อะควา ช็อพ ฟิชแคร์
ReadyPlanet.com
อะควา ช็อพ ฟิชแคร์


 

อะควา ช็อพ ฟิชแคร์

       จากประสบการณ์ด้านการเพาะเลี้ยงปลาที่สั่งสมมากว่า 33 ปี ป.เจริญฟาร์ม ได้เล็งเห็นปัญหาเหล่านี้และมีความต้องการช่วยเหลือเกษตรกรจึงได้จัดตั้ง ร้าน อะควาชอพ เพื่อเป็นศูนย์ช่วยเหลือส่งเสริมการเพาะเลี้ยงปลานิลให้แก่

เกษตรกรผู้ที่สนใจและต้องการคำแนะนำในการเลี้ยงอย่างถูกต้อง เพราะการเลี้ยงปลาให้ประสบ

ความสำเร็จไม่ได้ขึ้นอยู่กับพันธุ์ปลาที่ดีเพียงอย่างเดียว ต้องอาศัยปัจจัยเรื่องของคุณภาพน้ำ อาหาร  โรคปลา สภาวะแวดล้อมประกอบกัน เราจึงมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เลี้ยงปลาได้รับความรู้และเทคนิควิธีการเลี้ยงที่เหมาะสม

       ภายใต้การบริหารจัดการโดย บริษัท ฟาร์มสตอรี่ จำกัด ที่มุ่งเน้นให้เกิดการพัฒนารูปแบบการเลี้ยงและการใช้ทรัพยากรณ์ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ร้านอะควาชอพ ได้ดำเนินกิจการและให้บริการในการเลี้ยงปลาอย่างครบวงจร เริ่มตั้งแต่การให้คำปรึกษา ช่วยวางแผนการจัดการ รูปแบบการเลี้ยงที่เหมาะสม จัดหาอุปกรณ์ จำหน่ายจุลินทรีย์ อาหาร ยาและเคมีภัณฑ์ บริการตรวจวัดคุณภาพน้ำ ตรวจโรคปลา ให้คำปรึกษาการรักษาโรค การใช้ยาและเคมีภัณฑ์ที่ถูกต้อง นอกจากนี้เรายังมุ่งมันที่จะพัฒนาสินค้าและบริการใหม่ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการอย่างตรงจุด


Aqua Shop Fish Care

       Aqua Shop Fishcare: Need Help with Your Aquaculture Farm? Ask Aqua Shop!

       With over 33 years of experience in aquaculture, PC Farm aims to share knowledge and help pave aquaculture farmers way to success by establishing Aqua Shop Fishcare, a center for aquaculture which is managed by Farm Story Company Limited and is a subsidiary of PC Farm. Our goal is to provide support for aquaculture farmers who are interested in tilapia farming and in need of advice on good aquaculture practice. We are dedicated to support aquaculture farmers by asistance them gain knowledge and proper techniques of fish farming.       

Aqua Shop Fishcare offers a range of services such as consulting, farm management, supplies and equipment (e.g. probiotic, fish food, medicines and chemical products), water analysis, medical advice and diagnosis.

 หน้า 1/1
1
[Go to top]