คาร์บอนไดออกไซด์
คาร์บอนไดออกไซด์

   

ค่าคาร์บอนไดออกไซด์ หรือ CO2 มีผลต่อสุขภาพของปลาถ้าในน้ำมีค่าคาร์บอนไดออกไซด์สูงอาจพบปลาตายได้ ค่าคาร์บอนไดออกไซด์ที่เหมาะสมต่อการดำรงชีวิตของปลานิลไม่ควรมีค่ามากกว่า 30 มิลลิกรัมต่อลิตร (mg/l) ทั้งนี้ระดับของค่าคาร์บอนไดออกไซด์มีความสัมพันธ์กับการสังเคราะห์แสงของพืชน้ำและแพลงตอนพืชในน้ำในตอนกลางวันที่มีการสังเคราะห์แสงค่าคาร์บอนไดออกไซด์จะต่ำและปริมาณออกซิเจนจะสูง แต่ในเวลากลางคืนจะกลับกันคือค่าคาร์บอนไดออกไซด์จะสูงและออกซิเจนจะต่ำเนื่องจากไม่มีการสังเคราะห์แสงแต่เป็นการดึงออกซิเจนในน้ำไปใช้หายใจถ้าในบ่อเลี้ยงมีพืชน้ำและแพลงตอนพืชอยู่มากอาจส่งผลให้ค่าคาร์บอนไดออกไซด์มีค่าสูงตามไปด้วยและกรณีที่พืชน้ำหรือแพลงตอนพืชตายอย่างฉับพลันจะทำให้ปริมาณออกซิเจนลดลงอย่างรวดเร็วและค่าคาร์บอนไดออกไซด์สูงขึ้นกะทันหันซึ่งจะมีผลต่อการปรับตัวของปลา ในบางครั้งอาจพบปลาตายได้การเปลี่ยนแปลงของค่าคาร์บอนไดออกไซด์ยังมีผลต่อความเป็นกรด-ด่างในน้ำ เป็นคุณสมบัติเป็น buffer ที่ทำให้ค่าความเป็นกรด-ด่างเปลี่ยนแปลงอย่างค่อยเป็นค่อยไปการละลายน้ำของคาร์บอนไดออกไซด์จะทำให้เกิดภาวะเป็นกรดเราจึงสามารถพบค่าความเป็นกรด-ด่างในน้ำสูงขึ้นในตอนกลางวันและลดลงในช่วงกลางคืนการผันแปรของคาร์บอนไดออกไซด์มีผลต่อระบบการหายใจของสัตว์น้ำถ้ามีค่าคาร์บอนไดออกไซด์สูงจะมีผลต่อประสิทธิภาพในการแลกเปลี่ยนออกซิเจนถึงแม้ว่าในแหล่งน้ำจะมีค่าของออกซิเจนอยู่ในระดับที่เพียงพอต่อการดำรงชีวิตก็ตามปลาหรือสัตว์น้ำจะสามารถมีชีวิตอยู่ได้ในน้ำที่มีคาร์บอนไดออกไซด์สูงไม่เกิน 60 mg/l ถ้ามีออกซิเจนเพียงพอ อย่างไรก็ตามปลาหรือสัตว์น้ำนั้นก็จะพยายามอาศัยอยู่ในแหล่งน้ำที่มีคาร์บอนไดออกไซด์สูงไม่เกิน 5 mg/l


สัตวแพทย์หญิง ดร.มินตรา ลักขณา (หมอเม)
อ.น.สพ.ดร. ภัทรพล เปี่ยมสมบูรณ์ (หมอเอก) 

 

How does Carbon dioxide (CO2 ) affect fish health? You may see that sometimes when CO2 level in the pond is too high, fish died!

In tilapia culture, the level of CO2 in pond should not exceed 
30 mg/l of water.

Level of CO2 in pond relates to photosynthesis activities 
perform by plants and phytoplankton. During day time, where light is available, CO2 level is low and O2 level is high. On the contrary, it is opposit during the night where photosynthesis does not occur and CO2 is produced by all the living in the water.

If the population of plants and phytoplankton is high, CO2 
level will be high too. Especially when “algae bloom” occurs. Algae bloom usually follows by spontaneous death of large number of algae. This will lead to sharp drop in O2 level and sharp increase in CO2 level which may accompany by sudden death of fish in the pond.

Changing in CO2 level also affects acid-base (pH) status. 
CO2 acts as buffer that maintains a nearly constant pH in the water. Low level of CO2 presented in water during a day results in high pH and the opposite way during a night.

Importance of CO2

When CO2 level is high, it will make the fish harder to exchange gas, even though the level O2 is high.

Fish and other aquatic animals can survive in the water with 
less than 60 mg/l CO2 , if there is enough O2 . However, they prefer to live in the water with less than 5 mg/l CO2 .

 

Mintra Lukkana, DVM, MSc, PhD
Pathradol Piamsomboon , DVM , PhD
  
Farm story

OIE องค์การสุขภาพสัตว์โลก ตอนที่ 1 article
เรื่องกุ้งกับโปรไบโอติก
การใช้โปรไบโอติกในการเลี้ยงกุ้ง: สิ่งแวดล้อม
การจัดการสุขภาพสัตว์น้ำ ในอีก 30 กว่าปีข้างหน้า ภาค 2
การจัดการสุขภาพสัตว์น้ำ ในอีก 30 กว่าปีข้างหน้า ภาค 1
การพัฒนาสายพันธุ์ต้านทานโรค: โรคติดเชื้อไวรัสจุดขาวหรือ White Spot Syndrome Virus ในกุ้งกุลาดำ
ระบบความปลอดภัยทางชีวภาพในฟาร์มปลานิล: การพัฒนาสายพันธุ์
ระบบความปลอดภัยทางชีวภาพในโรงเพาะฟักลูกกุ้ง: ประโยชน์/ต้นทุน (2)
ระบบความปลอดภัยทางชีวภาพในโรงเพาะฟักลูกกุ้ง: ประโยชน์/ต้นทุน (1)
เรียนรู้ระบบความปลอดภัยทางชีวภาพในการผลิตปศุสัตว์เพื่อการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
ระบบความปลอดภัยทางชีวภาพในระดับต่างๆ
การเกิดโรคสัตว์น้ำและการระบาด
การดำเนินการเกี่ยวกับโรค Tilapia Lake Virus (TiLV) ในบริบทโลก (2)
การดำเนินการเกี่ยวกับโรค Tilapia Lake Virus (TiLV) ในบริบทโลก (1)
การพบกันของปลาทะเลกับไมโครพลาสติก
แนวทางการจัดการโรคสัตว์น้ำอุบัติใหม่
การจัดการโรคข้ามพรมแดนและโรคติดต่ออุบัติใหม่
การจัดการสุขภาพสัตว์น้ำ: OIE
โรคอีเอชพี, EHP, กุ้ง
PM 2.5 โรคหัวใจและหลอดเลือด เมนูปลา เกี่ยวกันยังไง: 2
PM 2.5 โรคหัวใจและหลอดเลือด เมนูปลา เกี่ยวกันยังไง: 1
โรคในสัตว์น้ำ ตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์
พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ.2558
การวางยาสลบปลาและข้ควรคำนึง
การออกฤทธิ์ของยาสลบในปลา
ยาสลบที่ใช้ในปลา
ข้อควรปฏิบัติ ในการวางยาสลบปลา
หลักการการทำสลบในสัตว์น้ำ
การทำสลบในสัตว์
การตรวจตัวอย่างปลาเบื้องต้นในฟาร์ม: การตรวจอุจจาระ
การตรวจตัวอย่างปลาเบื้องต้นในฟาร์ม: การตัดซี่เหงือก
การตรวจตัวอย่างปลาเบื้องต้นในฟาร์ม: การตัดครีบ
การตรวจตัวอย่างปลาเบื้องต้นในฟาร์ม: การขูดผิวหนัง.
การตรวจตัวอย่างปลาเบื้องต้นในฟาร์ม
การบันทึกสุขภาพปลาในฟาร์ม
การตรวจประเมินสภาวะสุขภาพภายในฟาร์ม
การเก็บตัวอย่างสัตว์น้ำเพื่อตรวจโรค
การเลี้ยงปลานิลในระบบต่างๆ
กินปลานิลแล้วได้อะไร
พัฒนาการของไข่ที่ได้รับการผสม
การจัดการผสมพ่อแม่พันธุ์ปลานิล
พฤติกรรมของการผสมพันธุ์ในปลานิล
การผสมเทียม: พ่อแม่พันธุ์ปลานิล
การผสมเทียมปลา
ขั้นตอนการผสมเทียมในสัตว์
การผสมเทียมในสัตว์
โปรไบโอติกกับเชื้อสเตรปโตคอคคัส
โรคติดเชื้อในปลานิล สเตรปโตคอคโคซิส 4
โรคติดเชื้อในปลานิล สเตรปโตคอคโคซิส 3
โรคติดเชื้อในปลานิล สเตรปโตคอคโคซิส 2
โรคติดเชื้อในปลานิล สเตรปโตคอคโคซิส 1
วัคซีนสำหรับโรคติดเชื้อไวรัส Tilapia Lake Virus (TiLV) ในปลานิล
วัคซีนสำหรับโรคที่มีสาเหตุจากเชื้อไวรัส
วัคซีนสำหรับโรคที่มีสาเหตุจากเชื้อแบคทีเรีย
วัคซีนคืออะไร
การศึกษาเรื่องวัคซีนป้องกันการติดเชื้อแอโรโมนาส
โรคติดเชื้อในปลานิล : แอโรโมนาส 5
โรคติดเชื้อในปลานิล : แอโรโมนาส 4
โรคติดเชื้อในปลานิล : แอโรโมนาส 3
โรคติดเชื้อในปลานิล : แอโรโมนาส 2
โรคติดเชื้อในปลานิล : แอโรโมนาส 1
หลักเกณฑ์ที่ดีในการผลิตอาหารสัตว์
การเลือกซื้ออาหารสัตว์ : อาหารสัตว์น้ำ
การเลือกซื้ออาหารสัตว์ : ลักษณะอาหารและการเลือกใช้
การเลือกซื้ออาหารสัตว์ : สถานที่ขาย เลขทะเบียน ฉลาก
หลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิตอาหาร
การต้านทานความเครียด
การสืบพันธุ์ของสัตว์น้ำ
คน
สัตว์พาหะ
การเคลื่อนย้ายปลาเข้าฟาร์ม
การติดต่อของเชื้อโรค
การกักกันโรคก่อนนำสัตว์น้ำใหม่เข้ามาเลี้ยง
ระบบความปลอดภัยทางชีวภาพในฟาร์มสัตว์น้ำ
การกระตุ้นเจริญเติบโต
การสร้างความสมดุลของภูมิคุ้มกัน
ระบบภูมิคุ้มกันคืออะไร
การทำงานและประสิทธิภาพของโปรไบโอติก : ช่วยในการย่อยและช่วยให้มีการนำสารอาหารไปใช้ได้ดีขึ้น
การทำงานและประสิทธิภาพของโปรไบโอติก : ปรับปรุงคุณภาพน้ำ
การทำงานและประสิทธิภาพของโปรไบโอติก : การแย่งใช้สารเคมีและพลังงาน
การทำงานและประสิทธิภาพของโปรไบโอติก : การต้านเชื้อไวรัส เชื้อรา
การทำงานและประสิทธิภาพของโปรไบโอติก : การผลิตสารต้านเชื้อแบคทีเรีย
การทำงานและประสิทธิภาพของโปรไบโอติก : การแย่งพื้นที่ยึดเกาะ
แบคทีเรียที่นิยมใช้เป็นโปรไบโอติก
แอมโมเนีย
สารประกอบไนโตรเจน
ความขุ่นใส ความโปร่งใส
ความเค็มของน้ำในบ่อเลี้ยงปลา
ความกระด้างของน้ำในบ่อเลี้ยงปลา
ความเป็นกรด-ด่างในบ่อเลี้ยงปลา
ผลของอุณหภูมิต่อสุขภาพปลา
ออกซิเจนในน้ำมีผลต่อปลายังไง
โปรไบโอติกกับการเลี้ยงสัตว์น้ำ
เก็บตัวอย่างน้ำส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการทำอย่างไร
การตรวจคุณภาพน้ำเบื้องต้นทำอย่างไร
น้ำกับการเลี้ยงปลา
โปรไบโอติกคืออะไร
เตรียมกระชังให้ดีก่อนการเลี้ยง
เตรียมบ่อก่อนการเลี้ยงยังไงให้พอดี
ปัจจัยที่มีผลต่อสุขภาพปลานิล
แผนผังฟาร์มสำคัญอย่างไร
มาตรฐาน GAP
aquatic chicken
Introduce