คน
ReadyPlanet.com
คน

ปัจจัยเสี่ยงหลักๆ ในการนำเชื้อก่อโรคเข้ามาในฟาร์มปัจจัยสุดท้าย คือ มนุษย์หรือคนที่เข้ามามีกิจกรรมเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานในฟาร์มนั่นเอง เช่น ผู้ปฏิบัติงานในฟาร์ม บุคคลภายนอกที่เข้ามาทำงานในฟาร์มชั่วคราวและผู้เข้าเยี่ยมชมฟาร์ม เป็นต้นโดยสามารถนำเชื้อมาสู่สัตว์ที่เลี้ยงในฟาร์มได้ผ่านทางมือ รองเท้า เส้นผม และเสื้อผ้า ดังนั้นฟาร์มจึงควรมีมาตรการป้องกันการปนเปื้อนเชื้อที่เหมาะสม

แนวทางการป้องกันความเสี่ยงจากคน: ผู้ปฏิบัติงานในฟาร์ม

ควรสวมใส่เสื้อผ้าที่สะอาด มีเสื้อคลุมและรองเท้าเฉพาะเมื่อทำงาน ควรทำความสะอาดรองเท้าก่อนเข้าโรงเพาะฟัก บ่อเลี้ยง มีอุปกรณ์ทำความสะอาด เช่นแปรงและน้ำสะอาดเพื่อใช้ในการชะล้างทำความสะอาดสิ่งสกปรกออกจากรองเท้าและมีอ่างจุ่มเท้าที่มีน้ำยาฆ่าเชื้อที่เหมาะสมอยู่บริเวณทางเข้า ควรล้างหรือทำความสะอาดมือเมื่อมีการเคลื่อนย้ายปลาหรือเครื่องมือระหว่างพื้นที่ควรมีมาตรการฆ่าเชื้อรองเท้าก่อนเข้าสู่บริเวณที่เลี้ยงปลาหรือพื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่อสุขภาพปลา ในขั้นตอนการทำงานหากสามารถทำได้ควรจัดลำดับงานโดยเริ่มทำงานในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่กระจายโรคต่ำที่สุดไปไล่จนถึงพื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดความเสี่ยงสูงสุด เช่นทำความสะอาดอุปกรณ์บ่อเลี้ยงของปลาที่แข็งแรงไม่มีอาการป่วยหรือไม่มีโรคก่อนแล้วจึงทำความสะอาดส่วนที่สกปรกหลังสุด ทำงานกับปลากลุ่มที่อ่อนแอที่สุด เช่นโรงเพาะฟัก ลูกปลา ก่อนเข้าไปทำงานในส่วนอื่นเนื่องจากมีความเสี่ยงทางสุขภาพมากกว่าปลาที่โตแล้ว บุคลากรผู้ปฏิบัติงานในฟาร์มควรบันทึกการทำงาน การเข้าถึงสถานที่เลี้ยงแต่ละที่สำหรับสถานที่ที่เสี่ยงต่อการได้รับเชื้อควรจำกัดให้เข้าเฉพาะผู้ปฏิบัติงานที่จำเป็นเท่านั้น เช่นโรงเพาะฟัก

แนวทางการป้องกันความเสี่ยงจากคน: ผู้เยี่ยมชมฟาร์ม

ผู้เยี่ยมชมฟาร์มโดยเฉพาะผู้ที่มาจากพื้นที่เสี่ยงต่อการนำโรคเข้าฟาร์ม เช่นฟาร์มอื่นหรือพื้นที่ที่มีการแพร่ระบาดของโรคอาจเป็นผู้นำเชื้อเข้าสู่สัตว์ในฟาร์มได้ ฟาร์มควรมีมาตรการเพื่อลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการถ่ายทอดเชื้อโรค โดยอาจให้ผู้เยี่ยมชมฟาร์มใส่เสื้อคลุมที่สะอาดและรองเท้าบู๊ตที่ใช้แล้วทิ้งหรือฆ่าเชื้อในขณะที่อยู่ในฟาร์มควรเก็บรักษาบันทึกการเข้าชมฟาร์มของไว้ในการเยี่ยมชมฟาร์มควรมีเจ้าหน้าที่ประจำฟาร์มอยู่ด้วยตลอดการเยี่ยมชและควรจำกัดพื้นที่ที่ผู้เยี่ยมชมฟาร์มสามาถเข้าถึงได้เพื่อลดความเสี่ยงในการถ่ายทอดเชื้อโรค การป้องกันไม่ให้โรคแพร่กระจายในฟาร์มและลดความเสี่ยงของการแพร่กระจายโรคระหว่างฟาร์ม จะลดความสูญเสียจากการเกิดโรคภายในฟาร์มและช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันโรคฟาร์ม ผู้เลี้ยงจึงควรปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัยทางชีวภาพอย่างสม่ำเสมควรมีการสื่อสารและพูดคุยกับผู้ร่วมงานและผู้เยี่ยมชมฟาร์มเพื่อร่วมกันปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและต้องมีการประเมินระบบอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้มั่นใจในประสิทธิภาพของมาตรการที่วางไว้

สัตวแพทย์หญิง ดร.มินตรา ลักขณา (หมอเม)
อ.น.สพ.ดร. ภัทรพล เปี่ยมสมบูรณ์ (หมอเอก) 

 

 

Risk factors of the introduction of diseases into farms : human 

One last risk factor that we will talk about is ourselves, “human”. This includes any personnel associated with the farm, such as farm workers, outside services or subcontractor and visitors.

Not only animals can carry diseases, human can too. The pathogens such as bacteria and viruses can be found on hands, shoes, hairs and cloths. So, it is important for the farm to have good measure to prevent this.

Risk factor management: Farm personnel

    - Wear clean cloth, gown or apron and special shoes while working in hatchery or culture area.

    - Provide cleaning tools for shoes. Install footbath (with proper disinfectant) before entering culture area.

    - Wash hands before and after moving fish or equipment between area.

    - Mange work flow: start working in the lower risk area before moving to the high risk area, for example, start from the most naïve fish (eggs, fry or fingerling).

    - Keep all record of people entering culture area. Restrict access for some high risk areas, such as hatchery.

Risk factor management: Visitor

    - Anyone who visiting your farm might come from a disease endemic areas. These people could be a risk factor of introducing disease into a farm.

    - Provide clean gown and boots for visitors (disposable or can be sterile after used).

    - Keep record of all visitors entering culture area. Limit the area that visitor can visit.

    - On a farm visit, there should be at least one person to accommodate the group of visitor at all time,

Managing risk factors of the introduction of diseases into farms can significantly reduce our loss. By follow good biosecurity measure, all the risks can be minimized. It is necessary to make sure that all farm personnel and visitors understand the important of risk management. In addition, your biosecurity system should be routinely evaluated to make sure that everything functions properly.

Mintra Lukkana, DVM, MSc, PhD
Pathradol Piamsomboon , DVM , PhD
  
Farm story

อาหารสัตว์และเรื่องของสารพิษจากเชื้อรา article
ซินไบโอติก (Synbiotics) สำหรับสัตว์น้ำ
ระบบนิเวศของแบคทีเรียในบ่อกุ้งกับโปรไบโอติก
ทำไมสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์จึงไม่มีรายงานความเสี่ยงต่อไวรัส COVID-19
น้องใหม่ตัวร้ายไวรัสในกุ้ง Decapod Iridescent Virus 1 (DIV1)
ต้านวิบริโอด้วยโปรไบโอติก
ก้งุ โปรไบโอติก การเจริญเติบโต การย่อยอาหาร
แมงดากับงานด้านการแพทย์
คาเวียร์ ไข่จากปลาที่ใกล้สูญพันธุ์
การตรวจโรคทางห้องปฏิบัติการและการนำไปใช้
E-commerce พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับสินค้าสัตว์น้ำผ่านหลัก 7P (2)
E-commerce พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับสินค้าสัตว์น้ำผ่านหลัก 7P (1)
ระบบข้อมูลสุขภาพสัตว์โลก
น้ำปลา ความอร่อยจากอดีตสู่ยุคใส่ใจสุขภาพ
โรคอุบัติใหม่ในสัตว์น้ำของประเทศไทยในอดีต
โรคอุบัติใหม่ไม่ไกลตัว Novel Coronavirus
เรื่องกุ้งกับโปรไบโอติก (2)
ความสำคัญของการรายงานการระบาดของโรคกับสุขภาพสัตว์น้ำ
ยกระดับ from farm-to-table ด้วยสี่เสาหลักด้านคุณภาพ
ความลับของปลาเนื้อสีส้ม: เรื่องที่น่าสนใจของปลาแซลมอน (2)
คู่มือป้องกัน โรคโควิด-19
ความลับของปลาเนื้อสีส้ม: เรื่องที่น่าสนใจของปลาแซลมอน (1)
Climate change ภาวะโลกร้อนกับสุขภาพของปลา (2)
Climate change ภาวะโลกร้อนกับสุขภาพของปลา (1)
มาตรฐานด้านสุขภาพสัตว์น้ำ องค์การสุขภาพสัตว์โลก OIE
OIE องค์การสุขภาพสัตว์โลก ตอนที่ 2
OIE องค์การสุขภาพสัตว์โลก ตอนที่ 1
เรื่องกุ้งกับโปรไบโอติก
การใช้โปรไบโอติกในการเลี้ยงกุ้ง: สิ่งแวดล้อม
การจัดการสุขภาพสัตว์น้ำ ในอีก 30 กว่าปีข้างหน้า ภาค 2
การจัดการสุขภาพสัตว์น้ำ ในอีก 30 กว่าปีข้างหน้า ภาค 1
การพัฒนาสายพันธุ์ต้านทานโรค: โรคติดเชื้อไวรัสจุดขาวหรือ White Spot Syndrome Virus ในกุ้งกุลาดำ
ระบบความปลอดภัยทางชีวภาพในฟาร์มปลานิล: การพัฒนาสายพันธุ์
ระบบความปลอดภัยทางชีวภาพในโรงเพาะฟักลูกกุ้ง: ประโยชน์/ต้นทุน (2)
ระบบความปลอดภัยทางชีวภาพในโรงเพาะฟักลูกกุ้ง: ประโยชน์/ต้นทุน (1)
เรียนรู้ระบบความปลอดภัยทางชีวภาพในการผลิตปศุสัตว์เพื่อการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
ระบบความปลอดภัยทางชีวภาพในระดับต่างๆ
การเกิดโรคสัตว์น้ำและการระบาด
การดำเนินการเกี่ยวกับโรค Tilapia Lake Virus (TiLV) ในบริบทโลก (2)
การดำเนินการเกี่ยวกับโรค Tilapia Lake Virus (TiLV) ในบริบทโลก (1)
การพบกันของปลาทะเลกับไมโครพลาสติก
แนวทางการจัดการโรคสัตว์น้ำอุบัติใหม่
การจัดการโรคข้ามพรมแดนและโรคติดต่ออุบัติใหม่
การจัดการสุขภาพสัตว์น้ำ: OIE
โรคอีเอชพี, EHP, กุ้ง
PM 2.5 โรคหัวใจและหลอดเลือด เมนูปลา เกี่ยวกันยังไง: 2
PM 2.5 โรคหัวใจและหลอดเลือด เมนูปลา เกี่ยวกันยังไง: 1
โรคในสัตว์น้ำ ตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์
พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ.2558
การวางยาสลบปลาและข้ควรคำนึง
การออกฤทธิ์ของยาสลบในปลา
ยาสลบที่ใช้ในปลา
ข้อควรปฏิบัติ ในการวางยาสลบปลา
หลักการการทำสลบในสัตว์น้ำ
การทำสลบในสัตว์
การตรวจตัวอย่างปลาเบื้องต้นในฟาร์ม: การตรวจอุจจาระ
การตรวจตัวอย่างปลาเบื้องต้นในฟาร์ม: การตัดซี่เหงือก
การตรวจตัวอย่างปลาเบื้องต้นในฟาร์ม: การตัดครีบ
การตรวจตัวอย่างปลาเบื้องต้นในฟาร์ม: การขูดผิวหนัง.
การตรวจตัวอย่างปลาเบื้องต้นในฟาร์ม
การบันทึกสุขภาพปลาในฟาร์ม
การตรวจประเมินสภาวะสุขภาพภายในฟาร์ม
การเก็บตัวอย่างสัตว์น้ำเพื่อตรวจโรค
การเลี้ยงปลานิลในระบบต่างๆ
กินปลานิลแล้วได้อะไร
พัฒนาการของไข่ที่ได้รับการผสม
การจัดการผสมพ่อแม่พันธุ์ปลานิล
พฤติกรรมของการผสมพันธุ์ในปลานิล
การผสมเทียม: พ่อแม่พันธุ์ปลานิล
การผสมเทียมปลา
ขั้นตอนการผสมเทียมในสัตว์
การผสมเทียมในสัตว์
โปรไบโอติกกับเชื้อสเตรปโตคอคคัส
โรคติดเชื้อในปลานิล สเตรปโตคอคโคซิส 4
โรคติดเชื้อในปลานิล สเตรปโตคอคโคซิส 3
โรคติดเชื้อในปลานิล สเตรปโตคอคโคซิส 2
โรคติดเชื้อในปลานิล สเตรปโตคอคโคซิส 1
วัคซีนสำหรับโรคติดเชื้อไวรัส Tilapia Lake Virus (TiLV) ในปลานิล
วัคซีนสำหรับโรคที่มีสาเหตุจากเชื้อไวรัส
วัคซีนสำหรับโรคที่มีสาเหตุจากเชื้อแบคทีเรีย
วัคซีนคืออะไร
การศึกษาเรื่องวัคซีนป้องกันการติดเชื้อแอโรโมนาส
โรคติดเชื้อในปลานิล : แอโรโมนาส 5
โรคติดเชื้อในปลานิล : แอโรโมนาส 4
โรคติดเชื้อในปลานิล : แอโรโมนาส 3
โรคติดเชื้อในปลานิล : แอโรโมนาส 2
โรคติดเชื้อในปลานิล : แอโรโมนาส 1
หลักเกณฑ์ที่ดีในการผลิตอาหารสัตว์
การเลือกซื้ออาหารสัตว์ : อาหารสัตว์น้ำ
การเลือกซื้ออาหารสัตว์ : ลักษณะอาหารและการเลือกใช้
การเลือกซื้ออาหารสัตว์ : สถานที่ขาย เลขทะเบียน ฉลาก
หลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิตอาหาร
การต้านทานความเครียด
การสืบพันธุ์ของสัตว์น้ำ
สัตว์พาหะ
การเคลื่อนย้ายปลาเข้าฟาร์ม
การติดต่อของเชื้อโรค
การกักกันโรคก่อนนำสัตว์น้ำใหม่เข้ามาเลี้ยง
ระบบความปลอดภัยทางชีวภาพในฟาร์มสัตว์น้ำ
การกระตุ้นเจริญเติบโต
การสร้างความสมดุลของภูมิคุ้มกัน
ระบบภูมิคุ้มกันคืออะไร
การทำงานและประสิทธิภาพของโปรไบโอติก : ช่วยในการย่อยและช่วยให้มีการนำสารอาหารไปใช้ได้ดีขึ้น
การทำงานและประสิทธิภาพของโปรไบโอติก : ปรับปรุงคุณภาพน้ำ
การทำงานและประสิทธิภาพของโปรไบโอติก : การแย่งใช้สารเคมีและพลังงาน
การทำงานและประสิทธิภาพของโปรไบโอติก : การต้านเชื้อไวรัส เชื้อรา
การทำงานและประสิทธิภาพของโปรไบโอติก : การผลิตสารต้านเชื้อแบคทีเรีย
การทำงานและประสิทธิภาพของโปรไบโอติก : การแย่งพื้นที่ยึดเกาะ
แบคทีเรียที่นิยมใช้เป็นโปรไบโอติก
แอมโมเนีย
สารประกอบไนโตรเจน
ความขุ่นใส ความโปร่งใส
คาร์บอนไดออกไซด์
ความเค็มของน้ำในบ่อเลี้ยงปลา
ความกระด้างของน้ำในบ่อเลี้ยงปลา
ความเป็นกรด-ด่างในบ่อเลี้ยงปลา
ผลของอุณหภูมิต่อสุขภาพปลา
ออกซิเจนในน้ำมีผลต่อปลายังไง
โปรไบโอติกกับการเลี้ยงสัตว์น้ำ
เก็บตัวอย่างน้ำส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการทำอย่างไร
การตรวจคุณภาพน้ำเบื้องต้นทำอย่างไร
น้ำกับการเลี้ยงปลา
โปรไบโอติกคืออะไร
เตรียมกระชังให้ดีก่อนการเลี้ยง
เตรียมบ่อก่อนการเลี้ยงยังไงให้พอดี
ปัจจัยที่มีผลต่อสุขภาพปลานิล
แผนผังฟาร์มสำคัญอย่างไร
มาตรฐาน GAP
aquatic chicken
Introduce