จุลินทรีย์
ReadyPlanet.com
จุลินทรีย์

   

จุลินทรีย์ ไบโอต้า

1 กิโลกรัม ประกอบด้วยจุลินทรีย์ บาซิลัส 3 ชนิด

บาซิลัส ซับทิลิส                  1 x 1010 ซีเอฟยู

บาซิลัส ไลเคนิเฟอร์มิส        1 x 1010 ซีเอฟยู

บาซิลัส เมกกะทีเรียม 1 x 1010 ซีเอฟยู

ผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ BIOTA มีคุณสมบัติช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในกาดูดซึมสารอาหาร เป็นจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ในการเสริมการเจริญเติบโตของสัตว์ ช่วยย่อยสลายอินทรีย์สารในน้ำและดิน เป็นประโยชน์ในการบำบัดน้ำเสียลดเลนและลดการเจริญเติบโตของเชื้อก่อโรค

ไบโอต้า ผลิตโดยเทคโนโลยีชีวภาพ ใช้สื่อธรรมชาติไม่เจือปนสีสังเคราะห์เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมปลอดภัยต่อสัตว์น้ำในบ่อ


Probiotic Bacillus BIOTA

contains 3 different species of probiotic Bacillus

Each kilogram of Biota contains

          1 x 1010 cfu Bacillus subtilis

          1 x 1010  cfu Bacillus licheniformis

          1 x 1010  cfu Bacillus megaterium 

Probiotic bacteria improve feed utilization via mechanisms of the efficient digestion and nutrient absorption. For wastewater treatment, probiotic bacteria assist the decomposition of organic matter in soil and water.  The probiotic bacteria competitively inhibit growth of pathogens.


BIOTA is biotechnologically invented product. With the use of natural carrier, BIOTA provides a non-synthetic, safe and environmentally friendly application for livestock and aquatic animals.

 หน้า 1/1
1
[Go to top]