ความขุ่นใส ความโปร่งใส
ReadyPlanet.com
ความขุ่นใส ความโปร่งใส

 

ความขุ่นใส (Turbidity) ของน้ำ เกิดจากสารแขวนลอยที่อยู่ในน้ำ เช่น อินทรีย์สาร ดิน ทราย สิ่งมีชีวิตขนาดเล็ก แพลงตอน แบคทีเรียหรือแร่ธาตุต่างๆ สะท้อนหรือขัดขวางการส่องผ่านของแสงในน้ำซึ่งปริมาณสารแขวนลอยที่มีมากน้อยต่างกันทำให้แสงสว่างสามารถส่องผ่านลงไปในน้ำได้มากน้อยต่างกัน ทั้งนี้ความขุ่นของน้ำนั้นอาจไม่สัมพันธ์กับปริมาณสารแขวนลอยที่อยู่ในน้ำเสมอไปเพราะความสามารถในการดูดกลืน ขัดขวางหรือสะท้อนแสงของสารแขวนลอยแต่ละประเภทมีความแตกต่างกันกรณีที่น้ำมีความขุ่นไม่เหมาะสมจะมีผลต่อการสังเคราะห์แสงของพืชน้ำและแพลงตอนในบางครั้งอาจพบว่าปริมาณสารแขวนลอยในน้ำที่มีมากเกินจะมีผลต่อระบบการหายใจของปลาโดยสารแขวนลอยอาจไปเกาะซี่เหงือกและทำให้ประสิทธิภาพในการแลกเปลี่ยนออกซิเจนลดลงสังเกตได้จากการตรวจซี่เหงือกว่ามีความสกปรกหรือไม่การวัดความขุ่นของน้ำนั้น วัดจากความเข้มข้นของแสงที่ผ่านลงไปในน้ำ แต่โดยทั่วไปแล้วฟาร์มนิยมวัดความโปร่งใส (Transparency) มากกว่าความขุ่นเนื่องจากง่ายต่อการปฏิบัติงานมากกว่าการวัดค่าความโปร่งใสทำได้โดยใช้แผ่นวงกลม (Secchi disc) ทาสีขาว-ดํา เส้นผ่านศูนย์กลาง 20 เซนติเมตร จุ่มลงไปในบ่อจนมองไม่เห็นแผ่นความโปร่งใสที่เหมาะสมต่อการเลี้ยงปลานิลจะอยู่ประมาณ 30-60 เซนติเมตร ถ้ามีค่าน้อยกว่า 30 เซนติเมตร หมายถึงมีปริมาณแพลงตอนสูงเกินไปหากแพลงตอนตายอาจทำให้เกิดภาวะขาดแคลนออกซิเจนได้หรือปริมาณแพลงตอนสูงอาจไปขัดขวางไม่ให้แสงส่องผ่านและพืชน้ำรวมทั้งแพลงตอนพืชไม่สามารถสังเคราะห์แสงได้อย่างมีประสิทธิภาพการแก้ไขอาจใส่สารส้มเพื่อให้สารอินทรีย์บางประเภทตกตะกอนแต่การใช้สารส้มนั้นต้องคำนึงถึงค่าความเป็นกรด-ด่างของน้ำด้วยเนื่องจากสารส้มจะไปลดความเป็นด่างทำให้น้ำเป็นกรดมากขึ้น ถ้ามีค่าความโปร่งแสงมากกว่า 60 เซนติเมตรขึ้นไปอาจเกิดจากความไม่สมบูรณ์ของอินทรียสารและพืชน้ำสามารถแก้ไขได้โดยเพิ่มสารอินทรีย์ลงในน้ำ เช่น ปุ๋ยคอก ฟาง โดยปริมาณและประสิทธิภาพของการใส่สารอินทรีย์ลงในน้ำจะแตกต่างกันขึ้นกับคุณภาพน้ำและอาจใช้เวลาไม่เท่ากันในการปรับค่าคุณสมบัติดังกล่าวของน้ำ


สัตวแพทย์หญิง ดร.มินตรา ลักขณา (หมอเม)
อ.น.สพ.ดร. ภัทรพล เปี่ยมสมบูรณ์ (หมอเอก) 

 

Turbidity of water is caused by suspended solid and ultra-fine colloidal particles presenting in water, such as organic matters, soil, sand, plankton, bacteria and minerals. These particles reduce light penetration into the water.

If turbidity is too high, it will interfere with photosynthesis activities of all plants and plankton. Sometimes, too dense particles also interfere with fish’s breathing, as these particles attach to the gill, blocking gas exchange. You can observe this by looking at the gill, if there are any dirt accumulation.

Turbidity of water is determined by measuring 
“Transparency” of water using Secchi disc attached to a pole (20 cm diameter disc, painted black and white). Secchi disc is lowered into the pond until it can no longer be seen and records the depth.

Water transparency for tilapia culture should be maintained 
at 30-60 cm. If transparency is less than 30 cm, it may indicate large amount of plankton present in the water (algae bloom). This is risky because a lot of algae might die off at the same time and result in sharp drop of O 2 in the pond. Also, high density of algae can reduce photosynthesis by lowering light density in the pond.

Alum (aluminium sulfate), hydrated lime (calcium hydroxide) and gypsum (calcium sulfate) are commonly used for reducing turbidity. Several studies found that alum is more effective than those two, and also cheaper. However, alum should not be applied to pond with low total alkalinity because it may reduce pH to a toxic level.

What if water transparency is more than 60 cm?

This could mean that nutrient in the water is not sufficient for plants and plankton to grow. This can be fixed by adding nutrient sources to the pond, such as fertilized, manure and straw.

 

Mintra Lukkana, DVM, MSc, PhD
Pathradol Piamsomboon , DVM , PhD
  
Farm story

คาเวียร์ ไข่จากปลาที่ใกล้สูญพันธุ์ article
การตรวจโรคทางห้องปฏิบัติการและการนำไปใช้
E-commerce พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับสินค้าสัตว์น้ำผ่านหลัก 7P (2)
E-commerce พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับสินค้าสัตว์น้ำผ่านหลัก 7P (1)
ระบบข้อมูลสุขภาพสัตว์โลก
น้ำปลา ความอร่อยจากอดีตสู่ยุคใส่ใจสุขภาพ
โรคอุบัติใหม่ในสัตว์น้ำของประเทศไทยในอดีต
โรคอุบัติใหม่ไม่ไกลตัว Novel Coronavirus
เรื่องกุ้งกับโปรไบโอติก (2)
ความสำคัญของการรายงานการระบาดของโรคกับสุขภาพสัตว์น้ำ
ยกระดับ from farm-to-table ด้วยสี่เสาหลักด้านคุณภาพ
ความลับของปลาเนื้อสีส้ม: เรื่องที่น่าสนใจของปลาแซลมอน (2)
คู่มือป้องกัน โรคโควิด-19
ความลับของปลาเนื้อสีส้ม: เรื่องที่น่าสนใจของปลาแซลมอน (1)
Climate change ภาวะโลกร้อนกับสุขภาพของปลา (2)
Climate change ภาวะโลกร้อนกับสุขภาพของปลา (1)
มาตรฐานด้านสุขภาพสัตว์น้ำ องค์การสุขภาพสัตว์โลก OIE
OIE องค์การสุขภาพสัตว์โลก ตอนที่ 2
OIE องค์การสุขภาพสัตว์โลก ตอนที่ 1
เรื่องกุ้งกับโปรไบโอติก
การใช้โปรไบโอติกในการเลี้ยงกุ้ง: สิ่งแวดล้อม
การจัดการสุขภาพสัตว์น้ำ ในอีก 30 กว่าปีข้างหน้า ภาค 2
การจัดการสุขภาพสัตว์น้ำ ในอีก 30 กว่าปีข้างหน้า ภาค 1
การพัฒนาสายพันธุ์ต้านทานโรค: โรคติดเชื้อไวรัสจุดขาวหรือ White Spot Syndrome Virus ในกุ้งกุลาดำ
ระบบความปลอดภัยทางชีวภาพในฟาร์มปลานิล: การพัฒนาสายพันธุ์
ระบบความปลอดภัยทางชีวภาพในโรงเพาะฟักลูกกุ้ง: ประโยชน์/ต้นทุน (2)
ระบบความปลอดภัยทางชีวภาพในโรงเพาะฟักลูกกุ้ง: ประโยชน์/ต้นทุน (1)
เรียนรู้ระบบความปลอดภัยทางชีวภาพในการผลิตปศุสัตว์เพื่อการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
ระบบความปลอดภัยทางชีวภาพในระดับต่างๆ
การเกิดโรคสัตว์น้ำและการระบาด
การดำเนินการเกี่ยวกับโรค Tilapia Lake Virus (TiLV) ในบริบทโลก (2)
การดำเนินการเกี่ยวกับโรค Tilapia Lake Virus (TiLV) ในบริบทโลก (1)
การพบกันของปลาทะเลกับไมโครพลาสติก
แนวทางการจัดการโรคสัตว์น้ำอุบัติใหม่
การจัดการโรคข้ามพรมแดนและโรคติดต่ออุบัติใหม่
การจัดการสุขภาพสัตว์น้ำ: OIE
โรคอีเอชพี, EHP, กุ้ง
PM 2.5 โรคหัวใจและหลอดเลือด เมนูปลา เกี่ยวกันยังไง: 2
PM 2.5 โรคหัวใจและหลอดเลือด เมนูปลา เกี่ยวกันยังไง: 1
โรคในสัตว์น้ำ ตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์
พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ.2558
การวางยาสลบปลาและข้ควรคำนึง
การออกฤทธิ์ของยาสลบในปลา
ยาสลบที่ใช้ในปลา
ข้อควรปฏิบัติ ในการวางยาสลบปลา
หลักการการทำสลบในสัตว์น้ำ
การทำสลบในสัตว์
การตรวจตัวอย่างปลาเบื้องต้นในฟาร์ม: การตรวจอุจจาระ
การตรวจตัวอย่างปลาเบื้องต้นในฟาร์ม: การตัดซี่เหงือก
การตรวจตัวอย่างปลาเบื้องต้นในฟาร์ม: การตัดครีบ
การตรวจตัวอย่างปลาเบื้องต้นในฟาร์ม: การขูดผิวหนัง.
การตรวจตัวอย่างปลาเบื้องต้นในฟาร์ม
การบันทึกสุขภาพปลาในฟาร์ม
การตรวจประเมินสภาวะสุขภาพภายในฟาร์ม
การเก็บตัวอย่างสัตว์น้ำเพื่อตรวจโรค
การเลี้ยงปลานิลในระบบต่างๆ
กินปลานิลแล้วได้อะไร
พัฒนาการของไข่ที่ได้รับการผสม
การจัดการผสมพ่อแม่พันธุ์ปลานิล
พฤติกรรมของการผสมพันธุ์ในปลานิล
การผสมเทียม: พ่อแม่พันธุ์ปลานิล
การผสมเทียมปลา
ขั้นตอนการผสมเทียมในสัตว์
การผสมเทียมในสัตว์
โปรไบโอติกกับเชื้อสเตรปโตคอคคัส
โรคติดเชื้อในปลานิล สเตรปโตคอคโคซิส 4
โรคติดเชื้อในปลานิล สเตรปโตคอคโคซิส 3
โรคติดเชื้อในปลานิล สเตรปโตคอคโคซิส 2
โรคติดเชื้อในปลานิล สเตรปโตคอคโคซิส 1
วัคซีนสำหรับโรคติดเชื้อไวรัส Tilapia Lake Virus (TiLV) ในปลานิล
วัคซีนสำหรับโรคที่มีสาเหตุจากเชื้อไวรัส
วัคซีนสำหรับโรคที่มีสาเหตุจากเชื้อแบคทีเรีย
วัคซีนคืออะไร
การศึกษาเรื่องวัคซีนป้องกันการติดเชื้อแอโรโมนาส
โรคติดเชื้อในปลานิล : แอโรโมนาส 5
โรคติดเชื้อในปลานิล : แอโรโมนาส 4
โรคติดเชื้อในปลานิล : แอโรโมนาส 3
โรคติดเชื้อในปลานิล : แอโรโมนาส 2
โรคติดเชื้อในปลานิล : แอโรโมนาส 1
หลักเกณฑ์ที่ดีในการผลิตอาหารสัตว์
การเลือกซื้ออาหารสัตว์ : อาหารสัตว์น้ำ
การเลือกซื้ออาหารสัตว์ : ลักษณะอาหารและการเลือกใช้
การเลือกซื้ออาหารสัตว์ : สถานที่ขาย เลขทะเบียน ฉลาก
หลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิตอาหาร
การต้านทานความเครียด
การสืบพันธุ์ของสัตว์น้ำ
คน
สัตว์พาหะ
การเคลื่อนย้ายปลาเข้าฟาร์ม
การติดต่อของเชื้อโรค
การกักกันโรคก่อนนำสัตว์น้ำใหม่เข้ามาเลี้ยง
ระบบความปลอดภัยทางชีวภาพในฟาร์มสัตว์น้ำ
การกระตุ้นเจริญเติบโต
การสร้างความสมดุลของภูมิคุ้มกัน
ระบบภูมิคุ้มกันคืออะไร
การทำงานและประสิทธิภาพของโปรไบโอติก : ช่วยในการย่อยและช่วยให้มีการนำสารอาหารไปใช้ได้ดีขึ้น
การทำงานและประสิทธิภาพของโปรไบโอติก : ปรับปรุงคุณภาพน้ำ
การทำงานและประสิทธิภาพของโปรไบโอติก : การแย่งใช้สารเคมีและพลังงาน
การทำงานและประสิทธิภาพของโปรไบโอติก : การต้านเชื้อไวรัส เชื้อรา
การทำงานและประสิทธิภาพของโปรไบโอติก : การผลิตสารต้านเชื้อแบคทีเรีย
การทำงานและประสิทธิภาพของโปรไบโอติก : การแย่งพื้นที่ยึดเกาะ
แบคทีเรียที่นิยมใช้เป็นโปรไบโอติก
แอมโมเนีย
สารประกอบไนโตรเจน
คาร์บอนไดออกไซด์
ความเค็มของน้ำในบ่อเลี้ยงปลา
ความกระด้างของน้ำในบ่อเลี้ยงปลา
ความเป็นกรด-ด่างในบ่อเลี้ยงปลา
ผลของอุณหภูมิต่อสุขภาพปลา
ออกซิเจนในน้ำมีผลต่อปลายังไง
โปรไบโอติกกับการเลี้ยงสัตว์น้ำ
เก็บตัวอย่างน้ำส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการทำอย่างไร
การตรวจคุณภาพน้ำเบื้องต้นทำอย่างไร
น้ำกับการเลี้ยงปลา
โปรไบโอติกคืออะไร
เตรียมกระชังให้ดีก่อนการเลี้ยง
เตรียมบ่อก่อนการเลี้ยงยังไงให้พอดี
ปัจจัยที่มีผลต่อสุขภาพปลานิล
แผนผังฟาร์มสำคัญอย่างไร
มาตรฐาน GAP
aquatic chicken
Introduce