แบคทีเรียที่นิยมใช้เป็นโปรไบโอติก
แบคทีเรียที่นิยมใช้เป็นโปรไบโอติก

ปัจจุบันมีการศึกษาและนำแบคทีเรียมากมายหลายสายพันธุ์มาใช้เป็นโปรไบโอติค ซึ่งองค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ (Food and Agriculture Organization of the United Nations, FAO) ได้จัดกลุ่มของจุลชีพที่เป็นโปรไบโอติก 2 แบบ ได้แก่ โปรไบโอติกที่เป็นแบคทีเรียและโปรไบโอติกที่ไม่ได้เป็นแบคทีเรีย

โปรไบโอติกที่เป็นแบคทีเรีย
แบคทีเรียถือเป็นจุลชีพกลุ่มใหญ่ที่นิยมนำมาใช้เป็นโปรไบโอติก โดยแบคทีเรียที่มักถูกเลือกมาใช้เป็นโปรไบโอติก เช่นแบคทีเรียกลุ่มแลคโตบาซิลลัส (Lactobacillus) ไบฟิโดแบคทีเรียม (Bifidobacterium) บาซิลัส (Bacillus) ลิวโคโนสต็อก (Leuconostoc) และเอนเทอโรคคอคคัส (Enterococcus) เป็นต้น

โปรไบโอติกที่ไม่ใช่แบคทีเรีย

กลุ่มจุลชีพเหล่านี้ประกอบด้วยราบางชนิด เช่น Aspergillus oryzae Candida pintolopesii และยีสต์ เช่น Saccharomyces bourlardii, Saccharomyces cerevisiae โปรไบโอติกที่ไม่ได้เป็นแบคทีเรียจัดเป็นส่วนน้อยที่นำมาใช้เป็นโปรโบโอติก เช่น ยีสต์ (เช่น Saccharomyces spp.) และเชื้อราบางชนิด (เช่น Aspergillus spp.) นอกจากนี้ยังมีการแบ่งโปรไบโอติกเป็นแบบจุลชีพที่สร้างสปอร์และไม่สร้างสปอร์ ถึงแม้จะโปรไบโอติกที่นิยมใช้ เช่น แลคโตบาซิลลัส (Lactobacillus) และไบฟิโดแบคทีเรียม (Bifidobacterium) จะไม่สร้างสปอร์ แต่ปัจจุบันก็มีการนำโปรไบโอติกที่สร้างสปอร์มาใช้ เช่น Bacillus subtilis และ Bacillus amyloliquefaciens นอกจากนี้ยังมีการแบ่งโดยใช้จำนวนชนิดของโปรไบโอติก การใช้โปรไบโอติกแบบชนิดเดียว (Single-species หรือ single-strain) เช่น Saccharomyces servisia และ E. faecium โปรไบโอติกแบบผสมหลายชนิด (Multi-species หรือ multi-strains) เช่น การใช้ Enterococcus faecium, Lactobacillus reuteri, L. salivarius และ Pediococcus acidilactici ร่วมกัน หรือการใช้ Lactobacillus spp., E. faecium, และ Bifidobacterium thermophilum ซึ่งเพื่อให้เกิดความหลากหลายในประสิทธิภาพการทำงานของโปรไบโอติ

สัตวแพทย์หญิง ดร.มินตรา ลักขณา 
(หมอเม)
อ.น.สพ.ดร. ภัทรพล เปี่ยมสมบูรณ์ (หมอเอก) 

 

 

 

Nowadays, many species of bacteria have been used as “Probiotics”

Food and Agriculture Organization of the United Nations or FAO classifies probiotics into 2 types, based on the

microorganism that being used:

- Bacterial based probiotics: most of probiotics are made of bacteria, common groups of bacteria include Lactobacillus, Bifidobacterium, Bacillus, Leuconostoc and Enterococcus.

- Non-bacterial based probiotics: these include several species of yeast and fungi, such as

          o Saccharomyces spp.: Saccharomyces bourlardii and Saccharomyces cerevisiae

          o Aspergillus spp.: Aspergillus oryzae

          o Candida pintolopesii

Probiotics are also being classified as “spore-forming” or “non-spore forming” probiotics. Although, one of the most commonly used probiotics, Lactobacillus and Bifidobacterium are non-spore forming bacteria; however, the spore-forming probiotics such as Bacillus subtilis and Bacillus amyloliquefaciens have become more popular these days.

Sometimes, a single-species (single-strain) is used, and 
some other time, several species of microorganism are combined (Multi-species or multi-strain), in order to increase efficacy of the probiotics. For example, combination of Lactobacillus spp. + Enterococcus faecium + Bifidobacterium thermophilum.

 

Mintra Lukkana, DVM, MSc, PhD
Pathradol Piamsomboon , DVM , PhD
  
Farm story

การเกิดโรคสัตว์น้ำและการระบาด
การดำเนินการเกี่ยวกับโรค Tilapia Lake Virus (TiLV) ในบริบทโลก (2)
การดำเนินการเกี่ยวกับโรค Tilapia Lake Virus (TiLV) ในบริบทโลก (1)
การพบกันของปลาทะเลกับไมโครพลาสติก
แนวทางการจัดการโรคสัตว์น้ำอุบัติใหม่
การจัดการโรคข้ามพรมแดนและโรคติดต่ออุบัติใหม่
การจัดการสุขภาพสัตว์น้ำ: OIE
โรคอีเอชพี, EHP, กุ้ง
PM 2.5 โรคหัวใจและหลอดเลือด เมนูปลา เกี่ยวกันยังไง: 2
PM 2.5 โรคหัวใจและหลอดเลือด เมนูปลา เกี่ยวกันยังไง: 1
โรคในสัตว์น้ำ ตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์
พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ.2558
การวางยาสลบปลาและข้ควรคำนึง
การออกฤทธิ์ของยาสลบในปลา
ยาสลบที่ใช้ในปลา
ข้อควรปฏิบัติ ในการวางยาสลบปลา
หลักการการทำสลบในสัตว์น้ำ
การทำสลบในสัตว์ article
การตรวจตัวอย่างปลาเบื้องต้นในฟาร์ม: การตรวจอุจจาระ
การตรวจตัวอย่างปลาเบื้องต้นในฟาร์ม: การตัดซี่เหงือก
การตรวจตัวอย่างปลาเบื้องต้นในฟาร์ม: การตัดครีบ
การตรวจตัวอย่างปลาเบื้องต้นในฟาร์ม: การขูดผิวหนัง.
การตรวจตัวอย่างปลาเบื้องต้นในฟาร์ม
การบันทึกสุขภาพปลาในฟาร์ม
การตรวจประเมินสภาวะสุขภาพภายในฟาร์ม
การเก็บตัวอย่างสัตว์น้ำเพื่อตรวจโรค
การเลี้ยงปลานิลในระบบต่างๆ
กินปลานิลแล้วได้อะไร
พัฒนาการของไข่ที่ได้รับการผสม
การจัดการผสมพ่อแม่พันธุ์ปลานิล
พฤติกรรมของการผสมพันธุ์ในปลานิล
การผสมเทียม: พ่อแม่พันธุ์ปลานิล
การผสมเทียมปลา
ขั้นตอนการผสมเทียมในสัตว์
การผสมเทียมในสัตว์
โปรไบโอติกกับเชื้อสเตรปโตคอคคัส
โรคติดเชื้อในปลานิล สเตรปโตคอคโคซิส 4
โรคติดเชื้อในปลานิล สเตรปโตคอคโคซิส 3
โรคติดเชื้อในปลานิล สเตรปโตคอคโคซิส 2
โรคติดเชื้อในปลานิล สเตรปโตคอคโคซิส 1
วัคซีนสำหรับโรคติดเชื้อไวรัส Tilapia Lake Virus (TiLV) ในปลานิล
วัคซีนสำหรับโรคที่มีสาเหตุจากเชื้อไวรัส
วัคซีนสำหรับโรคที่มีสาเหตุจากเชื้อแบคทีเรีย
วัคซีนคืออะไร
การศึกษาเรื่องวัคซีนป้องกันการติดเชื้อแอโรโมนาส
โรคติดเชื้อในปลานิล : แอโรโมนาส 5
โรคติดเชื้อในปลานิล : แอโรโมนาส 4
โรคติดเชื้อในปลานิล : แอโรโมนาส 3
โรคติดเชื้อในปลานิล : แอโรโมนาส 2
โรคติดเชื้อในปลานิล : แอโรโมนาส 1
หลักเกณฑ์ที่ดีในการผลิตอาหารสัตว์
การเลือกซื้ออาหารสัตว์ : อาหารสัตว์น้ำ
การเลือกซื้ออาหารสัตว์ : ลักษณะอาหารและการเลือกใช้
การเลือกซื้ออาหารสัตว์ : สถานที่ขาย เลขทะเบียน ฉลาก
หลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิตอาหาร
การต้านทานความเครียด
การสืบพันธุ์ของสัตว์น้ำ
คน
สัตว์พาหะ
การเคลื่อนย้ายปลาเข้าฟาร์ม
การติดต่อของเชื้อโรค
การกักกันโรคก่อนนำสัตว์น้ำใหม่เข้ามาเลี้ยง
ระบบความปลอดภัยทางชีวภาพในฟาร์มสัตว์น้ำ
การกระตุ้นเจริญเติบโต
การสร้างความสมดุลของภูมิคุ้มกัน
ระบบภูมิคุ้มกันคืออะไร
การทำงานและประสิทธิภาพของโปรไบโอติก : ช่วยในการย่อยและช่วยให้มีการนำสารอาหารไปใช้ได้ดีขึ้น
การทำงานและประสิทธิภาพของโปรไบโอติก : ปรับปรุงคุณภาพน้ำ
การทำงานและประสิทธิภาพของโปรไบโอติก : การแย่งใช้สารเคมีและพลังงาน
การทำงานและประสิทธิภาพของโปรไบโอติก : การต้านเชื้อไวรัส เชื้อรา
การทำงานและประสิทธิภาพของโปรไบโอติก : การผลิตสารต้านเชื้อแบคทีเรีย
การทำงานและประสิทธิภาพของโปรไบโอติก : การแย่งพื้นที่ยึดเกาะ
แอมโมเนีย
สารประกอบไนโตรเจน
ความขุ่นใส ความโปร่งใส
คาร์บอนไดออกไซด์
ความเค็มของน้ำในบ่อเลี้ยงปลา
ความกระด้างของน้ำในบ่อเลี้ยงปลา
ความเป็นกรด-ด่างในบ่อเลี้ยงปลา
ผลของอุณหภูมิต่อสุขภาพปลา
ออกซิเจนในน้ำมีผลต่อปลายังไง
โปรไบโอติกกับการเลี้ยงสัตว์น้ำ
เก็บตัวอย่างน้ำส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการทำอย่างไร
การตรวจคุณภาพน้ำเบื้องต้นทำอย่างไร
น้ำกับการเลี้ยงปลา
โปรไบโอติกคืออะไร
เตรียมกระชังให้ดีก่อนการเลี้ยง
เตรียมบ่อก่อนการเลี้ยงยังไงให้พอดี
ปัจจัยที่มีผลต่อสุขภาพปลานิล
แผนผังฟาร์มสำคัญอย่างไร
มาตรฐาน GAP
aquatic chicken
Introduce