พ่อแม่พันธุ์
ReadyPlanet.com
พ่อแม่พันธุ์

 

          ระบบการคัดเลือกพ่อแม่พันธุ์จะถูกคัดเลือกอย่างพิถีพิถัน ทีละตัวในช่วงเวลาที่เหมาะสมเพื่อหาพ่อแม่พันธุ์ที่มีความสามารถในการผลิตลูกพันธุ์ที่มีคุณภาพ


          ระบบการทำงานและการตรวจสอบ : พ่อแม่พันธุ์ถือเป็นจุดเริ่มต้นในการผลิตลูกพันธุ์ เราได้ใส่ใจและพัฒนาทั้งในส่วนของสายพันธุ์ ระบบการจัดการ อุปกรณ์และสภาพแวดล้อมที่ดีที่จะทำให้

พ่อแม่พันธุ์เหล่านั้นผลิตลูกพันธุ์คุณภาพออกมา


          พ่อแม่พันธุ์ทุกตัวเป็นพ่อแม่พันธุ์ที่ผ่านการคัดสรรมาเป็นอย่างดี โดยวิธีทางสถิติ ก่อนการเปลี่ยนพ่อแม่พันธุ์แต่ละรุ่นในแต่ละปีนั้น ชุดพ่อแม่พันธุ์นั้นๆ จะถูกนำมาทดสอบเปรียบเทียบกับชุดก่อนหน้าทั้งด้านการเจริญเติบโต โครงสร้าง ความแข็งแรง อัตราแลกเนื้อและสีสัน พ่อแม่พันธุ์จะถูกกระตุ้นภูมิและได้รับการตรวจสอบคุณภาพตลอดการใช้งาน ในกรณีที่บางส่วนไม่สามารถผลิตลูกพันธุ์ที่มีคุณภาพได้พ่อแม่พันธุ์ชุดนั้นจะถูกปลดและเปลี่ยนชุดใหม่ที่มีความพร้อมกว่า สภาพแวดล้อมของฟาร์มพ่อแม่พันธุ์ยัง ได้รับการตรวจสอบและดูแลอย่างต่อเนื่องเพื่อเอื้อให้พ่อแม่พันธุ์เหล่านั้นได้แสดงศักยภาพสูงสุด


"ลูกพันธุ์ที่ดี เริ่มต้นจากพ่อแม่พันธุ์ที่ดี"Broodstock

Selection system Each broodstock are choosen carefully at the right time to produce high quality fry.


Our farm is dedicated to develop new strains, better management, and novel devices to produce quality broodstock and fry.


Each PC Farm’s broodstock are selected statistically. Before changing broodstock each year, the new stock must be compared to ensure improvement in the following aspects: growth rate, structure, strength, and color.


Broodstock are vaccinized to prevent unwanted disease and improve their immune system.  If by chance some of broodstock don’t meet the target standard, it will be replaced immediately.


Broodstock habitats are examined and cared for regularly to ensure the best production rate.


"Good fry, star from quality broodstock"หน้า 1/1
1
[Go to top]