรวจตัวอย่างปลาเบื้องต้นในฟาร์ม
การบันทึกสุขภาพปลาในฟาร์ม
การตรวจประเมินสภาวะสุขภาพภายในฟาร์ม
การเก็บตัวอย่างสัตว์น้ำเพื่อตรวจโรค
การเลี้ยงปลานิลในระบบต่างๆ
กินปลานิลแล้วได้อะไร
พัฒนาการของไข่ที่ได้รับการผสม
การจัดการผสมพ่อแม่พันธุ์ปลานิล
พฤติกรรมของการผสมพันธุ์ในปลานิล
การผสมเทียม: พ่อแม่พันธุ์ปลานิล
การผสมเทียมปลา
ขั้นตอนการผสมเทียมในสัตว์
การผสมเทียมในสัตว์
โปรไบโอติกกับเชื้อสเตรปโตคอคคัส
โรคติดเชื้อในปลานิล สเตรปโตคอคโคซิส 4
โรคติดเชื้อในปลานิล สเตรปโตคอคโคซิส 3
โรคติดเชื้อในปลานิล สเตรปโตคอคโคซิส 2
โรคติดเชื้อในปลานิล สเตรปโตคอคโคซิส 1
วัคซีนสำหรับโรคติดเชื้อไวรัส Tilapia Lake Virus (TiLV) ในปลานิล
วัคซีนสำหรับโรคที่มีสาเหตุจากเชื้อไวรัส
วัคซีนสำหรับโรคที่มีสาเหตุจากเชื้อแบคทีเรีย
วัคซีนคืออะไร
การศึกษาเรื่องวัคซีนป้องกันการติดเชื้อแอโรโมนาส
โรคติดเชื้อในปลานิล : แอโรโมนาส 5
โรคติดเชื้อในปลานิล : แอโรโมนาส 4
โรคติดเชื้อในปลานิล : แอโรโมนาส 3
โรคติดเชื้อในปลานิล : แอโรโมนาส 2
โรคติดเชื้อในปลานิล : แอโรโมนาส 1
หลักเกณฑ์ที่ดีในการผลิตอาหารสัตว์
การเลือกซื้ออาหารสัตว์ : อาหารสัตว์น้ำ
การเลือกซื้ออาหารสัตว์ : ลักษณะอาหารและการเลือกใช้
การเลือกซื้ออาหารสัตว์ : สถานที่ขาย เลขทะเบียน ฉลาก
หลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิตอาหาร
การต้านทานความเครียด
การสืบพันธุ์ของสัตว์น้ำ
คน
สัตว์พาหะ
การเคลื่อนย้ายปลาเข้าฟาร์ม
การติดต่อของเชื้อโรค
การกักกันโรคก่อนนำสัตว์น้ำใหม่เข้ามาเลี้ยง
ระบบความปลอดภัยทางชีวภาพในฟาร์มสัตว์น้ำ
การกระตุ้นเจริญเติบโต
การสร้างความสมดุลของภูมิคุ้มกัน
ระบบภูมิคุ้มกันคืออะไร
การทำงานและประสิทธิภาพของโปรไบโอติก : ช่วยในการย่อยและช่วยให้มีการนำสารอาหารไปใช้ได้ดีขึ้น
การทำงานและประสิทธิภาพของโปรไบโอติก : ปรับปรุงคุณภาพน้ำ
การทำงานและประสิทธิภาพของโปรไบโอติก : การแย่งใช้สารเคมีและพลังงาน
การทำงานและประสิทธิภาพของโปรไบโอติก : การต้านเชื้อไวรัส เชื้อรา
การทำงานและประสิทธิภาพของโปรไบโอติก : การผลิตสารต้านเชื้อแบคทีเรีย
การทำงานและประสิทธิภาพของโปรไบโอติก : การแย่งพื้นที่ยึดเกาะ
แบคทีเรียที่นิยมใช้เป็นโปรไบโอติก
แอมโมเนีย
สารประกอบไนโตรเจน
ความขุ่นใส ความโปร่งใส
คาร์บอนไดออกไซด์
ความกระด้างของน้ำในบ่อเลี้ยงปลา
ความเป็นกรด-ด่างในบ่อเลี้ยงปลา
ผลของอุณหภูมิต่อสุขภาพปลา
ออกซิเจนในน้ำมีผลต่อปลายังไง
โปรไบโอติกกับการเลี้ยงสัตว์น้ำ
เก็บตัวอย่างน้ำส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการทำอย่างไร
การตรวจคุณภาพน้ำเบื้องต้นทำอย่างไร
น้ำกับการเลี้ยงปลา
โปรไบโอติกคืออะไร
เตรียมกระชังให้ดีก่อนการเลี้ยง
เตรียมบ่อก่อนการเลี้ยงยังไงให้พอดี
ปัจจัยที่มีผลต่อสุขภาพปลานิล
แผนผังฟาร์มสำคัญอย่างไร
มาตรฐาน GAP
aquatic chicken
Introduce